βαρυνω • BARUNW • barunō

Search: εβαρυνεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβαρυνεν; εβαρυνενβαρύνωε·βαρυν·ε(ν); ε·βαρυν·[σ]ε(ν)impf act ind 3rd sg; 1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβαρυνενβαρύνωε·βαρυν·ε(ν)impf act ind 3rd sg
εβαρυνενβαρύνωε·βαρυν·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg

βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαρυνωβαρυν·ωβαρυνομαιβαρυν·ομαι
2ndβαρυνειςβαρυν·ειςβαρυνῃ, βαρυνει[LXX], βαρυνεσαιβαρυν·ῃ, βαρυν·ει classical, βαρυν·εσαι alt
3rdβαρυνει[LXX]βαρυν·ειβαρυνεται[LXX]βαρυν·εται
Pl1stβαρυνομενβαρυν·ομενβαρυνομεθαβαρυν·ομεθα
2ndβαρυνετε[LXX]βαρυν·ετεβαρυνεσθεβαρυν·εσθε
3rdβαρυνουσιν, βαρυνουσιβαρυν·ουσι(ν)βαρυνονταιβαρυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαρυνωβαρυν·ωβαρυνωμαιβαρυν·ωμαι
2ndβαρυνῃς[LXX]βαρυν·ῃςβαρυνῃβαρυν·ῃ
3rdβαρυνῃβαρυν·ῃβαρυνηται[LXX]βαρυν·ηται
Pl1stβαρυνωμενβαρυν·ωμενβαρυνωμεθαβαρυν·ωμεθα
2ndβαρυνητεβαρυν·ητεβαρυνησθεβαρυν·ησθε
3rdβαρυνωσιν, βαρυνωσιβαρυν·ωσι(ν)βαρυνωνταιβαρυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαρυνοιμιβαρυν·οιμιβαρυνοιμηνβαρυν·οιμην
2ndβαρυνοιςβαρυν·οιςβαρυνοιοβαρυν·οιο
3rdβαρυνοιβαρυν·οιβαρυνοιτοβαρυν·οιτο
Pl1stβαρυνοιμενβαρυν·οιμενβαρυνοιμεθαβαρυν·οιμεθα
2ndβαρυνοιτεβαρυν·οιτεβαρυνοισθεβαρυν·οισθε
3rdβαρυνοιεν, βαρυνοισανβαρυν·οιεν, βαρυν·οισαν altβαρυνοιντοβαρυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαρυνεβαρυν·εβαρυνουβαρυν·ου
3rdβαρυνετωβαρυν·ετωβαρυνεσθω[LXX]βαρυν·εσθω
Pl1st
2ndβαρυνετε[LXX]βαρυν·ετεβαρυνεσθεβαρυν·εσθε
3rdβαρυνετωσαν, βαρυνοντωνβαρυν·ετωσαν, βαρυν·οντων classicalβαρυνεσθωσαν, βαρυνεσθωνβαρυν·εσθωσαν, βαρυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαρυνειν​βαρυν·ειν​βαρυνεσθαι[LXX]​βαρυν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρυνουσαβαρυνον[LXX]βαρυν·ουσ·αβαρυν·ο[υ]ν[τ]
Nomβαρυνων[LXX]βαρυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accβαρυνουσανβαρυνονταβαρυν·ουσ·ανβαρυν·ο[υ]ντ·α
Datβαρυνουσῃβαρυνοντιβαρυν·ουσ·ῃβαρυν·ο[υ]ντ·ι
Genβαρυνουσηςβαρυνοντοςβαρυν·ουσ·ηςβαρυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocβαρυνουσαιβαρυνοντεςβαρυνονταβαρυν·ουσ·αιβαρυν·ο[υ]ντ·εςβαρυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβαρυνουσαςβαρυνονταςβαρυν·ουσ·αςβαρυν·ο[υ]ντ·ας
Datβαρυνουσαιςβαρυνουσι, βαρυνουσινβαρυν·ουσ·αιςβαρυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genβαρυνουσωνβαρυνοντωνβαρυν·ουσ·ωνβαρυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρυνομενηβαρυνομενεβαρυν·ομεν·ηβαρυν·ομεν·ε
Nomβαρυνομενοςβαρυν·ομεν·ος
Accβαρυνομενηνβαρυνομενονβαρυν·ομεν·ηνβαρυν·ομεν·ον
Datβαρυνομενῃβαρυνομενῳβαρυν·ομεν·ῃβαρυν·ομεν·ῳ
Genβαρυνομενηςβαρυνομενουβαρυν·ομεν·ηςβαρυν·ομεν·ου
PlVocβαρυνομεναιβαρυνομενοιβαρυνομεναβαρυν·ομεν·αιβαρυν·ομεν·οιβαρυν·ομεν·α
Nom
Accβαρυνομεναςβαρυνομενουςβαρυν·ομεν·αςβαρυν·ομεν·ους
Datβαρυνομεναιςβαρυνομενοιςβαρυν·ομεν·αιςβαρυν·ομεν·οις
Genβαρυνομενωνβαρυνομενωνβαρυν·ομεν·ωνβαρυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαρυνονε·βαρυν·ονεβαρυνομηνε·βαρυν·ομην
2ndεβαρυνεςε·βαρυν·εςεβαρυνουε·βαρυν·ου
3rdεβαρυνεν[LXX], εβαρυνεε·βαρυν·ε(ν), ε·βαρυν·ε(ν)εβαρυνετοε·βαρυν·ετο
Pl1stεβαρυνομενε·βαρυν·ομενεβαρυνομεθαε·βαρυν·ομεθα
2ndεβαρυνετεε·βαρυν·ετεεβαρυνεσθεε·βαρυν·εσθε
3rdεβαρυνον, εβαρυνοσανε·βαρυν·ον, ε·βαρυν·οσαν altεβαρυνοντοε·βαρυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαρυναε·βαρυν·[σ]αεβαρυναμηνε·βαρυν·[σ]αμην
2ndεβαρυνας[LXX]ε·βαρυν·[σ]αςεβαρυνωε·βαρυν·[σ]ω
3rdεβαρυνεν[LXX], εβαρυνεε·βαρυν·[σ]ε(ν), ε·βαρυν·[σ]ε(ν)εβαρυνατοε·βαρυν·[σ]ατο
Pl1stεβαρυναμενε·βαρυν·[σ]αμενεβαρυναμεθαε·βαρυν·[σ]αμεθα
2ndεβαρυνατε[LXX]ε·βαρυν·[σ]ατεεβαρυνασθεε·βαρυν·[σ]ασθε
3rdεβαρυναν[LXX]ε·βαρυν·[σ]ανεβαρυναντοε·βαρυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαρυνωβαρυν·[σ]ωβαρυνωμαιβαρυν·[σ]ωμαι
2ndβαρυνῃς[LXX]βαρυν·[σ]ῃςβαρυνῃβαρυν·[σ]ῃ
3rdβαρυνῃβαρυν·[σ]ῃβαρυνηται[LXX]βαρυν·[σ]ηται
Pl1stβαρυνωμενβαρυν·[σ]ωμενβαρυνωμεθαβαρυν·[σ]ωμεθα
2ndβαρυνητεβαρυν·[σ]ητεβαρυνησθεβαρυν·[σ]ησθε
3rdβαρυνωσιν, βαρυνωσιβαρυν·[σ]ωσι(ν)βαρυνωνταιβαρυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαρυναιμιβαρυν·[σ]αιμιβαρυναιμηνβαρυν·[σ]αιμην
2ndβαρυναις, βαρυνειαςβαρυν·[σ]αις, βαρυν·[σ]ειας classicalβαρυναιοβαρυν·[σ]αιο
3rdβαρυναι, βαρυνειεβαρυν·[σ]αι, βαρυν·[σ]ειε classicalβαρυναιτοβαρυν·[σ]αιτο
Pl1stβαρυναιμενβαρυν·[σ]αιμενβαρυναιμεθαβαρυν·[σ]αιμεθα
2ndβαρυναιτεβαρυν·[σ]αιτεβαρυναισθεβαρυν·[σ]αισθε
3rdβαρυναιεν, βαρυναισαν, βαρυνειαν, βαρυνειενβαρυν·[σ]αιεν, βαρυν·[σ]αισαν alt, βαρυν·[σ]ειαν classical, βαρυν·[σ]ειεν classicalβαρυναιντοβαρυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαρυνον[LXX]βαρυν·[σ]ονβαρυναιβαρυν·[σ]αι
3rdβαρυνατωβαρυν·[σ]ατωβαρυνασθωβαρυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndβαρυνατεβαρυν·[σ]ατεβαρυνασθεβαρυν·[σ]ασθε
3rdβαρυνατωσαν, βαρυναντωνβαρυν·[σ]ατωσαν, βαρυν·[σ]αντων classicalβαρυνασθωσαν, βαρυνασθωνβαρυν·[σ]ασθωσαν, βαρυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαρυναι​βαρυν·[σ]αι​βαρυνασθαι​βαρυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρυνασαβαρυναςβαρυνανβαρυν·[σ]ασ·αβαρυν·[σ]α[ντ]·ςβαρυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accβαρυνασανβαρυνανταβαρυν·[σ]ασ·ανβαρυν·[σ]αντ·α
Datβαρυνασῃβαρυναντιβαρυν·[σ]ασ·ῃβαρυν·[σ]αντ·ι
Genβαρυνασηςβαρυναντοςβαρυν·[σ]ασ·ηςβαρυν·[σ]αντ·ος
PlVocβαρυνασαιβαρυναντεςβαρυνανταβαρυν·[σ]ασ·αιβαρυν·[σ]αντ·εςβαρυν·[σ]αντ·α
Nom
Accβαρυνασαςβαρυνανταςβαρυν·[σ]ασ·αςβαρυν·[σ]αντ·ας
Datβαρυνασαιςβαρυνασι, βαρυνασινβαρυν·[σ]ασ·αιςβαρυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genβαρυνασωνβαρυναντωνβαρυν·[σ]ασ·ωνβαρυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρυναμενηβαρυναμενεβαρυν·[σ]αμεν·ηβαρυν·[σ]αμεν·ε
Nomβαρυναμενοςβαρυν·[σ]αμεν·ος
Accβαρυναμενηνβαρυναμενονβαρυν·[σ]αμεν·ηνβαρυν·[σ]αμεν·ον
Datβαρυναμενῃβαρυναμενῳβαρυν·[σ]αμεν·ῃβαρυν·[σ]αμεν·ῳ
Genβαρυναμενηςβαρυναμενουβαρυν·[σ]αμεν·ηςβαρυν·[σ]αμεν·ου
PlVocβαρυναμεναιβαρυναμενοιβαρυναμεναβαρυν·[σ]αμεν·αιβαρυν·[σ]αμεν·οιβαρυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accβαρυναμεναςβαρυναμενουςβαρυν·[σ]αμεν·αςβαρυν·[σ]αμεν·ους
Datβαρυναμεναιςβαρυναμενοιςβαρυν·[σ]αμεν·αιςβαρυν·[σ]αμεν·οις
Genβαρυναμενωνβαρυναμενωνβαρυν·[σ]αμεν·ωνβαρυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαρυμμαι, βεβαρυσμαιβεβαρυν·μαι
2ndβεβαρυνσαιβεβαρυν·σαι
3rdβεβαρυνται[LXX]βεβαρυν·ται
Pl1stβεβαρυμμεθα, βεβαρυσμεθαβεβαρυν·μεθα
2ndβεβαρυνθεβεβαρυν·σθε
3rdβεβαρυναταιβεβαρυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαρυνσομαιβεβαρυν·σομαι
2ndβεβαρυνσῃ, βεβαρυνσειβεβαρυν·σῃ, βεβαρυν·σει classical
3rdβεβαρυνσεταιβεβαρυν·σεται
Pl1stβεβαρυνσομεθαβεβαρυν·σομεθα
2ndβεβαρυνσεσθεβεβαρυν·σεσθε
3rdβεβαρυνσονταιβεβαρυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαρυνσοιμηνβεβαρυν·σοιμην
2ndβεβαρυνσοιοβεβαρυν·σοιο
3rdβεβαρυνσοιτοβεβαρυν·σοιτο
Pl1stβεβαρυνσοιμεθαβεβαρυν·σοιμεθα
2ndβεβαρυνσοισθεβεβαρυν·σοισθε
3rdβεβαρυνσοιντοβεβαρυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβαρυνσοβεβαρυν·σο
3rdβεβαρυνθωβεβαρυν·σθω
Pl1st
2ndβεβαρυνθεβεβαρυν·σθε
3rdβεβαρυνθωσαν, βεβαρυνθωνβεβαρυν·σθωσαν, βεβαρυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαρυνθαι​βεβαρυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαρυνσεσθαι​βεβαρυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαρυμμενη, βεβαρυσμενηβεβαρυμμενε, βεβαρυσμενεβεβαρυν·μεν·ηβεβαρυν·μεν·ε
Nomβεβαρυμμενος, βεβαρυσμενοςβεβαρυν·μεν·ος
Accβεβαρυμμενην, βεβαρυσμενηνβεβαρυμμενον, βεβαρυσμενονβεβαρυν·μεν·ηνβεβαρυν·μεν·ον
Datβεβαρυμμενῃ, βεβαρυσμενῃβεβαρυμμενῳ, βεβαρυσμενῳβεβαρυν·μεν·ῃβεβαρυν·μεν·ῳ
Genβεβαρυμμενης, βεβαρυσμενηςβεβαρυμμενου, βεβαρυσμενουβεβαρυν·μεν·ηςβεβαρυν·μεν·ου
PlVocβεβαρυμμεναι, βεβαρυσμεναιβεβαρυμμενοι, βεβαρυσμενοιβεβαρυμμενα, βεβαρυσμεναβεβαρυν·μεν·αιβεβαρυν·μεν·οιβεβαρυν·μεν·α
Nom
Accβεβαρυμμενας, βεβαρυσμεναςβεβαρυμμενους, βεβαρυσμενουςβεβαρυν·μεν·αςβεβαρυν·μεν·ους
Datβεβαρυμμεναις, βεβαρυσμεναιςβεβαρυμμενοις, βεβαρυσμενοιςβεβαρυν·μεν·αιςβεβαρυν·μεν·οις
Genβεβαρυμμενων, βεβαρυσμενωνβεβαρυμμενων, βεβαρυσμενωνβεβαρυν·μεν·ωνβεβαρυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβαρυμμην, εβεβαρυσμηνε·βεβαρυν·μην
2ndεβεβαρυνσοε·βεβαρυν·σο
3rdεβεβαρυντοε·βεβαρυν·το
Pl1stεβεβαρυμμεθα, εβεβαρυσμεθαε·βεβαρυν·μεθα
2ndεβεβαρυνθεε·βεβαρυν·σθε
3rdεβεβαρυνατοε·βεβαρυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαρυμμην, βεβαρυσμην[ε]·βεβαρυν·μην
2ndβεβαρυνσο[ε]·βεβαρυν·σο
3rdβεβαρυντο[ε]·βεβαρυν·το
Pl1stβεβαρυμμεθα, βεβαρυσμεθα[ε]·βεβαρυν·μεθα
2ndβεβαρυνθε[ε]·βεβαρυν·σθε
3rdβεβαρυνατο[ε]·βεβαρυν·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβαρυνθηνε·βαρυν·θην
2ndεβαρυνθης[LXX]ε·βαρυν·θης
3rdεβαρυνθη[LXX]ε·βαρυν·θη
Pl1stεβαρυνθημενε·βαρυν·θημεν
2ndεβαρυνθητεε·βαρυν·θητε
3rdεβαρυνθησαν[LXX]ε·βαρυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβαρυνθησομαιβαρυν·θησομαι
2ndβαρυνθησῃ[LXX], βαρυνθησειβαρυν·θησῃ, βαρυν·θησει classical
3rdβαρυνθησεται[LXX]βαρυν·θησεται
Pl1stβαρυνθησομεθαβαρυν·θησομεθα
2ndβαρυνθησεσθεβαρυν·θησεσθε
3rdβαρυνθησονταιβαρυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβαρυνθωβαρυν·θω
2ndβαρυνθῃςβαρυν·θῃς
3rdβαρυνθῃβαρυν·θῃ
Pl1stβαρυνθωμενβαρυν·θωμεν
2ndβαρυνθητεβαρυν·θητε
3rdβαρυνθωσιν, βαρυνθωσιβαρυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβαρυνθειηνβαρυν·θειην
2ndβαρυνθειηςβαρυν·θειης
3rdβαρυνθειηβαρυν·θειη
Pl1stβαρυνθειημεν, βαρυνθειμενβαρυν·θειημεν, βαρυν·θειμεν classical
2ndβαρυνθειητε, βαρυνθειτεβαρυν·θειητε, βαρυν·θειτε classical
3rdβαρυνθειησαν, βαρυνθειενβαρυν·θειησαν, βαρυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβαρυνθησοιμηνβαρυν·θησοιμην
2ndβαρυνθησοιοβαρυν·θησοιο
3rdβαρυνθησοιτοβαρυν·θησοιτο
Pl1stβαρυνθησοιμεθαβαρυν·θησοιμεθα
2ndβαρυνθησοισθεβαρυν·θησοισθε
3rdβαρυνθησοιντοβαρυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαρυνθητιβαρυν·θητι
3rdβαρυνθητωβαρυν·θητω
Pl1st
2ndβαρυνθητεβαρυν·θητε
3rdβαρυνθητωσαν, βαρυνθεντωνβαρυν·θητωσαν, βαρυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βαρυνθηναι​βαρυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βαρυνθησεσθαι​βαρυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρυνθεισα[LXX]βαρυνθειςβαρυνθενβαρυν·θεισ·αβαρυν·θει[ντ]·ςβαρυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβαρυνθεισανβαρυνθενταβαρυν·θεισ·ανβαρυν·θε[ι]ντ·α
Datβαρυνθεισῃβαρυνθεντιβαρυν·θεισ·ῃβαρυν·θε[ι]ντ·ι
Genβαρυνθεισηςβαρυνθεντοςβαρυν·θεισ·ηςβαρυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocβαρυνθεισαιβαρυνθεντεςβαρυνθενταβαρυν·θεισ·αιβαρυν·θε[ι]ντ·εςβαρυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβαρυνθεισαςβαρυνθενταςβαρυν·θεισ·αςβαρυν·θε[ι]ντ·ας
Datβαρυνθεισαιςβαρυνθεισι, βαρυνθεισινβαρυν·θεισ·αιςβαρυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genβαρυνθεισωνβαρυνθεντωνβαρυν·θεισ·ωνβαρυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρυνθησομενηβαρυνθησομενεβαρυν·θησομεν·ηβαρυν·θησομεν·ε
Nomβαρυνθησομενοςβαρυν·θησομεν·ος
Accβαρυνθησομενηνβαρυνθησομενονβαρυν·θησομεν·ηνβαρυν·θησομεν·ον
Datβαρυνθησομενῃβαρυνθησομενῳβαρυν·θησομεν·ῃβαρυν·θησομεν·ῳ
Genβαρυνθησομενηςβαρυνθησομενουβαρυν·θησομεν·ηςβαρυν·θησομεν·ου
PlVocβαρυνθησομεναιβαρυνθησομενοιβαρυνθησομεναβαρυν·θησομεν·αιβαρυν·θησομεν·οιβαρυν·θησομεν·α
Nom
Accβαρυνθησομεναςβαρυνθησομενουςβαρυν·θησομεν·αςβαρυν·θησομεν·ους
Datβαρυνθησομεναιςβαρυνθησομενοιςβαρυν·θησομεν·αιςβαρυν·θησομεν·οις
Genβαρυνθησομενωνβαρυνθησομενωνβαρυν·θησομεν·ωνβαρυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Apr-2020 20:01:31 EDT