βλαστανω βλασταω • BLASTANW BLASTAW • blastanō blastaō

Search: εβλαστησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβλαστησενβλαστάνωε·βλαστη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστανω, βλαστωβλασταν·ω, βλαστ(α)·ωβλαστανομαι, βλαστωμαιβλασταν·ομαι, βλαστ(α)·ομαι
2ndβλαστανεις, βλαστᾳςβλασταν·εις, βλαστ(α)·ειςβλαστανῃ[GNT], βλαστανει, βλαστανεσαι, βλαστᾳ[GNT], βλαστασαιβλασταν·ῃ, βλασταν·ει classical, βλασταν·εσαι alt, βλαστ(α)·ῃ, βλαστ(α)·ει classical, βλαστ(α)·εσαι alt
3rdβλαστανει, βλαστᾳ[GNT]βλασταν·ει, βλαστ(α)·ειβλαστανεται, βλασταταιβλασταν·εται, βλαστ(α)·εται
Pl1stβλαστανομεν, βλαστωμενβλασταν·ομεν, βλαστ(α)·ομενβλαστανομεθα, βλαστωμεθαβλασταν·ομεθα, βλαστ(α)·ομεθα
2ndβλαστανετε, βλαστατεβλασταν·ετε, βλαστ(α)·ετεβλαστανεσθε, βλαστασθεβλασταν·εσθε, βλαστ(α)·εσθε
3rdβλαστανουσιν, βλαστανουσι, βλαστωσιν, βλαστωσιβλασταν·ουσι(ν), βλαστ(α)·ουσι(ν)βλαστανονται, βλαστωνταιβλασταν·ονται, βλαστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστανω, βλαστωβλασταν·ω, βλαστ(α)·ωβλαστανωμαι, βλαστωμαιβλασταν·ωμαι, βλαστ(α)·ωμαι
2ndβλαστανῃς, βλαστᾳςβλασταν·ῃς, βλαστ(α)·ῃςβλαστανῃ[GNT], βλαστᾳ[GNT]βλασταν·ῃ, βλαστ(α)·ῃ
3rdβλαστανῃ[GNT], βλαστᾳ[GNT]βλασταν·ῃ, βλαστ(α)·ῃβλαστανηται, βλασταταιβλασταν·ηται, βλαστ(α)·ηται
Pl1stβλαστανωμεν, βλαστωμενβλασταν·ωμεν, βλαστ(α)·ωμενβλαστανωμεθα, βλαστωμεθαβλασταν·ωμεθα, βλαστ(α)·ωμεθα
2ndβλαστανητε, βλαστατεβλασταν·ητε, βλαστ(α)·ητεβλαστανησθε, βλαστασθεβλασταν·ησθε, βλαστ(α)·ησθε
3rdβλαστανωσιν, βλαστανωσι, βλαστωσιν, βλαστωσιβλασταν·ωσι(ν), βλαστ(α)·ωσι(ν)βλαστανωνται, βλαστωνταιβλασταν·ωνται, βλαστ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστανοιμι, βλαστῳμιβλασταν·οιμι, βλαστ(α)·οιμιβλαστανοιμην, βλαστῳμηνβλασταν·οιμην, βλαστ(α)·οιμην
2ndβλαστανοις, βλαστῳςβλασταν·οις, βλαστ(α)·οιςβλαστανοιο, βλαστῳοβλασταν·οιο, βλαστ(α)·οιο
3rdβλαστανοι, βλαστῳβλασταν·οι, βλαστ(α)·οιβλαστανοιτο, βλαστῳτοβλασταν·οιτο, βλαστ(α)·οιτο
Pl1stβλαστανοιμεν, βλαστῳμενβλασταν·οιμεν, βλαστ(α)·οιμενβλαστανοιμεθα, βλαστῳμεθαβλασταν·οιμεθα, βλαστ(α)·οιμεθα
2ndβλαστανοιτε, βλαστῳτεβλασταν·οιτε, βλαστ(α)·οιτεβλαστανοισθε, βλαστῳσθεβλασταν·οισθε, βλαστ(α)·οισθε
3rdβλαστανοιεν, βλαστανοισαν, βλαστῳεν, βλαστῳσανβλασταν·οιεν, βλασταν·οισαν alt, βλαστ(α)·οιεν, βλαστ(α)·οισαν altβλαστανοιντο, βλαστῳντοβλασταν·οιντο, βλαστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλαστανε, βλασταβλασταν·ε, βλαστ(α)·εβλαστανου, βλαστωβλασταν·ου, βλαστ(α)·ου
3rdβλαστανετω, βλαστατωβλασταν·ετω, βλαστ(α)·ετωβλαστανεσθω, βλαστασθωβλασταν·εσθω, βλαστ(α)·εσθω
Pl1st
2ndβλαστανετε, βλαστατεβλασταν·ετε, βλαστ(α)·ετεβλαστανεσθε, βλαστασθεβλασταν·εσθε, βλαστ(α)·εσθε
3rdβλαστανετωσαν, βλαστανοντων, βλαστατωσαν, βλαστωντωνβλασταν·ετωσαν, βλασταν·οντων classical, βλαστ(α)·ετωσαν, βλαστ(α)·οντων classicalβλαστανεσθωσαν, βλαστανεσθων, βλαστασθωσαν, βλαστασθωνβλασταν·εσθωσαν, βλασταν·εσθων classical, βλαστ(α)·εσθωσαν, βλαστ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλαστανειν[LXX], βλαστᾳν, βλασταν​βλασταν·ειν, βλαστ(α)·ειν, βλαστ(α)·ειν > βλασταν​βλαστανεσθαι, βλαστασθαι​βλασταν·εσθαι, βλαστ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαστανουσα, βλαστωσαβλαστανον, βλαστωνβλασταν·ουσ·α, βλαστ(α)·ουσ·αβλασταν·ο[υ]ν[τ], βλαστ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomβλαστανων, βλαστωνβλασταν·ο[υ]ν[τ]·^, βλαστ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβλαστανουσαν, βλαστωσανβλαστανοντα, βλαστωντα[LXX]βλασταν·ουσ·αν, βλαστ(α)·ουσ·ανβλασταν·ο[υ]ντ·α, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·α
Datβλαστανουσῃ, βλαστωσῃβλαστανοντι, βλαστωντιβλασταν·ουσ·ῃ, βλαστ(α)·ουσ·ῃβλασταν·ο[υ]ντ·ι, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genβλαστανουσης, βλαστωσηςβλαστανοντος, βλαστωντοςβλασταν·ουσ·ης, βλαστ(α)·ουσ·ηςβλασταν·ο[υ]ντ·ος, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβλαστανουσαι, βλαστωσαιβλαστανοντες, βλαστωντεςβλαστανοντα, βλαστωντα[LXX]βλασταν·ουσ·αι, βλαστ(α)·ουσ·αιβλασταν·ο[υ]ντ·ες, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·εςβλασταν·ο[υ]ντ·α, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβλαστανουσας, βλαστωσαςβλαστανοντας, βλαστωνταςβλασταν·ουσ·ας, βλαστ(α)·ουσ·αςβλασταν·ο[υ]ντ·ας, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datβλαστανουσαις, βλαστωσαιςβλαστανουσι, βλαστανουσιν, βλαστωσι, βλαστωσινβλασταν·ουσ·αις, βλαστ(α)·ουσ·αιςβλασταν·ου[ντ]·σι(ν), βλαστ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβλαστανουσων, βλαστωσωνβλαστανοντων, βλαστωντωνβλασταν·ουσ·ων, βλαστ(α)·ουσ·ωνβλασταν·ο[υ]ντ·ων, βλαστ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαστανομενη, βλαστωμενηβλαστανομενε, βλαστωμενεβλασταν·ομεν·η, βλαστ(α)·ομεν·ηβλασταν·ομεν·ε, βλαστ(α)·ομεν·ε
Nomβλαστανομενος, βλαστωμενοςβλασταν·ομεν·ος, βλαστ(α)·ομεν·ος
Accβλαστανομενην, βλαστωμενηνβλαστανομενον, βλαστωμενονβλασταν·ομεν·ην, βλαστ(α)·ομεν·ηνβλασταν·ομεν·ον, βλαστ(α)·ομεν·ον
Datβλαστανομενῃ, βλαστωμενῃβλαστανομενῳ, βλαστωμενῳβλασταν·ομεν·ῃ, βλαστ(α)·ομεν·ῃβλασταν·ομεν·ῳ, βλαστ(α)·ομεν·ῳ
Genβλαστανομενης, βλαστωμενηςβλαστανομενου, βλαστωμενουβλασταν·ομεν·ης, βλαστ(α)·ομεν·ηςβλασταν·ομεν·ου, βλαστ(α)·ομεν·ου
PlVocβλαστανομεναι, βλαστωμεναιβλαστανομενοι, βλαστωμενοιβλαστανομενα, βλαστωμεναβλασταν·ομεν·αι, βλαστ(α)·ομεν·αιβλασταν·ομεν·οι, βλαστ(α)·ομεν·οιβλασταν·ομεν·α, βλαστ(α)·ομεν·α
Nom
Accβλαστανομενας, βλαστωμεναςβλαστανομενους, βλαστωμενουςβλασταν·ομεν·ας, βλαστ(α)·ομεν·αςβλασταν·ομεν·ους, βλαστ(α)·ομεν·ους
Datβλαστανομεναις, βλαστωμεναιςβλαστανομενοις, βλαστωμενοιςβλασταν·ομεν·αις, βλαστ(α)·ομεν·αιςβλασταν·ομεν·οις, βλαστ(α)·ομεν·οις
Genβλαστανομενων, βλαστωμενωνβλαστανομενων, βλαστωμενωνβλασταν·ομεν·ων, βλαστ(α)·ομεν·ωνβλασταν·ομεν·ων, βλαστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλαστανον, εβλαστωνε·βλασταν·ον, ε·βλαστ(α)·ονεβλαστανομην, εβλαστωμηνε·βλασταν·ομην, ε·βλαστ(α)·ομην
2ndεβλαστανες, εβλασταςε·βλασταν·ες, ε·βλαστ(α)·εςεβλαστανου, εβλαστωε·βλασταν·ου, ε·βλαστ(α)·ου
3rdεβλαστανεν, εβλαστανε, εβλασταε·βλασταν·ε(ν), ε·βλαστ(α)·εεβλαστανετο, εβλαστατοε·βλασταν·ετο, ε·βλαστ(α)·ετο
Pl1stεβλαστανομεν, εβλαστωμενε·βλασταν·ομεν, ε·βλαστ(α)·ομενεβλαστανομεθα, εβλαστωμεθαε·βλασταν·ομεθα, ε·βλαστ(α)·ομεθα
2ndεβλαστανετε, εβλαστατεε·βλασταν·ετε, ε·βλαστ(α)·ετεεβλαστανεσθε, εβλαστασθεε·βλασταν·εσθε, ε·βλαστ(α)·εσθε
3rdεβλαστανον, εβλαστανοσαν, εβλαστων, εβλαστωσανε·βλασταν·ον, ε·βλασταν·οσαν alt, ε·βλαστ(α)·ον, ε·βλαστ(α)·οσαν altεβλαστανοντο, εβλαστωντοε·βλασταν·οντο, ε·βλαστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστησωβλαστη·σωβλαστησομαιβλαστη·σομαι
2ndβλαστησειςβλαστη·σειςβλαστησῃ[LXX], βλαστησει[LXX], βλαστησεσαιβλαστη·σῃ, βλαστη·σει classical, βλαστη·σεσαι alt
3rdβλαστησει[LXX]βλαστη·σειβλαστησεταιβλαστη·σεται
Pl1stβλαστησομενβλαστη·σομενβλαστησομεθαβλαστη·σομεθα
2ndβλαστησετεβλαστη·σετεβλαστησεσθεβλαστη·σεσθε
3rdβλαστησουσιν, βλαστησουσιβλαστη·σουσι(ν)βλαστησονταιβλαστη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστησοιμιβλαστη·σοιμιβλαστησοιμηνβλαστη·σοιμην
2ndβλαστησοιςβλαστη·σοιςβλαστησοιοβλαστη·σοιο
3rdβλαστησοιβλαστη·σοιβλαστησοιτοβλαστη·σοιτο
Pl1stβλαστησοιμενβλαστη·σοιμενβλαστησοιμεθαβλαστη·σοιμεθα
2ndβλαστησοιτεβλαστη·σοιτεβλαστησοισθεβλαστη·σοισθε
3rdβλαστησοιενβλαστη·σοιενβλαστησοιντοβλαστη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλαστησειν​βλαστη·σειν​βλαστησεσθαι​βλαστη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαστησουσαβλαστησονβλαστη·σουσ·αβλαστη·σο[υ]ν[τ]
Nomβλαστησωνβλαστη·σο[υ]ν[τ]·^
Accβλαστησουσανβλαστησονταβλαστη·σουσ·ανβλαστη·σο[υ]ντ·α
Datβλαστησουσῃβλαστησοντιβλαστη·σουσ·ῃβλαστη·σο[υ]ντ·ι
Genβλαστησουσηςβλαστησοντοςβλαστη·σουσ·ηςβλαστη·σο[υ]ντ·ος
PlVocβλαστησουσαιβλαστησοντεςβλαστησονταβλαστη·σουσ·αιβλαστη·σο[υ]ντ·εςβλαστη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβλαστησουσαςβλαστησονταςβλαστη·σουσ·αςβλαστη·σο[υ]ντ·ας
Datβλαστησουσαιςβλαστησουσι, βλαστησουσινβλαστη·σουσ·αιςβλαστη·σου[ντ]·σι(ν)
Genβλαστησουσωνβλαστησοντωνβλαστη·σουσ·ωνβλαστη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαστησομενηβλαστησομενεβλαστη·σομεν·ηβλαστη·σομεν·ε
Nomβλαστησομενοςβλαστη·σομεν·ος
Accβλαστησομενηνβλαστησομενονβλαστη·σομεν·ηνβλαστη·σομεν·ον
Datβλαστησομενῃβλαστησομενῳβλαστη·σομεν·ῃβλαστη·σομεν·ῳ
Genβλαστησομενηςβλαστησομενουβλαστη·σομεν·ηςβλαστη·σομεν·ου
PlVocβλαστησομεναιβλαστησομενοιβλαστησομεναβλαστη·σομεν·αιβλαστη·σομεν·οιβλαστη·σομεν·α
Nom
Accβλαστησομεναςβλαστησομενουςβλαστη·σομεν·αςβλαστη·σομεν·ους
Datβλαστησομεναιςβλαστησομενοιςβλαστη·σομεν·αιςβλαστη·σομεν·οις
Genβλαστησομενωνβλαστησομενωνβλαστη·σομεν·ωνβλαστη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλαστησα[LXX]ε·βλαστη·σαεβλαστησαμηνε·βλαστη·σαμην
2ndεβλαστησαςε·βλαστη·σαςεβλαστησωε·βλαστη·σω
3rdεβλαστησεν[GNT][LXX], εβλαστησεε·βλαστη·σε(ν), ε·βλαστη·σε(ν)εβλαστησατοε·βλαστη·σατο
Pl1stεβλαστησαμενε·βλαστη·σαμενεβλαστησαμεθαε·βλαστη·σαμεθα
2ndεβλαστησατεε·βλαστη·σατεεβλαστησασθεε·βλαστη·σασθε
3rdεβλαστησανε·βλαστη·σανεβλαστησαντοε·βλαστη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστησωβλαστη·σωβλαστησωμαιβλαστη·σωμαι
2ndβλαστησῃςβλαστη·σῃςβλαστησῃ[LXX]βλαστη·σῃ
3rdβλαστησῃ[LXX]βλαστη·σῃβλαστησηταιβλαστη·σηται
Pl1stβλαστησωμενβλαστη·σωμενβλαστησωμεθαβλαστη·σωμεθα
2ndβλαστησητεβλαστη·σητεβλαστησησθεβλαστη·σησθε
3rdβλαστησωσιν, βλαστησωσιβλαστη·σωσι(ν)βλαστησωνταιβλαστη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαστησαιμιβλαστη·σαιμιβλαστησαιμηνβλαστη·σαιμην
2ndβλαστησαις, βλαστησειαςβλαστη·σαις, βλαστη·σειας classicalβλαστησαιοβλαστη·σαιο
3rdβλαστησαι, βλαστησειεβλαστη·σαι, βλαστη·σειε classicalβλαστησαιτοβλαστη·σαιτο
Pl1stβλαστησαιμενβλαστη·σαιμενβλαστησαιμεθαβλαστη·σαιμεθα
2ndβλαστησαιτεβλαστη·σαιτεβλαστησαισθεβλαστη·σαισθε
3rdβλαστησαιεν, βλαστησαισαν, βλαστησειαν, βλαστησειενβλαστη·σαιεν, βλαστη·σαισαν alt, βλαστη·σειαν classical, βλαστη·σειεν classicalβλαστησαιντοβλαστη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλαστησονβλαστη·σονβλαστησαιβλαστη·σαι
3rdβλαστησατω[LXX]βλαστη·σατωβλαστησασθωβλαστη·σασθω
Pl1st
2ndβλαστησατε[LXX]βλαστη·σατεβλαστησασθεβλαστη·σασθε
3rdβλαστησατωσαν, βλαστησαντωνβλαστη·σατωσαν, βλαστη·σαντων classicalβλαστησασθωσαν, βλαστησασθωνβλαστη·σασθωσαν, βλαστη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλαστησαι​βλαστη·σαι​βλαστησασθαι​βλαστη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαστησασα[GNT]βλαστησαςβλαστησανβλαστη·σασ·αβλαστη·σα[ντ]·ςβλαστη·σαν[τ]
Nom
Accβλαστησασανβλαστησανταβλαστη·σασ·ανβλαστη·σαντ·α
Datβλαστησασῃβλαστησαντιβλαστη·σασ·ῃβλαστη·σαντ·ι
Genβλαστησασηςβλαστησαντοςβλαστη·σασ·ηςβλαστη·σαντ·ος
PlVocβλαστησασαιβλαστησαντεςβλαστησανταβλαστη·σασ·αιβλαστη·σαντ·εςβλαστη·σαντ·α
Nom
Accβλαστησασαςβλαστησανταςβλαστη·σασ·αςβλαστη·σαντ·ας
Datβλαστησασαιςβλαστησασι, βλαστησασινβλαστη·σασ·αιςβλαστη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβλαστησασωνβλαστησαντωνβλαστη·σασ·ωνβλαστη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαστησαμενηβλαστησαμενεβλαστη·σαμεν·ηβλαστη·σαμεν·ε
Nomβλαστησαμενοςβλαστη·σαμεν·ος
Accβλαστησαμενηνβλαστησαμενονβλαστη·σαμεν·ηνβλαστη·σαμεν·ον
Datβλαστησαμενῃβλαστησαμενῳβλαστη·σαμεν·ῃβλαστη·σαμεν·ῳ
Genβλαστησαμενηςβλαστησαμενουβλαστη·σαμεν·ηςβλαστη·σαμεν·ου
PlVocβλαστησαμεναιβλαστησαμενοιβλαστησαμεναβλαστη·σαμεν·αιβλαστη·σαμεν·οιβλαστη·σαμεν·α
Nom
Accβλαστησαμεναςβλαστησαμενουςβλαστη·σαμεν·αςβλαστη·σαμεν·ους
Datβλαστησαμεναιςβλαστησαμενοιςβλαστη·σαμεν·αιςβλαστη·σαμεν·οις
Genβλαστησαμενωνβλαστησαμενωνβλαστη·σαμεν·ωνβλαστη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβλαστηκαβεβλαστη·κα
2ndβεβλαστηκας, βεβλαστηκεςβεβλαστη·κας, βεβλαστη·κες alt
3rdβεβλαστηκεν[LXX], βεβλαστηκεβεβλαστη·κε(ν), βεβλαστη·κε(ν)
Pl1stβεβλαστηκαμενβεβλαστη·καμεν
2ndβεβλαστηκατεβεβλαστη·κατε
3rdβεβλαστηκασιν, βεβλαστηκασι, βεβλαστηκανβεβλαστη·κασι(ν), βεβλαστη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβλαστηκωβεβλαστη·κω
2ndβεβλαστηκῃςβεβλαστη·κῃς
3rdβεβλαστηκῃβεβλαστη·κῃ
Pl1stβεβλαστηκωμενβεβλαστη·κωμεν
2ndβεβλαστηκητεβεβλαστη·κητε
3rdβεβλαστηκωσιν, βεβλαστηκωσιβεβλαστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβλαστηκοιμι, βεβλαστηκοιηνβεβλαστη·κοιμι, βεβλαστη·κοιην classical
2ndβεβλαστηκοις, βεβλαστηκοιηςβεβλαστη·κοις, βεβλαστη·κοιης classical
3rdβεβλαστηκοι, βεβλαστηκοιηβεβλαστη·κοι, βεβλαστη·κοιη classical
Pl1stβεβλαστηκοιμενβεβλαστη·κοιμεν
2ndβεβλαστηκοιτεβεβλαστη·κοιτε
3rdβεβλαστηκοιενβεβλαστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβλαστηκεβεβλαστη·κε
3rdβεβλαστηκετωβεβλαστη·κετω
Pl1st
2ndβεβλαστηκετεβεβλαστη·κετε
3rdβεβλαστηκετωσανβεβλαστη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβλαστηκεναι​βεβλαστη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβλαστηκυιαβεβλαστηκοςβεβλαστη·κυι·αβεβλαστη·κο[τ]·ς
Nomβεβλαστηκωςβεβλαστη·κο[τ]·^ς
Accβεβλαστηκυιανβεβλαστηκοταβεβλαστη·κυι·ανβεβλαστη·κοτ·α
Datβεβλαστηκυιᾳβεβλαστηκοτιβεβλαστη·κυι·ᾳβεβλαστη·κοτ·ι
Genβεβλαστηκυιαςβεβλαστηκοτοςβεβλαστη·κυι·αςβεβλαστη·κοτ·ος
PlVocβεβλαστηκυιαιβεβλαστηκοτεςβεβλαστηκοταβεβλαστη·κυι·αιβεβλαστη·κοτ·εςβεβλαστη·κοτ·α
Nom
Accβεβλαστηκυιαςβεβλαστηκοταςβεβλαστη·κυι·αςβεβλαστη·κοτ·ας
Datβεβλαστηκυιαιςβεβλαστηκοσι, βεβλαστηκοσινβεβλαστη·κυι·αιςβεβλαστη·κο[τ]·σι(ν)
Genβεβλαστηκυιωνβεβλαστηκοτωνβεβλαστη·κυι·ωνβεβλαστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβλαστηκειν, εβεβλαστηκηε·βεβλαστη·κειν, ε·βεβλαστη·κη classical
2ndεβεβλαστηκεις, εβεβλαστηκηςε·βεβλαστη·κεις, ε·βεβλαστη·κης classical
3rdεβεβλαστηκειε·βεβλαστη·κει
Pl1stεβεβλαστηκειμεν, εβεβλαστηκεμενε·βεβλαστη·κειμεν, ε·βεβλαστη·κεμεν classical
2ndεβεβλαστηκειτε, εβεβλαστηκετεε·βεβλαστη·κειτε, ε·βεβλαστη·κετε classical
3rdεβεβλαστηκεισαν, εβεβλαστηκεσανε·βεβλαστη·κεισαν, ε·βεβλαστη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβλαστηκειν, βεβλαστηκη[ε]·βεβλαστη·κειν, [ε]·βεβλαστη·κη classical
2ndβεβλαστηκεις, βεβλαστηκης[ε]·βεβλαστη·κεις, [ε]·βεβλαστη·κης classical
3rdβεβλαστηκει[ε]·βεβλαστη·κει
Pl1stβεβλαστηκειμεν, βεβλαστηκεμεν[ε]·βεβλαστη·κειμεν, [ε]·βεβλαστη·κεμεν classical
2ndβεβλαστηκειτε, βεβλαστηκετε[ε]·βεβλαστη·κειτε, [ε]·βεβλαστη·κετε classical
3rdβεβλαστηκεισαν, βεβλαστηκεσαν[ε]·βεβλαστη·κεισαν, [ε]·βεβλαστη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 08:10:37 EST