βεβαιοω • BEBAIOW • bebaioō

Search: εβεβαιωθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβεβαιωθηβεβαιόωε·βεβαιω·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβεβαιωθηβεβαιόωε·βεβαιω·θηaor θη ind 3rd sg

βεβαιόω (βεβαι(ο)-, βεβαιω·σ-, βεβαιω·σ-, -, -, βεβαιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωβεβαι(ο)·ωβεβαιουμαιβεβαι(ο)·ομαι
2ndβεβαιοιςβεβαι(ο)·ειςβεβαιοι, βεβαιουσαιβεβαι(ο)·ῃ, βεβαι(ο)·ει classical, βεβαι(ο)·εσαι alt
3rdβεβαιοιβεβαι(ο)·ειβεβαιουταιβεβαι(ο)·εται
Pl1stβεβαιουμενβεβαι(ο)·ομενβεβαιουμεθαβεβαι(ο)·ομεθα
2ndβεβαιουτεβεβαι(ο)·ετεβεβαιουσθεβεβαι(ο)·εσθε
3rdβεβαιουσιν, βεβαιουσιβεβαι(ο)·ουσι(ν)βεβαιουνταιβεβαι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωβεβαι(ο)·ωβεβαιωμαιβεβαι(ο)·ωμαι
2ndβεβαιοιςβεβαι(ο)·ῃςβεβαιοιβεβαι(ο)·ῃ
3rdβεβαιοιβεβαι(ο)·ῃβεβαιωταιβεβαι(ο)·ηται
Pl1stβεβαιωμενβεβαι(ο)·ωμενβεβαιωμεθαβεβαι(ο)·ωμεθα
2ndβεβαιωτεβεβαι(ο)·ητεβεβαιωσθεβεβαι(ο)·ησθε
3rdβεβαιωσιν[GNT][LXX], βεβαιωσιβεβαι(ο)·ωσι(ν), βεβαι(ο)·ωσι(ν)βεβαιωνταιβεβαι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιοιμιβεβαι(ο)·οιμιβεβαιοιμηνβεβαι(ο)·οιμην
2ndβεβαιοιςβεβαι(ο)·οιςβεβαιοιοβεβαι(ο)·οιο
3rdβεβαιοιβεβαι(ο)·οιβεβαιοιτοβεβαι(ο)·οιτο
Pl1stβεβαιοιμενβεβαι(ο)·οιμενβεβαιοιμεθαβεβαι(ο)·οιμεθα
2ndβεβαιοιτεβεβαι(ο)·οιτεβεβαιοισθεβεβαι(ο)·οισθε
3rdβεβαιοιεν, βεβαιοισανβεβαι(ο)·οιεν, βεβαι(ο)·οισαν altβεβαιοιντοβεβαι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβαιουβεβαι(ο)·εβεβαιουβεβαι(ο)·ου
3rdβεβαιουτωβεβαι(ο)·ετωβεβαιουσθωβεβαι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndβεβαιουτεβεβαι(ο)·ετεβεβαιουσθεβεβαι(ο)·εσθε
3rdβεβαιουτωσαν, βεβαιουντωνβεβαι(ο)·ετωσαν, βεβαι(ο)·οντων classicalβεβαιουσθωσαν, βεβαιουσθωνβεβαι(ο)·εσθωσαν, βεβαι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαιουν​βεβαι(ο)·ειν​βεβαιουσθαι[GNT]​βεβαι(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιουσαβεβαιουνβεβαι(ο)·ουσ·αβεβαι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomβεβαιων[GNT]βεβαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβεβαιουσανβεβαιουνταβεβαι(ο)·ουσ·ανβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datβεβαιουσῃβεβαιουντιβεβαι(ο)·ουσ·ῃβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genβεβαιουσηςβεβαιουντος[GNT]βεβαι(ο)·ουσ·ηςβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβεβαιουσαιβεβαιουντεςβεβαιουνταβεβαι(ο)·ουσ·αιβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·εςβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβεβαιουσαςβεβαιουνταςβεβαι(ο)·ουσ·αςβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datβεβαιουσαιςβεβαιουσι, βεβαιουσινβεβαι(ο)·ουσ·αιςβεβαι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβεβαιουσωνβεβαιουντωνβεβαι(ο)·ουσ·ωνβεβαι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιουμενηβεβαιουμενεβεβαι(ο)·ομεν·ηβεβαι(ο)·ομεν·ε
Nomβεβαιουμενοςβεβαι(ο)·ομεν·ος
Accβεβαιουμενηνβεβαιουμενονβεβαι(ο)·ομεν·ηνβεβαι(ο)·ομεν·ον
Datβεβαιουμενῃβεβαιουμενῳβεβαι(ο)·ομεν·ῃβεβαι(ο)·ομεν·ῳ
Genβεβαιουμενηςβεβαιουμενουβεβαι(ο)·ομεν·ηςβεβαι(ο)·ομεν·ου
PlVocβεβαιουμεναιβεβαιουμενοι[GNT]βεβαιουμεναβεβαι(ο)·ομεν·αιβεβαι(ο)·ομεν·οιβεβαι(ο)·ομεν·α
Nom
Accβεβαιουμεναςβεβαιουμενουςβεβαι(ο)·ομεν·αςβεβαι(ο)·ομεν·ους
Datβεβαιουμεναιςβεβαιουμενοιςβεβαι(ο)·ομεν·αιςβεβαι(ο)·ομεν·οις
Genβεβαιουμενωνβεβαιουμενωνβεβαι(ο)·ομεν·ωνβεβαι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβαιουνε·βεβαι(ο)·ονεβεβαιουμηνε·βεβαι(ο)·ομην
2ndεβεβαιουςε·βεβαι(ο)·εςεβεβαιουε·βεβαι(ο)·ου
3rdεβεβαιουε·βεβαι(ο)·εεβεβαιουτοε·βεβαι(ο)·ετο
Pl1stεβεβαιουμενε·βεβαι(ο)·ομενεβεβαιουμεθαε·βεβαι(ο)·ομεθα
2ndεβεβαιουτεε·βεβαι(ο)·ετεεβεβαιουσθεε·βεβαι(ο)·εσθε
3rdεβεβαιουν, εβεβαιουσανε·βεβαι(ο)·ον, ε·βεβαι(ο)·οσαν altεβεβαιουντοε·βεβαι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωσωβεβαιω·σωβεβαιωσομαιβεβαιω·σομαι
2ndβεβαιωσειςβεβαιω·σειςβεβαιωσῃ, βεβαιωσει[GNT], βεβαιωσεσαιβεβαιω·σῃ, βεβαιω·σει classical, βεβαιω·σεσαι alt
3rdβεβαιωσει[GNT]βεβαιω·σειβεβαιωσεταιβεβαιω·σεται
Pl1stβεβαιωσομενβεβαιω·σομενβεβαιωσομεθαβεβαιω·σομεθα
2ndβεβαιωσετεβεβαιω·σετεβεβαιωσεσθεβεβαιω·σεσθε
3rdβεβαιωσουσιν, βεβαιωσουσιβεβαιω·σουσι(ν)βεβαιωσονταιβεβαιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωσοιμιβεβαιω·σοιμιβεβαιωσοιμηνβεβαιω·σοιμην
2ndβεβαιωσοιςβεβαιω·σοιςβεβαιωσοιοβεβαιω·σοιο
3rdβεβαιωσοιβεβαιω·σοιβεβαιωσοιτοβεβαιω·σοιτο
Pl1stβεβαιωσοιμενβεβαιω·σοιμενβεβαιωσοιμεθαβεβαιω·σοιμεθα
2ndβεβαιωσοιτεβεβαιω·σοιτεβεβαιωσοισθεβεβαιω·σοισθε
3rdβεβαιωσοιενβεβαιω·σοιενβεβαιωσοιντοβεβαιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαιωσειν​βεβαιω·σειν​βεβαιωσεσθαι​βεβαιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιωσουσαβεβαιωσον[LXX]βεβαιω·σουσ·αβεβαιω·σο[υ]ν[τ]
Nomβεβαιωσωνβεβαιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accβεβαιωσουσανβεβαιωσονταβεβαιω·σουσ·ανβεβαιω·σο[υ]ντ·α
Datβεβαιωσουσῃβεβαιωσοντιβεβαιω·σουσ·ῃβεβαιω·σο[υ]ντ·ι
Genβεβαιωσουσηςβεβαιωσοντοςβεβαιω·σουσ·ηςβεβαιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocβεβαιωσουσαιβεβαιωσοντεςβεβαιωσονταβεβαιω·σουσ·αιβεβαιω·σο[υ]ντ·εςβεβαιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβεβαιωσουσαςβεβαιωσονταςβεβαιω·σουσ·αςβεβαιω·σο[υ]ντ·ας
Datβεβαιωσουσαιςβεβαιωσουσι, βεβαιωσουσινβεβαιω·σουσ·αιςβεβαιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genβεβαιωσουσωνβεβαιωσοντωνβεβαιω·σουσ·ωνβεβαιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιωσομενηβεβαιωσομενεβεβαιω·σομεν·ηβεβαιω·σομεν·ε
Nomβεβαιωσομενοςβεβαιω·σομεν·ος
Accβεβαιωσομενηνβεβαιωσομενονβεβαιω·σομεν·ηνβεβαιω·σομεν·ον
Datβεβαιωσομενῃβεβαιωσομενῳβεβαιω·σομεν·ῃβεβαιω·σομεν·ῳ
Genβεβαιωσομενηςβεβαιωσομενουβεβαιω·σομεν·ηςβεβαιω·σομεν·ου
PlVocβεβαιωσομεναιβεβαιωσομενοιβεβαιωσομεναβεβαιω·σομεν·αιβεβαιω·σομεν·οιβεβαιω·σομεν·α
Nom
Accβεβαιωσομεναςβεβαιωσομενουςβεβαιω·σομεν·αςβεβαιω·σομεν·ους
Datβεβαιωσομεναιςβεβαιωσομενοιςβεβαιω·σομεν·αιςβεβαιω·σομεν·οις
Genβεβαιωσομενωνβεβαιωσομενωνβεβαιω·σομεν·ωνβεβαιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβαιωσαε·βεβαιω·σαεβεβαιωσαμηνε·βεβαιω·σαμην
2ndεβεβαιωσας[LXX]ε·βεβαιω·σαςεβεβαιωσωε·βεβαιω·σω
3rdεβεβαιωσεν, εβεβαιωσεε·βεβαιω·σε(ν)εβεβαιωσατοε·βεβαιω·σατο
Pl1stεβεβαιωσαμενε·βεβαιω·σαμενεβεβαιωσαμεθαε·βεβαιω·σαμεθα
2ndεβεβαιωσατεε·βεβαιω·σατεεβεβαιωσασθεε·βεβαιω·σασθε
3rdεβεβαιωσανε·βεβαιω·σανεβεβαιωσαντοε·βεβαιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωσωβεβαιω·σωβεβαιωσωμαιβεβαιω·σωμαι
2ndβεβαιωσῃςβεβαιω·σῃςβεβαιωσῃβεβαιω·σῃ
3rdβεβαιωσῃβεβαιω·σῃβεβαιωσηταιβεβαιω·σηται
Pl1stβεβαιωσωμενβεβαιω·σωμενβεβαιωσωμεθαβεβαιω·σωμεθα
2ndβεβαιωσητεβεβαιω·σητεβεβαιωσησθεβεβαιω·σησθε
3rdβεβαιωσωσιν, βεβαιωσωσιβεβαιω·σωσι(ν)βεβαιωσωνταιβεβαιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωσαιμιβεβαιω·σαιμιβεβαιωσαιμηνβεβαιω·σαιμην
2ndβεβαιωσαις, βεβαιωσειαςβεβαιω·σαις, βεβαιω·σειας classicalβεβαιωσαιοβεβαιω·σαιο
3rdβεβαιωσαι[GNT], βεβαιωσειεβεβαιω·σαι, βεβαιω·σειε classicalβεβαιωσαιτοβεβαιω·σαιτο
Pl1stβεβαιωσαιμενβεβαιω·σαιμενβεβαιωσαιμεθαβεβαιω·σαιμεθα
2ndβεβαιωσαιτεβεβαιω·σαιτεβεβαιωσαισθεβεβαιω·σαισθε
3rdβεβαιωσαιεν, βεβαιωσαισαν, βεβαιωσειαν, βεβαιωσειενβεβαιω·σαιεν, βεβαιω·σαισαν alt, βεβαιω·σειαν classical, βεβαιω·σειεν classicalβεβαιωσαιντοβεβαιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβαιωσον[LXX]βεβαιω·σονβεβαιωσαι[GNT]βεβαιω·σαι
3rdβεβαιωσατωβεβαιω·σατωβεβαιωσασθωβεβαιω·σασθω
Pl1st
2ndβεβαιωσατεβεβαιω·σατεβεβαιωσασθεβεβαιω·σασθε
3rdβεβαιωσατωσαν, βεβαιωσαντωνβεβαιω·σατωσαν, βεβαιω·σαντων classicalβεβαιωσασθωσαν, βεβαιωσασθωνβεβαιω·σασθωσαν, βεβαιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαιωσαι[GNT]​βεβαιω·σαιβεβαιωσασθαι​βεβαιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιωσασαβεβαιωσαςβεβαιωσανβεβαιω·σασ·αβεβαιω·σα[ντ]·ςβεβαιω·σαν[τ]
Nom
Accβεβαιωσασανβεβαιωσανταβεβαιω·σασ·ανβεβαιω·σαντ·α
Datβεβαιωσασῃβεβαιωσαντιβεβαιω·σασ·ῃβεβαιω·σαντ·ι
Genβεβαιωσασηςβεβαιωσαντοςβεβαιω·σασ·ηςβεβαιω·σαντ·ος
PlVocβεβαιωσασαιβεβαιωσαντεςβεβαιωσανταβεβαιω·σασ·αιβεβαιω·σαντ·εςβεβαιω·σαντ·α
Nom
Accβεβαιωσασαςβεβαιωσανταςβεβαιω·σασ·αςβεβαιω·σαντ·ας
Datβεβαιωσασαιςβεβαιωσασι, βεβαιωσασινβεβαιω·σασ·αιςβεβαιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genβεβαιωσασωνβεβαιωσαντωνβεβαιω·σασ·ωνβεβαιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιωσαμενηβεβαιωσαμενεβεβαιω·σαμεν·ηβεβαιω·σαμεν·ε
Nomβεβαιωσαμενοςβεβαιω·σαμεν·ος
Accβεβαιωσαμενηνβεβαιωσαμενονβεβαιω·σαμεν·ηνβεβαιω·σαμεν·ον
Datβεβαιωσαμενῃβεβαιωσαμενῳβεβαιω·σαμεν·ῃβεβαιω·σαμεν·ῳ
Genβεβαιωσαμενηςβεβαιωσαμενουβεβαιω·σαμεν·ηςβεβαιω·σαμεν·ου
PlVocβεβαιωσαμεναιβεβαιωσαμενοιβεβαιωσαμεναβεβαιω·σαμεν·αιβεβαιω·σαμεν·οιβεβαιω·σαμεν·α
Nom
Accβεβαιωσαμεναςβεβαιωσαμενουςβεβαιω·σαμεν·αςβεβαιω·σαμεν·ους
Datβεβαιωσαμεναιςβεβαιωσαμενοιςβεβαιω·σαμεν·αιςβεβαιω·σαμεν·οις
Genβεβαιωσαμενωνβεβαιωσαμενωνβεβαιω·σαμεν·ωνβεβαιω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβεβαιωθηνε·βεβαιω·θην
2ndεβεβαιωθηςε·βεβαιω·θης
3rdεβεβαιωθη[GNT]ε·βεβαιω·θη
Pl1stεβεβαιωθημενε·βεβαιω·θημεν
2ndεβεβαιωθητεε·βεβαιω·θητε
3rdεβεβαιωθησανε·βεβαιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωθησομαιβεβαιω·θησομαι
2ndβεβαιωθησῃ, βεβαιωθησειβεβαιω·θησῃ, βεβαιω·θησει classical
3rdβεβαιωθησεταιβεβαιω·θησεται
Pl1stβεβαιωθησομεθαβεβαιω·θησομεθα
2ndβεβαιωθησεσθεβεβαιω·θησεσθε
3rdβεβαιωθησονταιβεβαιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωθωβεβαιω·θω
2ndβεβαιωθῃςβεβαιω·θῃς
3rdβεβαιωθῃβεβαιω·θῃ
Pl1stβεβαιωθωμενβεβαιω·θωμεν
2ndβεβαιωθητεβεβαιω·θητε
3rdβεβαιωθωσιν, βεβαιωθωσιβεβαιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωθειηνβεβαιω·θειην
2ndβεβαιωθειηςβεβαιω·θειης
3rdβεβαιωθειηβεβαιω·θειη
Pl1stβεβαιωθειημεν, βεβαιωθειμενβεβαιω·θειημεν, βεβαιω·θειμεν classical
2ndβεβαιωθειητε, βεβαιωθειτεβεβαιω·θειητε, βεβαιω·θειτε classical
3rdβεβαιωθειησαν, βεβαιωθειενβεβαιω·θειησαν, βεβαιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβεβαιωθησοιμηνβεβαιω·θησοιμην
2ndβεβαιωθησοιοβεβαιω·θησοιο
3rdβεβαιωθησοιτοβεβαιω·θησοιτο
Pl1stβεβαιωθησοιμεθαβεβαιω·θησοιμεθα
2ndβεβαιωθησοισθεβεβαιω·θησοισθε
3rdβεβαιωθησοιντοβεβαιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβαιωθητιβεβαιω·θητι
3rdβεβαιωθητωβεβαιω·θητω
Pl1st
2ndβεβαιωθητεβεβαιω·θητε
3rdβεβαιωθητωσαν, βεβαιωθεντωνβεβαιω·θητωσαν, βεβαιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βεβαιωθηναι​βεβαιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βεβαιωθησεσθαι​βεβαιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιωθεισαβεβαιωθειςβεβαιωθενβεβαιω·θεισ·αβεβαιω·θει[ντ]·ςβεβαιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβεβαιωθεισανβεβαιωθενταβεβαιω·θεισ·ανβεβαιω·θε[ι]ντ·α
Datβεβαιωθεισῃβεβαιωθεντιβεβαιω·θεισ·ῃβεβαιω·θε[ι]ντ·ι
Genβεβαιωθεισηςβεβαιωθεντοςβεβαιω·θεισ·ηςβεβαιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocβεβαιωθεισαιβεβαιωθεντεςβεβαιωθενταβεβαιω·θεισ·αιβεβαιω·θε[ι]ντ·εςβεβαιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβεβαιωθεισαςβεβαιωθενταςβεβαιω·θεισ·αςβεβαιω·θε[ι]ντ·ας
Datβεβαιωθεισαιςβεβαιωθεισι, βεβαιωθεισινβεβαιω·θεισ·αιςβεβαιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genβεβαιωθεισωνβεβαιωθεντωνβεβαιω·θεισ·ωνβεβαιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαιωθησομενηβεβαιωθησομενεβεβαιω·θησομεν·ηβεβαιω·θησομεν·ε
Nomβεβαιωθησομενοςβεβαιω·θησομεν·ος
Accβεβαιωθησομενηνβεβαιωθησομενονβεβαιω·θησομεν·ηνβεβαιω·θησομεν·ον
Datβεβαιωθησομενῃβεβαιωθησομενῳβεβαιω·θησομεν·ῃβεβαιω·θησομεν·ῳ
Genβεβαιωθησομενηςβεβαιωθησομενουβεβαιω·θησομεν·ηςβεβαιω·θησομεν·ου
PlVocβεβαιωθησομεναιβεβαιωθησομενοιβεβαιωθησομεναβεβαιω·θησομεν·αιβεβαιω·θησομεν·οιβεβαιω·θησομεν·α
Nom
Accβεβαιωθησομεναςβεβαιωθησομενουςβεβαιω·θησομεν·αςβεβαιω·θησομεν·ους
Datβεβαιωθησομεναιςβεβαιωθησομενοιςβεβαιω·θησομεν·αιςβεβαιω·θησομεν·οις
Genβεβαιωθησομενωνβεβαιωθησομενωνβεβαιω·θησομεν·ωνβεβαιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 22:47:27 EST