βασιλευω • BASILEUW • basileuō

Search: εβασιλευσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβασιλευσενβασιλεύωε·βασιλευ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευω[LXX]βασιλευ·ωβασιλευομαιβασιλευ·ομαι
2ndβασιλευειςβασιλευ·ειςβασιλευῃ, βασιλευει[GNT][LXX], βασιλευεσαιβασιλευ·ῃ, βασιλευ·ει classical, βασιλευ·εσαι alt
3rdβασιλευει[GNT][LXX]βασιλευ·ειβασιλευεταιβασιλευ·εται
Pl1stβασιλευομενβασιλευ·ομενβασιλευομεθαβασιλευ·ομεθα
2ndβασιλευετεβασιλευ·ετεβασιλευεσθεβασιλευ·εσθε
3rdβασιλευουσιν[LXX], βασιλευουσιβασιλευ·ουσι(ν), βασιλευ·ουσι(ν)βασιλευονταιβασιλευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευω[LXX]βασιλευ·ωβασιλευωμαιβασιλευ·ωμαι
2ndβασιλευῃςβασιλευ·ῃςβασιλευῃβασιλευ·ῃ
3rdβασιλευῃβασιλευ·ῃβασιλευηταιβασιλευ·ηται
Pl1stβασιλευωμενβασιλευ·ωμενβασιλευωμεθαβασιλευ·ωμεθα
2ndβασιλευητεβασιλευ·ητεβασιλευησθεβασιλευ·ησθε
3rdβασιλευωσιν, βασιλευωσιβασιλευ·ωσι(ν)βασιλευωνταιβασιλευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευοιμιβασιλευ·οιμιβασιλευοιμηνβασιλευ·οιμην
2ndβασιλευοιςβασιλευ·οιςβασιλευοιοβασιλευ·οιο
3rdβασιλευοιβασιλευ·οιβασιλευοιτοβασιλευ·οιτο
Pl1stβασιλευοιμενβασιλευ·οιμενβασιλευοιμεθαβασιλευ·οιμεθα
2ndβασιλευοιτεβασιλευ·οιτεβασιλευοισθεβασιλευ·οισθε
3rdβασιλευοιεν, βασιλευοισανβασιλευ·οιεν, βασιλευ·οισαν altβασιλευοιντοβασιλευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασιλευε[LXX]βασιλευ·εβασιλευουβασιλευ·ου
3rdβασιλευετω[GNT]βασιλευ·ετωβασιλευεσθωβασιλευ·εσθω
Pl1st
2ndβασιλευετεβασιλευ·ετεβασιλευεσθεβασιλευ·εσθε
3rdβασιλευετωσαν, βασιλευοντων[GNT]βασιλευ·ετωσαν, βασιλευ·οντων classicalβασιλευεσθωσαν, βασιλευεσθωνβασιλευ·εσθωσαν, βασιλευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασιλευειν[GNT][LXX]​βασιλευ·εινβασιλευεσθαι​βασιλευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλευουσα[LXX]βασιλευονβασιλευ·ουσ·αβασιλευ·ο[υ]ν[τ]
Nomβασιλευων[LXX]βασιλευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβασιλευουσανβασιλευοντα[LXX]βασιλευ·ουσ·ανβασιλευ·ο[υ]ντ·α
Datβασιλευουσῃβασιλευοντιβασιλευ·ουσ·ῃβασιλευ·ο[υ]ντ·ι
Genβασιλευουσηςβασιλευοντος[LXX]βασιλευ·ουσ·ηςβασιλευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβασιλευουσαιβασιλευοντεςβασιλευοντα[LXX]βασιλευ·ουσ·αιβασιλευ·ο[υ]ντ·εςβασιλευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβασιλευουσαςβασιλευοντας[LXX]βασιλευ·ουσ·αςβασιλευ·ο[υ]ντ·ας
Datβασιλευουσαιςβασιλευουσι, βασιλευουσιν[LXX]βασιλευ·ουσ·αιςβασιλευ·ου[ντ]·σι(ν), βασιλευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβασιλευουσωνβασιλευοντων[GNT]βασιλευ·ουσ·ωνβασιλευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλευομενηβασιλευομενεβασιλευ·ομεν·ηβασιλευ·ομεν·ε
Nomβασιλευομενοςβασιλευ·ομεν·ος
Accβασιλευομενηνβασιλευομενονβασιλευ·ομεν·ηνβασιλευ·ομεν·ον
Datβασιλευομενῃ[LXX]βασιλευομενῳβασιλευ·ομεν·ῃβασιλευ·ομεν·ῳ
Genβασιλευομενηςβασιλευομενουβασιλευ·ομεν·ηςβασιλευ·ομεν·ου
PlVocβασιλευομεναιβασιλευομενοιβασιλευομεναβασιλευ·ομεν·αιβασιλευ·ομεν·οιβασιλευ·ομεν·α
Nom
Accβασιλευομεναςβασιλευομενουςβασιλευ·ομεν·αςβασιλευ·ομεν·ους
Datβασιλευομεναιςβασιλευομενοιςβασιλευ·ομεν·αιςβασιλευ·ομεν·οις
Genβασιλευομενωνβασιλευομενωνβασιλευ·ομεν·ωνβασιλευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασιλευονε·βασιλευ·ονεβασιλευομηνε·βασιλευ·ομην
2ndεβασιλευεςε·βασιλευ·εςεβασιλευουε·βασιλευ·ου
3rdεβασιλευεν, εβασιλευεε·βασιλευ·ε(ν)εβασιλευετοε·βασιλευ·ετο
Pl1stεβασιλευομενε·βασιλευ·ομενεβασιλευομεθαε·βασιλευ·ομεθα
2ndεβασιλευετεε·βασιλευ·ετεεβασιλευεσθεε·βασιλευ·εσθε
3rdεβασιλευον, εβασιλευοσανε·βασιλευ·ον, ε·βασιλευ·οσαν altεβασιλευοντοε·βασιλευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευσω[LXX]βασιλευ·σωβασιλευσομαιβασιλευ·σομαι
2ndβασιλευσεις[LXX]βασιλευ·σειςβασιλευσῃ[GNT][LXX], βασιλευσει[GNT][LXX], βασιλευσεσαιβασιλευ·σῃ, βασιλευ·σει classical, βασιλευ·σεσαι alt
3rdβασιλευσει[GNT][LXX]βασιλευ·σειβασιλευσεταιβασιλευ·σεται
Pl1stβασιλευσομεν[LXX]βασιλευ·σομενβασιλευσομεθαβασιλευ·σομεθα
2ndβασιλευσετεβασιλευ·σετεβασιλευσεσθεβασιλευ·σεσθε
3rdβασιλευσουσιν[GNT], βασιλευσουσιβασιλευ·σουσι(ν), βασιλευ·σουσι(ν)βασιλευσονταιβασιλευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευσοιμιβασιλευ·σοιμιβασιλευσοιμηνβασιλευ·σοιμην
2ndβασιλευσοιςβασιλευ·σοιςβασιλευσοιοβασιλευ·σοιο
3rdβασιλευσοιβασιλευ·σοιβασιλευσοιτοβασιλευ·σοιτο
Pl1stβασιλευσοιμενβασιλευ·σοιμενβασιλευσοιμεθαβασιλευ·σοιμεθα
2ndβασιλευσοιτεβασιλευ·σοιτεβασιλευσοισθεβασιλευ·σοισθε
3rdβασιλευσοιενβασιλευ·σοιενβασιλευσοιντοβασιλευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασιλευσειν​βασιλευ·σειν​βασιλευσεσθαι​βασιλευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλευσουσαβασιλευσον[LXX]βασιλευ·σουσ·αβασιλευ·σο[υ]ν[τ]
Nomβασιλευσωνβασιλευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accβασιλευσουσανβασιλευσονταβασιλευ·σουσ·ανβασιλευ·σο[υ]ντ·α
Datβασιλευσουσῃβασιλευσοντιβασιλευ·σουσ·ῃβασιλευ·σο[υ]ντ·ι
Genβασιλευσουσηςβασιλευσοντοςβασιλευ·σουσ·ηςβασιλευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocβασιλευσουσαιβασιλευσοντεςβασιλευσονταβασιλευ·σουσ·αιβασιλευ·σο[υ]ντ·εςβασιλευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβασιλευσουσαςβασιλευσονταςβασιλευ·σουσ·αςβασιλευ·σο[υ]ντ·ας
Datβασιλευσουσαιςβασιλευσουσι, βασιλευσουσιν[GNT]βασιλευ·σουσ·αιςβασιλευ·σου[ντ]·σι(ν), βασιλευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genβασιλευσουσωνβασιλευσοντωνβασιλευ·σουσ·ωνβασιλευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλευσομενηβασιλευσομενεβασιλευ·σομεν·ηβασιλευ·σομεν·ε
Nomβασιλευσομενοςβασιλευ·σομεν·ος
Accβασιλευσομενηνβασιλευσομενονβασιλευ·σομεν·ηνβασιλευ·σομεν·ον
Datβασιλευσομενῃβασιλευσομενῳβασιλευ·σομεν·ῃβασιλευ·σομεν·ῳ
Genβασιλευσομενηςβασιλευσομενουβασιλευ·σομεν·ηςβασιλευ·σομεν·ου
PlVocβασιλευσομεναιβασιλευσομενοιβασιλευσομεναβασιλευ·σομεν·αιβασιλευ·σομεν·οιβασιλευ·σομεν·α
Nom
Accβασιλευσομεναςβασιλευσομενουςβασιλευ·σομεν·αςβασιλευ·σομεν·ους
Datβασιλευσομεναιςβασιλευσομενοιςβασιλευ·σομεν·αιςβασιλευ·σομεν·οις
Genβασιλευσομενωνβασιλευσομενωνβασιλευ·σομεν·ωνβασιλευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασιλευσα[LXX]ε·βασιλευ·σαεβασιλευσαμηνε·βασιλευ·σαμην
2ndεβασιλευσας[GNT][LXX]ε·βασιλευ·σαςεβασιλευσωε·βασιλευ·σω
3rdεβασιλευσεν[GNT][LXX], εβασιλευσεε·βασιλευ·σε(ν), ε·βασιλευ·σε(ν)εβασιλευσατοε·βασιλευ·σατο
Pl1stεβασιλευσαμενε·βασιλευ·σαμενεβασιλευσαμεθαε·βασιλευ·σαμεθα
2ndεβασιλευσατε[GNT][LXX]ε·βασιλευ·σατεεβασιλευσασθεε·βασιλευ·σασθε
3rdεβασιλευσαν[GNT][LXX]ε·βασιλευ·σανεβασιλευσαντοε·βασιλευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευσω[LXX]βασιλευ·σωβασιλευσωμαιβασιλευ·σωμαι
2ndβασιλευσῃςβασιλευ·σῃςβασιλευσῃ[GNT][LXX]βασιλευ·σῃ
3rdβασιλευσῃ[GNT][LXX]βασιλευ·σῃβασιλευσηταιβασιλευ·σηται
Pl1stβασιλευσωμενβασιλευ·σωμενβασιλευσωμεθαβασιλευ·σωμεθα
2ndβασιλευσητε[LXX]βασιλευ·σητεβασιλευσησθεβασιλευ·σησθε
3rdβασιλευσωσιν, βασιλευσωσιβασιλευ·σωσι(ν)βασιλευσωνταιβασιλευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασιλευσαιμιβασιλευ·σαιμιβασιλευσαιμηνβασιλευ·σαιμην
2ndβασιλευσαις, βασιλευσειαςβασιλευ·σαις, βασιλευ·σειας classicalβασιλευσαιοβασιλευ·σαιο
3rdβασιλευσαι[GNT][LXX], βασιλευσειεβασιλευ·σαι, βασιλευ·σειε classicalβασιλευσαιτοβασιλευ·σαιτο
Pl1stβασιλευσαιμενβασιλευ·σαιμενβασιλευσαιμεθαβασιλευ·σαιμεθα
2ndβασιλευσαιτεβασιλευ·σαιτεβασιλευσαισθεβασιλευ·σαισθε
3rdβασιλευσαιεν, βασιλευσαισαν, βασιλευσειαν, βασιλευσειενβασιλευ·σαιεν, βασιλευ·σαισαν alt, βασιλευ·σειαν classical, βασιλευ·σειεν classicalβασιλευσαιντοβασιλευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασιλευσον[LXX]βασιλευ·σονβασιλευσαι[GNT][LXX]βασιλευ·σαι
3rdβασιλευσατω[LXX]βασιλευ·σατωβασιλευσασθωβασιλευ·σασθω
Pl1st
2ndβασιλευσατεβασιλευ·σατεβασιλευσασθεβασιλευ·σασθε
3rdβασιλευσατωσαν, βασιλευσαντωνβασιλευ·σατωσαν, βασιλευ·σαντων classicalβασιλευσασθωσαν, βασιλευσασθωνβασιλευ·σασθωσαν, βασιλευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασιλευσαι[GNT][LXX]​βασιλευ·σαιβασιλευσασθαι​βασιλευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλευσασαβασιλευσας[LXX]βασιλευσανβασιλευ·σασ·αβασιλευ·σα[ντ]·ςβασιλευ·σαν[τ]
Nom
Accβασιλευσασανβασιλευσανταβασιλευ·σασ·ανβασιλευ·σαντ·α
Datβασιλευσασῃβασιλευσαντιβασιλευ·σασ·ῃβασιλευ·σαντ·ι
Genβασιλευσασηςβασιλευσαντοςβασιλευ·σασ·ηςβασιλευ·σαντ·ος
PlVocβασιλευσασαιβασιλευσαντες[LXX]βασιλευσανταβασιλευ·σασ·αιβασιλευ·σαντ·εςβασιλευ·σαντ·α
Nom
Accβασιλευσασαςβασιλευσαντας[LXX]βασιλευ·σασ·αςβασιλευ·σαντ·ας
Datβασιλευσασαιςβασιλευσασι, βασιλευσασινβασιλευ·σασ·αιςβασιλευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβασιλευσασωνβασιλευσαντωνβασιλευ·σασ·ωνβασιλευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλευσαμενηβασιλευσαμενεβασιλευ·σαμεν·ηβασιλευ·σαμεν·ε
Nomβασιλευσαμενοςβασιλευ·σαμεν·ος
Accβασιλευσαμενηνβασιλευσαμενονβασιλευ·σαμεν·ηνβασιλευ·σαμεν·ον
Datβασιλευσαμενῃβασιλευσαμενῳβασιλευ·σαμεν·ῃβασιλευ·σαμεν·ῳ
Genβασιλευσαμενηςβασιλευσαμενουβασιλευ·σαμεν·ηςβασιλευ·σαμεν·ου
PlVocβασιλευσαμεναιβασιλευσαμενοιβασιλευσαμεναβασιλευ·σαμεν·αιβασιλευ·σαμεν·οιβασιλευ·σαμεν·α
Nom
Accβασιλευσαμεναςβασιλευσαμενουςβασιλευ·σαμεν·αςβασιλευ·σαμεν·ους
Datβασιλευσαμεναιςβασιλευσαμενοιςβασιλευ·σαμεν·αιςβασιλευ·σαμεν·οις
Genβασιλευσαμενωνβασιλευσαμενωνβασιλευ·σαμεν·ωνβασιλευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβασιλευκαβεβασιλευ·καβεβασιλευμαιβεβασιλευ·μαι
2ndβεβασιλευκας, βεβασιλευκεςβεβασιλευ·κας, βεβασιλευ·κες altβεβασιλευσαιβεβασιλευ·σαι
3rdβεβασιλευκεν[LXX], βεβασιλευκεβεβασιλευ·κε(ν), βεβασιλευ·κε(ν)βεβασιλευταιβεβασιλευ·ται
Pl1stβεβασιλευκαμενβεβασιλευ·καμενβεβασιλευμεθαβεβασιλευ·μεθα
2ndβεβασιλευκατεβεβασιλευ·κατεβεβασιλευσθεβεβασιλευ·σθε
3rdβεβασιλευκασιν, βεβασιλευκασι, βεβασιλευκανβεβασιλευ·κασι(ν), βεβασιλευ·καν altβεβασιλευνταιβεβασιλευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβασιλευσομαιβεβασιλευ·σομαι
2ndβεβασιλευσῃ, βεβασιλευσειβεβασιλευ·σῃ, βεβασιλευ·σει classical
3rdβεβασιλευσεταιβεβασιλευ·σεται
Pl1stβεβασιλευσομεθαβεβασιλευ·σομεθα
2ndβεβασιλευσεσθεβεβασιλευ·σεσθε
3rdβεβασιλευσονταιβεβασιλευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβασιλευκωβεβασιλευ·κω
2ndβεβασιλευκῃςβεβασιλευ·κῃς
3rdβεβασιλευκῃβεβασιλευ·κῃ
Pl1stβεβασιλευκωμενβεβασιλευ·κωμεν
2ndβεβασιλευκητεβεβασιλευ·κητε
3rdβεβασιλευκωσιν, βεβασιλευκωσιβεβασιλευ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβασιλευκοιμι, βεβασιλευκοιηνβεβασιλευ·κοιμι, βεβασιλευ·κοιην classical
2ndβεβασιλευκοις, βεβασιλευκοιηςβεβασιλευ·κοις, βεβασιλευ·κοιης classical
3rdβεβασιλευκοι, βεβασιλευκοιηβεβασιλευ·κοι, βεβασιλευ·κοιη classical
Pl1stβεβασιλευκοιμενβεβασιλευ·κοιμεν
2ndβεβασιλευκοιτεβεβασιλευ·κοιτε
3rdβεβασιλευκοιενβεβασιλευ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβασιλευσοιμηνβεβασιλευ·σοιμην
2ndβεβασιλευσοιοβεβασιλευ·σοιο
3rdβεβασιλευσοιτοβεβασιλευ·σοιτο
Pl1stβεβασιλευσοιμεθαβεβασιλευ·σοιμεθα
2ndβεβασιλευσοισθεβεβασιλευ·σοισθε
3rdβεβασιλευσοιντοβεβασιλευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβασιλευκεβεβασιλευ·κεβεβασιλευσοβεβασιλευ·σο
3rdβεβασιλευκετωβεβασιλευ·κετωβεβασιλευσθωβεβασιλευ·σθω
Pl1st
2ndβεβασιλευκετεβεβασιλευ·κετεβεβασιλευσθεβεβασιλευ·σθε
3rdβεβασιλευκετωσανβεβασιλευ·κετωσανβεβασιλευσθωσαν, βεβασιλευσθωνβεβασιλευ·σθωσαν, βεβασιλευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβασιλευκεναι​βεβασιλευ·κεναι​βεβασιλευσθαι​βεβασιλευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβασιλευσεσθαι​βεβασιλευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβασιλευκυιαβεβασιλευκοςβεβασιλευ·κυι·αβεβασιλευ·κο[τ]·ς
Nomβεβασιλευκωςβεβασιλευ·κο[τ]·^ς
Accβεβασιλευκυιανβεβασιλευκοταβεβασιλευ·κυι·ανβεβασιλευ·κοτ·α
Datβεβασιλευκυιᾳβεβασιλευκοτιβεβασιλευ·κυι·ᾳβεβασιλευ·κοτ·ι
Genβεβασιλευκυιαςβεβασιλευκοτοςβεβασιλευ·κυι·αςβεβασιλευ·κοτ·ος
PlVocβεβασιλευκυιαιβεβασιλευκοτεςβεβασιλευκοταβεβασιλευ·κυι·αιβεβασιλευ·κοτ·εςβεβασιλευ·κοτ·α
Nom
Accβεβασιλευκυιαςβεβασιλευκοταςβεβασιλευ·κυι·αςβεβασιλευ·κοτ·ας
Datβεβασιλευκυιαιςβεβασιλευκοσι, βεβασιλευκοσινβεβασιλευ·κυι·αιςβεβασιλευ·κο[τ]·σι(ν)
Genβεβασιλευκυιωνβεβασιλευκοτωνβεβασιλευ·κυι·ωνβεβασιλευ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβασιλευμενηβεβασιλευμενεβεβασιλευ·μεν·ηβεβασιλευ·μεν·ε
Nomβεβασιλευμενοςβεβασιλευ·μεν·ος
Accβεβασιλευμενηνβεβασιλευμενονβεβασιλευ·μεν·ηνβεβασιλευ·μεν·ον
Datβεβασιλευμενῃβεβασιλευμενῳβεβασιλευ·μεν·ῃβεβασιλευ·μεν·ῳ
Genβεβασιλευμενηςβεβασιλευμενουβεβασιλευ·μεν·ηςβεβασιλευ·μεν·ου
PlVocβεβασιλευμεναιβεβασιλευμενοιβεβασιλευμεναβεβασιλευ·μεν·αιβεβασιλευ·μεν·οιβεβασιλευ·μεν·α
Nom
Accβεβασιλευμεναςβεβασιλευμενουςβεβασιλευ·μεν·αςβεβασιλευ·μεν·ους
Datβεβασιλευμεναιςβεβασιλευμενοιςβεβασιλευ·μεν·αιςβεβασιλευ·μεν·οις
Genβεβασιλευμενωνβεβασιλευμενωνβεβασιλευ·μεν·ωνβεβασιλευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβασιλευκειν, εβεβασιλευκηε·βεβασιλευ·κειν, ε·βεβασιλευ·κη classicalεβεβασιλευμηνε·βεβασιλευ·μην
2ndεβεβασιλευκεις, εβεβασιλευκηςε·βεβασιλευ·κεις, ε·βεβασιλευ·κης classicalεβεβασιλευσοε·βεβασιλευ·σο
3rdεβεβασιλευκειε·βεβασιλευ·κειεβεβασιλευτοε·βεβασιλευ·το
Pl1stεβεβασιλευκειμεν, εβεβασιλευκεμενε·βεβασιλευ·κειμεν, ε·βεβασιλευ·κεμεν classicalεβεβασιλευμεθαε·βεβασιλευ·μεθα
2ndεβεβασιλευκειτε, εβεβασιλευκετεε·βεβασιλευ·κειτε, ε·βεβασιλευ·κετε classicalεβεβασιλευσθεε·βεβασιλευ·σθε
3rdεβεβασιλευκεισαν, εβεβασιλευκεσανε·βεβασιλευ·κεισαν, ε·βεβασιλευ·κεσαν classicalεβεβασιλευντοε·βεβασιλευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβασιλευκειν, βεβασιλευκη[ε]·βεβασιλευ·κειν, [ε]·βεβασιλευ·κη classicalβεβασιλευμην[ε]·βεβασιλευ·μην
2ndβεβασιλευκεις, βεβασιλευκης[ε]·βεβασιλευ·κεις, [ε]·βεβασιλευ·κης classicalβεβασιλευσο[ε]·βεβασιλευ·σο
3rdβεβασιλευκει[ε]·βεβασιλευ·κειβεβασιλευτο[ε]·βεβασιλευ·το
Pl1stβεβασιλευκειμεν, βεβασιλευκεμεν[ε]·βεβασιλευ·κειμεν, [ε]·βεβασιλευ·κεμεν classicalβεβασιλευμεθα[ε]·βεβασιλευ·μεθα
2ndβεβασιλευκειτε, βεβασιλευκετε[ε]·βεβασιλευ·κειτε, [ε]·βεβασιλευ·κετε classicalβεβασιλευσθε[ε]·βεβασιλευ·σθε
3rdβεβασιλευκεισαν, βεβασιλευκεσαν[ε]·βεβασιλευ·κεισαν, [ε]·βεβασιλευ·κεσαν classicalβεβασιλευντο[ε]·βεβασιλευ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 09:06:14 EDT