βασανιζω • BASANIZW • basanizō

Search: εβασανισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβασανισανβασανίζωε·βασανι·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβασανισανβασανίζωε·βασανι·σαν1aor act ind 3rd pl

βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανιζωβασανιζ·ωβασανιζομαιβασανιζ·ομαι
2ndβασανιζειςβασανιζ·ειςβασανιζῃ[LXX], βασανιζει, βασανιζεσαιβασανιζ·ῃ, βασανιζ·ει classical, βασανιζ·εσαι alt
3rdβασανιζειβασανιζ·ειβασανιζεταιβασανιζ·εται
Pl1stβασανιζομενβασανιζ·ομενβασανιζομεθαβασανιζ·ομεθα
2ndβασανιζετεβασανιζ·ετεβασανιζεσθεβασανιζ·εσθε
3rdβασανιζουσιν, βασανιζουσιβασανιζ·ουσι(ν)βασανιζονταιβασανιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανιζωβασανιζ·ωβασανιζωμαιβασανιζ·ωμαι
2ndβασανιζῃςβασανιζ·ῃςβασανιζῃ[LXX]βασανιζ·ῃ
3rdβασανιζῃ[LXX]βασανιζ·ῃβασανιζηταιβασανιζ·ηται
Pl1stβασανιζωμενβασανιζ·ωμενβασανιζωμεθαβασανιζ·ωμεθα
2ndβασανιζητεβασανιζ·ητεβασανιζησθεβασανιζ·ησθε
3rdβασανιζωσιν, βασανιζωσιβασανιζ·ωσι(ν)βασανιζωνταιβασανιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανιζοιμιβασανιζ·οιμιβασανιζοιμηνβασανιζ·οιμην
2ndβασανιζοιςβασανιζ·οιςβασανιζοιοβασανιζ·οιο
3rdβασανιζοιβασανιζ·οιβασανιζοιτοβασανιζ·οιτο
Pl1stβασανιζοιμενβασανιζ·οιμενβασανιζοιμεθαβασανιζ·οιμεθα
2ndβασανιζοιτεβασανιζ·οιτεβασανιζοισθεβασανιζ·οισθε
3rdβασανιζοιεν, βασανιζοισανβασανιζ·οιεν, βασανιζ·οισαν altβασανιζοιντοβασανιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασανιζε[LXX]βασανιζ·εβασανιζουβασανιζ·ου
3rdβασανιζετωβασανιζ·ετωβασανιζεσθωβασανιζ·εσθω
Pl1st
2ndβασανιζετεβασανιζ·ετεβασανιζεσθεβασανιζ·εσθε
3rdβασανιζετωσαν, βασανιζοντων[LXX]βασανιζ·ετωσαν, βασανιζ·οντων classicalβασανιζεσθωσαν, βασανιζεσθωνβασανιζ·εσθωσαν, βασανιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασανιζειν[LXX]​βασανιζ·εινβασανιζεσθαι[LXX]​βασανιζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανιζουσαβασανιζονβασανιζ·ουσ·αβασανιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomβασανιζων[LXX]βασανιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβασανιζουσανβασανιζονταβασανιζ·ουσ·ανβασανιζ·ο[υ]ντ·α
Datβασανιζουσῃβασανιζοντιβασανιζ·ουσ·ῃβασανιζ·ο[υ]ντ·ι
Genβασανιζουσηςβασανιζοντοςβασανιζ·ουσ·ηςβασανιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβασανιζουσαιβασανιζοντεςβασανιζονταβασανιζ·ουσ·αιβασανιζ·ο[υ]ντ·εςβασανιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβασανιζουσαςβασανιζοντας[LXX]βασανιζ·ουσ·αςβασανιζ·ο[υ]ντ·ας
Datβασανιζουσαιςβασανιζουσι, βασανιζουσινβασανιζ·ουσ·αιςβασανιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβασανιζουσωνβασανιζοντων[LXX]βασανιζ·ουσ·ωνβασανιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανιζομενη[GNT]βασανιζομενεβασανιζ·ομεν·ηβασανιζ·ομεν·ε
Nomβασανιζομενος[GNT][LXX]βασανιζ·ομεν·ος
Accβασανιζομενηνβασανιζομενον[GNT][LXX]βασανιζ·ομεν·ηνβασανιζ·ομεν·ον
Datβασανιζομενῃβασανιζομενῳβασανιζ·ομεν·ῃβασανιζ·ομεν·ῳ
Genβασανιζομενηςβασανιζομενουβασανιζ·ομεν·ηςβασανιζ·ομεν·ου
PlVocβασανιζομεναιβασανιζομενοιβασανιζομεναβασανιζ·ομεν·αιβασανιζ·ομεν·οιβασανιζ·ομεν·α
Nom
Accβασανιζομεναςβασανιζομενους[GNT][LXX]βασανιζ·ομεν·αςβασανιζ·ομεν·ους
Datβασανιζομεναιςβασανιζομενοιςβασανιζ·ομεν·αιςβασανιζ·ομεν·οις
Genβασανιζομενων[LXX]βασανιζομενων[LXX]βασανιζ·ομεν·ωνβασανιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασανιζον[LXX]ε·βασανιζ·ονεβασανιζομηνε·βασανιζ·ομην
2ndεβασανιζεςε·βασανιζ·εςεβασανιζουε·βασανιζ·ου
3rdεβασανιζεν[GNT], εβασανιζεε·βασανιζ·ε(ν), ε·βασανιζ·ε(ν)εβασανιζετο[LXX]ε·βασανιζ·ετο
Pl1stεβασανιζομενε·βασανιζ·ομενεβασανιζομεθαε·βασανιζ·ομεθα
2ndεβασανιζετεε·βασανιζ·ετεεβασανιζεσθεε·βασανιζ·εσθε
3rdεβασανιζον[LXX], εβασανιζοσανε·βασανιζ·ον, ε·βασανιζ·οσαν altεβασανιζοντο[LXX]ε·βασανιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανιω, βασανισωβασανι(ε)·[σ]ω, βασανι·σωβασανιουμαι, βασανισομαιβασανι(ε)·[σ]ομαι, βασανι·σομαι
2ndβασανιεις, βασανισειςβασανι(ε)·[σ]εις, βασανι·σειςβασανιῃ, βασανιει[LXX], βασανιεισαι, βασανισῃ, βασανισει[LXX], βασανισεσαιβασανι(ε)·[σ]ῃ, βασανι(ε)·[σ]ει classical, βασανι(ε)·[σ]εσαι alt, βασανι·σῃ, βασανι·σει classical, βασανι·σεσαι alt
3rdβασανιει[LXX], βασανισει[LXX]βασανι(ε)·[σ]ει, βασανι·σειβασανιειται, βασανισεταιβασανι(ε)·[σ]εται, βασανι·σεται
Pl1stβασανιουμεν, βασανισομενβασανι(ε)·[σ]ομεν, βασανι·σομενβασανιουμεθα, βασανισομεθαβασανι(ε)·[σ]ομεθα, βασανι·σομεθα
2ndβασανιειτε, βασανισετεβασανι(ε)·[σ]ετε, βασανι·σετεβασανιεισθε, βασανισεσθεβασανι(ε)·[σ]εσθε, βασανι·σεσθε
3rdβασανιουσιν, βασανιουσι, βασανισουσιν, βασανισουσιβασανι(ε)·[σ]ουσι(ν), βασανι·σουσι(ν)βασανιουνται, βασανισονταιβασανι(ε)·[σ]ονται, βασανι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανιοιμι, βασανισοιμιβασανι(ε)·[σ]οιμι, βασανι·σοιμιβασανιοιμην, βασανισοιμηνβασανι(ε)·[σ]οιμην, βασανι·σοιμην
2ndβασανιοις, βασανισοιςβασανι(ε)·[σ]οις, βασανι·σοιςβασανιοιο, βασανισοιοβασανι(ε)·[σ]οιο, βασανι·σοιο
3rdβασανιοι, βασανισοιβασανι(ε)·[σ]οι, βασανι·σοιβασανιοιτο, βασανισοιτοβασανι(ε)·[σ]οιτο, βασανι·σοιτο
Pl1stβασανιοιμεν, βασανισοιμενβασανι(ε)·[σ]οιμεν, βασανι·σοιμενβασανιοιμεθα, βασανισοιμεθαβασανι(ε)·[σ]οιμεθα, βασανι·σοιμεθα
2ndβασανιοιτε, βασανισοιτεβασανι(ε)·[σ]οιτε, βασανι·σοιτεβασανιοισθε, βασανισοισθεβασανι(ε)·[σ]οισθε, βασανι·σοισθε
3rdβασανιοιεν, βασανισοιενβασανι(ε)·[σ]οιεν, βασανι·σοιενβασανιοιντο, βασανισοιντοβασανι(ε)·[σ]οιντο, βασανι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασανιειν, βασανισειν​βασανι(ε)·[σ]ειν, βασανι·σειν​βασανιεισθαι, βασανισεσθαι​βασανι(ε)·[σ]εσθαι, βασανι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανιουσα, βασανισουσαβασανιουν, βασανισον[LXX]βασανι(ε)·[σ]ουσ·α, βασανι·σουσ·αβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], βασανι·σο[υ]ν[τ]
Nomβασανιων, βασανισωνβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, βασανι·σο[υ]ν[τ]·^
Accβασανιουσαν, βασανισουσανβασανιουντα, βασανισονταβασανι(ε)·[σ]ουσ·αν, βασανι·σουσ·ανβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, βασανι·σο[υ]ντ·α
Datβασανιουσῃ, βασανισουσῃβασανιουντι, βασανισοντιβασανι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, βασανι·σουσ·ῃβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, βασανι·σο[υ]ντ·ι
Genβασανιουσης, βασανισουσηςβασανιουντος, βασανισοντοςβασανι(ε)·[σ]ουσ·ης, βασανι·σουσ·ηςβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, βασανι·σο[υ]ντ·ος
PlVocβασανιουσαι, βασανισουσαιβασανιουντες, βασανισοντεςβασανιουντα, βασανισονταβασανι(ε)·[σ]ουσ·αι, βασανι·σουσ·αιβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, βασανι·σο[υ]ντ·εςβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, βασανι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβασανιουσας, βασανισουσαςβασανιουντας, βασανισονταςβασανι(ε)·[σ]ουσ·ας, βασανι·σουσ·αςβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, βασανι·σο[υ]ντ·ας
Datβασανιουσαις, βασανισουσαιςβασανιουσι, βασανιουσιν, βασανισουσι, βασανισουσινβασανι(ε)·[σ]ουσ·αις, βασανι·σουσ·αιςβασανι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), βασανι·σου[ντ]·σι(ν)
Genβασανιουσων, βασανισουσωνβασανιουντων, βασανισοντωνβασανι(ε)·[σ]ουσ·ων, βασανι·σουσ·ωνβασανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, βασανι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανιουμενη, βασανισομενηβασανιουμενε, βασανισομενεβασανι(ε)·[σ]ομεν·η, βασανι·σομεν·ηβασανι(ε)·[σ]ομεν·ε, βασανι·σομεν·ε
Nomβασανιουμενος, βασανισομενοςβασανι(ε)·[σ]ομεν·ος, βασανι·σομεν·ος
Accβασανιουμενην, βασανισομενηνβασανιουμενον, βασανισομενονβασανι(ε)·[σ]ομεν·ην, βασανι·σομεν·ηνβασανι(ε)·[σ]ομεν·ον, βασανι·σομεν·ον
Datβασανιουμενῃ, βασανισομενῃβασανιουμενῳ, βασανισομενῳβασανι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, βασανι·σομεν·ῃβασανι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, βασανι·σομεν·ῳ
Genβασανιουμενης, βασανισομενηςβασανιουμενου, βασανισομενουβασανι(ε)·[σ]ομεν·ης, βασανι·σομεν·ηςβασανι(ε)·[σ]ομεν·ου, βασανι·σομεν·ου
PlVocβασανιουμεναι, βασανισομεναιβασανιουμενοι, βασανισομενοιβασανιουμενα, βασανισομεναβασανι(ε)·[σ]ομεν·αι, βασανι·σομεν·αιβασανι(ε)·[σ]ομεν·οι, βασανι·σομεν·οιβασανι(ε)·[σ]ομεν·α, βασανι·σομεν·α
Nom
Accβασανιουμενας, βασανισομεναςβασανιουμενους, βασανισομενουςβασανι(ε)·[σ]ομεν·ας, βασανι·σομεν·αςβασανι(ε)·[σ]ομεν·ους, βασανι·σομεν·ους
Datβασανιουμεναις, βασανισομεναιςβασανιουμενοις, βασανισομενοιςβασανι(ε)·[σ]ομεν·αις, βασανι·σομεν·αιςβασανι(ε)·[σ]ομεν·οις, βασανι·σομεν·οις
Genβασανιουμενων, βασανισομενωνβασανιουμενων, βασανισομενωνβασανι(ε)·[σ]ομεν·ων, βασανι·σομεν·ωνβασανι(ε)·[σ]ομεν·ων, βασανι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασανισαε·βασανι·σαεβασανισαμηνε·βασανι·σαμην
2ndεβασανισας[LXX]ε·βασανι·σαςεβασανισωε·βασανι·σω
3rdεβασανισεν[LXX], εβασανισεε·βασανι·σε(ν), ε·βασανι·σε(ν)εβασανισατοε·βασανι·σατο
Pl1stεβασανισαμενε·βασανι·σαμενεβασανισαμεθαε·βασανι·σαμεθα
2ndεβασανισατεε·βασανι·σατεεβασανισασθεε·βασανι·σασθε
3rdεβασανισαν[GNT]ε·βασανι·σανεβασανισαντοε·βασανι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανισωβασανι·σωβασανισωμαιβασανι·σωμαι
2ndβασανισῃς[GNT]βασανι·σῃςβασανισῃβασανι·σῃ
3rdβασανισῃβασανι·σῃβασανισηταιβασανι·σηται
Pl1stβασανισωμενβασανι·σωμενβασανισωμεθαβασανι·σωμεθα
2ndβασανισητεβασανι·σητεβασανισησθεβασανι·σησθε
3rdβασανισωσιν, βασανισωσιβασανι·σωσι(ν)βασανισωνταιβασανι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασανισαιμιβασανι·σαιμιβασανισαιμηνβασανι·σαιμην
2ndβασανισαις, βασανισειαςβασανι·σαις, βασανι·σειας classicalβασανισαιοβασανι·σαιο
3rdβασανισαι[GNT][LXX], βασανισειεβασανι·σαι, βασανι·σειε classicalβασανισαιτοβασανι·σαιτο
Pl1stβασανισαιμενβασανι·σαιμενβασανισαιμεθαβασανι·σαιμεθα
2ndβασανισαιτεβασανι·σαιτεβασανισαισθεβασανι·σαισθε
3rdβασανισαιεν, βασανισαισαν, βασανισειαν, βασανισειενβασανι·σαιεν, βασανι·σαισαν alt, βασανι·σειαν classical, βασανι·σειεν classicalβασανισαιντοβασανι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασανισον[LXX]βασανι·σονβασανισαι[GNT][LXX]βασανι·σαι
3rdβασανισατωβασανι·σατωβασανισασθωβασανι·σασθω
Pl1st
2ndβασανισατεβασανι·σατεβασανισασθεβασανι·σασθε
3rdβασανισατωσαν, βασανισαντωνβασανι·σατωσαν, βασανι·σαντων classicalβασανισασθωσαν, βασανισασθωνβασανι·σασθωσαν, βασανι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασανισαι[GNT][LXX]​βασανι·σαιβασανισασθαι​βασανι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανισασαβασανισαςβασανισανβασανι·σασ·αβασανι·σα[ντ]·ςβασανι·σαν[τ]
Nom
Accβασανισασανβασανισαντα[LXX]βασανι·σασ·ανβασανι·σαντ·α
Datβασανισασῃβασανισαντιβασανι·σασ·ῃβασανι·σαντ·ι
Genβασανισασηςβασανισαντοςβασανι·σασ·ηςβασανι·σαντ·ος
PlVocβασανισασαιβασανισαντεςβασανισαντα[LXX]βασανι·σασ·αιβασανι·σαντ·εςβασανι·σαντ·α
Nom
Accβασανισασαςβασανισανταςβασανι·σασ·αςβασανι·σαντ·ας
Datβασανισασαιςβασανισασι, βασανισασινβασανι·σασ·αιςβασανι·σα[ντ]·σι(ν)
Genβασανισασωνβασανισαντωνβασανι·σασ·ωνβασανι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανισαμενηβασανισαμενεβασανι·σαμεν·ηβασανι·σαμεν·ε
Nomβασανισαμενοςβασανι·σαμεν·ος
Accβασανισαμενηνβασανισαμενονβασανι·σαμεν·ηνβασανι·σαμεν·ον
Datβασανισαμενῃβασανισαμενῳβασανι·σαμεν·ῃβασανι·σαμεν·ῳ
Genβασανισαμενηςβασανισαμενουβασανι·σαμεν·ηςβασανι·σαμεν·ου
PlVocβασανισαμεναιβασανισαμενοιβασανισαμεναβασανι·σαμεν·αιβασανι·σαμεν·οιβασανι·σαμεν·α
Nom
Accβασανισαμεναςβασανισαμενουςβασανι·σαμεν·αςβασανι·σαμεν·ους
Datβασανισαμεναιςβασανισαμενοιςβασανι·σαμεν·αιςβασανι·σαμεν·οις
Genβασανισαμενωνβασανισαμενωνβασανι·σαμεν·ωνβασανι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβασανισθηνε·βασανισ·θην
2ndεβασανισθηςε·βασανισ·θης
3rdεβασανισθηε·βασανισ·θη
Pl1stεβασανισθημενε·βασανισ·θημεν
2ndεβασανισθητεε·βασανισ·θητε
3rdεβασανισθησαν[LXX]ε·βασανισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβασανισθησομαιβασανισ·θησομαι
2ndβασανισθησῃ, βασανισθησειβασανισ·θησῃ, βασανισ·θησει classical
3rdβασανισθησεται[GNT]βασανισ·θησεται
Pl1stβασανισθησομεθαβασανισ·θησομεθα
2ndβασανισθησεσθεβασανισ·θησεσθε
3rdβασανισθησονται[GNT]βασανισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβασανισθωβασανισ·θω
2ndβασανισθῃςβασανισ·θῃς
3rdβασανισθῃβασανισ·θῃ
Pl1stβασανισθωμενβασανισ·θωμεν
2ndβασανισθητεβασανισ·θητε
3rdβασανισθωσιν[GNT], βασανισθωσιβασανισ·θωσι(ν), βασανισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβασανισθειηνβασανισ·θειην
2ndβασανισθειηςβασανισ·θειης
3rdβασανισθειηβασανισ·θειη
Pl1stβασανισθειημεν, βασανισθειμενβασανισ·θειημεν, βασανισ·θειμεν classical
2ndβασανισθειητε, βασανισθειτεβασανισ·θειητε, βασανισ·θειτε classical
3rdβασανισθειησαν, βασανισθειενβασανισ·θειησαν, βασανισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβασανισθησοιμηνβασανισ·θησοιμην
2ndβασανισθησοιοβασανισ·θησοιο
3rdβασανισθησοιτοβασανισ·θησοιτο
Pl1stβασανισθησοιμεθαβασανισ·θησοιμεθα
2ndβασανισθησοισθεβασανισ·θησοισθε
3rdβασανισθησοιντοβασανισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασανισθητιβασανισ·θητι
3rdβασανισθητωβασανισ·θητω
Pl1st
2ndβασανισθητεβασανισ·θητε
3rdβασανισθητωσαν, βασανισθεντωνβασανισ·θητωσαν, βασανισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βασανισθηναι​βασανισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βασανισθησεσθαι​βασανισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανισθεισαβασανισθεις[LXX]βασανισθενβασανισ·θεισ·αβασανισ·θει[ντ]·ςβασανισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβασανισθεισανβασανισθενταβασανισ·θεισ·ανβασανισ·θε[ι]ντ·α
Datβασανισθεισῃβασανισθεντιβασανισ·θεισ·ῃβασανισ·θε[ι]ντ·ι
Genβασανισθεισηςβασανισθεντοςβασανισ·θεισ·ηςβασανισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocβασανισθεισαιβασανισθεντεςβασανισθενταβασανισ·θεισ·αιβασανισ·θε[ι]ντ·εςβασανισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβασανισθεισαςβασανισθενταςβασανισ·θεισ·αςβασανισ·θε[ι]ντ·ας
Datβασανισθεισαιςβασανισθεισι, βασανισθεισινβασανισ·θεισ·αιςβασανισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genβασανισθεισωνβασανισθεντωνβασανισ·θεισ·ωνβασανισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασανισθησομενηβασανισθησομενεβασανισ·θησομεν·ηβασανισ·θησομεν·ε
Nomβασανισθησομενοςβασανισ·θησομεν·ος
Accβασανισθησομενηνβασανισθησομενονβασανισ·θησομεν·ηνβασανισ·θησομεν·ον
Datβασανισθησομενῃβασανισθησομενῳβασανισ·θησομεν·ῃβασανισ·θησομεν·ῳ
Genβασανισθησομενηςβασανισθησομενουβασανισ·θησομεν·ηςβασανισ·θησομεν·ου
PlVocβασανισθησομεναιβασανισθησομενοιβασανισθησομεναβασανισ·θησομεν·αιβασανισ·θησομεν·οιβασανισ·θησομεν·α
Nom
Accβασανισθησομεναςβασανισθησομενουςβασανισ·θησομεν·αςβασανισ·θησομεν·ους
Datβασανισθησομεναιςβασανισθησομενοιςβασανισ·θησομεν·αιςβασανισ·θησομεν·οις
Genβασανισθησομενωνβασανισθησομενωνβασανισ·θησομεν·ωνβασανισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 06:52:33 EST