βασταζω • BASTAZW • bastazō

Search: εβασταζετο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβασταζετοβαστάζωε·βασταζ·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβασταζετοβαστάζωε·βασταζ·ετοimpf mp ind 3rd sg

βαστάζω (βασταζ-, βαστα·σ-, βαστα·σ-/βασταξ-, -, -, βασταχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασταζω[GNT]βασταζ·ωβασταζομαιβασταζ·ομαι
2ndβασταζεις[GNT]βασταζ·ειςβασταζῃ, βασταζει[GNT], βασταζεσαιβασταζ·ῃ, βασταζ·ει classical, βασταζ·εσαι alt
3rdβασταζει[GNT]βασταζ·ειβασταζεταιβασταζ·εται
Pl1stβασταζομενβασταζ·ομενβασταζομεθαβασταζ·ομεθα
2ndβασταζετε[GNT]βασταζ·ετεβασταζεσθεβασταζ·εσθε
3rdβασταζουσιν, βασταζουσιβασταζ·ουσι(ν)βασταζονταιβασταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασταζω[GNT]βασταζ·ωβασταζωμαιβασταζ·ωμαι
2ndβασταζῃςβασταζ·ῃςβασταζῃβασταζ·ῃ
3rdβασταζῃβασταζ·ῃβασταζηταιβασταζ·ηται
Pl1stβασταζωμενβασταζ·ωμενβασταζωμεθαβασταζ·ωμεθα
2ndβασταζητεβασταζ·ητεβασταζησθεβασταζ·ησθε
3rdβασταζωσιν, βασταζωσιβασταζ·ωσι(ν)βασταζωνταιβασταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασταζοιμιβασταζ·οιμιβασταζοιμηνβασταζ·οιμην
2ndβασταζοιςβασταζ·οιςβασταζοιοβασταζ·οιο
3rdβασταζοιβασταζ·οιβασταζοιτοβασταζ·οιτο
Pl1stβασταζοιμενβασταζ·οιμενβασταζοιμεθαβασταζ·οιμεθα
2ndβασταζοιτεβασταζ·οιτεβασταζοισθεβασταζ·οισθε
3rdβασταζοιεν, βασταζοισανβασταζ·οιεν, βασταζ·οισαν altβασταζοιντοβασταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασταζεβασταζ·εβασταζουβασταζ·ου
3rdβασταζετωβασταζ·ετωβασταζεσθωβασταζ·εσθω
Pl1st
2ndβασταζετε[GNT]βασταζ·ετεβασταζεσθεβασταζ·εσθε
3rdβασταζετωσαν, βασταζοντωνβασταζ·ετωσαν, βασταζ·οντων classicalβασταζεσθωσαν, βασταζεσθωνβασταζ·εσθωσαν, βασταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασταζειν[GNT]​βασταζ·εινβασταζεσθαι[GNT]​βασταζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασταζουσαβασταζονβασταζ·ουσ·αβασταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomβασταζων[GNT]βασταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβασταζουσανβασταζονταβασταζ·ουσ·ανβασταζ·ο[υ]ντ·α
Datβασταζουσῃβασταζοντιβασταζ·ουσ·ῃβασταζ·ο[υ]ντ·ι
Genβασταζουσηςβασταζοντος[GNT]βασταζ·ουσ·ηςβασταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβασταζουσαιβασταζοντες[GNT][LXX]βασταζονταβασταζ·ουσ·αιβασταζ·ο[υ]ντ·εςβασταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβασταζουσαςβασταζονταςβασταζ·ουσ·αςβασταζ·ο[υ]ντ·ας
Datβασταζουσαιςβασταζουσι, βασταζουσινβασταζ·ουσ·αιςβασταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβασταζουσωνβασταζοντωνβασταζ·ουσ·ωνβασταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασταζομενηβασταζομενεβασταζ·ομεν·ηβασταζ·ομεν·ε
Nomβασταζομενοςβασταζ·ομεν·ος
Accβασταζομενηνβασταζομενονβασταζ·ομεν·ηνβασταζ·ομεν·ον
Datβασταζομενῃβασταζομενῳβασταζ·ομεν·ῃβασταζ·ομεν·ῳ
Genβασταζομενηςβασταζομενουβασταζ·ομεν·ηςβασταζ·ομεν·ου
PlVocβασταζομεναιβασταζομενοιβασταζομεναβασταζ·ομεν·αιβασταζ·ομεν·οιβασταζ·ομεν·α
Nom
Accβασταζομεναςβασταζομενουςβασταζ·ομεν·αςβασταζ·ομεν·ους
Datβασταζομεναιςβασταζομενοιςβασταζ·ομεν·αιςβασταζ·ομεν·οις
Genβασταζομενωνβασταζομενωνβασταζ·ομεν·ωνβασταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασταζονε·βασταζ·ονεβασταζομηνε·βασταζ·ομην
2ndεβασταζεςε·βασταζ·εςεβασταζουε·βασταζ·ου
3rdεβασταζεν[GNT], εβασταζεε·βασταζ·ε(ν), ε·βασταζ·ε(ν)εβασταζετο[GNT]ε·βασταζ·ετο
Pl1stεβασταζομενε·βασταζ·ομενεβασταζομεθαε·βασταζ·ομεθα
2ndεβασταζετεε·βασταζ·ετεεβασταζεσθεε·βασταζ·εσθε
3rdεβασταζον, εβασταζοσανε·βασταζ·ον, ε·βασταζ·οσαν altεβασταζοντοε·βασταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαστασω[LXX]βαστα·σωβαστασομαιβαστα·σομαι
2ndβαστασειςβαστα·σειςβαστασῃ, βαστασει[GNT], βαστασεσαιβαστα·σῃ, βαστα·σει classical, βαστα·σεσαι alt
3rdβαστασει[GNT]βαστα·σειβαστασεταιβαστα·σεται
Pl1stβαστασομενβαστα·σομενβαστασομεθαβαστα·σομεθα
2ndβαστασετεβαστα·σετεβαστασεσθεβαστα·σεσθε
3rdβαστασουσιν, βαστασουσιβαστα·σουσι(ν)βαστασονταιβαστα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαστασοιμιβαστα·σοιμιβαστασοιμηνβαστα·σοιμην
2ndβαστασοιςβαστα·σοιςβαστασοιοβαστα·σοιο
3rdβαστασοιβαστα·σοιβαστασοιτοβαστα·σοιτο
Pl1stβαστασοιμενβαστα·σοιμενβαστασοιμεθαβαστα·σοιμεθα
2ndβαστασοιτεβαστα·σοιτεβαστασοισθεβαστα·σοισθε
3rdβαστασοιενβαστα·σοιενβαστασοιντοβαστα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαστασειν​βαστα·σειν​βαστασεσθαι​βαστα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαστασουσαβαστασονβαστα·σουσ·αβαστα·σο[υ]ν[τ]
Nomβαστασωνβαστα·σο[υ]ν[τ]·^
Accβαστασουσανβαστασονταβαστα·σουσ·ανβαστα·σο[υ]ντ·α
Datβαστασουσῃβαστασοντιβαστα·σουσ·ῃβαστα·σο[υ]ντ·ι
Genβαστασουσηςβαστασοντοςβαστα·σουσ·ηςβαστα·σο[υ]ντ·ος
PlVocβαστασουσαιβαστασοντεςβαστασονταβαστα·σουσ·αιβαστα·σο[υ]ντ·εςβαστα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβαστασουσαςβαστασονταςβαστα·σουσ·αςβαστα·σο[υ]ντ·ας
Datβαστασουσαιςβαστασουσι, βαστασουσινβαστα·σουσ·αιςβαστα·σου[ντ]·σι(ν)
Genβαστασουσωνβαστασοντωνβαστα·σουσ·ωνβαστα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαστασομενηβαστασομενεβαστα·σομεν·ηβαστα·σομεν·ε
Nomβαστασομενοςβαστα·σομεν·ος
Accβαστασομενηνβαστασομενονβαστα·σομεν·ηνβαστα·σομεν·ον
Datβαστασομενῃβαστασομενῳβαστα·σομεν·ῃβαστα·σομεν·ῳ
Genβαστασομενηςβαστασομενουβαστα·σομεν·ηςβαστα·σομεν·ου
PlVocβαστασομεναιβαστασομενοιβαστασομεναβαστα·σομεν·αιβαστα·σομεν·οιβαστα·σομεν·α
Nom
Accβαστασομεναςβαστασομενουςβαστα·σομεν·αςβαστα·σομεν·ους
Datβαστασομεναιςβαστασομενοιςβαστα·σομεν·αιςβαστα·σομεν·οις
Genβαστασομενωνβαστασομενωνβαστα·σομεν·ωνβαστα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαστασα, εβασταξαε·βαστα·σα, ε·βασταχ·σαεβαστασαμην, εβασταξαμηνε·βαστα·σαμην, ε·βασταχ·σαμην
2ndεβαστασας[GNT], εβασταξαςε·βαστα·σας, ε·βασταχ·σαςεβαστασω, εβασταξωε·βαστα·σω, ε·βασταχ·σω
3rdεβαστασεν[GNT], εβαστασε, εβασταξεν[LXX], εβασταξεε·βαστα·σε(ν), ε·βαστα·σε(ν), ε·βασταχ·σε(ν), ε·βασταχ·σε(ν)εβαστασατο, εβασταξατοε·βαστα·σατο, ε·βασταχ·σατο
Pl1stεβαστασαμεν, εβασταξαμενε·βαστα·σαμεν, ε·βασταχ·σαμενεβαστασαμεθα, εβασταξαμεθαε·βαστα·σαμεθα, ε·βασταχ·σαμεθα
2ndεβαστασατε, εβασταξατεε·βαστα·σατε, ε·βασταχ·σατεεβαστασασθε, εβασταξασθεε·βαστα·σασθε, ε·βασταχ·σασθε
3rdεβαστασαν[GNT], εβασταξανε·βαστα·σαν, ε·βασταχ·σανεβαστασαντο, εβασταξαντοε·βαστα·σαντο, ε·βασταχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαστασω[LXX], βασταξωβαστα·σω, βασταχ·σωβαστασωμαι, βασταξωμαιβαστα·σωμαι, βασταχ·σωμαι
2ndβαστασῃς, βασταξῃςβαστα·σῃς, βασταχ·σῃςβαστασῃ, βασταξῃβαστα·σῃ, βασταχ·σῃ
3rdβαστασῃ, βασταξῃβαστα·σῃ, βασταχ·σῃβαστασηται, βασταξηταιβαστα·σηται, βασταχ·σηται
Pl1stβαστασωμεν, βασταξωμενβαστα·σωμεν, βασταχ·σωμενβαστασωμεθα, βασταξωμεθαβαστα·σωμεθα, βασταχ·σωμεθα
2ndβαστασητε, βασταξητεβαστα·σητε, βασταχ·σητεβαστασησθε, βασταξησθεβαστα·σησθε, βασταχ·σησθε
3rdβαστασωσιν, βαστασωσι, βασταξωσιν, βασταξωσιβαστα·σωσι(ν), βασταχ·σωσι(ν)βαστασωνται, βασταξωνταιβαστα·σωνται, βασταχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαστασαιμι, βασταξαιμιβαστα·σαιμι, βασταχ·σαιμιβαστασαιμην, βασταξαιμηνβαστα·σαιμην, βασταχ·σαιμην
2ndβαστασαις, βαστασειας, βασταξαις, βασταξειαςβαστα·σαις, βαστα·σειας classical, βασταχ·σαις, βασταχ·σειας classicalβαστασαιο, βασταξαιοβαστα·σαιο, βασταχ·σαιο
3rdβαστασαι[GNT], βαστασειε, βασταξαι, βασταξειεβαστα·σαι, βαστα·σειε classical, βασταχ·σαι, βασταχ·σειε classicalβαστασαιτο, βασταξαιτοβαστα·σαιτο, βασταχ·σαιτο
Pl1stβαστασαιμεν, βασταξαιμενβαστα·σαιμεν, βασταχ·σαιμενβαστασαιμεθα, βασταξαιμεθαβαστα·σαιμεθα, βασταχ·σαιμεθα
2ndβαστασαιτε, βασταξαιτεβαστα·σαιτε, βασταχ·σαιτεβαστασαισθε, βασταξαισθεβαστα·σαισθε, βασταχ·σαισθε
3rdβαστασαιεν, βαστασαισαν, βαστασειαν, βαστασειεν, βασταξαιεν, βασταξαισαν, βασταξειαν, βασταξειενβαστα·σαιεν, βαστα·σαισαν alt, βαστα·σειαν classical, βαστα·σειεν classical, βασταχ·σαιεν, βασταχ·σαισαν alt, βασταχ·σειαν classical, βασταχ·σειεν classicalβαστασαιντο, βασταξαιντοβαστα·σαιντο, βασταχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαστασον, βασταξον[LXX]βαστα·σον, βασταχ·σονβαστασαι[GNT], βασταξαιβαστα·σαι, βασταχ·σαι
3rdβαστασατω, βασταξατωβαστα·σατω, βασταχ·σατωβαστασασθω, βασταξασθωβαστα·σασθω, βασταχ·σασθω
Pl1st
2ndβαστασατε, βασταξατε[LXX]βαστα·σατε, βασταχ·σατεβαστασασθε, βασταξασθεβαστα·σασθε, βασταχ·σασθε
3rdβαστασατωσαν, βαστασαντων, βασταξατωσαν, βασταξαντωνβαστα·σατωσαν, βαστα·σαντων classical, βασταχ·σατωσαν, βασταχ·σαντων classicalβαστασασθωσαν, βαστασασθων, βασταξασθωσαν, βασταξασθωνβαστα·σασθωσαν, βαστα·σασθων classical, βασταχ·σασθωσαν, βασταχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαστασαι[GNT], βασταξαι​βαστα·σαι, βασταχ·σαι​βαστασασθαι, βασταξασθαι​βαστα·σασθαι, βασταχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαστασασα[GNT], βασταξασαβαστασας[LXX], βασταξαςβαστασαν, βασταξανβαστα·σασ·α, βασταχ·σασ·αβαστα·σα[ντ]·ς, βασταχ·σα[ντ]·ςβαστα·σαν[τ], βασταχ·σαν[τ]
Nom
Accβαστασασαν, βασταξασανβαστασαντα, βασταξανταβαστα·σασ·αν, βασταχ·σασ·ανβαστα·σαντ·α, βασταχ·σαντ·α
Datβαστασασῃ, βασταξασῃβαστασαντι, βασταξαντιβαστα·σασ·ῃ, βασταχ·σασ·ῃβαστα·σαντ·ι, βασταχ·σαντ·ι
Genβαστασασης, βασταξασηςβαστασαντος, βασταξαντοςβαστα·σασ·ης, βασταχ·σασ·ηςβαστα·σαντ·ος, βασταχ·σαντ·ος
PlVocβαστασασαι, βασταξασαιβαστασαντες, βασταξαντεςβαστασαντα, βασταξανταβαστα·σασ·αι, βασταχ·σασ·αιβαστα·σαντ·ες, βασταχ·σαντ·εςβαστα·σαντ·α, βασταχ·σαντ·α
Nom
Accβαστασασας, βασταξασαςβαστασαντας, βασταξανταςβαστα·σασ·ας, βασταχ·σασ·αςβαστα·σαντ·ας, βασταχ·σαντ·ας
Datβαστασασαις, βασταξασαιςβαστασασι, βαστασασιν[GNT], βασταξασι, βασταξασινβαστα·σασ·αις, βασταχ·σασ·αιςβαστα·σα[ντ]·σι(ν), βαστα·σα[ντ]·σι(ν), βασταχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβαστασασων, βασταξασωνβαστασαντων, βασταξαντωνβαστα·σασ·ων, βασταχ·σασ·ωνβαστα·σαντ·ων, βασταχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαστασαμενη, βασταξαμενηβαστασαμενε, βασταξαμενεβαστα·σαμεν·η, βασταχ·σαμεν·ηβαστα·σαμεν·ε, βασταχ·σαμεν·ε
Nomβαστασαμενος, βασταξαμενοςβαστα·σαμεν·ος, βασταχ·σαμεν·ος
Accβαστασαμενην, βασταξαμενηνβαστασαμενον, βασταξαμενονβαστα·σαμεν·ην, βασταχ·σαμεν·ηνβαστα·σαμεν·ον, βασταχ·σαμεν·ον
Datβαστασαμενῃ, βασταξαμενῃβαστασαμενῳ, βασταξαμενῳβαστα·σαμεν·ῃ, βασταχ·σαμεν·ῃβαστα·σαμεν·ῳ, βασταχ·σαμεν·ῳ
Genβαστασαμενης, βασταξαμενηςβαστασαμενου, βασταξαμενουβαστα·σαμεν·ης, βασταχ·σαμεν·ηςβαστα·σαμεν·ου, βασταχ·σαμεν·ου
PlVocβαστασαμεναι, βασταξαμεναιβαστασαμενοι, βασταξαμενοιβαστασαμενα, βασταξαμεναβαστα·σαμεν·αι, βασταχ·σαμεν·αιβαστα·σαμεν·οι, βασταχ·σαμεν·οιβαστα·σαμεν·α, βασταχ·σαμεν·α
Nom
Accβαστασαμενας, βασταξαμεναςβαστασαμενους, βασταξαμενουςβαστα·σαμεν·ας, βασταχ·σαμεν·αςβαστα·σαμεν·ους, βασταχ·σαμεν·ους
Datβαστασαμεναις, βασταξαμεναιςβαστασαμενοις, βασταξαμενοιςβαστα·σαμεν·αις, βασταχ·σαμεν·αιςβαστα·σαμεν·οις, βασταχ·σαμεν·οις
Genβαστασαμενων, βασταξαμενωνβαστασαμενων, βασταξαμενωνβαστα·σαμεν·ων, βασταχ·σαμεν·ωνβαστα·σαμεν·ων, βασταχ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβασταχθηνε·βασταχ·θην
2ndεβασταχθηςε·βασταχ·θης
3rdεβασταχθηε·βασταχ·θη
Pl1stεβασταχθημενε·βασταχ·θημεν
2ndεβασταχθητεε·βασταχ·θητε
3rdεβασταχθησανε·βασταχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβασταχθησομαιβασταχ·θησομαι
2ndβασταχθησῃ, βασταχθησειβασταχ·θησῃ, βασταχ·θησει classical
3rdβασταχθησεταιβασταχ·θησεται
Pl1stβασταχθησομεθαβασταχ·θησομεθα
2ndβασταχθησεσθεβασταχ·θησεσθε
3rdβασταχθησονταιβασταχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβασταχθωβασταχ·θω
2ndβασταχθῃςβασταχ·θῃς
3rdβασταχθῃβασταχ·θῃ
Pl1stβασταχθωμενβασταχ·θωμεν
2ndβασταχθητεβασταχ·θητε
3rdβασταχθωσιν, βασταχθωσιβασταχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβασταχθειηνβασταχ·θειην
2ndβασταχθειηςβασταχ·θειης
3rdβασταχθειηβασταχ·θειη
Pl1stβασταχθειημεν, βασταχθειμενβασταχ·θειημεν, βασταχ·θειμεν classical
2ndβασταχθειητε, βασταχθειτεβασταχ·θειητε, βασταχ·θειτε classical
3rdβασταχθειησαν, βασταχθειενβασταχ·θειησαν, βασταχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβασταχθησοιμηνβασταχ·θησοιμην
2ndβασταχθησοιοβασταχ·θησοιο
3rdβασταχθησοιτοβασταχ·θησοιτο
Pl1stβασταχθησοιμεθαβασταχ·θησοιμεθα
2ndβασταχθησοισθεβασταχ·θησοισθε
3rdβασταχθησοιντοβασταχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασταχθητιβασταχ·θητι
3rdβασταχθητωβασταχ·θητω
Pl1st
2ndβασταχθητεβασταχ·θητε
3rdβασταχθητωσαν, βασταχθεντωνβασταχ·θητωσαν, βασταχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βασταχθηναι​βασταχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βασταχθησεσθαι​βασταχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασταχθεισαβασταχθειςβασταχθενβασταχ·θεισ·αβασταχ·θει[ντ]·ςβασταχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβασταχθεισανβασταχθενταβασταχ·θεισ·ανβασταχ·θε[ι]ντ·α
Datβασταχθεισῃβασταχθεντιβασταχ·θεισ·ῃβασταχ·θε[ι]ντ·ι
Genβασταχθεισηςβασταχθεντοςβασταχ·θεισ·ηςβασταχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocβασταχθεισαιβασταχθεντεςβασταχθενταβασταχ·θεισ·αιβασταχ·θε[ι]ντ·εςβασταχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβασταχθεισαςβασταχθενταςβασταχ·θεισ·αςβασταχ·θε[ι]ντ·ας
Datβασταχθεισαιςβασταχθεισι, βασταχθεισινβασταχ·θεισ·αιςβασταχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genβασταχθεισωνβασταχθεντωνβασταχ·θεισ·ωνβασταχ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασταχθησομενηβασταχθησομενεβασταχ·θησομεν·ηβασταχ·θησομεν·ε
Nomβασταχθησομενοςβασταχ·θησομεν·ος
Accβασταχθησομενηνβασταχθησομενονβασταχ·θησομεν·ηνβασταχ·θησομεν·ον
Datβασταχθησομενῃβασταχθησομενῳβασταχ·θησομεν·ῃβασταχ·θησομεν·ῳ
Genβασταχθησομενηςβασταχθησομενουβασταχ·θησομεν·ηςβασταχ·θησομεν·ου
PlVocβασταχθησομεναιβασταχθησομενοιβασταχθησομεναβασταχ·θησομεν·αιβασταχ·θησομεν·οιβασταχ·θησομεν·α
Nom
Accβασταχθησομεναςβασταχθησομενουςβασταχ·θησομεν·αςβασταχ·θησομεν·ους
Datβασταχθησομεναιςβασταχθησομενοιςβασταχ·θησομεν·αιςβασταχ·θησομεν·οις
Genβασταχθησομενωνβασταχθησομενωνβασταχ·θησομεν·ωνβασταχ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:40:38 EST