βαπτιζω • BAPTIZW • baptizō

Search: εβαπτισθητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβαπτισθητεβαπτίζωε·βαπτισ·θητεaor θη ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβαπτισθητεβαπτίζωε·βαπτισ·θητεaor θη ind 2nd pl

βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτιζω[GNT]βαπτιζ·ωβαπτιζομαι[GNT]βαπτιζ·ομαι
2ndβαπτιζεις[GNT]βαπτιζ·ειςβαπτιζῃ, βαπτιζει[GNT][LXX], βαπτιζεσαιβαπτιζ·ῃ, βαπτιζ·ει classical, βαπτιζ·εσαι alt
3rdβαπτιζει[GNT][LXX]βαπτιζ·ειβαπτιζεταιβαπτιζ·εται
Pl1stβαπτιζομενβαπτιζ·ομενβαπτιζομεθαβαπτιζ·ομεθα
2ndβαπτιζετεβαπτιζ·ετεβαπτιζεσθεβαπτιζ·εσθε
3rdβαπτιζουσιν, βαπτιζουσιβαπτιζ·ουσι(ν)βαπτιζονται[GNT]βαπτιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτιζω[GNT]βαπτιζ·ωβαπτιζωμαιβαπτιζ·ωμαι
2ndβαπτιζῃςβαπτιζ·ῃςβαπτιζῃβαπτιζ·ῃ
3rdβαπτιζῃβαπτιζ·ῃβαπτιζηταιβαπτιζ·ηται
Pl1stβαπτιζωμενβαπτιζ·ωμενβαπτιζωμεθαβαπτιζ·ωμεθα
2ndβαπτιζητεβαπτιζ·ητεβαπτιζησθεβαπτιζ·ησθε
3rdβαπτιζωσιν, βαπτιζωσιβαπτιζ·ωσι(ν)βαπτιζωνταιβαπτιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτιζοιμιβαπτιζ·οιμιβαπτιζοιμηνβαπτιζ·οιμην
2ndβαπτιζοιςβαπτιζ·οιςβαπτιζοιοβαπτιζ·οιο
3rdβαπτιζοιβαπτιζ·οιβαπτιζοιτοβαπτιζ·οιτο
Pl1stβαπτιζοιμενβαπτιζ·οιμενβαπτιζοιμεθαβαπτιζ·οιμεθα
2ndβαπτιζοιτεβαπτιζ·οιτεβαπτιζοισθεβαπτιζ·οισθε
3rdβαπτιζοιεν, βαπτιζοισανβαπτιζ·οιεν, βαπτιζ·οισαν altβαπτιζοιντοβαπτιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαπτιζεβαπτιζ·εβαπτιζουβαπτιζ·ου
3rdβαπτιζετωβαπτιζ·ετωβαπτιζεσθωβαπτιζ·εσθω
Pl1st
2ndβαπτιζετεβαπτιζ·ετεβαπτιζεσθεβαπτιζ·εσθε
3rdβαπτιζετωσαν, βαπτιζοντωνβαπτιζ·ετωσαν, βαπτιζ·οντων classicalβαπτιζεσθωσαν, βαπτιζεσθωνβαπτιζ·εσθωσαν, βαπτιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαπτιζειν[GNT]​βαπτιζ·εινβαπτιζεσθαι​βαπτιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτιζουσαβαπτιζονβαπτιζ·ουσ·αβαπτιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomβαπτιζων[GNT]βαπτιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβαπτιζουσανβαπτιζονταβαπτιζ·ουσ·ανβαπτιζ·ο[υ]ντ·α
Datβαπτιζουσῃβαπτιζοντιβαπτιζ·ουσ·ῃβαπτιζ·ο[υ]ντ·ι
Genβαπτιζουσηςβαπτιζοντος[GNT]βαπτιζ·ουσ·ηςβαπτιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβαπτιζουσαιβαπτιζοντες[GNT]βαπτιζονταβαπτιζ·ουσ·αιβαπτιζ·ο[υ]ντ·εςβαπτιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβαπτιζουσαςβαπτιζονταςβαπτιζ·ουσ·αςβαπτιζ·ο[υ]ντ·ας
Datβαπτιζουσαιςβαπτιζουσι, βαπτιζουσινβαπτιζ·ουσ·αιςβαπτιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβαπτιζουσωνβαπτιζοντωνβαπτιζ·ουσ·ωνβαπτιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτιζομενηβαπτιζομενεβαπτιζ·ομεν·ηβαπτιζ·ομεν·ε
Nomβαπτιζομενος[LXX]βαπτιζ·ομεν·ος
Accβαπτιζομενηνβαπτιζομενονβαπτιζ·ομεν·ηνβαπτιζ·ομεν·ον
Datβαπτιζομενῃβαπτιζομενῳβαπτιζ·ομεν·ῃβαπτιζ·ομεν·ῳ
Genβαπτιζομενηςβαπτιζομενουβαπτιζ·ομεν·ηςβαπτιζ·ομεν·ου
PlVocβαπτιζομεναιβαπτιζομενοι[GNT]βαπτιζομεναβαπτιζ·ομεν·αιβαπτιζ·ομεν·οιβαπτιζ·ομεν·α
Nom
Accβαπτιζομεναςβαπτιζομενουςβαπτιζ·ομεν·αςβαπτιζ·ομεν·ους
Datβαπτιζομεναιςβαπτιζομενοιςβαπτιζ·ομεν·αιςβαπτιζ·ομεν·οις
Genβαπτιζομενωνβαπτιζομενωνβαπτιζ·ομεν·ωνβαπτιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαπτιζονε·βαπτιζ·ονεβαπτιζομηνε·βαπτιζ·ομην
2ndεβαπτιζεςε·βαπτιζ·εςεβαπτιζουε·βαπτιζ·ου
3rdεβαπτιζεν[GNT], εβαπτιζεε·βαπτιζ·ε(ν), ε·βαπτιζ·ε(ν)εβαπτιζετο[LXX]ε·βαπτιζ·ετο
Pl1stεβαπτιζομενε·βαπτιζ·ομενεβαπτιζομεθαε·βαπτιζ·ομεθα
2ndεβαπτιζετεε·βαπτιζ·ετεεβαπτιζεσθεε·βαπτιζ·εσθε
3rdεβαπτιζον, εβαπτιζοσανε·βαπτιζ·ον, ε·βαπτιζ·οσαν altεβαπτιζοντο[GNT]ε·βαπτιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτισωβαπτι·σωβαπτισομαιβαπτι·σομαι
2ndβαπτισειςβαπτι·σειςβαπτισῃ, βαπτισει[GNT], βαπτισεσαιβαπτι·σῃ, βαπτι·σει classical, βαπτι·σεσαι alt
3rdβαπτισει[GNT]βαπτι·σειβαπτισεταιβαπτι·σεται
Pl1stβαπτισομενβαπτι·σομενβαπτισομεθαβαπτι·σομεθα
2ndβαπτισετεβαπτι·σετεβαπτισεσθεβαπτι·σεσθε
3rdβαπτισουσιν, βαπτισουσιβαπτι·σουσι(ν)βαπτισονταιβαπτι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτισοιμιβαπτι·σοιμιβαπτισοιμηνβαπτι·σοιμην
2ndβαπτισοιςβαπτι·σοιςβαπτισοιοβαπτι·σοιο
3rdβαπτισοιβαπτι·σοιβαπτισοιτοβαπτι·σοιτο
Pl1stβαπτισοιμενβαπτι·σοιμενβαπτισοιμεθαβαπτι·σοιμεθα
2ndβαπτισοιτεβαπτι·σοιτεβαπτισοισθεβαπτι·σοισθε
3rdβαπτισοιενβαπτι·σοιενβαπτισοιντοβαπτι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαπτισειν​βαπτι·σειν​βαπτισεσθαι​βαπτι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτισουσαβαπτισονβαπτι·σουσ·αβαπτι·σο[υ]ν[τ]
Nomβαπτισωνβαπτι·σο[υ]ν[τ]·^
Accβαπτισουσανβαπτισονταβαπτι·σουσ·ανβαπτι·σο[υ]ντ·α
Datβαπτισουσῃβαπτισοντιβαπτι·σουσ·ῃβαπτι·σο[υ]ντ·ι
Genβαπτισουσηςβαπτισοντοςβαπτι·σουσ·ηςβαπτι·σο[υ]ντ·ος
PlVocβαπτισουσαιβαπτισοντεςβαπτισονταβαπτι·σουσ·αιβαπτι·σο[υ]ντ·εςβαπτι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβαπτισουσαςβαπτισονταςβαπτι·σουσ·αςβαπτι·σο[υ]ντ·ας
Datβαπτισουσαιςβαπτισουσι, βαπτισουσινβαπτι·σουσ·αιςβαπτι·σου[ντ]·σι(ν)
Genβαπτισουσωνβαπτισοντωνβαπτι·σουσ·ωνβαπτι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτισομενηβαπτισομενεβαπτι·σομεν·ηβαπτι·σομεν·ε
Nomβαπτισομενοςβαπτι·σομεν·ος
Accβαπτισομενηνβαπτισομενονβαπτι·σομεν·ηνβαπτι·σομεν·ον
Datβαπτισομενῃβαπτισομενῳβαπτι·σομεν·ῃβαπτι·σομεν·ῳ
Genβαπτισομενηςβαπτισομενουβαπτι·σομεν·ηςβαπτι·σομεν·ου
PlVocβαπτισομεναιβαπτισομενοιβαπτισομεναβαπτι·σομεν·αιβαπτι·σομεν·οιβαπτι·σομεν·α
Nom
Accβαπτισομεναςβαπτισομενουςβαπτι·σομεν·αςβαπτι·σομεν·ους
Datβαπτισομεναιςβαπτισομενοιςβαπτι·σομεν·αιςβαπτι·σομεν·οις
Genβαπτισομενωνβαπτισομενωνβαπτι·σομεν·ωνβαπτι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαπτισα[GNT]ε·βαπτι·σαεβαπτισαμηνε·βαπτι·σαμην
2ndεβαπτισαςε·βαπτι·σαςεβαπτισωε·βαπτι·σω
3rdεβαπτισεν[GNT], εβαπτισεε·βαπτι·σε(ν), ε·βαπτι·σε(ν)εβαπτισατο[LXX]ε·βαπτι·σατο
Pl1stεβαπτισαμενε·βαπτι·σαμενεβαπτισαμεθαε·βαπτι·σαμεθα
2ndεβαπτισατεε·βαπτι·σατεεβαπτισασθεε·βαπτι·σασθε
3rdεβαπτισανε·βαπτι·σανεβαπτισαντο[GNT]ε·βαπτι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτισωβαπτι·σωβαπτισωμαιβαπτι·σωμαι
2ndβαπτισῃςβαπτι·σῃςβαπτισῃβαπτι·σῃ
3rdβαπτισῃβαπτι·σῃβαπτισηταιβαπτι·σηται
Pl1stβαπτισωμενβαπτι·σωμενβαπτισωμεθαβαπτι·σωμεθα
2ndβαπτισητεβαπτι·σητεβαπτισησθεβαπτι·σησθε
3rdβαπτισωσιν, βαπτισωσιβαπτι·σωσι(ν)βαπτισωνται[GNT]βαπτι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαπτισαιμιβαπτι·σαιμιβαπτισαιμηνβαπτι·σαιμην
2ndβαπτισαις, βαπτισειαςβαπτι·σαις, βαπτι·σειας classicalβαπτισαιοβαπτι·σαιο
3rdβαπτισαι[GNT], βαπτισειεβαπτι·σαι, βαπτι·σειε classicalβαπτισαιτοβαπτι·σαιτο
Pl1stβαπτισαιμενβαπτι·σαιμενβαπτισαιμεθαβαπτι·σαιμεθα
2ndβαπτισαιτεβαπτι·σαιτεβαπτισαισθεβαπτι·σαισθε
3rdβαπτισαιεν, βαπτισαισαν, βαπτισειαν, βαπτισειενβαπτι·σαιεν, βαπτι·σαισαν alt, βαπτι·σειαν classical, βαπτι·σειεν classicalβαπτισαιντοβαπτι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαπτισονβαπτι·σονβαπτισαι[GNT]βαπτι·σαι
3rdβαπτισατωβαπτι·σατωβαπτισασθωβαπτι·σασθω
Pl1st
2ndβαπτισατεβαπτι·σατεβαπτισασθεβαπτι·σασθε
3rdβαπτισατωσαν, βαπτισαντωνβαπτι·σατωσαν, βαπτι·σαντων classicalβαπτισασθωσαν, βαπτισασθωνβαπτι·σασθωσαν, βαπτι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαπτισαι[GNT]​βαπτι·σαιβαπτισασθαι​βαπτι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτισασαβαπτισαςβαπτισανβαπτι·σασ·αβαπτι·σα[ντ]·ςβαπτι·σαν[τ]
Nom
Accβαπτισασανβαπτισανταβαπτι·σασ·ανβαπτι·σαντ·α
Datβαπτισασῃβαπτισαντιβαπτι·σασ·ῃβαπτι·σαντ·ι
Genβαπτισασηςβαπτισαντοςβαπτι·σασ·ηςβαπτι·σαντ·ος
PlVocβαπτισασαιβαπτισαντεςβαπτισανταβαπτι·σασ·αιβαπτι·σαντ·εςβαπτι·σαντ·α
Nom
Accβαπτισασαςβαπτισανταςβαπτι·σασ·αςβαπτι·σαντ·ας
Datβαπτισασαιςβαπτισασι, βαπτισασινβαπτι·σασ·αιςβαπτι·σα[ντ]·σι(ν)
Genβαπτισασωνβαπτισαντωνβαπτι·σασ·ωνβαπτι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτισαμενηβαπτισαμενεβαπτι·σαμεν·ηβαπτι·σαμεν·ε
Nomβαπτισαμενοςβαπτι·σαμεν·ος
Accβαπτισαμενηνβαπτισαμενονβαπτι·σαμεν·ηνβαπτι·σαμεν·ον
Datβαπτισαμενῃβαπτισαμενῳβαπτι·σαμεν·ῃβαπτι·σαμεν·ῳ
Genβαπτισαμενηςβαπτισαμενουβαπτι·σαμεν·ηςβαπτι·σαμεν·ου
PlVocβαπτισαμεναιβαπτισαμενοιβαπτισαμεναβαπτι·σαμεν·αιβαπτι·σαμεν·οιβαπτι·σαμεν·α
Nom
Accβαπτισαμεναςβαπτισαμενουςβαπτι·σαμεν·αςβαπτι·σαμεν·ους
Datβαπτισαμεναιςβαπτισαμενοιςβαπτι·σαμεν·αιςβαπτι·σαμεν·οις
Genβαπτισαμενωνβαπτισαμενωνβαπτι·σαμεν·ωνβαπτι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαπτισμαιβεβαπτισ·μαι
2ndβεβαπτισαιβεβαπτισ·[σ]αι
3rdβεβαπτισταιβεβαπτισ·ται
Pl1stβεβαπτισμεθαβεβαπτισ·μεθα
2ndβεβαπτισθεβεβαπτισ·[σ]θε
3rdβεβαπτιδαταιβεβαπτισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαπτισομαιβεβαπτισ·[σ]ομαι
2ndβεβαπτισῃ, βεβαπτισειβεβαπτισ·[σ]ῃ, βεβαπτισ·[σ]ει classical
3rdβεβαπτισεταιβεβαπτισ·[σ]εται
Pl1stβεβαπτισομεθαβεβαπτισ·[σ]ομεθα
2ndβεβαπτισεσθεβεβαπτισ·[σ]εσθε
3rdβεβαπτισονταιβεβαπτισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαπτισοιμηνβεβαπτισ·[σ]οιμην
2ndβεβαπτισοιοβεβαπτισ·[σ]οιο
3rdβεβαπτισοιτοβεβαπτισ·[σ]οιτο
Pl1stβεβαπτισοιμεθαβεβαπτισ·[σ]οιμεθα
2ndβεβαπτισοισθεβεβαπτισ·[σ]οισθε
3rdβεβαπτισοιντοβεβαπτισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβαπτισοβεβαπτισ·[σ]ο
3rdβεβαπτισθωβεβαπτισ·[σ]θω
Pl1st
2ndβεβαπτισθεβεβαπτισ·[σ]θε
3rdβεβαπτισθωσαν, βεβαπτισθωνβεβαπτισ·[σ]θωσαν, βεβαπτισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαπτισθαι​βεβαπτισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαπτισεσθαι​βεβαπτισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαπτισμενηβεβαπτισμενεβεβαπτισ·μεν·ηβεβαπτισ·μεν·ε
Nomβεβαπτισμενοςβεβαπτισ·μεν·ος
Accβεβαπτισμενηνβεβαπτισμενονβεβαπτισ·μεν·ηνβεβαπτισ·μεν·ον
Datβεβαπτισμενῃβεβαπτισμενῳβεβαπτισ·μεν·ῃβεβαπτισ·μεν·ῳ
Genβεβαπτισμενηςβεβαπτισμενουβεβαπτισ·μεν·ηςβεβαπτισ·μεν·ου
PlVocβεβαπτισμεναιβεβαπτισμενοι[GNT]βεβαπτισμεναβεβαπτισ·μεν·αιβεβαπτισ·μεν·οιβεβαπτισ·μεν·α
Nom
Accβεβαπτισμεναςβεβαπτισμενουςβεβαπτισ·μεν·αςβεβαπτισ·μεν·ους
Datβεβαπτισμεναιςβεβαπτισμενοιςβεβαπτισ·μεν·αιςβεβαπτισ·μεν·οις
Genβεβαπτισμενωνβεβαπτισμενωνβεβαπτισ·μεν·ωνβεβαπτισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβαπτισμηνε·βεβαπτισ·μην
2ndεβεβαπτισοε·βεβαπτισ·[σ]ο
3rdεβεβαπτιστοε·βεβαπτισ·το
Pl1stεβεβαπτισμεθαε·βεβαπτισ·μεθα
2ndεβεβαπτισθεε·βεβαπτισ·[σ]θε
3rdεβεβαπτιδατοε·βεβαπτισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαπτισμην[ε]·βεβαπτισ·μην
2ndβεβαπτισο[ε]·βεβαπτισ·[σ]ο
3rdβεβαπτιστο[ε]·βεβαπτισ·το
Pl1stβεβαπτισμεθα[ε]·βεβαπτισ·μεθα
2ndβεβαπτισθε[ε]·βεβαπτισ·[σ]θε
3rdβεβαπτιδατο[ε]·βεβαπτισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβαπτισθηνε·βαπτισ·θην
2ndεβαπτισθηςε·βαπτισ·θης
3rdεβαπτισθη[GNT]ε·βαπτισ·θη
Pl1stεβαπτισθημεν[GNT]ε·βαπτισ·θημεν
2ndεβαπτισθητε[GNT]ε·βαπτισ·θητε
3rdεβαπτισθησαν[GNT]ε·βαπτισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβαπτισθησομαιβαπτισ·θησομαι
2ndβαπτισθησῃ, βαπτισθησειβαπτισ·θησῃ, βαπτισ·θησει classical
3rdβαπτισθησεταιβαπτισ·θησεται
Pl1stβαπτισθησομεθαβαπτισ·θησομεθα
2ndβαπτισθησεσθε[GNT]βαπτισ·θησεσθε
3rdβαπτισθησονταιβαπτισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβαπτισθωβαπτισ·θω
2ndβαπτισθῃςβαπτισ·θῃς
3rdβαπτισθῃβαπτισ·θῃ
Pl1stβαπτισθωμενβαπτισ·θωμεν
2ndβαπτισθητεβαπτισ·θητε
3rdβαπτισθωσιν, βαπτισθωσιβαπτισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβαπτισθειηνβαπτισ·θειην
2ndβαπτισθειηςβαπτισ·θειης
3rdβαπτισθειηβαπτισ·θειη
Pl1stβαπτισθειημεν, βαπτισθειμενβαπτισ·θειημεν, βαπτισ·θειμεν classical
2ndβαπτισθειητε, βαπτισθειτεβαπτισ·θειητε, βαπτισ·θειτε classical
3rdβαπτισθειησαν, βαπτισθειενβαπτισ·θειησαν, βαπτισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβαπτισθησοιμηνβαπτισ·θησοιμην
2ndβαπτισθησοιοβαπτισ·θησοιο
3rdβαπτισθησοιτοβαπτισ·θησοιτο
Pl1stβαπτισθησοιμεθαβαπτισ·θησοιμεθα
2ndβαπτισθησοισθεβαπτισ·θησοισθε
3rdβαπτισθησοιντοβαπτισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαπτισθητιβαπτισ·θητι
3rdβαπτισθητω[GNT]βαπτισ·θητω
Pl1st
2ndβαπτισθητεβαπτισ·θητε
3rdβαπτισθητωσαν, βαπτισθεντωνβαπτισ·θητωσαν, βαπτισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βαπτισθηναι[GNT]​βαπτισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βαπτισθησεσθαι​βαπτισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτισθεισαβαπτισθεις[GNT]βαπτισθενβαπτισ·θεισ·αβαπτισ·θει[ντ]·ςβαπτισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβαπτισθεισανβαπτισθενταβαπτισ·θεισ·ανβαπτισ·θε[ι]ντ·α
Datβαπτισθεισῃβαπτισθεντιβαπτισ·θεισ·ῃβαπτισ·θε[ι]ντ·ι
Genβαπτισθεισηςβαπτισθεντος[GNT]βαπτισ·θεισ·ηςβαπτισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocβαπτισθεισαιβαπτισθεντες[GNT]βαπτισθενταβαπτισ·θεισ·αιβαπτισ·θε[ι]ντ·εςβαπτισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβαπτισθεισαςβαπτισθενταςβαπτισ·θεισ·αςβαπτισ·θε[ι]ντ·ας
Datβαπτισθεισαιςβαπτισθεισι, βαπτισθεισινβαπτισ·θεισ·αιςβαπτισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genβαπτισθεισωνβαπτισθεντωνβαπτισ·θεισ·ωνβαπτισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαπτισθησομενηβαπτισθησομενεβαπτισ·θησομεν·ηβαπτισ·θησομεν·ε
Nomβαπτισθησομενοςβαπτισ·θησομεν·ος
Accβαπτισθησομενηνβαπτισθησομενονβαπτισ·θησομεν·ηνβαπτισ·θησομεν·ον
Datβαπτισθησομενῃβαπτισθησομενῳβαπτισ·θησομεν·ῃβαπτισ·θησομεν·ῳ
Genβαπτισθησομενηςβαπτισθησομενουβαπτισ·θησομεν·ηςβαπτισ·θησομεν·ου
PlVocβαπτισθησομεναιβαπτισθησομενοιβαπτισθησομεναβαπτισ·θησομεν·αιβαπτισ·θησομεν·οιβαπτισ·θησομεν·α
Nom
Accβαπτισθησομεναςβαπτισθησομενουςβαπτισ·θησομεν·αςβαπτισ·θησομεν·ους
Datβαπτισθησομεναιςβαπτισθησομενοιςβαπτισ·θησομεν·αιςβαπτισ·θησομεν·οις
Genβαπτισθησομενωνβαπτισθησομενωνβαπτισ·θησομεν·ωνβαπτισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 01:25:10 EST