αγωνιζομαι • AGWNIZOMAI • agōnizomai

Search: Αγωνιζεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγωνιζεσθε; αγωνιζεσθεἀγωνίζομαιαγωνιζ·εσθε; αγωνιζ·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl

ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγωνιζομαιαγωνιζ·ομαι
2ndαγωνιζῃ, αγωνιζει, αγωνιζεσαιαγωνιζ·ῃ, αγωνιζ·ει classical, αγωνιζ·εσαι alt
3rdαγωνιζεταιαγωνιζ·εται
Pl1stαγωνιζομεθα[GNT]αγωνιζ·ομεθα
2ndαγωνιζεσθε[GNT]αγωνιζ·εσθε
3rdαγωνιζονταιαγωνιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγωνιζωμαιαγωνιζ·ωμαι
2ndαγωνιζῃαγωνιζ·ῃ
3rdαγωνιζηταιαγωνιζ·ηται
Pl1stαγωνιζωμεθααγωνιζ·ωμεθα
2ndαγωνιζησθεαγωνιζ·ησθε
3rdαγωνιζωνταιαγωνιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγωνιζοιμηναγωνιζ·οιμην
2ndαγωνιζοιοαγωνιζ·οιο
3rdαγωνιζοιτοαγωνιζ·οιτο
Pl1stαγωνιζοιμεθααγωνιζ·οιμεθα
2ndαγωνιζοισθεαγωνιζ·οισθε
3rdαγωνιζοιντοαγωνιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγωνιζου[GNT]αγωνιζ·ου
3rdαγωνιζεσθωαγωνιζ·εσθω
Pl1st
2ndαγωνιζεσθε[GNT]αγωνιζ·εσθε
3rdαγωνιζεσθωσαν, αγωνιζεσθωναγωνιζ·εσθωσαν, αγωνιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγωνιζεσθαι​αγωνιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγωνιζομενηαγωνιζομενεαγωνιζ·ομεν·ηαγωνιζ·ομεν·ε
Nomαγωνιζομενος[GNT][LXX]αγωνιζ·ομεν·ος
Accαγωνιζομενηναγωνιζομενοναγωνιζ·ομεν·ηναγωνιζ·ομεν·ον
Datαγωνιζομενῃαγωνιζομενῳαγωνιζ·ομεν·ῃαγωνιζ·ομεν·ῳ
Genαγωνιζομενηςαγωνιζομενουαγωνιζ·ομεν·ηςαγωνιζ·ομεν·ου
PlVocαγωνιζομεναιαγωνιζομενοι[LXX]αγωνιζομενααγωνιζ·ομεν·αιαγωνιζ·ομεν·οιαγωνιζ·ομεν·α
Nom
Accαγωνιζομεναςαγωνιζομενουςαγωνιζ·ομεν·αςαγωνιζ·ομεν·ους
Datαγωνιζομεναιςαγωνιζομενοιςαγωνιζ·ομεν·αιςαγωνιζ·ομεν·οις
Genαγωνιζομενωναγωνιζομενωναγωνιζ·ομεν·ωναγωνιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωνιζομηνε·αγωνιζ·ομην
2ndηγωνιζουε·αγωνιζ·ου
3rdηγωνιζετοε·αγωνιζ·ετο
Pl1stηγωνιζομεθαε·αγωνιζ·ομεθα
2ndηγωνιζεσθεε·αγωνιζ·εσθε
3rdηγωνιζοντο[GNT][LXX]ε·αγωνιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωνισαμηνε·αγωνι·σαμην
2ndηγωνισωε·αγωνι·σω
3rdηγωνισατο[LXX]ε·αγωνι·σατο
Pl1stηγωνισαμεθαε·αγωνι·σαμεθα
2ndηγωνισασθεε·αγωνι·σασθε
3rdηγωνισαντοε·αγωνι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγωνισωμαιαγωνι·σωμαι
2ndαγωνισῃαγωνι·σῃ
3rdαγωνισηταιαγωνι·σηται
Pl1stαγωνισωμεθααγωνι·σωμεθα
2ndαγωνισησθεαγωνι·σησθε
3rdαγωνισωνταιαγωνι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγωνισαιμηναγωνι·σαιμην
2ndαγωνισαιοαγωνι·σαιο
3rdαγωνισαιτοαγωνι·σαιτο
Pl1stαγωνισαιμεθααγωνι·σαιμεθα
2ndαγωνισαισθεαγωνι·σαισθε
3rdαγωνισαιντοαγωνι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγωνισαι[LXX]αγωνι·σαι
3rdαγωνισασθωαγωνι·σασθω
Pl1st
2ndαγωνισασθεαγωνι·σασθε
3rdαγωνισασθωσαν, αγωνισασθωναγωνι·σασθωσαν, αγωνι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγωνισασθαι[LXX]​αγωνι·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγωνισαμενηαγωνισαμενεαγωνι·σαμεν·ηαγωνι·σαμεν·ε
Nomαγωνισαμενοςαγωνι·σαμεν·ος
Accαγωνισαμενηναγωνισαμενοναγωνι·σαμεν·ηναγωνι·σαμεν·ον
Datαγωνισαμενῃαγωνισαμενῳαγωνι·σαμεν·ῃαγωνι·σαμεν·ῳ
Genαγωνισαμενηςαγωνισαμενουαγωνι·σαμεν·ηςαγωνι·σαμεν·ου
PlVocαγωνισαμεναιαγωνισαμενοιαγωνισαμενααγωνι·σαμεν·αιαγωνι·σαμεν·οιαγωνι·σαμεν·α
Nom
Accαγωνισαμεναςαγωνισαμενουςαγωνι·σαμεν·αςαγωνι·σαμεν·ους
Datαγωνισαμεναιςαγωνισαμενοιςαγωνι·σαμεν·αιςαγωνι·σαμεν·οις
Genαγωνισαμενωναγωνισαμενωναγωνι·σαμεν·ωναγωνι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωνισμαι[GNT]ηγωνισ·μαι
2ndηγωνισαιηγωνισ·[σ]αι
3rdηγωνισταιηγωνισ·ται
Pl1stηγωνισμεθαηγωνισ·μεθα
2ndηγωνισθεηγωνισ·[σ]θε
3rdηγωνιδαταιηγωνισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωνισομαιηγωνισ·[σ]ομαι
2ndηγωνισῃ, ηγωνισειηγωνισ·[σ]ῃ, ηγωνισ·[σ]ει classical
3rdηγωνισεταιηγωνισ·[σ]εται
Pl1stηγωνισομεθαηγωνισ·[σ]ομεθα
2ndηγωνισεσθεηγωνισ·[σ]εσθε
3rdηγωνισονταιηγωνισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωνισοιμηνηγωνισ·[σ]οιμην
2ndηγωνισοιοηγωνισ·[σ]οιο
3rdηγωνισοιτοηγωνισ·[σ]οιτο
Pl1stηγωνισοιμεθαηγωνισ·[σ]οιμεθα
2ndηγωνισοισθεηγωνισ·[σ]οισθε
3rdηγωνισοιντοηγωνισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγωνισοηγωνισ·[σ]ο
3rdηγωνισθωηγωνισ·[σ]θω
Pl1st
2ndηγωνισθεηγωνισ·[σ]θε
3rdηγωνισθωσαν, ηγωνισθωνηγωνισ·[σ]θωσαν, ηγωνισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγωνισθαι​ηγωνισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγωνισεσθαι​ηγωνισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγωνισμενηηγωνισμενεηγωνισ·μεν·ηηγωνισ·μεν·ε
Nomηγωνισμενοςηγωνισ·μεν·ος
Accηγωνισμενηνηγωνισμενονηγωνισ·μεν·ηνηγωνισ·μεν·ον
Datηγωνισμενῃηγωνισμενῳηγωνισ·μεν·ῃηγωνισ·μεν·ῳ
Genηγωνισμενηςηγωνισμενουηγωνισ·μεν·ηςηγωνισ·μεν·ου
PlVocηγωνισμεναιηγωνισμενοιηγωνισμεναηγωνισ·μεν·αιηγωνισ·μεν·οιηγωνισ·μεν·α
Nom
Accηγωνισμεναςηγωνισμενουςηγωνισ·μεν·αςηγωνισ·μεν·ους
Datηγωνισμεναιςηγωνισμενοιςηγωνισ·μεν·αιςηγωνισ·μεν·οις
Genηγωνισμενωνηγωνισμενωνηγωνισ·μεν·ωνηγωνισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωνισμηνε·ηγωνισ·μην
2ndηγωνισοε·ηγωνισ·[σ]ο
3rdηγωνιστοε·ηγωνισ·το
Pl1stηγωνισμεθαε·ηγωνισ·μεθα
2ndηγωνισθεε·ηγωνισ·[σ]θε
3rdηγωνιδατοε·ηγωνισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 09:18:42 EST