ατιμος • ATIMOS • atimos

Search: ατιμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ατιμον; ατιμον; ατιμονἄτιμοςατιμ·ον; ατιμ·ον; ατιμ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg

ἄ·τιμος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμεατιμ·ε
Nomατιμος[GNT][LXX]ατιμ·ος
Accατιμον[LXX]ατιμ·ον
Datατιμῳατιμ·ῳ
Genατιμουατιμ·ου
PlVocατιμοι[GNT][LXX]ατιμα[LXX]ατιμ·οιατιμ·α
Nom
Accατιμουςατιμ·ους
Datατιμοιςατιμ·οις
Genατιμων[LXX]ατιμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:43:05 EDT