αρχω • ARCW ARXW • archō

Search: αρχοντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρχονταςἄρχωαρχ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
αρχονταςἄρχωναρχο[υ]ντ·ας(mas) acc pl

ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρχωαρχ·ωαρχομαι[LXX]αρχ·ομαι
2ndαρχεις[LXX]αρχ·ειςαρχῃ[GNT][LXX], αρχει[LXX], αρχεσαιαρχ·ῃ, αρχ·ει classical, αρχ·εσαι alt
3rdαρχει[LXX]αρχ·ειαρχεται[LXX]αρχ·εται
Pl1stαρχομεναρχ·ομεναρχομεθα[GNT]αρχ·ομεθα
2ndαρχετε[LXX]αρχ·ετεαρχεσθεαρχ·εσθε
3rdαρχουσιν[GNT][LXX], αρχουσι[LXX]αρχ·ουσι(ν)αρχονταιαρχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρχωαρχ·ωαρχωμαιαρχ·ωμαι
2ndαρχῃςαρχ·ῃςαρχῃ[GNT][LXX]αρχ·ῃ
3rdαρχῃ[GNT][LXX]αρχ·ῃαρχηταιαρχ·ηται
Pl1stαρχωμεναρχ·ωμεναρχωμεθααρχ·ωμεθα
2ndαρχητεαρχ·ητεαρχησθεαρχ·ησθε
3rdαρχωσιν, αρχωσιαρχ·ωσι(ν)αρχωνταιαρχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρχοιμιαρχ·οιμιαρχοιμηναρχ·οιμην
2ndαρχοιςαρχ·οιςαρχοιοαρχ·οιο
3rdαρχοιαρχ·οιαρχοιτοαρχ·οιτο
Pl1stαρχοιμεναρχ·οιμεναρχοιμεθααρχ·οιμεθα
2ndαρχοιτεαρχ·οιτεαρχοισθεαρχ·οισθε
3rdαρχοιεν, αρχοισαναρχ·οιεν, αρχ·οισαν altαρχοιντοαρχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρχε[LXX]αρχ·εαρχου[LXX]αρχ·ου
3rdαρχετωαρχ·ετωαρχεσθωαρχ·εσθω
Pl1st
2ndαρχετε[LXX]αρχ·ετεαρχεσθεαρχ·εσθε
3rdαρχετωσαν[LXX], αρχοντων[GNT][LXX]αρχ·ετωσαν, αρχ·οντων classicalαρχεσθωσαν, αρχεσθωναρχ·εσθωσαν, αρχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρχειν[GNT][LXX]​αρχ·ειναρχεσθαι​αρχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρχουσα[LXX]αρχοναρχ·ουσ·ααρχ·ο[υ]ν[τ]
Nomαρχων[GNT][LXX]αρχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαρχουσαναρχοντα[GNT][LXX]αρχ·ουσ·αναρχ·ο[υ]ντ·α
Datαρχουσῃαρχοντι[GNT][LXX]αρχ·ουσ·ῃαρχ·ο[υ]ντ·ι
Genαρχουσηςαρχοντος[GNT][LXX]αρχ·ουσ·ηςαρχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαρχουσαι[LXX]αρχοντες[GNT][LXX]αρχοντα[GNT][LXX]αρχ·ουσ·αιαρχ·ο[υ]ντ·εςαρχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρχουσας[LXX]αρχοντας[GNT][LXX]αρχ·ουσ·αςαρχ·ο[υ]ντ·ας
Datαρχουσαιςαρχουσι[LXX], αρχουσιν[GNT][LXX]αρχ·ουσ·αιςαρχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαρχουσων[LXX]αρχοντων[GNT][LXX]αρχ·ουσ·ωναρχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρχομενηαρχομενεαρχ·ομεν·ηαρχ·ομεν·ε
Nomαρχομενος[GNT]αρχ·ομεν·ος
Accαρχομενηναρχομενοναρχ·ομεν·ηναρχ·ομεν·ον
Datαρχομενῃαρχομενῳαρχ·ομεν·ῃαρχ·ομεν·ῳ
Genαρχομενης[LXX]αρχομενουαρχ·ομεν·ηςαρχ·ομεν·ου
PlVocαρχομεναιαρχομενοιαρχομενααρχ·ομεν·αιαρχ·ομεν·οιαρχ·ομεν·α
Nom
Accαρχομεναςαρχομενουςαρχ·ομεν·αςαρχ·ομεν·ους
Datαρχομεναιςαρχομενοιςαρχ·ομεν·αιςαρχ·ομεν·οις
Genαρχομενων[GNT]αρχομενων[GNT]αρχ·ομεν·ωναρχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρχονε·αρχ·ονηρχομην[LXX]ε·αρχ·ομην
2ndηρχεςε·αρχ·εςηρχου[GNT][LXX]ε·αρχ·ου
3rdηρχεν, ηρχεε·αρχ·ε(ν)ηρχετο[GNT][LXX]ε·αρχ·ετο
Pl1stηρχομενε·αρχ·ομενηρχομεθαε·αρχ·ομεθα
2ndηρχετεε·αρχ·ετεηρχεσθεε·αρχ·εσθε
3rdηρχον, ηρχοσανε·αρχ·ον, ε·αρχ·οσαν altηρχοντο[GNT][LXX]ε·αρχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρξω[LXX]αρχ·σωαρξομαι[LXX]αρχ·σομαι
2ndαρξεις[LXX]αρχ·σειςαρξῃ[GNT][LXX], αρξει[LXX], αρξεσαιαρχ·σῃ, αρχ·σει classical, αρχ·σεσαι alt
3rdαρξει[LXX]αρχ·σειαρξεται[LXX]αρχ·σεται
Pl1stαρξομεναρχ·σομεναρξομεθααρχ·σομεθα
2ndαρξετεαρχ·σετεαρξεσθε[GNT]αρχ·σεσθε
3rdαρξουσιν[LXX], αρξουσιαρχ·σουσι(ν), αρχ·σουσι(ν)αρξονται[GNT]αρχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρξοιμιαρχ·σοιμιαρξοιμηναρχ·σοιμην
2ndαρξοιςαρχ·σοιςαρξοιοαρχ·σοιο
3rdαρξοιαρχ·σοιαρξοιτοαρχ·σοιτο
Pl1stαρξοιμεναρχ·σοιμεναρξοιμεθααρχ·σοιμεθα
2ndαρξοιτεαρχ·σοιτεαρξοισθεαρχ·σοισθε
3rdαρξοιεναρχ·σοιεναρξοιντοαρχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρξειν​αρχ·σειν​αρξεσθαι​αρχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρξουσααρξον[LXX]αρχ·σουσ·ααρχ·σο[υ]ν[τ]
Nomαρξωναρχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαρξουσαναρξοντααρχ·σουσ·αναρχ·σο[υ]ντ·α
Datαρξουσῃαρξοντιαρχ·σουσ·ῃαρχ·σο[υ]ντ·ι
Genαρξουσηςαρξοντοςαρχ·σουσ·ηςαρχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαρξουσαιαρξοντεςαρξοντααρχ·σουσ·αιαρχ·σο[υ]ντ·εςαρχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαρξουσαςαρξονταςαρχ·σουσ·αςαρχ·σο[υ]ντ·ας
Datαρξουσαιςαρξουσι, αρξουσιν[LXX]αρχ·σουσ·αιςαρχ·σου[ντ]·σι(ν), αρχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαρξουσωναρξοντωναρχ·σουσ·ωναρχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρξομενηαρξομενεαρχ·σομεν·ηαρχ·σομεν·ε
Nomαρξομενοςαρχ·σομεν·ος
Accαρξομενηναρξομενοναρχ·σομεν·ηναρχ·σομεν·ον
Datαρξομενῃαρξομενῳαρχ·σομεν·ῃαρχ·σομεν·ῳ
Genαρξομενηςαρξομενουαρχ·σομεν·ηςαρχ·σομεν·ου
PlVocαρξομεναιαρξομενοιαρξομενααρχ·σομεν·αιαρχ·σομεν·οιαρχ·σομεν·α
Nom
Accαρξομεναςαρξομενουςαρχ·σομεν·αςαρχ·σομεν·ους
Datαρξομεναιςαρξομενοιςαρχ·σομεν·αιςαρχ·σομεν·οις
Genαρξομενωναρξομενωναρχ·σομεν·ωναρχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρξαε·αρχ·σαηρξαμην[LXX]ε·αρχ·σαμην
2ndηρξας[LXX]ε·αρχ·σαςηρξω[LXX]ε·αρχ·σω
3rdηρξεν[LXX], ηρξεε·αρχ·σε(ν), ε·αρχ·σε(ν)ηρξατο[GNT][LXX]ε·αρχ·σατο
Pl1stηρξαμενε·αρχ·σαμενηρξαμεθαε·αρχ·σαμεθα
2ndηρξατεε·αρχ·σατεηρξασθεε·αρχ·σασθε
3rdηρξαν[LXX]ε·αρχ·σανηρξαντο[GNT][LXX]ε·αρχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρξω[LXX]αρχ·σωαρξωμαι[LXX]αρχ·σωμαι
2ndαρξῃςαρχ·σῃςαρξῃ[GNT][LXX]αρχ·σῃ
3rdαρξῃ[GNT][LXX]αρχ·σῃαρξηται[GNT][LXX]αρχ·σηται
Pl1stαρξωμεναρχ·σωμεναρξωμεθα[LXX]αρχ·σωμεθα
2ndαρξητεαρχ·σητεαρξησθε[GNT]αρχ·σησθε
3rdαρξωσιν, αρξωσιαρχ·σωσι(ν)αρξωνται[GNT]αρχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρξαιμιαρχ·σαιμιαρξαιμηναρχ·σαιμην
2ndαρξαις, αρξειαςαρχ·σαις, αρχ·σειας classicalαρξαιοαρχ·σαιο
3rdαρξαι[LXX], αρξειεαρχ·σαι, αρχ·σειε classicalαρξαιτοαρχ·σαιτο
Pl1stαρξαιμεναρχ·σαιμεναρξαιμεθααρχ·σαιμεθα
2ndαρξαιτεαρχ·σαιτεαρξαισθεαρχ·σαισθε
3rdαρξαιεν, αρξαισαν, αρξειαν, αρξειεναρχ·σαιεν, αρχ·σαισαν alt, αρχ·σειαν classical, αρχ·σειεν classicalαρξαιντοαρχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρξον[LXX]αρχ·σοναρξαι[LXX]αρχ·σαι
3rdαρξατωαρχ·σατωαρξασθωαρχ·σασθω
Pl1st
2ndαρξατεαρχ·σατεαρξασθε[LXX]αρχ·σασθε
3rdαρξατωσαν, αρξαντωναρχ·σατωσαν, αρχ·σαντων classicalαρξασθωσαν, αρξασθωναρχ·σασθωσαν, αρχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρξαι[LXX]​αρχ·σαιαρξασθαι[GNT][LXX]​αρχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρξασααρξαςαρξαναρχ·σασ·ααρχ·σα[ντ]·ςαρχ·σαν[τ]
Nom
Accαρξασαναρξαντααρχ·σασ·αναρχ·σαντ·α
Datαρξασῃαρξαντιαρχ·σασ·ῃαρχ·σαντ·ι
Genαρξασηςαρξαντοςαρχ·σασ·ηςαρχ·σαντ·ος
PlVocαρξασαιαρξαντες[LXX]αρξαντααρχ·σασ·αιαρχ·σαντ·εςαρχ·σαντ·α
Nom
Accαρξασαςαρξανταςαρχ·σασ·αςαρχ·σαντ·ας
Datαρξασαιςαρξασι, αρξασιναρχ·σασ·αιςαρχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαρξασωναρξαντωναρχ·σασ·ωναρχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρξαμενηαρξαμενεαρχ·σαμεν·ηαρχ·σαμεν·ε
Nomαρξαμενος[GNT][LXX]αρχ·σαμεν·ος
Accαρξαμενηναρξαμενον[GNT][LXX]αρχ·σαμεν·ηναρχ·σαμεν·ον
Datαρξαμενῃαρξαμενῳ[LXX]αρχ·σαμεν·ῃαρχ·σαμεν·ῳ
Genαρξαμενηςαρξαμενου[GNT][LXX]αρχ·σαμεν·ηςαρχ·σαμεν·ου
PlVocαρξαμεναιαρξαμενοι[GNT]αρξαμενααρχ·σαμεν·αιαρχ·σαμεν·οιαρχ·σαμεν·α
Nom
Accαρξαμεναςαρξαμενουςαρχ·σαμεν·αςαρχ·σαμεν·ους
Datαρξαμεναιςαρξαμενοιςαρχ·σαμεν·αιςαρχ·σαμεν·οις
Genαρξαμενωναρξαμενωναρχ·σαμεν·ωναρχ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηργμαι[LXX]ηρχ·μαι
2ndηρξαι[LXX]ηρχ·σαι
3rdηρκται[LXX]ηρχ·ται
Pl1stηργμεθαηρχ·μεθα
2ndηρχθεηρχ·σθε
3rdηρχαταιηρχ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρξομαιηρχ·σομαι
2ndηρξῃ, ηρξειηρχ·σῃ, ηρχ·σει classical
3rdηρξεταιηρχ·σεται
Pl1stηρξομεθαηρχ·σομεθα
2ndηρξεσθεηρχ·σεσθε
3rdηρξονταιηρχ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρξοιμηνηρχ·σοιμην
2ndηρξοιοηρχ·σοιο
3rdηρξοιτοηρχ·σοιτο
Pl1stηρξοιμεθαηρχ·σοιμεθα
2ndηρξοισθεηρχ·σοισθε
3rdηρξοιντοηρχ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρξοηρχ·σο
3rdηρχθωηρχ·σθω
Pl1st
2ndηρχθεηρχ·σθε
3rdηρχθωσαν, ηρχθωνηρχ·σθωσαν, ηρχ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρχθαι​ηρχ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρξεσθαι​ηρχ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηργμενηηργμενεηρχ·μεν·ηηρχ·μεν·ε
Nomηργμενοςηρχ·μεν·ος
Accηργμενηνηργμενονηρχ·μεν·ηνηρχ·μεν·ον
Datηργμενῃηργμενῳηρχ·μεν·ῃηρχ·μεν·ῳ
Genηργμενηςηργμενουηρχ·μεν·ηςηρχ·μεν·ου
PlVocηργμεναιηργμενοιηργμεναηρχ·μεν·αιηρχ·μεν·οιηρχ·μεν·α
Nom
Accηργμεναςηργμενουςηρχ·μεν·αςηρχ·μεν·ους
Datηργμεναιςηργμενοιςηρχ·μεν·αιςηρχ·μεν·οις
Genηργμενωνηργμενωνηρχ·μεν·ωνηρχ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηργμηνε·ηρχ·μην
2ndηρξοε·ηρχ·σο
3rdηρκτοε·ηρχ·το
Pl1stηργμεθαε·ηρχ·μεθα
2ndηρχθεε·ηρχ·σθε
3rdηρχατοε·ηρχ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 16:37:09 EST