αγχω • AGCW AGXW • anchō

Search: αγξαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγξαι; αγξαι; αγξαιἄγχωαγχ·σαι; αγχ·σαι; αγχ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγξαιἄγχωαγχ·σαι1aor mp imp 2nd sg
αγξαιἄγχωαγχ·σαι1aor act opt 3rd sg
αγξαιἄγχωαγχ·σαι1aor act inf

ἄγχω [LXX] (αγχ-, -, αγξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγχωαγχ·ωαγχομαιαγχ·ομαι
2ndαγχειςαγχ·ειςαγχῃ, αγχει, αγχεσαιαγχ·ῃ, αγχ·ει classical, αγχ·εσαι alt
3rdαγχειαγχ·ειαγχεταιαγχ·εται
Pl1stαγχομεναγχ·ομεναγχομεθααγχ·ομεθα
2ndαγχετεαγχ·ετεαγχεσθεαγχ·εσθε
3rdαγχουσιν, αγχουσιαγχ·ουσι(ν)αγχονταιαγχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγχωαγχ·ωαγχωμαιαγχ·ωμαι
2ndαγχῃςαγχ·ῃςαγχῃαγχ·ῃ
3rdαγχῃαγχ·ῃαγχηταιαγχ·ηται
Pl1stαγχωμεναγχ·ωμεναγχωμεθααγχ·ωμεθα
2ndαγχητεαγχ·ητεαγχησθεαγχ·ησθε
3rdαγχωσιν, αγχωσιαγχ·ωσι(ν)αγχωνταιαγχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγχοιμιαγχ·οιμιαγχοιμηναγχ·οιμην
2ndαγχοιςαγχ·οιςαγχοιοαγχ·οιο
3rdαγχοιαγχ·οιαγχοιτοαγχ·οιτο
Pl1stαγχοιμεναγχ·οιμεναγχοιμεθααγχ·οιμεθα
2ndαγχοιτεαγχ·οιτεαγχοισθεαγχ·οισθε
3rdαγχοιεν, αγχοισαναγχ·οιεν, αγχ·οισαν altαγχοιντοαγχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγχεαγχ·εαγχουαγχ·ου
3rdαγχετωαγχ·ετωαγχεσθωαγχ·εσθω
Pl1st
2ndαγχετεαγχ·ετεαγχεσθεαγχ·εσθε
3rdαγχετωσαν, αγχοντωναγχ·ετωσαν, αγχ·οντων classicalαγχεσθωσαν, αγχεσθωναγχ·εσθωσαν, αγχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγχειν​αγχ·ειν​αγχεσθαι​αγχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγχουσααγχοναγχ·ουσ·ααγχ·ο[υ]ν[τ]
Nomαγχωναγχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγχουσαναγχοντααγχ·ουσ·αναγχ·ο[υ]ντ·α
Datαγχουσῃαγχοντιαγχ·ουσ·ῃαγχ·ο[υ]ντ·ι
Genαγχουσηςαγχοντοςαγχ·ουσ·ηςαγχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγχουσαιαγχοντεςαγχοντααγχ·ουσ·αιαγχ·ο[υ]ντ·εςαγχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγχουσαςαγχονταςαγχ·ουσ·αςαγχ·ο[υ]ντ·ας
Datαγχουσαιςαγχουσι, αγχουσιναγχ·ουσ·αιςαγχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγχουσωναγχοντωναγχ·ουσ·ωναγχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγχομενηαγχομενεαγχ·ομεν·ηαγχ·ομεν·ε
Nomαγχομενος[LXX]αγχ·ομεν·ος
Accαγχομενηναγχομενοναγχ·ομεν·ηναγχ·ομεν·ον
Datαγχομενῃαγχομενῳαγχ·ομεν·ῃαγχ·ομεν·ῳ
Genαγχομενηςαγχομενουαγχ·ομεν·ηςαγχ·ομεν·ου
PlVocαγχομεναιαγχομενοιαγχομενααγχ·ομεν·αιαγχ·ομεν·οιαγχ·ομεν·α
Nom
Accαγχομεναςαγχομενουςαγχ·ομεν·αςαγχ·ομεν·ους
Datαγχομεναιςαγχομενοιςαγχ·ομεν·αιςαγχ·ομεν·οις
Genαγχομενωναγχομενωναγχ·ομεν·ωναγχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγχονε·αγχ·ονηγχομηνε·αγχ·ομην
2ndηγχεςε·αγχ·εςηγχουε·αγχ·ου
3rdηγχεν, ηγχεε·αγχ·ε(ν)ηγχετοε·αγχ·ετο
Pl1stηγχομενε·αγχ·ομενηγχομεθαε·αγχ·ομεθα
2ndηγχετεε·αγχ·ετεηγχεσθεε·αγχ·εσθε
3rdηγχον, ηγχοσανε·αγχ·ον, ε·αγχ·οσαν altηγχοντοε·αγχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγξαε·αγχ·σαηγξαμηνε·αγχ·σαμην
2ndηγξαςε·αγχ·σαςηγξωε·αγχ·σω
3rdηγξεν, ηγξεε·αγχ·σε(ν)ηγξατοε·αγχ·σατο
Pl1stηγξαμενε·αγχ·σαμενηγξαμεθαε·αγχ·σαμεθα
2ndηγξατεε·αγχ·σατεηγξασθεε·αγχ·σασθε
3rdηγξανε·αγχ·σανηγξαντοε·αγχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγξωαγχ·σωαγξωμαιαγχ·σωμαι
2ndαγξῃςαγχ·σῃςαγξῃαγχ·σῃ
3rdαγξῃαγχ·σῃαγξηταιαγχ·σηται
Pl1stαγξωμεναγχ·σωμεναγξωμεθααγχ·σωμεθα
2ndαγξητεαγχ·σητεαγξησθεαγχ·σησθε
3rdαγξωσιν, αγξωσιαγχ·σωσι(ν)αγξωνταιαγχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγξαιμιαγχ·σαιμιαγξαιμηναγχ·σαιμην
2ndαγξαις, αγξειαςαγχ·σαις, αγχ·σειας classicalαγξαιοαγχ·σαιο
3rdαγξαι[LXX], αγξειεαγχ·σαι, αγχ·σειε classicalαγξαιτοαγχ·σαιτο
Pl1stαγξαιμεναγχ·σαιμεναγξαιμεθααγχ·σαιμεθα
2ndαγξαιτεαγχ·σαιτεαγξαισθεαγχ·σαισθε
3rdαγξαιεν, αγξαισαν, αγξειαν, αγξειεναγχ·σαιεν, αγχ·σαισαν alt, αγχ·σειαν classical, αγχ·σειεν classicalαγξαιντοαγχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγξοναγχ·σοναγξαι[LXX]αγχ·σαι
3rdαγξατωαγχ·σατωαγξασθωαγχ·σασθω
Pl1st
2ndαγξατεαγχ·σατεαγξασθεαγχ·σασθε
3rdαγξατωσαν, αγξαντωναγχ·σατωσαν, αγχ·σαντων classicalαγξασθωσαν, αγξασθωναγχ·σασθωσαν, αγχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγξαι[LXX]​αγχ·σαιαγξασθαι​αγχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγξασααγξαςαγξαναγχ·σασ·ααγχ·σα[ντ]·ςαγχ·σαν[τ]
Nom
Accαγξασαναγξαντααγχ·σασ·αναγχ·σαντ·α
Datαγξασῃαγξαντιαγχ·σασ·ῃαγχ·σαντ·ι
Genαγξασηςαγξαντοςαγχ·σασ·ηςαγχ·σαντ·ος
PlVocαγξασαιαγξαντεςαγξαντααγχ·σασ·αιαγχ·σαντ·εςαγχ·σαντ·α
Nom
Accαγξασαςαγξανταςαγχ·σασ·αςαγχ·σαντ·ας
Datαγξασαιςαγξασι, αγξασιναγχ·σασ·αιςαγχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγξασωναγξαντωναγχ·σασ·ωναγχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγξαμενηαγξαμενεαγχ·σαμεν·ηαγχ·σαμεν·ε
Nomαγξαμενοςαγχ·σαμεν·ος
Accαγξαμενηναγξαμενοναγχ·σαμεν·ηναγχ·σαμεν·ον
Datαγξαμενῃαγξαμενῳαγχ·σαμεν·ῃαγχ·σαμεν·ῳ
Genαγξαμενηςαγξαμενουαγχ·σαμεν·ηςαγχ·σαμεν·ου
PlVocαγξαμεναιαγξαμενοιαγξαμενααγχ·σαμεν·αιαγχ·σαμεν·οιαγχ·σαμεν·α
Nom
Accαγξαμεναςαγξαμενουςαγχ·σαμεν·αςαγχ·σαμεν·ους
Datαγξαμεναιςαγξαμενοιςαγχ·σαμεν·αιςαγχ·σαμεν·οις
Genαγξαμενωναγξαμενωναγχ·σαμεν·ωναγχ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 06:38:42 EDT