αρπαζω • hARPAZW • harpazō

Search: αρπασαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρπασαι; αρπασαι; αρπασαι; αρπασαιἁρπάζωαρπα·σαι; αρπα·σαι; αρπα·σαι; αρπ(α)·[σ]εσαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf; fut mp ind 2nd sg alt
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρπασαιἁρπάζωαρπα·σαι1aor mp imp 2nd sg
αρπασαιἁρπάζωαρπα·σαι1aor act opt 3rd sg
αρπασαιἁρπάζωαρπα·σαι1aor act inf
αρπασαιἁρπάζωαρπ(α)·[σ]εσαιfut mp ind 2nd sg alt

ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπαζωαρπαζ·ωαρπαζομαιαρπαζ·ομαι
2ndαρπαζειςαρπαζ·ειςαρπαζῃ, αρπαζει[GNT], αρπαζεσαιαρπαζ·ῃ, αρπαζ·ει classical, αρπαζ·εσαι alt
3rdαρπαζει[GNT]αρπαζ·ειαρπαζεταιαρπαζ·εται
Pl1stαρπαζομεναρπαζ·ομεναρπαζομεθααρπαζ·ομεθα
2ndαρπαζετεαρπαζ·ετεαρπαζεσθεαρπαζ·εσθε
3rdαρπαζουσιν[GNT], αρπαζουσιαρπαζ·ουσι(ν), αρπαζ·ουσι(ν)αρπαζονταιαρπαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπαζωαρπαζ·ωαρπαζωμαιαρπαζ·ωμαι
2ndαρπαζῃςαρπαζ·ῃςαρπαζῃαρπαζ·ῃ
3rdαρπαζῃαρπαζ·ῃαρπαζηταιαρπαζ·ηται
Pl1stαρπαζωμεναρπαζ·ωμεναρπαζωμεθααρπαζ·ωμεθα
2ndαρπαζητεαρπαζ·ητεαρπαζησθεαρπαζ·ησθε
3rdαρπαζωσιν, αρπαζωσιαρπαζ·ωσι(ν)αρπαζωνταιαρπαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπαζοιμιαρπαζ·οιμιαρπαζοιμηναρπαζ·οιμην
2ndαρπαζοιςαρπαζ·οιςαρπαζοιοαρπαζ·οιο
3rdαρπαζοιαρπαζ·οιαρπαζοιτοαρπαζ·οιτο
Pl1stαρπαζοιμεναρπαζ·οιμεναρπαζοιμεθααρπαζ·οιμεθα
2ndαρπαζοιτεαρπαζ·οιτεαρπαζοισθεαρπαζ·οισθε
3rdαρπαζοιεν, αρπαζοισαναρπαζ·οιεν, αρπαζ·οισαν altαρπαζοιντοαρπαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρπαζεαρπαζ·εαρπαζουαρπαζ·ου
3rdαρπαζετωαρπαζ·ετωαρπαζεσθωαρπαζ·εσθω
Pl1st
2ndαρπαζετεαρπαζ·ετεαρπαζεσθεαρπαζ·εσθε
3rdαρπαζετωσαν, αρπαζοντωναρπαζ·ετωσαν, αρπαζ·οντων classicalαρπαζεσθωσαν, αρπαζεσθωναρπαζ·εσθωσαν, αρπαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρπαζειν[GNT][LXX]​αρπαζ·ειναρπαζεσθαι​αρπαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπαζουσααρπαζοναρπαζ·ουσ·ααρπαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαρπαζων[LXX]αρπαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαρπαζουσαναρπαζοντααρπαζ·ουσ·αναρπαζ·ο[υ]ντ·α
Datαρπαζουσῃαρπαζοντιαρπαζ·ουσ·ῃαρπαζ·ο[υ]ντ·ι
Genαρπαζουσηςαρπαζοντοςαρπαζ·ουσ·ηςαρπαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαρπαζουσαιαρπαζοντες[GNT][LXX]αρπαζοντααρπαζ·ουσ·αιαρπαζ·ο[υ]ντ·εςαρπαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρπαζουσαςαρπαζονταςαρπαζ·ουσ·αςαρπαζ·ο[υ]ντ·ας
Datαρπαζουσαιςαρπαζουσι, αρπαζουσιν[GNT]αρπαζ·ουσ·αιςαρπαζ·ου[ντ]·σι(ν), αρπαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαρπαζουσωναρπαζοντωναρπαζ·ουσ·ωναρπαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπαζομενηαρπαζομενεαρπαζ·ομεν·ηαρπαζ·ομεν·ε
Nomαρπαζομενοςαρπαζ·ομεν·ος
Accαρπαζομενηναρπαζομενοναρπαζ·ομεν·ηναρπαζ·ομεν·ον
Datαρπαζομενῃαρπαζομενῳαρπαζ·ομεν·ῃαρπαζ·ομεν·ῳ
Genαρπαζομενηςαρπαζομενουαρπαζ·ομεν·ηςαρπαζ·ομεν·ου
PlVocαρπαζομεναιαρπαζομενοιαρπαζομενααρπαζ·ομεν·αιαρπαζ·ομεν·οιαρπαζ·ομεν·α
Nom
Accαρπαζομεναςαρπαζομενουςαρπαζ·ομεν·αςαρπαζ·ομεν·ους
Datαρπαζομεναιςαρπαζομενοιςαρπαζ·ομεν·αιςαρπαζ·ομεν·οις
Genαρπαζομενωναρπαζομενωναρπαζ·ομεν·ωναρπαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπαζονε·αρπαζ·ονηρπαζομηνε·αρπαζ·ομην
2ndηρπαζεςε·αρπαζ·εςηρπαζουε·αρπαζ·ου
3rdηρπαζεν, ηρπαζεε·αρπαζ·ε(ν)ηρπαζετοε·αρπαζ·ετο
Pl1stηρπαζομενε·αρπαζ·ομενηρπαζομεθαε·αρπαζ·ομεθα
2ndηρπαζετεε·αρπαζ·ετεηρπαζεσθεε·αρπαζ·εσθε
3rdηρπαζον, ηρπαζοσανε·αρπαζ·ον, ε·αρπαζ·οσαν altηρπαζοντοε·αρπαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπω, αρπασωαρπ(α)·[σ]ω, αρπα·σωαρπωμαι[LXX], αρπασομαιαρπ(α)·[σ]ομαι, αρπα·σομαι
2ndαρπᾳς, αρπασεις[LXX]αρπ(α)·[σ]εις, αρπα·σειςαρπᾳ, αρπασαι[GNT][LXX], αρπασῃ[LXX], αρπασει[GNT], αρπασεσαιαρπ(α)·[σ]ῃ, αρπ(α)·[σ]ει classical, αρπ(α)·[σ]εσαι alt, αρπα·σῃ, αρπα·σει classical, αρπα·σεσαι alt
3rdαρπᾳ, αρπασει[GNT]αρπ(α)·[σ]ει, αρπα·σειαρπαται[LXX], αρπασεταιαρπ(α)·[σ]εται, αρπα·σεται
Pl1stαρπωμεν, αρπασομεναρπ(α)·[σ]ομεν, αρπα·σομεναρπωμεθα, αρπασομεθααρπ(α)·[σ]ομεθα, αρπα·σομεθα
2ndαρπατε, αρπασετε[LXX]αρπ(α)·[σ]ετε, αρπα·σετεαρπασθε, αρπασεσθεαρπ(α)·[σ]εσθε, αρπα·σεσθε
3rdαρπωσιν, αρπωσι, αρπασουσιν, αρπασουσιαρπ(α)·[σ]ουσι(ν), αρπα·σουσι(ν)αρπωνται, αρπασονταιαρπ(α)·[σ]ονται, αρπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπῳμι, αρπασοιμιαρπ(α)·[σ]οιμι, αρπα·σοιμιαρπῳμην, αρπασοιμηναρπ(α)·[σ]οιμην, αρπα·σοιμην
2ndαρπῳς, αρπασοιςαρπ(α)·[σ]οις, αρπα·σοιςαρπῳο, αρπασοιοαρπ(α)·[σ]οιο, αρπα·σοιο
3rdαρπῳ, αρπασοιαρπ(α)·[σ]οι, αρπα·σοιαρπῳτο, αρπασοιτοαρπ(α)·[σ]οιτο, αρπα·σοιτο
Pl1stαρπῳμεν, αρπασοιμεναρπ(α)·[σ]οιμεν, αρπα·σοιμεναρπῳμεθα, αρπασοιμεθααρπ(α)·[σ]οιμεθα, αρπα·σοιμεθα
2ndαρπῳτε, αρπασοιτεαρπ(α)·[σ]οιτε, αρπα·σοιτεαρπῳσθε, αρπασοισθεαρπ(α)·[σ]οισθε, αρπα·σοισθε
3rdαρπῳεν, αρπασοιεναρπ(α)·[σ]οιεν, αρπα·σοιεναρπῳντο, αρπασοιντοαρπ(α)·[σ]οιντο, αρπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρπᾳν, αρπασειν​αρπ(α)·[σ]ειν, αρπα·σειν​αρπασθαι, αρπασεσθαι​αρπ(α)·[σ]εσθαι, αρπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπωσα, αρπασουσααρπων, αρπασοναρπ(α)·[σ]ουσ·α, αρπα·σουσ·ααρπ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ], αρπα·σο[υ]ν[τ]
Nomαρπων, αρπασωναρπ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, αρπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accαρπωσαν, αρπασουσαναρπωντα, αρπασοντααρπ(α)·[σ]ουσ·αν, αρπα·σουσ·αναρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, αρπα·σο[υ]ντ·α
Datαρπωσῃ, αρπασουσῃαρπωντι, αρπασοντιαρπ(α)·[σ]ουσ·ῃ, αρπα·σουσ·ῃαρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ι, αρπα·σο[υ]ντ·ι
Genαρπωσης, αρπασουσηςαρπωντος, αρπασοντοςαρπ(α)·[σ]ουσ·ης, αρπα·σουσ·ηςαρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ος, αρπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocαρπωσαι, αρπασουσαιαρπωντες, αρπασοντεςαρπωντα, αρπασοντααρπ(α)·[σ]ουσ·αι, αρπα·σουσ·αιαρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ες, αρπα·σο[υ]ντ·εςαρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, αρπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαρπωσας, αρπασουσαςαρπωντας, αρπασονταςαρπ(α)·[σ]ουσ·ας, αρπα·σουσ·αςαρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ας, αρπα·σο[υ]ντ·ας
Datαρπωσαις, αρπασουσαιςαρπωσι, αρπωσιν, αρπασουσι, αρπασουσιναρπ(α)·[σ]ουσ·αις, αρπα·σουσ·αιςαρπ(α)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αρπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genαρπωσων, αρπασουσωναρπωντων, αρπασοντωναρπ(α)·[σ]ουσ·ων, αρπα·σουσ·ωναρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ων, αρπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπωμενη, αρπασομενηαρπωμενε, αρπασομενεαρπ(α)·[σ]ομεν·η, αρπα·σομεν·ηαρπ(α)·[σ]ομεν·ε, αρπα·σομεν·ε
Nomαρπωμενος, αρπασομενοςαρπ(α)·[σ]ομεν·ος, αρπα·σομεν·ος
Accαρπωμενην, αρπασομενηναρπωμενον, αρπασομενοναρπ(α)·[σ]ομεν·ην, αρπα·σομεν·ηναρπ(α)·[σ]ομεν·ον, αρπα·σομεν·ον
Datαρπωμενῃ, αρπασομενῃαρπωμενῳ, αρπασομενῳαρπ(α)·[σ]ομεν·ῃ, αρπα·σομεν·ῃαρπ(α)·[σ]ομεν·ῳ, αρπα·σομεν·ῳ
Genαρπωμενης, αρπασομενηςαρπωμενου, αρπασομενουαρπ(α)·[σ]ομεν·ης, αρπα·σομεν·ηςαρπ(α)·[σ]ομεν·ου, αρπα·σομεν·ου
PlVocαρπωμεναι, αρπασομεναιαρπωμενοι, αρπασομενοιαρπωμενα, αρπασομενααρπ(α)·[σ]ομεν·αι, αρπα·σομεν·αιαρπ(α)·[σ]ομεν·οι, αρπα·σομεν·οιαρπ(α)·[σ]ομεν·α, αρπα·σομεν·α
Nom
Accαρπωμενας, αρπασομεναςαρπωμενους, αρπασομενουςαρπ(α)·[σ]ομεν·ας, αρπα·σομεν·αςαρπ(α)·[σ]ομεν·ους, αρπα·σομεν·ους
Datαρπωμεναις, αρπασομεναιςαρπωμενοις, αρπασομενοιςαρπ(α)·[σ]ομεν·αις, αρπα·σομεν·αιςαρπ(α)·[σ]ομεν·οις, αρπα·σομεν·οις
Genαρπωμενων, αρπασομενωναρπωμενων, αρπασομενωναρπ(α)·[σ]ομεν·ων, αρπα·σομεν·ωναρπ(α)·[σ]ομεν·ων, αρπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπασα[LXX]ε·αρπα·σαηρπασαμηνε·αρπα·σαμην
2ndηρπασαςε·αρπα·σαςηρπασωε·αρπα·σω
3rdηρπασεν[GNT][LXX], ηρπασεε·αρπα·σε(ν), ε·αρπα·σε(ν)ηρπασατοε·αρπα·σατο
Pl1stηρπασαμενε·αρπα·σαμενηρπασαμεθαε·αρπα·σαμεθα
2ndηρπασατεε·αρπα·σατεηρπασασθεε·αρπα·σασθε
3rdηρπασαν[LXX]ε·αρπα·σανηρπασαντοε·αρπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπασωαρπα·σωαρπασωμαιαρπα·σωμαι
2ndαρπασῃςαρπα·σῃςαρπασῃ[LXX]αρπα·σῃ
3rdαρπασῃ[LXX]αρπα·σῃαρπασηταιαρπα·σηται
Pl1stαρπασωμεναρπα·σωμεναρπασωμεθααρπα·σωμεθα
2ndαρπασητεαρπα·σητεαρπασησθεαρπα·σησθε
3rdαρπασωσιν, αρπασωσιαρπα·σωσι(ν)αρπασωνταιαρπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρπασαιμιαρπα·σαιμιαρπασαιμηναρπα·σαιμην
2ndαρπασαις, αρπασειαςαρπα·σαις, αρπα·σειας classicalαρπασαιοαρπα·σαιο
3rdαρπασαι[GNT][LXX], αρπασειεαρπα·σαι, αρπα·σειε classicalαρπασαιτοαρπα·σαιτο
Pl1stαρπασαιμεναρπα·σαιμεναρπασαιμεθααρπα·σαιμεθα
2ndαρπασαιτεαρπα·σαιτεαρπασαισθεαρπα·σαισθε
3rdαρπασαιεν, αρπασαισαν, αρπασειαν, αρπασειεναρπα·σαιεν, αρπα·σαισαν alt, αρπα·σειαν classical, αρπα·σειεν classicalαρπασαιντοαρπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρπασοναρπα·σοναρπασαι[GNT][LXX]αρπα·σαι
3rdαρπασατωαρπα·σατωαρπασασθωαρπα·σασθω
Pl1st
2ndαρπασατε[LXX]αρπα·σατεαρπασασθεαρπα·σασθε
3rdαρπασατωσαν, αρπασαντωναρπα·σατωσαν, αρπα·σαντων classicalαρπασασθωσαν, αρπασασθωναρπα·σασθωσαν, αρπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρπασαι[GNT][LXX]​αρπα·σαιαρπασασθαι​αρπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπασασααρπασαςαρπασαναρπα·σασ·ααρπα·σα[ντ]·ςαρπα·σαν[τ]
Nom
Accαρπασασαναρπασαντααρπα·σασ·αναρπα·σαντ·α
Datαρπασασῃαρπασαντιαρπα·σασ·ῃαρπα·σαντ·ι
Genαρπασασηςαρπασαντοςαρπα·σασ·ηςαρπα·σαντ·ος
PlVocαρπασασαιαρπασαντες[LXX]αρπασαντααρπα·σασ·αιαρπα·σαντ·εςαρπα·σαντ·α
Nom
Accαρπασασαςαρπασανταςαρπα·σασ·αςαρπα·σαντ·ας
Datαρπασασαιςαρπασασι, αρπασασιναρπα·σασ·αιςαρπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genαρπασασωναρπασαντωναρπα·σασ·ωναρπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπασαμενηαρπασαμενεαρπα·σαμεν·ηαρπα·σαμεν·ε
Nomαρπασαμενοςαρπα·σαμεν·ος
Accαρπασαμενηναρπασαμενοναρπα·σαμεν·ηναρπα·σαμεν·ον
Datαρπασαμενῃαρπασαμενῳαρπα·σαμεν·ῃαρπα·σαμεν·ῳ
Genαρπασαμενηςαρπασαμενουαρπα·σαμεν·ηςαρπα·σαμεν·ου
PlVocαρπασαμεναιαρπασαμενοιαρπασαμενααρπα·σαμεν·αιαρπα·σαμεν·οιαρπα·σαμεν·α
Nom
Accαρπασαμεναςαρπασαμενουςαρπα·σαμεν·αςαρπα·σαμεν·ους
Datαρπασαμεναιςαρπασαμενοιςαρπα·σαμεν·αιςαρπα·σαμεν·οις
Genαρπασαμενωναρπασαμενωναρπα·σαμεν·ωναρπα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπακαηρπα·καηρπασμαιηρπασ·μαι
2ndηρπακας, ηρπακεςηρπα·κας, ηρπα·κες altηρπασαιηρπασ·[σ]αι
3rdηρπακεν[LXX], ηρπακεηρπα·κε(ν), ηρπα·κε(ν)ηρπασταιηρπασ·ται
Pl1stηρπακαμενηρπα·καμενηρπασμεθαηρπασ·μεθα
2ndηρπακατεηρπα·κατεηρπασθεηρπασ·[σ]θε
3rdηρπακασιν, ηρπακασι, ηρπακανηρπα·κασι(ν), ηρπα·καν altηρπαδαταιηρπασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπασομαιηρπασ·[σ]ομαι
2ndηρπασῃ, ηρπασειηρπασ·[σ]ῃ, ηρπασ·[σ]ει classical
3rdηρπασεταιηρπασ·[σ]εται
Pl1stηρπασομεθαηρπασ·[σ]ομεθα
2ndηρπασεσθεηρπασ·[σ]εσθε
3rdηρπασονταιηρπασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπακωηρπα·κω
2ndηρπακῃςηρπα·κῃς
3rdηρπακῃηρπα·κῃ
Pl1stηρπακωμενηρπα·κωμεν
2ndηρπακητεηρπα·κητε
3rdηρπακωσιν, ηρπακωσιηρπα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπακοιμι, ηρπακοιηνηρπα·κοιμι, ηρπα·κοιην classical
2ndηρπακοις, ηρπακοιηςηρπα·κοις, ηρπα·κοιης classical
3rdηρπακοι, ηρπακοιηηρπα·κοι, ηρπα·κοιη classical
Pl1stηρπακοιμενηρπα·κοιμεν
2ndηρπακοιτεηρπα·κοιτε
3rdηρπακοιενηρπα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπασοιμηνηρπασ·[σ]οιμην
2ndηρπασοιοηρπασ·[σ]οιο
3rdηρπασοιτοηρπασ·[σ]οιτο
Pl1stηρπασοιμεθαηρπασ·[σ]οιμεθα
2ndηρπασοισθεηρπασ·[σ]οισθε
3rdηρπασοιντοηρπασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρπακεηρπα·κεηρπασοηρπασ·[σ]ο
3rdηρπακετωηρπα·κετωηρπασθωηρπασ·[σ]θω
Pl1st
2ndηρπακετεηρπα·κετεηρπασθεηρπασ·[σ]θε
3rdηρπακετωσανηρπα·κετωσανηρπασθωσαν, ηρπασθωνηρπασ·[σ]θωσαν, ηρπασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρπακεναι​ηρπα·κεναι​ηρπασθαι​ηρπασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρπασεσθαι​ηρπασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρπακυιαηρπακοςηρπα·κυι·αηρπα·κο[τ]·ς
Nomηρπακωςηρπα·κο[τ]·^ς
Accηρπακυιανηρπακοταηρπα·κυι·ανηρπα·κοτ·α
Datηρπακυιᾳηρπακοτιηρπα·κυι·ᾳηρπα·κοτ·ι
Genηρπακυιαςηρπακοτοςηρπα·κυι·αςηρπα·κοτ·ος
PlVocηρπακυιαιηρπακοτεςηρπακοταηρπα·κυι·αιηρπα·κοτ·εςηρπα·κοτ·α
Nom
Accηρπακυιαςηρπακοταςηρπα·κυι·αςηρπα·κοτ·ας
Datηρπακυιαιςηρπακοσι, ηρπακοσινηρπα·κυι·αιςηρπα·κο[τ]·σι(ν)
Genηρπακυιωνηρπακοτωνηρπα·κυι·ωνηρπα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρπασμενηηρπασμενεηρπασ·μεν·ηηρπασ·μεν·ε
Nomηρπασμενος[LXX]ηρπασ·μεν·ος
Accηρπασμενηνηρπασμενον[LXX]ηρπασ·μεν·ηνηρπασ·μεν·ον
Datηρπασμενῃηρπασμενῳηρπασ·μεν·ῃηρπασ·μεν·ῳ
Genηρπασμενηςηρπασμενουηρπασ·μεν·ηςηρπασ·μεν·ου
PlVocηρπασμεναιηρπασμενοιηρπασμεναηρπασ·μεν·αιηρπασ·μεν·οιηρπασ·μεν·α
Nom
Accηρπασμεναςηρπασμενουςηρπασ·μεν·αςηρπασ·μεν·ους
Datηρπασμεναιςηρπασμενοιςηρπασ·μεν·αιςηρπασ·μεν·οις
Genηρπασμενωνηρπασμενωνηρπασ·μεν·ωνηρπασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρπακειν, ηρπακηε·ηρπα·κειν, ε·ηρπα·κη classicalηρπασμηνε·ηρπασ·μην
2ndηρπακεις, ηρπακηςε·ηρπα·κεις, ε·ηρπα·κης classicalηρπασοε·ηρπασ·[σ]ο
3rdηρπακειε·ηρπα·κειηρπαστοε·ηρπασ·το
Pl1stηρπακειμεν, ηρπακεμενε·ηρπα·κειμεν, ε·ηρπα·κεμεν classicalηρπασμεθαε·ηρπασ·μεθα
2ndηρπακειτε, ηρπακετεε·ηρπα·κειτε, ε·ηρπα·κετε classicalηρπασθεε·ηρπασ·[σ]θε
3rdηρπακεισαν, ηρπακεσανε·ηρπα·κεισαν, ε·ηρπα·κεσαν classicalηρπαδατοε·ηρπασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρπασθην, ηρπαγηνε·αρπασ·θην, ε·αρπαγ·[θ]ην
2ndηρπασθης, ηρπαγηςε·αρπασ·θης, ε·αρπαγ·[θ]ης
3rdηρπασθη[GNT], ηρπαγη[GNT][LXX]ε·αρπασ·θη, ε·αρπαγ·[θ]η
Pl1stηρπασθημεν, ηρπαγημενε·αρπασ·θημεν, ε·αρπαγ·[θ]ημεν
2ndηρπασθητε, ηρπαγητεε·αρπασ·θητε, ε·αρπαγ·[θ]ητε
3rdηρπασθησαν, ηρπαγησανε·αρπασ·θησαν, ε·αρπαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρπασθησομαι, αρπαγησομαιαρπασ·θησομαι, αρπαγ·[θ]ησομαι
2ndαρπασθησῃ, αρπασθησει, αρπαγησῃ, αρπαγησειαρπασ·θησῃ, αρπασ·θησει classical, αρπαγ·[θ]ησῃ, αρπαγ·[θ]ησει classical
3rdαρπασθησεται, αρπαγησεταιαρπασ·θησεται, αρπαγ·[θ]ησεται
Pl1stαρπασθησομεθα, αρπαγησομεθα[GNT]αρπασ·θησομεθα, αρπαγ·[θ]ησομεθα
2ndαρπασθησεσθε, αρπαγησεσθεαρπασ·θησεσθε, αρπαγ·[θ]ησεσθε
3rdαρπασθησονται, αρπαγησονταιαρπασ·θησονται, αρπαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρπασθω, αρπαγωαρπασ·θω, αρπαγ·[θ]ω
2ndαρπασθῃς, αρπαγῃςαρπασ·θῃς, αρπαγ·[θ]ῃς
3rdαρπασθῃ, αρπαγῃαρπασ·θῃ, αρπαγ·[θ]ῃ
Pl1stαρπασθωμεν, αρπαγωμεναρπασ·θωμεν, αρπαγ·[θ]ωμεν
2ndαρπασθητε, αρπαγητεαρπασ·θητε, αρπαγ·[θ]ητε
3rdαρπασθωσιν, αρπασθωσι, αρπαγωσιν, αρπαγωσιαρπασ·θωσι(ν), αρπαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρπασθειην, αρπαγειηναρπασ·θειην, αρπαγ·[θ]ειην
2ndαρπασθειης, αρπαγειηςαρπασ·θειης, αρπαγ·[θ]ειης
3rdαρπασθειη, αρπαγειηαρπασ·θειη, αρπαγ·[θ]ειη
Pl1stαρπασθειημεν, αρπασθειμεν, αρπαγειημεν, αρπαγειμεναρπασ·θειημεν, αρπασ·θειμεν classical, αρπαγ·[θ]ειημεν, αρπαγ·[θ]ειμεν classical
2ndαρπασθειητε, αρπασθειτε, αρπαγειητε, αρπαγειτεαρπασ·θειητε, αρπασ·θειτε classical, αρπαγ·[θ]ειητε, αρπαγ·[θ]ειτε classical
3rdαρπασθειησαν, αρπασθειεν, αρπαγειησαν, αρπαγειεναρπασ·θειησαν, αρπασ·θειεν classical, αρπαγ·[θ]ειησαν, αρπαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρπασθησοιμην, αρπαγησοιμηναρπασ·θησοιμην, αρπαγ·[θ]ησοιμην
2ndαρπασθησοιο, αρπαγησοιοαρπασ·θησοιο, αρπαγ·[θ]ησοιο
3rdαρπασθησοιτο, αρπαγησοιτοαρπασ·θησοιτο, αρπαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stαρπασθησοιμεθα, αρπαγησοιμεθααρπασ·θησοιμεθα, αρπαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndαρπασθησοισθε, αρπαγησοισθεαρπασ·θησοισθε, αρπαγ·[θ]ησοισθε
3rdαρπασθησοιντο, αρπαγησοιντοαρπασ·θησοιντο, αρπαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρπασθητι, αρπαγηθιαρπασ·θητι, αρπαγ·[θ]ητι
3rdαρπασθητω, αρπαγητωαρπασ·θητω, αρπαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαρπασθητε, αρπαγητεαρπασ·θητε, αρπαγ·[θ]ητε
3rdαρπασθητωσαν, αρπασθεντων, αρπαγητωσαν, αρπαγεντωναρπασ·θητωσαν, αρπασ·θεντων classical, αρπαγ·[θ]ητωσαν, αρπαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αρπασθηναι, αρπαγηναι​αρπασ·θηναι, αρπαγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αρπασθησεσθαι, αρπαγησεσθαι​αρπασ·θησεσθαι, αρπαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπασθεισα, αρπαγεισααρπασθεις, αρπαγειςαρπασθεν, αρπαγεναρπασ·θεισ·α, αρπαγ·[θ]εισ·ααρπασ·θει[ντ]·ς, αρπαγ·[θ]ει[ντ]·ςαρπασ·θε[ι]ν[τ], αρπαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαρπασθεισαν, αρπαγεισαναρπασθεντα, αρπαγεντα[GNT]αρπασ·θεισ·αν, αρπαγ·[θ]εισ·αναρπασ·θε[ι]ντ·α, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαρπασθεισῃ, αρπαγεισῃαρπασθεντι, αρπαγεντιαρπασ·θεισ·ῃ, αρπαγ·[θ]εισ·ῃαρπασ·θε[ι]ντ·ι, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαρπασθεισης, αρπαγεισηςαρπασθεντος, αρπαγεντοςαρπασ·θεισ·ης, αρπαγ·[θ]εισ·ηςαρπασ·θε[ι]ντ·ος, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαρπασθεισαι, αρπαγεισαιαρπασθεντες, αρπαγεντεςαρπασθεντα, αρπαγεντα[GNT]αρπασ·θεισ·αι, αρπαγ·[θ]εισ·αιαρπασ·θε[ι]ντ·ες, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςαρπασ·θε[ι]ντ·α, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαρπασθεισας, αρπαγεισαςαρπασθεντας, αρπαγενταςαρπασ·θεισ·ας, αρπαγ·[θ]εισ·αςαρπασ·θε[ι]ντ·ας, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαρπασθεισαις, αρπαγεισαιςαρπασθεισι, αρπασθεισιν, αρπαγεισι, αρπαγεισιναρπασ·θεισ·αις, αρπαγ·[θ]εισ·αιςαρπασ·θει[ντ]·σι(ν), αρπαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαρπασθεισων, αρπαγεισωναρπασθεντων, αρπαγεντωναρπασ·θεισ·ων, αρπαγ·[θ]εισ·ωναρπασ·θε[ι]ντ·ος, αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπασθησομενη, αρπαγησομενηαρπασθησομενε, αρπαγησομενεαρπασ·θησομεν·η, αρπαγ·[θ]ησομεν·ηαρπασ·θησομεν·ε, αρπαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomαρπασθησομενος, αρπαγησομενοςαρπασ·θησομεν·ος, αρπαγ·[θ]ησομεν·ος
Accαρπασθησομενην, αρπαγησομενηναρπασθησομενον, αρπαγησομενοναρπασ·θησομεν·ην, αρπαγ·[θ]ησομεν·ηναρπασ·θησομεν·ον, αρπαγ·[θ]ησομεν·ον
Datαρπασθησομενῃ, αρπαγησομενῃαρπασθησομενῳ, αρπαγησομενῳαρπασ·θησομεν·ῃ, αρπαγ·[θ]ησομεν·ῃαρπασ·θησομεν·ῳ, αρπαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαρπασθησομενης, αρπαγησομενηςαρπασθησομενου, αρπαγησομενουαρπασ·θησομεν·ης, αρπαγ·[θ]ησομεν·ηςαρπασ·θησομεν·ου, αρπαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαρπασθησομεναι, αρπαγησομεναιαρπασθησομενοι, αρπαγησομενοιαρπασθησομενα, αρπαγησομενααρπασ·θησομεν·αι, αρπαγ·[θ]ησομεν·αιαρπασ·θησομεν·οι, αρπαγ·[θ]ησομεν·οιαρπασ·θησομεν·α, αρπαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαρπασθησομενας, αρπαγησομεναςαρπασθησομενους, αρπαγησομενουςαρπασ·θησομεν·ας, αρπαγ·[θ]ησομεν·αςαρπασ·θησομεν·ους, αρπαγ·[θ]ησομεν·ους
Datαρπασθησομεναις, αρπαγησομεναιςαρπασθησομενοις, αρπαγησομενοιςαρπασ·θησομεν·αις, αρπαγ·[θ]ησομεν·αιςαρπασ·θησομεν·οις, αρπαγ·[θ]ησομεν·οις
Genαρπασθησομενων, αρπαγησομενωναρπασθησομενων, αρπαγησομενωναρπασ·θησομεν·ων, αρπαγ·[θ]ησομεν·ωναρπασ·θησομεν·ου, αρπαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:02:43 EST