αρμοζω • hARMOZW • harmozō

Search: αρμοζεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρμοζεταιἁρμόζωαρμοζ·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρμοζεταιἁρμόζωαρμοζ·εταιpres mp ind 3rd sg

ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοζωαρμοζ·ωαρμοζομαιαρμοζ·ομαι
2ndαρμοζειςαρμοζ·ειςαρμοζῃ, αρμοζει, αρμοζεσαιαρμοζ·ῃ, αρμοζ·ει classical, αρμοζ·εσαι alt
3rdαρμοζειαρμοζ·ειαρμοζεται[LXX]αρμοζ·εται
Pl1stαρμοζομεναρμοζ·ομεναρμοζομεθααρμοζ·ομεθα
2ndαρμοζετεαρμοζ·ετεαρμοζεσθεαρμοζ·εσθε
3rdαρμοζουσιν, αρμοζουσιαρμοζ·ουσι(ν)αρμοζονταιαρμοζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοζωαρμοζ·ωαρμοζωμαιαρμοζ·ωμαι
2ndαρμοζῃςαρμοζ·ῃςαρμοζῃαρμοζ·ῃ
3rdαρμοζῃαρμοζ·ῃαρμοζηταιαρμοζ·ηται
Pl1stαρμοζωμεναρμοζ·ωμεναρμοζωμεθααρμοζ·ωμεθα
2ndαρμοζητεαρμοζ·ητεαρμοζησθεαρμοζ·ησθε
3rdαρμοζωσιν, αρμοζωσιαρμοζ·ωσι(ν)αρμοζωνταιαρμοζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοζοιμιαρμοζ·οιμιαρμοζοιμηναρμοζ·οιμην
2ndαρμοζοιςαρμοζ·οιςαρμοζοιοαρμοζ·οιο
3rdαρμοζοιαρμοζ·οιαρμοζοιτοαρμοζ·οιτο
Pl1stαρμοζοιμεναρμοζ·οιμεναρμοζοιμεθααρμοζ·οιμεθα
2ndαρμοζοιτεαρμοζ·οιτεαρμοζοισθεαρμοζ·οισθε
3rdαρμοζοιεν, αρμοζοισαναρμοζ·οιεν, αρμοζ·οισαν altαρμοζοιντοαρμοζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρμοζεαρμοζ·εαρμοζουαρμοζ·ου
3rdαρμοζετωαρμοζ·ετωαρμοζεσθωαρμοζ·εσθω
Pl1st
2ndαρμοζετεαρμοζ·ετεαρμοζεσθεαρμοζ·εσθε
3rdαρμοζετωσαν, αρμοζοντωναρμοζ·ετωσαν, αρμοζ·οντων classicalαρμοζεσθωσαν, αρμοζεσθωναρμοζ·εσθωσαν, αρμοζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρμοζειν​αρμοζ·ειν​αρμοζεσθαι​αρμοζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρμοζουσα[LXX]αρμοζοναρμοζ·ουσ·ααρμοζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαρμοζωναρμοζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαρμοζουσαν[LXX]αρμοζοντααρμοζ·ουσ·αναρμοζ·ο[υ]ντ·α
Datαρμοζουσῃαρμοζοντιαρμοζ·ουσ·ῃαρμοζ·ο[υ]ντ·ι
Genαρμοζουσηςαρμοζοντοςαρμοζ·ουσ·ηςαρμοζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαρμοζουσαιαρμοζοντεςαρμοζοντααρμοζ·ουσ·αιαρμοζ·ο[υ]ντ·εςαρμοζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρμοζουσαςαρμοζονταςαρμοζ·ουσ·αςαρμοζ·ο[υ]ντ·ας
Datαρμοζουσαιςαρμοζουσι, αρμοζουσιναρμοζ·ουσ·αιςαρμοζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαρμοζουσωναρμοζοντωναρμοζ·ουσ·ωναρμοζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρμοζομενηαρμοζομενεαρμοζ·ομεν·ηαρμοζ·ομεν·ε
Nomαρμοζομενοςαρμοζ·ομεν·ος
Accαρμοζομενηναρμοζομενοναρμοζ·ομεν·ηναρμοζ·ομεν·ον
Datαρμοζομενῃαρμοζομενῳαρμοζ·ομεν·ῃαρμοζ·ομεν·ῳ
Genαρμοζομενηςαρμοζομενουαρμοζ·ομεν·ηςαρμοζ·ομεν·ου
PlVocαρμοζομεναιαρμοζομενοιαρμοζομενααρμοζ·ομεν·αιαρμοζ·ομεν·οιαρμοζ·ομεν·α
Nom
Accαρμοζομεναςαρμοζομενουςαρμοζ·ομεν·αςαρμοζ·ομεν·ους
Datαρμοζομεναιςαρμοζομενοιςαρμοζ·ομεν·αιςαρμοζ·ομεν·οις
Genαρμοζομενωναρμοζομενωναρμοζ·ομεν·ωναρμοζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρμοζονε·αρμοζ·ονηρμοζομηνε·αρμοζ·ομην
2ndηρμοζεςε·αρμοζ·εςηρμοζουε·αρμοζ·ου
3rdηρμοζεν, ηρμοζεε·αρμοζ·ε(ν)ηρμοζετοε·αρμοζ·ετο
Pl1stηρμοζομενε·αρμοζ·ομενηρμοζομεθαε·αρμοζ·ομεθα
2ndηρμοζετεε·αρμοζ·ετεηρμοζεσθεε·αρμοζ·εσθε
3rdηρμοζον, ηρμοζοσανε·αρμοζ·ον, ε·αρμοζ·οσαν altηρμοζοντοε·αρμοζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοσωαρμο·σωαρμοσομαιαρμο·σομαι
2ndαρμοσειςαρμο·σειςαρμοσῃ, αρμοσει[LXX], αρμοσεσαιαρμο·σῃ, αρμο·σει classical, αρμο·σεσαι alt
3rdαρμοσει[LXX]αρμο·σειαρμοσεταιαρμο·σεται
Pl1stαρμοσομεναρμο·σομεναρμοσομεθααρμο·σομεθα
2ndαρμοσετεαρμο·σετεαρμοσεσθεαρμο·σεσθε
3rdαρμοσουσιν, αρμοσουσιαρμο·σουσι(ν)αρμοσονταιαρμο·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοσοιμιαρμο·σοιμιαρμοσοιμηναρμο·σοιμην
2ndαρμοσοιςαρμο·σοιςαρμοσοιοαρμο·σοιο
3rdαρμοσοιαρμο·σοιαρμοσοιτοαρμο·σοιτο
Pl1stαρμοσοιμεναρμο·σοιμεναρμοσοιμεθααρμο·σοιμεθα
2ndαρμοσοιτεαρμο·σοιτεαρμοσοισθεαρμο·σοισθε
3rdαρμοσοιεναρμο·σοιεναρμοσοιντοαρμο·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρμοσειν​αρμο·σειν​αρμοσεσθαι​αρμο·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρμοσουσααρμοσοναρμο·σουσ·ααρμο·σο[υ]ν[τ]
Nomαρμοσωναρμο·σο[υ]ν[τ]·^
Accαρμοσουσαναρμοσοντααρμο·σουσ·αναρμο·σο[υ]ντ·α
Datαρμοσουσῃαρμοσοντιαρμο·σουσ·ῃαρμο·σο[υ]ντ·ι
Genαρμοσουσηςαρμοσοντοςαρμο·σουσ·ηςαρμο·σο[υ]ντ·ος
PlVocαρμοσουσαιαρμοσοντεςαρμοσοντααρμο·σουσ·αιαρμο·σο[υ]ντ·εςαρμο·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαρμοσουσαςαρμοσονταςαρμο·σουσ·αςαρμο·σο[υ]ντ·ας
Datαρμοσουσαιςαρμοσουσι, αρμοσουσιναρμο·σουσ·αιςαρμο·σου[ντ]·σι(ν)
Genαρμοσουσωναρμοσοντωναρμο·σουσ·ωναρμο·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρμοσομενηαρμοσομενεαρμο·σομεν·ηαρμο·σομεν·ε
Nomαρμοσομενοςαρμο·σομεν·ος
Accαρμοσομενηναρμοσομενοναρμο·σομεν·ηναρμο·σομεν·ον
Datαρμοσομενῃαρμοσομενῳαρμο·σομεν·ῃαρμο·σομεν·ῳ
Genαρμοσομενηςαρμοσομενουαρμο·σομεν·ηςαρμο·σομεν·ου
PlVocαρμοσομεναιαρμοσομενοιαρμοσομενααρμο·σομεν·αιαρμο·σομεν·οιαρμο·σομεν·α
Nom
Accαρμοσομεναςαρμοσομενουςαρμο·σομεν·αςαρμο·σομεν·ους
Datαρμοσομεναιςαρμοσομενοιςαρμο·σομεν·αιςαρμο·σομεν·οις
Genαρμοσομενωναρμοσομενωναρμο·σομεν·ωναρμο·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρμοσαε·αρμο·σαηρμοσαμην[GNT]ε·αρμο·σαμην
2ndηρμοσαςε·αρμο·σαςηρμοσωε·αρμο·σω
3rdηρμοσεν, ηρμοσεε·αρμο·σε(ν)ηρμοσατοε·αρμο·σατο
Pl1stηρμοσαμενε·αρμο·σαμενηρμοσαμεθαε·αρμο·σαμεθα
2ndηρμοσατεε·αρμο·σατεηρμοσασθεε·αρμο·σασθε
3rdηρμοσαν[LXX]ε·αρμο·σανηρμοσαντοε·αρμο·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοσωαρμο·σωαρμοσωμαιαρμο·σωμαι
2ndαρμοσῃςαρμο·σῃςαρμοσῃαρμο·σῃ
3rdαρμοσῃαρμο·σῃαρμοσηταιαρμο·σηται
Pl1stαρμοσωμεναρμο·σωμεναρμοσωμεθααρμο·σωμεθα
2ndαρμοσητεαρμο·σητεαρμοσησθεαρμο·σησθε
3rdαρμοσωσιν, αρμοσωσιαρμο·σωσι(ν)αρμοσωνταιαρμο·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρμοσαιμιαρμο·σαιμιαρμοσαιμηναρμο·σαιμην
2ndαρμοσαις, αρμοσειαςαρμο·σαις, αρμο·σειας classicalαρμοσαιοαρμο·σαιο
3rdαρμοσαι[LXX], αρμοσειεαρμο·σαι, αρμο·σειε classicalαρμοσαιτοαρμο·σαιτο
Pl1stαρμοσαιμεναρμο·σαιμεναρμοσαιμεθααρμο·σαιμεθα
2ndαρμοσαιτεαρμο·σαιτεαρμοσαισθεαρμο·σαισθε
3rdαρμοσαιεν, αρμοσαισαν, αρμοσειαν, αρμοσειεναρμο·σαιεν, αρμο·σαισαν alt, αρμο·σειαν classical, αρμο·σειεν classicalαρμοσαιντοαρμο·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρμοσοναρμο·σοναρμοσαι[LXX]αρμο·σαι
3rdαρμοσατωαρμο·σατωαρμοσασθωαρμο·σασθω
Pl1st
2ndαρμοσατεαρμο·σατεαρμοσασθεαρμο·σασθε
3rdαρμοσατωσαν, αρμοσαντωναρμο·σατωσαν, αρμο·σαντων classicalαρμοσασθωσαν, αρμοσασθωναρμο·σασθωσαν, αρμο·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρμοσαι[LXX]​αρμο·σαιαρμοσασθαι​αρμο·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρμοσασααρμοσαςαρμοσαναρμο·σασ·ααρμο·σα[ντ]·ςαρμο·σαν[τ]
Nom
Accαρμοσασαναρμοσαντααρμο·σασ·αναρμο·σαντ·α
Datαρμοσασῃαρμοσαντιαρμο·σασ·ῃαρμο·σαντ·ι
Genαρμοσασηςαρμοσαντοςαρμο·σασ·ηςαρμο·σαντ·ος
PlVocαρμοσασαιαρμοσαντεςαρμοσαντααρμο·σασ·αιαρμο·σαντ·εςαρμο·σαντ·α
Nom
Accαρμοσασαςαρμοσανταςαρμο·σασ·αςαρμο·σαντ·ας
Datαρμοσασαιςαρμοσασι, αρμοσασιναρμο·σασ·αιςαρμο·σα[ντ]·σι(ν)
Genαρμοσασωναρμοσαντωναρμο·σασ·ωναρμο·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρμοσαμενηαρμοσαμενεαρμο·σαμεν·ηαρμο·σαμεν·ε
Nomαρμοσαμενοςαρμο·σαμεν·ος
Accαρμοσαμενηναρμοσαμενοναρμο·σαμεν·ηναρμο·σαμεν·ον
Datαρμοσαμενῃαρμοσαμενῳαρμο·σαμεν·ῃαρμο·σαμεν·ῳ
Genαρμοσαμενηςαρμοσαμενουαρμο·σαμεν·ηςαρμο·σαμεν·ου
PlVocαρμοσαμεναιαρμοσαμενοιαρμοσαμενααρμο·σαμεν·αιαρμο·σαμεν·οιαρμο·σαμεν·α
Nom
Accαρμοσαμεναςαρμοσαμενουςαρμο·σαμεν·αςαρμο·σαμεν·ους
Datαρμοσαμεναιςαρμοσαμενοιςαρμο·σαμεν·αιςαρμο·σαμεν·οις
Genαρμοσαμενωναρμοσαμενωναρμο·σαμεν·ωναρμο·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρμοσμαιηρμοσ·μαι
2ndηρμοσαιηρμοσ·[σ]αι
3rdηρμοσταιηρμοσ·ται
Pl1stηρμοσμεθαηρμοσ·μεθα
2ndηρμοσθεηρμοσ·[σ]θε
3rdηρμοδαταιηρμοσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρμοσομαιηρμοσ·[σ]ομαι
2ndηρμοσῃ, ηρμοσειηρμοσ·[σ]ῃ, ηρμοσ·[σ]ει classical
3rdηρμοσεταιηρμοσ·[σ]εται
Pl1stηρμοσομεθαηρμοσ·[σ]ομεθα
2ndηρμοσεσθεηρμοσ·[σ]εσθε
3rdηρμοσονταιηρμοσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρμοσοιμηνηρμοσ·[σ]οιμην
2ndηρμοσοιοηρμοσ·[σ]οιο
3rdηρμοσοιτοηρμοσ·[σ]οιτο
Pl1stηρμοσοιμεθαηρμοσ·[σ]οιμεθα
2ndηρμοσοισθεηρμοσ·[σ]οισθε
3rdηρμοσοιντοηρμοσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρμοσοηρμοσ·[σ]ο
3rdηρμοσθωηρμοσ·[σ]θω
Pl1st
2ndηρμοσθεηρμοσ·[σ]θε
3rdηρμοσθωσαν, ηρμοσθωνηρμοσ·[σ]θωσαν, ηρμοσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρμοσθαι​ηρμοσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρμοσεσθαι​ηρμοσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρμοσμενηηρμοσμενεηρμοσ·μεν·ηηρμοσ·μεν·ε
Nomηρμοσμενοςηρμοσ·μεν·ος
Accηρμοσμενηνηρμοσμενονηρμοσ·μεν·ηνηρμοσ·μεν·ον
Datηρμοσμενῃηρμοσμενῳ[LXX]ηρμοσ·μεν·ῃηρμοσ·μεν·ῳ
Genηρμοσμενηςηρμοσμενουηρμοσ·μεν·ηςηρμοσ·μεν·ου
PlVocηρμοσμεναιηρμοσμενοιηρμοσμεναηρμοσ·μεν·αιηρμοσ·μεν·οιηρμοσ·μεν·α
Nom
Accηρμοσμεναςηρμοσμενουςηρμοσ·μεν·αςηρμοσ·μεν·ους
Datηρμοσμεναιςηρμοσμενοις[LXX]ηρμοσ·μεν·αιςηρμοσ·μεν·οις
Genηρμοσμενωνηρμοσμενωνηρμοσ·μεν·ωνηρμοσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρμοσμηνε·ηρμοσ·μην
2ndηρμοσοε·ηρμοσ·[σ]ο
3rdηρμοστοε·ηρμοσ·το
Pl1stηρμοσμεθαε·ηρμοσ·μεθα
2ndηρμοσθεε·ηρμοσ·[σ]θε
3rdηρμοδατοε·ηρμοσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:30:28 EST