αλισκομαι • hALISKOMAI • haliskomai

Search: αλωσῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλωσῃἁλίσκομαιαλω·σῃfut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλωσῃἁλίσκομαιαλω·σῃfut mp ind 2nd sg

ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλισκομαιαλισκ·ομαι
2ndαλισκῃ, αλισκει, αλισκεσαιαλισκ·ῃ, αλισκ·ει classical, αλισκ·εσαι alt
3rdαλισκεται[LXX]αλισκ·εται
Pl1stαλισκομεθααλισκ·ομεθα
2ndαλισκεσθεαλισκ·εσθε
3rdαλισκονται[LXX]αλισκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλισκωμαιαλισκ·ωμαι
2ndαλισκῃαλισκ·ῃ
3rdαλισκηταιαλισκ·ηται
Pl1stαλισκωμεθααλισκ·ωμεθα
2ndαλισκησθεαλισκ·ησθε
3rdαλισκωνταιαλισκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλισκοιμηναλισκ·οιμην
2ndαλισκοιοαλισκ·οιο
3rdαλισκοιτοαλισκ·οιτο
Pl1stαλισκοιμεθααλισκ·οιμεθα
2ndαλισκοισθεαλισκ·οισθε
3rdαλισκοιντοαλισκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλισκουαλισκ·ου
3rdαλισκεσθωαλισκ·εσθω
Pl1st
2ndαλισκεσθεαλισκ·εσθε
3rdαλισκεσθωσαν, αλισκεσθωναλισκ·εσθωσαν, αλισκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλισκεσθαι​αλισκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλισκομενηαλισκομενεαλισκ·ομεν·ηαλισκ·ομεν·ε
Nomαλισκομενοςαλισκ·ομεν·ος
Accαλισκομενηναλισκομενοναλισκ·ομεν·ηναλισκ·ομεν·ον
Datαλισκομενῃαλισκομενῳαλισκ·ομεν·ῃαλισκ·ομεν·ῳ
Genαλισκομενηςαλισκομενουαλισκ·ομεν·ηςαλισκ·ομεν·ου
PlVocαλισκομεναιαλισκομενοιαλισκομενααλισκ·ομεν·αιαλισκ·ομεν·οιαλισκ·ομεν·α
Nom
Accαλισκομεναςαλισκομενουςαλισκ·ομεν·αςαλισκ·ομεν·ους
Datαλισκομεναιςαλισκομενοιςαλισκ·ομεν·αιςαλισκ·ομεν·οις
Genαλισκομενωναλισκομενωναλισκ·ομεν·ωναλισκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλισκομηνε·αλισκ·ομην
2ndηλισκουε·αλισκ·ου
3rdηλισκετοε·αλισκ·ετο
Pl1stηλισκομεθαε·αλισκ·ομεθα
2ndηλισκεσθεε·αλισκ·εσθε
3rdηλισκοντοε·αλισκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλωσομαιαλω·σομαι
2ndαλωσῃ[LXX], αλωσει, αλωσεσαιαλω·σῃ, αλω·σει classical, αλω·σεσαι alt
3rdαλωσεται[LXX]αλω·σεται
Pl1stαλωσομεθααλω·σομεθα
2ndαλωσεσθε[LXX]αλω·σεσθε
3rdαλωσονται[LXX]αλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλωσοιμηναλω·σοιμην
2ndαλωσοιοαλω·σοιο
3rdαλωσοιτοαλω·σοιτο
Pl1stαλωσοιμεθααλω·σοιμεθα
2ndαλωσοισθεαλω·σοισθε
3rdαλωσοιντοαλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλωσεσθαι​αλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλωσομενηαλωσομενεαλω·σομεν·ηαλω·σομεν·ε
Nomαλωσομενοςαλω·σομεν·ος
Accαλωσομενηναλωσομενοναλω·σομεν·ηναλω·σομεν·ον
Datαλωσομενῃαλωσομενῳαλω·σομεν·ῃαλω·σομεν·ῳ
Genαλωσομενηςαλωσομενουαλω·σομεν·ηςαλω·σομεν·ου
PlVocαλωσομεναιαλωσομενοιαλωσομενααλω·σομεν·αιαλω·σομεν·οιαλω·σομεν·α
Nom
Accαλωσομεναςαλωσομενουςαλω·σομεν·αςαλω·σομεν·ους
Datαλωσομεναιςαλωσομενοιςαλω·σομεν·αιςαλω·σομεν·οις
Genαλωσομενωναλωσομενωναλω·σομεν·ωναλω·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεαλωνε·αλ(ω)·^ν
2ndεαλως[LXX], εαλωσθαε·αλ(ω)·^ς, ε·αλ(ω)·^σθα classical
3rdεαλω[LXX]ε·αλ(ω)·^
Pl1stεαλωμενε·αλ(ω)·μεν
2ndεαλωτεε·αλ(ω)·τε
3rdεαλωσαν[LXX]ε·αλ(ω)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλω[LXX]αλ(ω)·ω
2ndαλῳς[LXX]αλ(ω)·ῃς
3rdαλῳ[LXX]αλ(ω)·ῃ
Pl1stαλωμεναλ(ω)·ωμεν
2ndαλωτεαλ(ω)·ητε
3rdαλωσιν[GNT], αλωσιαλ(ω)·ωσι(ν), αλ(ω)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλῳην, αλοιηναλ(ω)·ιην, αλ(ο)·ιην
2ndαλῳης, αλοιηςαλ(ω)·ιης, αλ(ο)·ιης
3rdαλῳη, αλοιηαλ(ω)·ιη, αλ(ο)·ιη
Pl1stαλῳημεν, αλοιημεν, αλῳμεν, αλοιμεναλ(ω)·ιημεν, αλ(ο)·ιημεν, αλ(ω)·ιμεν classical, αλ(ο)·ιμεν classical
2ndαλῳητε, αλοιητε, αλῳτε, αλοιτεαλ(ω)·ιητε, αλ(ο)·ιητε, αλ(ω)·ιτε classical, αλ(ο)·ιτε classical
3rdαλῳησαν, αλοιησαν, αλῳεν, αλοιεναλ(ω)·ιησαν, αλ(ο)·ιησαν, αλ(ω)·ιεν classical, αλ(ο)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλωθι, αλωςαλ(ω)·θι, αλ(ω)·ς
3rdαλωτωαλ(ω)·τω
Pl1st
2ndαλωτεαλ(ω)·τε
3rdαλωτωσαν, αλωντωναλ(ω)·τωσαν, αλ(ω)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλωναι[LXX]​αλ(ω)·ναι, αλ(ω)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλουσααλους[LXX]αλοναλ(ο)·εσ·ααλ(ο)·[ντ]·ςαλ(ο)·ν[τ]
Nom
Accαλουσαναλοντααλ(ο)·εσ·αναλ(ο)·ντ·α
Datαλουσῃαλοντιαλ(ο)·εσ·ῃαλ(ο)·ντ·ι
Genαλουσηςαλοντοςαλ(ο)·εσ·ηςαλ(ο)·ντ·ος
PlVocαλουσαιαλοντες[LXX]αλοντααλ(ο)·εσ·αιαλ(ο)·ντ·εςαλ(ο)·ντ·α
Nom
Accαλουσαςαλονταςαλ(ο)·εσ·αςαλ(ο)·ντ·ας
Datαλουσαιςαλουσι, αλουσιναλ(ο)·εσ·αιςαλ(ο)·[ντ]·σι(ν) > αλουσι, αλ(ο)·[ντ]·σι(ν) > αλουσιν
Genαλουσωναλοντωναλ(ο)·εσ·ωναλ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλωκα, εαλωκαηλω·κα, εαλω·κα
2ndηλωκας, ηλωκες, εαλωκας, εαλωκεςηλω·κας, ηλω·κες alt, εαλω·κας, εαλω·κες alt
3rdηλωκεν, ηλωκε, εαλωκεν[LXX], εαλωκεηλω·κε(ν), εαλω·κε(ν), εαλω·κε(ν)
Pl1stηλωκαμεν, εαλωκαμενηλω·καμεν, εαλω·καμεν
2ndηλωκατε, εαλωκατεηλω·κατε, εαλω·κατε
3rdηλωκασιν, ηλωκασι, ηλωκαν, εαλωκασιν, εαλωκασι, εαλωκανηλω·κασι(ν), ηλω·καν alt, εαλω·κασι(ν), εαλω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλωκω, εαλωκωηλω·κω, εαλω·κω
2ndηλωκῃς, εαλωκῃςηλω·κῃς, εαλω·κῃς
3rdηλωκῃ, εαλωκῃηλω·κῃ, εαλω·κῃ
Pl1stηλωκωμεν, εαλωκωμενηλω·κωμεν, εαλω·κωμεν
2ndηλωκητε, εαλωκητεηλω·κητε, εαλω·κητε
3rdηλωκωσιν, ηλωκωσι, εαλωκωσιν, εαλωκωσιηλω·κωσι(ν), εαλω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλωκοιμι, ηλωκοιην, εαλωκοιμι, εαλωκοιηνηλω·κοιμι, ηλω·κοιην classical, εαλω·κοιμι, εαλω·κοιην classical
2ndηλωκοις, ηλωκοιης, εαλωκοις, εαλωκοιηςηλω·κοις, ηλω·κοιης classical, εαλω·κοις, εαλω·κοιης classical
3rdηλωκοι, ηλωκοιη, εαλωκοι, εαλωκοιηηλω·κοι, ηλω·κοιη classical, εαλω·κοι, εαλω·κοιη classical
Pl1stηλωκοιμεν, εαλωκοιμενηλω·κοιμεν, εαλω·κοιμεν
2ndηλωκοιτε, εαλωκοιτεηλω·κοιτε, εαλω·κοιτε
3rdηλωκοιεν, εαλωκοιενηλω·κοιεν, εαλω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηλωκε, εαλωκεηλω·κε, εαλω·κε
3rdηλωκετω, εαλωκετωηλω·κετω, εαλω·κετω
Pl1st
2ndηλωκετε, εαλωκετεηλω·κετε, εαλω·κετε
3rdηλωκετωσαν, εαλωκετωσανηλω·κετωσαν, εαλω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλωκεναι, εαλωκεναι​ηλω·κεναι, εαλω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηλωκυια, εαλωκυιαηλωκος, εαλωκοςηλω·κυι·α, εαλω·κυι·αηλω·κο[τ]·ς, εαλω·κο[τ]·ς
Nomηλωκως, εαλωκωςηλω·κο[τ]·^ς, εαλω·κο[τ]·^ς
Accηλωκυιαν, εαλωκυιανηλωκοτα, εαλωκοταηλω·κυι·αν, εαλω·κυι·ανηλω·κοτ·α, εαλω·κοτ·α
Datηλωκυιᾳ, εαλωκυιᾳηλωκοτι, εαλωκοτιηλω·κυι·ᾳ, εαλω·κυι·ᾳηλω·κοτ·ι, εαλω·κοτ·ι
Genηλωκυιας, εαλωκυιας[LXX]ηλωκοτος, εαλωκοτοςηλω·κυι·ας, εαλω·κυι·αςηλω·κοτ·ος, εαλω·κοτ·ος
PlVocηλωκυιαι, εαλωκυιαιηλωκοτες, εαλωκοτεςηλωκοτα, εαλωκοταηλω·κυι·αι, εαλω·κυι·αιηλω·κοτ·ες, εαλω·κοτ·εςηλω·κοτ·α, εαλω·κοτ·α
Nom
Accηλωκυιας, εαλωκυιας[LXX]ηλωκοτας, εαλωκοταςηλω·κυι·ας, εαλω·κυι·αςηλω·κοτ·ας, εαλω·κοτ·ας
Datηλωκυιαις, εαλωκυιαιςηλωκοσι, ηλωκοσιν, εαλωκοσι, εαλωκοσινηλω·κυι·αις, εαλω·κυι·αιςηλω·κο[τ]·σι(ν), εαλω·κο[τ]·σι(ν)
Genηλωκυιων, εαλωκυιωνηλωκοτων, εαλωκοτωνηλω·κυι·ων, εαλω·κυι·ωνηλω·κοτ·ων, εαλω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλωκειν, ηλωκη, εαλωκειν, εαλωκηε·ηλω·κειν, ε·ηλω·κη classical, ε·εαλω·κειν, ε·εαλω·κη classical
2ndηλωκεις, ηλωκης, εαλωκεις, εαλωκηςε·ηλω·κεις, ε·ηλω·κης classical, ε·εαλω·κεις, ε·εαλω·κης classical
3rdηλωκει, εαλωκειε·ηλω·κει, ε·εαλω·κει
Pl1stηλωκειμεν, ηλωκεμεν, εαλωκειμεν, εαλωκεμενε·ηλω·κειμεν, ε·ηλω·κεμεν classical, ε·εαλω·κειμεν, ε·εαλω·κεμεν classical
2ndηλωκειτε, ηλωκετε, εαλωκειτε, εαλωκετεε·ηλω·κειτε, ε·ηλω·κετε classical, ε·εαλω·κειτε, ε·εαλω·κετε classical
3rdηλωκεισαν, ηλωκεσαν, εαλωκεισαν, εαλωκεσανε·ηλω·κεισαν, ε·ηλω·κεσαν classical, ε·εαλω·κεισαν, ε·εαλω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 22:22:28 EDT