αγιαζω • hAGIAZW • hagiazō

Search: αγιασω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγιασω; αγιασωἁγιάζωαγια·σω; αγια·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγιασωἁγιάζωαγια·σω1aor act sub 1st sg
αγιασωἁγιάζωαγια·σωfut act ind 1st sg

ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιαζω[GNT]αγιαζ·ωαγιαζομαιαγιαζ·ομαι
2ndαγιαζειςαγιαζ·ειςαγιαζῃ, αγιαζει[GNT], αγιαζεσαιαγιαζ·ῃ, αγιαζ·ει classical, αγιαζ·εσαι alt
3rdαγιαζει[GNT]αγιαζ·ειαγιαζεται[GNT]αγιαζ·εται
Pl1stαγιαζομεναγιαζ·ομεναγιαζομεθααγιαζ·ομεθα
2ndαγιαζετε[LXX]αγιαζ·ετεαγιαζεσθεαγιαζ·εσθε
3rdαγιαζουσιν[LXX], αγιαζουσιαγιαζ·ουσι(ν), αγιαζ·ουσι(ν)αγιαζονταιαγιαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιαζω[GNT]αγιαζ·ωαγιαζωμαιαγιαζ·ωμαι
2ndαγιαζῃςαγιαζ·ῃςαγιαζῃαγιαζ·ῃ
3rdαγιαζῃαγιαζ·ῃαγιαζηταιαγιαζ·ηται
Pl1stαγιαζωμεναγιαζ·ωμεναγιαζωμεθααγιαζ·ωμεθα
2ndαγιαζητεαγιαζ·ητεαγιαζησθεαγιαζ·ησθε
3rdαγιαζωσιν[LXX], αγιαζωσιαγιαζ·ωσι(ν), αγιαζ·ωσι(ν)αγιαζωνταιαγιαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιαζοιμιαγιαζ·οιμιαγιαζοιμηναγιαζ·οιμην
2ndαγιαζοιςαγιαζ·οιςαγιαζοιοαγιαζ·οιο
3rdαγιαζοιαγιαζ·οιαγιαζοιτοαγιαζ·οιτο
Pl1stαγιαζοιμεναγιαζ·οιμεναγιαζοιμεθααγιαζ·οιμεθα
2ndαγιαζοιτεαγιαζ·οιτεαγιαζοισθεαγιαζ·οισθε
3rdαγιαζοιεν, αγιαζοισαναγιαζ·οιεν, αγιαζ·οισαν altαγιαζοιντοαγιαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγιαζεαγιαζ·εαγιαζουαγιαζ·ου
3rdαγιαζετωαγιαζ·ετωαγιαζεσθωαγιαζ·εσθω
Pl1st
2ndαγιαζετε[LXX]αγιαζ·ετεαγιαζεσθεαγιαζ·εσθε
3rdαγιαζετωσαν, αγιαζοντωναγιαζ·ετωσαν, αγιαζ·οντων classicalαγιαζεσθωσαν, αγιαζεσθωναγιαζ·εσθωσαν, αγιαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγιαζειν[LXX]​αγιαζ·ειναγιαζεσθαι​αγιαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιαζουσα[LXX]αγιαζον[GNT]αγιαζ·ουσ·ααγιαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαγιαζων[GNT][LXX]αγιαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγιαζουσαναγιαζοντααγιαζ·ουσ·αναγιαζ·ο[υ]ντ·α
Datαγιαζουσῃαγιαζοντιαγιαζ·ουσ·ῃαγιαζ·ο[υ]ντ·ι
Genαγιαζουσηςαγιαζοντοςαγιαζ·ουσ·ηςαγιαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγιαζουσαιαγιαζοντες[LXX]αγιαζοντααγιαζ·ουσ·αιαγιαζ·ο[υ]ντ·εςαγιαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγιαζουσαςαγιαζονταςαγιαζ·ουσ·αςαγιαζ·ο[υ]ντ·ας
Datαγιαζουσαιςαγιαζουσι, αγιαζουσιν[LXX]αγιαζ·ουσ·αιςαγιαζ·ου[ντ]·σι(ν), αγιαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγιαζουσωναγιαζοντωναγιαζ·ουσ·ωναγιαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιαζομενη[LXX]αγιαζομενεαγιαζ·ομεν·ηαγιαζ·ομεν·ε
Nomαγιαζομενοςαγιαζ·ομεν·ος
Accαγιαζομενηναγιαζομενον[LXX]αγιαζ·ομεν·ηναγιαζ·ομεν·ον
Datαγιαζομενῃαγιαζομενῳαγιαζ·ομεν·ῃαγιαζ·ομεν·ῳ
Genαγιαζομενηςαγιαζομενουαγιαζ·ομεν·ηςαγιαζ·ομεν·ου
PlVocαγιαζομεναιαγιαζομενοι[GNT]αγιαζομενα[LXX]αγιαζ·ομεν·αιαγιαζ·ομεν·οιαγιαζ·ομεν·α
Nom
Accαγιαζομεναςαγιαζομενους[GNT]αγιαζ·ομεν·αςαγιαζ·ομεν·ους
Datαγιαζομεναιςαγιαζομενοιςαγιαζ·ομεν·αιςαγιαζ·ομεν·οις
Genαγιαζομενωναγιαζομενωναγιαζ·ομεν·ωναγιαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιαζονε·αγιαζ·ονηγιαζομηνε·αγιαζ·ομην
2ndηγιαζεςε·αγιαζ·εςηγιαζουε·αγιαζ·ου
3rdηγιαζεν, ηγιαζεε·αγιαζ·ε(ν)ηγιαζετοε·αγιαζ·ετο
Pl1stηγιαζομενε·αγιαζ·ομενηγιαζομεθαε·αγιαζ·ομεθα
2ndηγιαζετεε·αγιαζ·ετεηγιαζεσθεε·αγιαζ·εσθε
3rdηγιαζον, ηγιαζοσανε·αγιαζ·ον, ε·αγιαζ·οσαν altηγιαζοντοε·αγιαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιασω[LXX]αγια·σωαγιασομαιαγια·σομαι
2ndαγιασεις[LXX]αγια·σειςαγιασῃ[GNT][LXX], αγιασει[LXX], αγιασεσαιαγια·σῃ, αγια·σει classical, αγια·σεσαι alt
3rdαγιασει[LXX]αγια·σειαγιασεταιαγια·σεται
Pl1stαγιασομεναγια·σομεναγιασομεθααγια·σομεθα
2ndαγιασετε[LXX]αγια·σετεαγιασεσθεαγια·σεσθε
3rdαγιασουσιν[LXX], αγιασουσιαγια·σουσι(ν), αγια·σουσι(ν)αγιασονταιαγια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιασοιμιαγια·σοιμιαγιασοιμηναγια·σοιμην
2ndαγιασοιςαγια·σοιςαγιασοιοαγια·σοιο
3rdαγιασοιαγια·σοιαγιασοιτοαγια·σοιτο
Pl1stαγιασοιμεναγια·σοιμεναγιασοιμεθααγια·σοιμεθα
2ndαγιασοιτεαγια·σοιτεαγιασοισθεαγια·σοισθε
3rdαγιασοιεναγια·σοιεναγιασοιντοαγια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγιασειν​αγια·σειν​αγιασεσθαι​αγια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιασουσααγιασον[GNT][LXX]αγια·σουσ·ααγια·σο[υ]ν[τ]
Nomαγιασωναγια·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγιασουσαναγιασοντααγια·σουσ·αναγια·σο[υ]ντ·α
Datαγιασουσῃαγιασοντιαγια·σουσ·ῃαγια·σο[υ]ντ·ι
Genαγιασουσηςαγιασοντοςαγια·σουσ·ηςαγια·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγιασουσαιαγιασοντεςαγιασοντααγια·σουσ·αιαγια·σο[υ]ντ·εςαγια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγιασουσαςαγιασονταςαγια·σουσ·αςαγια·σο[υ]ντ·ας
Datαγιασουσαιςαγιασουσι, αγιασουσιν[LXX]αγια·σουσ·αιςαγια·σου[ντ]·σι(ν), αγια·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγιασουσωναγιασοντωναγια·σουσ·ωναγια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιασομενηαγιασομενεαγια·σομεν·ηαγια·σομεν·ε
Nomαγιασομενοςαγια·σομεν·ος
Accαγιασομενηναγιασομενοναγια·σομεν·ηναγια·σομεν·ον
Datαγιασομενῃαγιασομενῳαγια·σομεν·ῃαγια·σομεν·ῳ
Genαγιασομενηςαγιασομενουαγια·σομεν·ηςαγια·σομεν·ου
PlVocαγιασομεναιαγιασομενοιαγιασομενααγια·σομεν·αιαγια·σομεν·οιαγια·σομεν·α
Nom
Accαγιασομεναςαγιασομενουςαγια·σομεν·αςαγια·σομεν·ους
Datαγιασομεναιςαγιασομενοιςαγια·σομεν·αιςαγια·σομεν·οις
Genαγιασομενωναγιασομενωναγια·σομεν·ωναγια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιασα[LXX]ε·αγια·σαηγιασαμηνε·αγια·σαμην
2ndηγιασας[LXX]ε·αγια·σαςηγιασωε·αγια·σω
3rdηγιασεν[GNT][LXX], ηγιασεε·αγια·σε(ν), ε·αγια·σε(ν)ηγιασατοε·αγια·σατο
Pl1stηγιασαμενε·αγια·σαμενηγιασαμεθαε·αγια·σαμεθα
2ndηγιασατε[LXX]ε·αγια·σατεηγιασασθεε·αγια·σασθε
3rdηγιασαν[LXX]ε·αγια·σανηγιασαντοε·αγια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιασω[LXX]αγια·σωαγιασωμαιαγια·σωμαι
2ndαγιασῃςαγια·σῃςαγιασῃ[GNT][LXX]αγια·σῃ
3rdαγιασῃ[GNT][LXX]αγια·σῃαγιασηταιαγια·σηται
Pl1stαγιασωμεναγια·σωμεναγιασωμεθααγια·σωμεθα
2ndαγιασητεαγια·σητεαγιασησθεαγια·σησθε
3rdαγιασωσιν[LXX], αγιασωσιαγια·σωσι(ν), αγια·σωσι(ν)αγιασωνταιαγια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγιασαιμιαγια·σαιμιαγιασαιμηναγια·σαιμην
2ndαγιασαις, αγιασειαςαγια·σαις, αγια·σειας classicalαγιασαιοαγια·σαιο
3rdαγιασαι[GNT][LXX], αγιασειεαγια·σαι, αγια·σειε classicalαγιασαιτοαγια·σαιτο
Pl1stαγιασαιμεναγια·σαιμεναγιασαιμεθααγια·σαιμεθα
2ndαγιασαιτεαγια·σαιτεαγιασαισθεαγια·σαισθε
3rdαγιασαιεν, αγιασαισαν, αγιασειαν, αγιασειεναγια·σαιεν, αγια·σαισαν alt, αγια·σειαν classical, αγια·σειεν classicalαγιασαιντοαγια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγιασον[GNT][LXX]αγια·σοναγιασαι[GNT][LXX]αγια·σαι
3rdαγιασατωαγια·σατωαγιασασθωαγια·σασθω
Pl1st
2ndαγιασατε[GNT][LXX]αγια·σατεαγιασασθεαγια·σασθε
3rdαγιασατωσαν, αγιασαντωναγια·σατωσαν, αγια·σαντων classicalαγιασασθωσαν, αγιασασθωναγια·σασθωσαν, αγια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγιασαι[GNT][LXX]​αγια·σαιαγιασασθαι​αγια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιασασααγιασας[GNT][LXX]αγιασαναγια·σασ·ααγια·σα[ντ]·ςαγια·σαν[τ]
Nom
Accαγιασασαναγιασαντααγια·σασ·αναγια·σαντ·α
Datαγιασασῃαγιασαντιαγια·σασ·ῃαγια·σαντ·ι
Genαγιασασηςαγιασαντοςαγια·σασ·ηςαγια·σαντ·ος
PlVocαγιασασαιαγιασαντες[LXX]αγιασαντααγια·σασ·αιαγια·σαντ·εςαγια·σαντ·α
Nom
Accαγιασασαςαγιασανταςαγια·σασ·αςαγια·σαντ·ας
Datαγιασασαιςαγιασασι, αγιασασιναγια·σασ·αιςαγια·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγιασασωναγιασαντωναγια·σασ·ωναγια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιασαμενηαγιασαμενεαγια·σαμεν·ηαγια·σαμεν·ε
Nomαγιασαμενοςαγια·σαμεν·ος
Accαγιασαμενηναγιασαμενοναγια·σαμεν·ηναγια·σαμεν·ον
Datαγιασαμενῃαγιασαμενῳαγια·σαμεν·ῃαγια·σαμεν·ῳ
Genαγιασαμενηςαγιασαμενουαγια·σαμεν·ηςαγια·σαμεν·ου
PlVocαγιασαμεναιαγιασαμενοιαγιασαμενααγια·σαμεν·αιαγια·σαμεν·οιαγια·σαμεν·α
Nom
Accαγιασαμεναςαγιασαμενουςαγια·σαμεν·αςαγια·σαμεν·ους
Datαγιασαμεναιςαγιασαμενοιςαγια·σαμεν·αιςαγια·σαμεν·οις
Genαγιασαμενωναγιασαμενωναγια·σαμεν·ωναγια·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιακα[LXX]ηγια·καηγιασμαιηγιασ·μαι
2ndηγιακας, ηγιακεςηγια·κας, ηγια·κες altηγιασαιηγιασ·[σ]αι
3rdηγιακεν[LXX], ηγιακεηγια·κε(ν), ηγια·κε(ν)ηγιασται[GNT]ηγιασ·ται
Pl1stηγιακαμενηγια·καμενηγιασμεθαηγιασ·μεθα
2ndηγιακατεηγια·κατεηγιασθεηγιασ·[σ]θε
3rdηγιακασιν, ηγιακασι, ηγιακανηγια·κασι(ν), ηγια·καν altηγιαδαταιηγιασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιασομαιηγιασ·[σ]ομαι
2ndηγιασῃ, ηγιασειηγιασ·[σ]ῃ, ηγιασ·[σ]ει classical
3rdηγιασεταιηγιασ·[σ]εται
Pl1stηγιασομεθαηγιασ·[σ]ομεθα
2ndηγιασεσθεηγιασ·[σ]εσθε
3rdηγιασονταιηγιασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιακωηγια·κω
2ndηγιακῃςηγια·κῃς
3rdηγιακῃηγια·κῃ
Pl1stηγιακωμενηγια·κωμεν
2ndηγιακητεηγια·κητε
3rdηγιακωσιν, ηγιακωσιηγια·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιακοιμι, ηγιακοιηνηγια·κοιμι, ηγια·κοιην classical
2ndηγιακοις, ηγιακοιηςηγια·κοις, ηγια·κοιης classical
3rdηγιακοι, ηγιακοιηηγια·κοι, ηγια·κοιη classical
Pl1stηγιακοιμενηγια·κοιμεν
2ndηγιακοιτεηγια·κοιτε
3rdηγιακοιενηγια·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιασοιμηνηγιασ·[σ]οιμην
2ndηγιασοιοηγιασ·[σ]οιο
3rdηγιασοιτοηγιασ·[σ]οιτο
Pl1stηγιασοιμεθαηγιασ·[σ]οιμεθα
2ndηγιασοισθεηγιασ·[σ]οισθε
3rdηγιασοιντοηγιασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγιακεηγια·κεηγιασοηγιασ·[σ]ο
3rdηγιακετωηγια·κετωηγιασθωηγιασ·[σ]θω
Pl1st
2ndηγιακετεηγια·κετεηγιασθεηγιασ·[σ]θε
3rdηγιακετωσανηγια·κετωσανηγιασθωσαν, ηγιασθωνηγιασ·[σ]θωσαν, ηγιασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγιακεναι​ηγια·κεναι​ηγιασθαι​ηγιασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγιασεσθαι​ηγιασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγιακυιαηγιακοςηγια·κυι·αηγια·κο[τ]·ς
Nomηγιακωςηγια·κο[τ]·^ς
Accηγιακυιανηγιακοταηγια·κυι·ανηγια·κοτ·α
Datηγιακυιᾳηγιακοτιηγια·κυι·ᾳηγια·κοτ·ι
Genηγιακυιαςηγιακοτοςηγια·κυι·αςηγια·κοτ·ος
PlVocηγιακυιαιηγιακοτεςηγιακοταηγια·κυι·αιηγια·κοτ·εςηγια·κοτ·α
Nom
Accηγιακυιαςηγιακοταςηγια·κυι·αςηγια·κοτ·ας
Datηγιακυιαιςηγιακοσι, ηγιακοσινηγια·κυι·αιςηγια·κο[τ]·σι(ν)
Genηγιακυιωνηγιακοτωνηγια·κυι·ωνηγια·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγιασμενη[GNT]ηγιασμενεηγιασ·μεν·ηηγιασ·μεν·ε
Nomηγιασμενοςηγιασ·μεν·ος
Accηγιασμενηνηγιασμενον[GNT][LXX]ηγιασ·μεν·ηνηγιασ·μεν·ον
Datηγιασμενῃηγιασμενῳηγιασ·μεν·ῃηγιασ·μεν·ῳ
Genηγιασμενης[LXX]ηγιασμενου[LXX]ηγιασ·μεν·ηςηγιασ·μεν·ου
PlVocηγιασμεναιηγιασμενοι[GNT][LXX]ηγιασμενα[LXX]ηγιασ·μεν·αιηγιασ·μεν·οιηγιασ·μεν·α
Nom
Accηγιασμενας[LXX]ηγιασμενους[LXX]ηγιασ·μεν·αςηγιασ·μεν·ους
Datηγιασμεναιςηγιασμενοις[GNT][LXX]ηγιασ·μεν·αιςηγιασ·μεν·οις
Genηγιασμενων[LXX]ηγιασμενων[LXX]ηγιασ·μεν·ωνηγιασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγιακειν, ηγιακηε·ηγια·κειν, ε·ηγια·κη classicalηγιασμηνε·ηγιασ·μην
2ndηγιακεις, ηγιακηςε·ηγια·κεις, ε·ηγια·κης classicalηγιασοε·ηγιασ·[σ]ο
3rdηγιακειε·ηγια·κειηγιαστοε·ηγιασ·το
Pl1stηγιακειμεν, ηγιακεμενε·ηγια·κειμεν, ε·ηγια·κεμεν classicalηγιασμεθαε·ηγιασ·μεθα
2ndηγιακειτε, ηγιακετεε·ηγια·κειτε, ε·ηγια·κετε classicalηγιασθεε·ηγιασ·[σ]θε
3rdηγιακεισαν, ηγιακεσανε·ηγια·κεισαν, ε·ηγια·κεσαν classicalηγιαδατοε·ηγιασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγιασθηνε·αγιασ·θην
2ndηγιασθης[LXX]ε·αγιασ·θης
3rdηγιασθη[GNT][LXX]ε·αγιασ·θη
Pl1stηγιασθημενε·αγιασ·θημεν
2ndηγιασθητε[GNT]ε·αγιασ·θητε
3rdηγιασθησαν[LXX]ε·αγιασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγιασθησομαι[LXX]αγιασ·θησομαι
2ndαγιασθησῃ, αγιασθησειαγιασ·θησῃ, αγιασ·θησει classical
3rdαγιασθησεται[LXX]αγιασ·θησεται
Pl1stαγιασθησομεθααγιασ·θησομεθα
2ndαγιασθησεσθε[LXX]αγιασ·θησεσθε
3rdαγιασθησονταιαγιασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγιασθωαγιασ·θω
2ndαγιασθῃςαγιασ·θῃς
3rdαγιασθῃ[LXX]αγιασ·θῃ
Pl1stαγιασθωμεναγιασ·θωμεν
2ndαγιασθητε[LXX]αγιασ·θητε
3rdαγιασθωσιν, αγιασθωσι[LXX]αγιασ·θωσι(ν), αγιασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγιασθειηναγιασ·θειην
2ndαγιασθειηςαγιασ·θειης
3rdαγιασθειηαγιασ·θειη
Pl1stαγιασθειημεν, αγιασθειμεναγιασ·θειημεν, αγιασ·θειμεν classical
2ndαγιασθειητε, αγιασθειτεαγιασ·θειητε, αγιασ·θειτε classical
3rdαγιασθειησαν, αγιασθειεναγιασ·θειησαν, αγιασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγιασθησοιμηναγιασ·θησοιμην
2ndαγιασθησοιοαγιασ·θησοιο
3rdαγιασθησοιτοαγιασ·θησοιτο
Pl1stαγιασθησοιμεθααγιασ·θησοιμεθα
2ndαγιασθησοισθεαγιασ·θησοισθε
3rdαγιασθησοιντοαγιασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγιασθητιαγιασ·θητι
3rdαγιασθητω[GNT]αγιασ·θητω
Pl1st
2ndαγιασθητε[LXX]αγιασ·θητε
3rdαγιασθητωσαν[LXX], αγιασθεντωναγιασ·θητωσαν, αγιασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αγιασθηναι[LXX]​αγιασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αγιασθησεσθαι​αγιασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιασθεισααγιασθειςαγιασθεναγιασ·θεισ·ααγιασ·θει[ντ]·ςαγιασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαγιασθεισαναγιασθεντααγιασ·θεισ·αναγιασ·θε[ι]ντ·α
Datαγιασθεισῃαγιασθεντιαγιασ·θεισ·ῃαγιασ·θε[ι]ντ·ι
Genαγιασθεισηςαγιασθεντοςαγιασ·θεισ·ηςαγιασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαγιασθεισαιαγιασθεντες[LXX]αγιασθεντααγιασ·θεισ·αιαγιασ·θε[ι]ντ·εςαγιασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαγιασθεισαςαγιασθενταςαγιασ·θεισ·αςαγιασ·θε[ι]ντ·ας
Datαγιασθεισαιςαγιασθεισι, αγιασθεισιναγιασ·θεισ·αιςαγιασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαγιασθεισωναγιασθεντωναγιασ·θεισ·ωναγιασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγιασθησομενηαγιασθησομενεαγιασ·θησομεν·ηαγιασ·θησομεν·ε
Nomαγιασθησομενοςαγιασ·θησομεν·ος
Accαγιασθησομενηναγιασθησομενοναγιασ·θησομεν·ηναγιασ·θησομεν·ον
Datαγιασθησομενῃαγιασθησομενῳαγιασ·θησομεν·ῃαγιασ·θησομεν·ῳ
Genαγιασθησομενηςαγιασθησομενουαγιασ·θησομεν·ηςαγιασ·θησομεν·ου
PlVocαγιασθησομεναιαγιασθησομενοιαγιασθησομενααγιασ·θησομεν·αιαγιασ·θησομεν·οιαγιασ·θησομεν·α
Nom
Accαγιασθησομεναςαγιασθησομενουςαγιασ·θησομεν·αςαγιασ·θησομεν·ους
Datαγιασθησομεναιςαγιασθησομενοιςαγιασ·θησομεν·αιςαγιασ·θησομεν·οις
Genαγιασθησομενωναγιασθησομενωναγιασ·θησομεν·ωναγιασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 22:12:57 EST