αφηκω • AFHKW • aphēkō

Search: αφηκεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφηκενἀφήκωαφ·ε·ηκ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
αφηκενἀφίημιαφ·ε·η·κε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφηκενἀφήκωαφ·ε·ηκ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
αφηκενἀφίημιαφ·ε·η·κε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφηκωαφ·ηκ·ωαφηκομαιαφ·ηκ·ομαι
2ndαφηκειςαφ·ηκ·ειςαφηκῃ, αφηκει, αφηκεσαιαφ·ηκ·ῃ, αφ·ηκ·ει classical, αφ·ηκ·εσαι alt
3rdαφηκειαφ·ηκ·ειαφηκεταιαφ·ηκ·εται
Pl1stαφηκομεναφ·ηκ·ομεναφηκομεθααφ·ηκ·ομεθα
2ndαφηκετεαφ·ηκ·ετεαφηκεσθεαφ·ηκ·εσθε
3rdαφηκουσιν, αφηκουσιαφ·ηκ·ουσι(ν)αφηκονταιαφ·ηκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφηκωαφ·ηκ·ωαφηκωμαιαφ·ηκ·ωμαι
2ndαφηκῃςαφ·ηκ·ῃςαφηκῃαφ·ηκ·ῃ
3rdαφηκῃαφ·ηκ·ῃαφηκηταιαφ·ηκ·ηται
Pl1stαφηκωμεναφ·ηκ·ωμεναφηκωμεθααφ·ηκ·ωμεθα
2ndαφηκητεαφ·ηκ·ητεαφηκησθεαφ·ηκ·ησθε
3rdαφηκωσιν, αφηκωσιαφ·ηκ·ωσι(ν)αφηκωνταιαφ·ηκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφηκοιμιαφ·ηκ·οιμιαφηκοιμηναφ·ηκ·οιμην
2ndαφηκοιςαφ·ηκ·οιςαφηκοιοαφ·ηκ·οιο
3rdαφηκοιαφ·ηκ·οιαφηκοιτοαφ·ηκ·οιτο
Pl1stαφηκοιμεναφ·ηκ·οιμεναφηκοιμεθααφ·ηκ·οιμεθα
2ndαφηκοιτεαφ·ηκ·οιτεαφηκοισθεαφ·ηκ·οισθε
3rdαφηκοιεν, αφηκοισαναφ·ηκ·οιεν, αφ·ηκ·οισαν altαφηκοιντοαφ·ηκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφηκεαφ·ηκ·εαφηκουαφ·ηκ·ου
3rdαφηκετωαφ·ηκ·ετωαφηκεσθωαφ·ηκ·εσθω
Pl1st
2ndαφηκετεαφ·ηκ·ετεαφηκεσθεαφ·ηκ·εσθε
3rdαφηκετωσαν, αφηκοντωναφ·ηκ·ετωσαν, αφ·ηκ·οντων classicalαφηκεσθωσαν, αφηκεσθωναφ·ηκ·εσθωσαν, αφ·ηκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφηκειν​αφ·ηκ·ειν​αφηκεσθαι​αφ·ηκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφηκουσααφηκοναφ·ηκ·ουσ·ααφ·ηκ·ο[υ]ν[τ]
Nomαφηκωναφ·ηκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφηκουσαναφηκοντααφ·ηκ·ουσ·αναφ·ηκ·ο[υ]ντ·α
Datαφηκουσῃαφηκοντιαφ·ηκ·ουσ·ῃαφ·ηκ·ο[υ]ντ·ι
Genαφηκουσηςαφηκοντοςαφ·ηκ·ουσ·ηςαφ·ηκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφηκουσαιαφηκοντεςαφηκοντααφ·ηκ·ουσ·αιαφ·ηκ·ο[υ]ντ·εςαφ·ηκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφηκουσαςαφηκονταςαφ·ηκ·ουσ·αςαφ·ηκ·ο[υ]ντ·ας
Datαφηκουσαιςαφηκουσι, αφηκουσιναφ·ηκ·ουσ·αιςαφ·ηκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφηκουσωναφηκοντωναφ·ηκ·ουσ·ωναφ·ηκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφηκομενηαφηκομενεαφ·ηκ·ομεν·ηαφ·ηκ·ομεν·ε
Nomαφηκομενοςαφ·ηκ·ομεν·ος
Accαφηκομενηναφηκομενοναφ·ηκ·ομεν·ηναφ·ηκ·ομεν·ον
Datαφηκομενῃαφηκομενῳαφ·ηκ·ομεν·ῃαφ·ηκ·ομεν·ῳ
Genαφηκομενηςαφηκομενουαφ·ηκ·ομεν·ηςαφ·ηκ·ομεν·ου
PlVocαφηκομεναιαφηκομενοιαφηκομενααφ·ηκ·ομεν·αιαφ·ηκ·ομεν·οιαφ·ηκ·ομεν·α
Nom
Accαφηκομεναςαφηκομενουςαφ·ηκ·ομεν·αςαφ·ηκ·ομεν·ους
Datαφηκομεναιςαφηκομενοιςαφ·ηκ·ομεν·αιςαφ·ηκ·ομεν·οις
Genαφηκομενωναφηκομενωναφ·ηκ·ομεν·ωναφ·ηκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφηκοναφ·ε·ηκ·οναφηκομηναφ·ε·ηκ·ομην
2ndαφηκες[GNT]αφ·ε·ηκ·εςαφηκουαφ·ε·ηκ·ου
3rdαφηκεν[GNT][LXX], αφηκεαφ·ε·ηκ·ε(ν), αφ·ε·ηκ·ε(ν)αφηκετοαφ·ε·ηκ·ετο
Pl1stαφηκομεναφ·ε·ηκ·ομεναφηκομεθααφ·ε·ηκ·ομεθα
2ndαφηκετεαφ·ε·ηκ·ετεαφηκεσθεαφ·ε·ηκ·εσθε
3rdαφηκον, αφηκοσαναφ·ε·ηκ·ον, αφ·ε·ηκ·οσαν altαφηκοντοαφ·ε·ηκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Nov-2019 17:03:44 EST