αφιημι • AFIHMI • aphiēmi

Search: αφιεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφιεταιἀφίημιαφ·ι(ε)·ταιpres mp ind 3rd sg

ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιουμαιαφ·ι(ε)·ομαι
2ndαφιεις, αφεις[GNT][LXX]αφ·ι(ε)·εις, irreg. αφ·(ε)·εις (instead of αφ·ι(ε)·εις > αφιεις)αφιῃ, αφιει, αφιεισαιαφ·ι(ε)·ῃ, αφ·ι(ε)·ει classical, αφ·ι(ε)·εσαι alt
3rdαφιειαφ·ι(ε)·ειαφιειταιαφ·ι(ε)·εται
Pl1stαφιουμεν, αφιομεν[GNT]αφ·ι(ε)·ομεν, irreg. αφ·ι·ομεν (instead of αφ·ι(ε)·ομεν > αφιουμεν)αφιουμεθααφ·ι(ε)·ομεθα
2ndαφιειτεαφ·ι(ε)·ετεαφιεισθεαφ·ι(ε)·εσθε
3rdαφιουσιν[GNT][LXX], αφιουσιαφ·ι(ε)·ουσι(ν), αφ·ι(ε)·ουσι(ν)αφιουνταιαφ·ι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιημι[GNT][LXX]αφ·ι(ε)·^μιαφιεμαιαφ·ι(ε)·μαι
2ndαφιης, αφιηθααφ·ι(ε)·^ς, αφ·ι(ε)·^θα classicalαφιεσαιαφ·ι(ε)·σαι
3rdαφιησιν[GNT][LXX], αφιησι[LXX]αφ·ι(ε)·^σι(ν)αφιεται[GNT][LXX]αφ·ι(ε)·ται
Pl1stαφιεμεν[GNT][LXX]αφ·ι(ε)·μεναφιεμεθααφ·ι(ε)·μεθα
2ndαφιετε[GNT]αφ·ι(ε)·τεαφιεσθεαφ·ι(ε)·σθε
3rdαφιασιν, αφιασιαφ·ι·ασι(ν) (instead of αφ·ι(ε)·ασι(ν) > αφιεασιν), αφ·ι·ασι(ν) (instead of αφ·ι(ε)·ασι(ν) > αφιεασι)αφιενται[GNT]αφ·ι(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιω[LXX]αφ·ι(ε)·ωαφιωμαιαφ·ι(ε)·ωμαι
2ndαφιῃςαφ·ι(ε)·ῃςαφιῃαφ·ι(ε)·ῃ
3rdαφιῃαφ·ι(ε)·ῃαφιηταιαφ·ι(ε)·ηται
Pl1stαφιωμεναφ·ι(ε)·ωμεναφιωμεθααφ·ι(ε)·ωμεθα
2ndαφιητεαφ·ι(ε)·ητεαφιησθεαφ·ι(ε)·ησθε
3rdαφιωσιν, αφιωσι[LXX]αφ·ι(ε)·ωσι(ν), αφ·ι(ε)·ωσι(ν)αφιωνταιαφ·ι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιοιμιαφ·ι(ε)·οιμιαφιοιμηναφ·ι(ε)·οιμην
2ndαφιοιςαφ·ι(ε)·οιςαφιοιοαφ·ι(ε)·οιο
3rdαφιοιαφ·ι(ε)·οιαφιοιτοαφ·ι(ε)·οιτο
Pl1stαφιοιμεναφ·ι(ε)·οιμεναφιοιμεθααφ·ι(ε)·οιμεθα
2ndαφιοιτεαφ·ι(ε)·οιτεαφιοισθεαφ·ι(ε)·οισθε
3rdαφιοιεν, αφιοισαναφ·ι(ε)·οιεν, αφ·ι(ε)·οισαν altαφιοιντοαφ·ι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιειηναφ·ι(ε)·ιηναφιειμηναφ·ι(ε)·ιμην
2ndαφιειηςαφ·ι(ε)·ιηςαφιειοαφ·ι(ε)·ιο
3rdαφιειηαφ·ι(ε)·ιηαφιειτοαφ·ι(ε)·ιτο
Pl1stαφιειημεν, αφιειμεναφ·ι(ε)·ιημεν, αφ·ι(ε)·ιμεν classicalαφιειμεθααφ·ι(ε)·ιμεθα
2ndαφιειητε, αφιειτεαφ·ι(ε)·ιητε, αφ·ι(ε)·ιτε classicalαφιεισθεαφ·ι(ε)·ισθε
3rdαφιειησαν, αφιειεναφ·ι(ε)·ιησαν, αφ·ι(ε)·ιεν classicalαφιειντοαφ·ι(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφιειαφ·ι(ε)·εαφιουαφ·ι(ε)·ου
3rdαφιειτωαφ·ι(ε)·ετωαφιεισθωαφ·ι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαφιειτεαφ·ι(ε)·ετεαφιεισθεαφ·ι(ε)·εσθε
3rdαφιειτωσαν, αφιουντωναφ·ι(ε)·ετωσαν, αφ·ι(ε)·οντων classicalαφιεισθωσαν, αφιεισθωναφ·ι(ε)·εσθωσαν, αφ·ι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφιεθι, αφιεςαφ·ι(ε)·θι, αφ·ι(ε)·ςαφιεσοαφ·ι(ε)·σο
3rdαφιετω[GNT]αφ·ι(ε)·τωαφιεσθω[LXX]αφ·ι(ε)·σθω
Pl1st
2ndαφιετε[GNT]αφ·ι(ε)·τεαφιεσθεαφ·ι(ε)·σθε
3rdαφιετωσαν[LXX], αφιεντωναφ·ι(ε)·τωσαν, αφ·ι(ε)·ντων classicalαφιεσθωσαν, αφιεσθωναφ·ι(ε)·σθωσαν, αφ·ι(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφιειν​αφ·ι(ε)·ειν​αφιεισθαι​αφ·ι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφιεναι[GNT][LXX], αφιειναι​αφ·ι(ε)·ναι, αφ·ι(ε)·εναι​αφιεσθαι​αφ·ι(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφιουσααφιουναφ·ι(ε)·ουσ·ααφ·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαφιων[LXX]αφ·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφιουσαναφιουντααφ·ι(ε)·ουσ·αναφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαφιουσῃαφιουντιαφ·ι(ε)·ουσ·ῃαφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαφιουσηςαφιουντοςαφ·ι(ε)·ουσ·ηςαφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφιουσαιαφιουντεςαφιουντααφ·ι(ε)·ουσ·αιαφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·εςαφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφιουσαςαφιουνταςαφ·ι(ε)·ουσ·αςαφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαφιουσαιςαφιουσι, αφιουσιν[GNT][LXX]αφ·ι(ε)·ουσ·αιςαφ·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αφ·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφιουσωναφιουντωναφ·ι(ε)·ουσ·ωναφ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφιουμενηαφιουμενεαφ·ι(ε)·ομεν·ηαφ·ι(ε)·ομεν·ε
Nomαφιουμενοςαφ·ι(ε)·ομεν·ος
Accαφιουμενηναφιουμενοναφ·ι(ε)·ομεν·ηναφ·ι(ε)·ομεν·ον
Datαφιουμενῃαφιουμενῳαφ·ι(ε)·ομεν·ῃαφ·ι(ε)·ομεν·ῳ
Genαφιουμενηςαφιουμενουαφ·ι(ε)·ομεν·ηςαφ·ι(ε)·ομεν·ου
PlVocαφιουμεναιαφιουμενοιαφιουμενααφ·ι(ε)·ομεν·αιαφ·ι(ε)·ομεν·οιαφ·ι(ε)·ομεν·α
Nom
Accαφιουμεναςαφιουμενουςαφ·ι(ε)·ομεν·αςαφ·ι(ε)·ομεν·ους
Datαφιουμεναιςαφιουμενοιςαφ·ι(ε)·ομεν·αιςαφ·ι(ε)·ομεν·οις
Genαφιουμενωναφιουμενωναφ·ι(ε)·ομεν·ωναφ·ι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφιεισααφιειςαφιεναφ·ι(ε)·εσ·ααφ·ι(ε)·[ντ]·ςαφ·ι(ε)·ν[τ]
Nom
Accαφιεισαναφιεντααφ·ι(ε)·εσ·αναφ·ι(ε)·ντ·α
Datαφιεισῃαφιεντιαφ·ι(ε)·εσ·ῃαφ·ι(ε)·ντ·ι
Genαφιεισηςαφιεντοςαφ·ι(ε)·εσ·ηςαφ·ι(ε)·ντ·ος
PlVocαφιεισαιαφιεντεςαφιεντααφ·ι(ε)·εσ·αιαφ·ι(ε)·ντ·εςαφ·ι(ε)·ντ·α
Nom
Accαφιεισαςαφιενταςαφ·ι(ε)·εσ·αςαφ·ι(ε)·ντ·ας
Datαφιεισαιςαφιεισι, αφιεισιναφ·ι(ε)·εσ·αιςαφ·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > αφιεισι, αφ·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > αφιεισιν
Genαφιεισωναφιεντωναφ·ι(ε)·εσ·ωναφ·ι(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφιεμενηαφιεμενεαφ·ι(ε)·μεν·ηαφ·ι(ε)·μεν·ε
Nomαφιεμενοςαφ·ι(ε)·μεν·ος
Accαφιεμενηναφιεμενοναφ·ι(ε)·μεν·ηναφ·ι(ε)·μεν·ον
Datαφιεμενῃαφιεμενῳαφ·ι(ε)·μεν·ῃαφ·ι(ε)·μεν·ῳ
Genαφιεμενηςαφιεμενουαφ·ι(ε)·μεν·ηςαφ·ι(ε)·μεν·ου
PlVocαφιεμεναιαφιεμενοιαφιεμενααφ·ι(ε)·μεν·αιαφ·ι(ε)·μεν·οιαφ·ι(ε)·μεν·α
Nom
Accαφιεμεναςαφιεμενουςαφ·ι(ε)·μεν·αςαφ·ι(ε)·μεν·ους
Datαφιεμεναιςαφιεμενοιςαφ·ι(ε)·μεν·αιςαφ·ι(ε)·μεν·οις
Genαφιεμενωναφιεμενωναφ·ι(ε)·μεν·ωναφ·ι(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιουναφ·ε·ι(ε)·οναφιουμηναφ·ε·ι(ε)·ομην
2ndαφιεις, ηφιεις[LXX]αφ·ε·ι(ε)·ες, irreg. ε·αφι(ε)·ες (instead of αφ·ε·ι(ε)·ς > αφιεις)αφιουαφ·ε·ι(ε)·ου
3rdαφιει, ηφιεν[GNT]αφ·ε·ι(ε)·ε, irreg. ε·αφι·ε(ν) (instead of αφ·ε·ι(ε)·ε > αφιει or ε·αφι(ε)·ε > ηφιει)αφιειτοαφ·ε·ι(ε)·ετο
Pl1stαφιουμεναφ·ε·ι(ε)·ομεναφιουμεθααφ·ε·ι(ε)·ομεθα
2ndαφιειτεαφ·ε·ι(ε)·ετεαφιεισθεαφ·ε·ι(ε)·εσθε
3rdαφιουν, αφιουσαναφ·ε·ι(ε)·ον, αφ·ε·ι(ε)·οσαν altαφιουντοαφ·ε·ι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιηναφ·ε·ι(ε)·^ναφιεμηναφ·ε·ι(ε)·μην
2ndαφιης, αφιησθααφ·ε·ι(ε)·^ς, αφ·ε·ι(ε)·^σθα classicalαφιεσοαφ·ε·ι(ε)·σο
3rdαφιηαφ·ε·ι(ε)·^αφιετοαφ·ε·ι(ε)·το
Pl1stαφιεμεν[GNT][LXX]αφ·ε·ι(ε)·μεναφιεμεθααφ·ε·ι(ε)·μεθα
2ndαφιετε[GNT]αφ·ε·ι(ε)·τεαφιεσθεαφ·ε·ι(ε)·σθε
3rdαφιεσαναφ·ε·ι(ε)·σαναφιεντοαφ·ε·ι(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφησω[GNT][LXX]αφ·η·σωαφησομαιαφ·η·σομαι
2ndαφησεις[GNT][LXX]αφ·η·σειςαφησῃ, αφησει[GNT][LXX], αφησεσαιαφ·η·σῃ, αφ·η·σει classical, αφ·η·σεσαι alt
3rdαφησει[GNT][LXX]αφ·η·σειαφησεταιαφ·η·σεται
Pl1stαφησομεν[LXX]αφ·η·σομεναφησομεθααφ·η·σομεθα
2ndαφησετεαφ·η·σετεαφησεσθεαφ·η·σεσθε
3rdαφησουσιν[GNT][LXX], αφησουσιαφ·η·σουσι(ν), αφ·η·σουσι(ν)αφησονταιαφ·η·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφησοιμιαφ·η·σοιμιαφησοιμηναφ·η·σοιμην
2ndαφησοιςαφ·η·σοιςαφησοιοαφ·η·σοιο
3rdαφησοιαφ·η·σοιαφησοιτοαφ·η·σοιτο
Pl1stαφησοιμεναφ·η·σοιμεναφησοιμεθααφ·η·σοιμεθα
2ndαφησοιτεαφ·η·σοιτεαφησοισθεαφ·η·σοισθε
3rdαφησοιεναφ·η·σοιεναφησοιντοαφ·η·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφησειν​αφ·η·σειν​αφησεσθαι​αφ·η·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφησουσααφησοναφ·η·σουσ·ααφ·η·σο[υ]ν[τ]
Nomαφησωναφ·η·σο[υ]ν[τ]·^
Accαφησουσαναφησοντααφ·η·σουσ·αναφ·η·σο[υ]ντ·α
Datαφησουσῃαφησοντιαφ·η·σουσ·ῃαφ·η·σο[υ]ντ·ι
Genαφησουσηςαφησοντοςαφ·η·σουσ·ηςαφ·η·σο[υ]ντ·ος
PlVocαφησουσαιαφησοντεςαφησοντααφ·η·σουσ·αιαφ·η·σο[υ]ντ·εςαφ·η·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαφησουσαςαφησονταςαφ·η·σουσ·αςαφ·η·σο[υ]ντ·ας
Datαφησουσαιςαφησουσι, αφησουσιν[GNT][LXX]αφ·η·σουσ·αιςαφ·η·σου[ντ]·σι(ν), αφ·η·σου[ντ]·σι(ν)
Genαφησουσωναφησοντωναφ·η·σουσ·ωναφ·η·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφησομενηαφησομενεαφ·η·σομεν·ηαφ·η·σομεν·ε
Nomαφησομενοςαφ·η·σομεν·ος
Accαφησομενηναφησομενοναφ·η·σομεν·ηναφ·η·σομεν·ον
Datαφησομενῃαφησομενῳαφ·η·σομεν·ῃαφ·η·σομεν·ῳ
Genαφησομενηςαφησομενουαφ·η·σομεν·ηςαφ·η·σομεν·ου
PlVocαφησομεναιαφησομενοιαφησομενααφ·η·σομεν·αιαφ·η·σομεν·οιαφ·η·σομεν·α
Nom
Accαφησομεναςαφησομενουςαφ·η·σομεν·αςαφ·η·σομεν·ους
Datαφησομεναιςαφησομενοιςαφ·η·σομεν·αιςαφ·η·σομεν·οις
Genαφησομενωναφησομενωναφ·η·σομεν·ωναφ·η·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφηκα[GNT][LXX]αφ·ε·η·κααφηκαμηναφ·ε·η·καμην
2ndαφηκας[GNT][LXX], αφηκες[GNT]αφ·ε·η·κας, αφ·ε·η·κες altαφηκωαφ·ε·η·κω
3rdαφηκεν[GNT][LXX], αφηκεαφ·ε·η·κε(ν), αφ·ε·η·κε(ν)αφηκατοαφ·ε·η·κατο
Pl1stαφηκαμεν[GNT][LXX]αφ·ε·η·καμεναφηκαμεθααφ·ε·η·καμεθα
2ndαφηκατε[GNT]αφ·ε·η·κατεαφηκασθεαφ·ε·η·κασθε
3rdαφηκαν[GNT][LXX]αφ·ε·η·καναφηκαντοαφ·ε·η·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφησω[GNT][LXX]αφ·η·σωαφησωμαιαφ·η·σωμαι
2ndαφησῃςαφ·η·σῃςαφησῃαφ·η·σῃ
3rdαφησῃαφ·η·σῃαφησηταιαφ·η·σηται
Pl1stαφησωμεναφ·η·σωμεναφησωμεθααφ·η·σωμεθα
2ndαφησητεαφ·η·σητεαφησησθεαφ·η·σησθε
3rdαφησωσιν, αφησωσιαφ·η·σωσι(ν)αφησωνταιαφ·η·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφησαιμιαφ·η·σαιμιαφησαιμηναφ·η·σαιμην
2ndαφησαις, αφησειαςαφ·η·σαις, αφ·η·σειας classicalαφησαιοαφ·η·σαιο
3rdαφησαι, αφησειεαφ·η·σαι, αφ·η·σειε classicalαφησαιτοαφ·η·σαιτο
Pl1stαφησαιμεναφ·η·σαιμεναφησαιμεθααφ·η·σαιμεθα
2ndαφησαιτεαφ·η·σαιτεαφησαισθεαφ·η·σαισθε
3rdαφησαιεν, αφησαισαν, αφησειαν, αφησειεναφ·η·σαιεν, αφ·η·σαισαν alt, αφ·η·σειαν classical, αφ·η·σειεν classicalαφησαιντοαφ·η·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφησοναφ·η·σοναφησαιαφ·η·σαι
3rdαφησατωαφ·η·σατωαφησασθωαφ·η·σασθω
Pl1st
2ndαφησατεαφ·η·σατεαφησασθεαφ·η·σασθε
3rdαφησατωσαν, αφησαντωναφ·η·σατωσαν, αφ·η·σαντων classicalαφησασθωσαν, αφησασθωναφ·η·σασθωσαν, αφ·η·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφησαι​αφ·η·σαι​αφησασθαι​αφ·η·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφησασααφησαςαφησαναφ·η·σασ·ααφ·η·σα[ντ]·ςαφ·η·σαν[τ]
Nom
Accαφησασαναφησαντααφ·η·σασ·αναφ·η·σαντ·α
Datαφησασῃαφησαντιαφ·η·σασ·ῃαφ·η·σαντ·ι
Genαφησασηςαφησαντοςαφ·η·σασ·ηςαφ·η·σαντ·ος
PlVocαφησασαιαφησαντεςαφησαντααφ·η·σασ·αιαφ·η·σαντ·εςαφ·η·σαντ·α
Nom
Accαφησασαςαφησανταςαφ·η·σασ·αςαφ·η·σαντ·ας
Datαφησασαιςαφησασι, αφησασιναφ·η·σασ·αιςαφ·η·σα[ντ]·σι(ν)
Genαφησασωναφησαντωναφ·η·σασ·ωναφ·η·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφησαμενηαφησαμενεαφ·η·σαμεν·ηαφ·η·σαμεν·ε
Nomαφησαμενοςαφ·η·σαμεν·ος
Accαφησαμενηναφησαμενοναφ·η·σαμεν·ηναφ·η·σαμεν·ον
Datαφησαμενῃαφησαμενῳαφ·η·σαμεν·ῃαφ·η·σαμεν·ῳ
Genαφησαμενηςαφησαμενουαφ·η·σαμεν·ηςαφ·η·σαμεν·ου
PlVocαφησαμεναιαφησαμενοιαφησαμενααφ·η·σαμεν·αιαφ·η·σαμεν·οιαφ·η·σαμεν·α
Nom
Accαφησαμεναςαφησαμενουςαφ·η·σαμεν·αςαφ·η·σαμεν·ους
Datαφησαμεναιςαφησαμενοιςαφ·η·σαμεν·αιςαφ·η·σαμεν·οις
Genαφησαμενωναφησαμενωναφ·η·σαμεν·ωναφ·η·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφειοναφ·ε·(ε)·οναφειομηναφ·ε·(ε)·ομην
2ndαφειεςαφ·ε·(ε)·εςαφειουαφ·ε·(ε)·ου
3rdαφειεν, αφειεαφ·ε·(ε)·εαφειετοαφ·ε·(ε)·ετο
Pl1stαφειομεναφ·ε·(ε)·ομεναφειομεθααφ·ε·(ε)·ομεθα
2ndαφειετεαφ·ε·(ε)·ετεαφειεσθεαφ·ε·(ε)·εσθε
3rdαφειον, αφειοσαναφ·ε·(ε)·ον, αφ·ε·(ε)·οσαν altαφειοντοαφ·ε·(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεειναφ·ε·(ε)·^ναφειμηναφ·ε·(ε)·μην
2ndαφεεις, αφεεισθααφ·ε·(ε)·^ς, αφ·ε·(ε)·^σθα classicalαφεισοαφ·ε·(ε)·σο
3rdαφεειαφ·ε·(ε)·^αφειτοαφ·ε·(ε)·το
Pl1stαφειμεναφ·ε·(ε)·μεναφειμεθααφ·ε·(ε)·μεθα
2ndαφειτεαφ·ε·(ε)·τεαφεισθεαφ·ε·(ε)·σθε
3rdαφεισαναφ·ε·(ε)·σαναφειντοαφ·ε·(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωαφ·(ε)·ωαφωμαιαφ·(ε)·ωμαι
2ndαφῃς[LXX]αφ·(ε)·ῃςαφῃ[GNT][LXX]αφ·(ε)·ῃ
3rdαφῃ[GNT][LXX]αφ·(ε)·ῃαφηταιαφ·(ε)·ηται
Pl1stαφωμεν[GNT]αφ·(ε)·ωμεναφωμεθααφ·(ε)·ωμεθα
2ndαφητε[GNT][LXX]αφ·(ε)·ητεαφησθεαφ·(ε)·ησθε
3rdαφωσιν, αφωσιαφ·(ε)·ωσι(ν)αφωνταιαφ·(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφοιμιαφ·(ε)·οιμιαφοιμηναφ·(ε)·οιμην
2ndαφοιςαφ·(ε)·οιςαφοιοαφ·(ε)·οιο
3rdαφοιαφ·(ε)·οιαφοιτοαφ·(ε)·οιτο
Pl1stαφοιμεναφ·(ε)·οιμεναφοιμεθααφ·(ε)·οιμεθα
2ndαφοιτεαφ·(ε)·οιτεαφοισθεαφ·(ε)·οισθε
3rdαφοιεν, αφοισαναφ·(ε)·οιεν, αφ·(ε)·οισαν altαφοιντοαφ·(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφειηναφ·(ε)·ιηναφειμηναφ·(ε)·ιμην
2ndαφειηςαφ·(ε)·ιηςαφειοαφ·(ε)·ιο
3rdαφειηαφ·(ε)·ιηαφειτοαφ·(ε)·ιτο
Pl1stαφειημεν, αφειμεναφ·(ε)·ιημεν, αφ·(ε)·ιμεν classicalαφειμεθααφ·(ε)·ιμεθα
2ndαφειητε, αφειτεαφ·(ε)·ιητε, αφ·(ε)·ιτε classicalαφεισθεαφ·(ε)·ισθε
3rdαφειησαν, αφειεναφ·(ε)·ιησαν, αφ·(ε)·ιεν classicalαφειντοαφ·(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφειαφ·(ε)·εαφουαφ·(ε)·ου
3rdαφειτωαφ·(ε)·ετωαφεισθωαφ·(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαφειτεαφ·(ε)·ετεαφεισθεαφ·(ε)·εσθε
3rdαφειτωσαν, αφουντωναφ·(ε)·ετωσαν, αφ·(ε)·οντων classicalαφεισθωσαν, αφεισθωναφ·(ε)·εσθωσαν, αφ·(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφεθι, αφες[GNT][LXX]αφ·(ε)·θι, αφ·(ε)·ςαφεσοαφ·(ε)·σο
3rdαφετω[LXX]αφ·(ε)·τωαφεσθωαφ·(ε)·σθω
Pl1st
2ndαφετε[GNT][LXX]αφ·(ε)·τεαφεσθεαφ·(ε)·σθε
3rdαφετωσαν, αφεντωναφ·(ε)·τωσαν, αφ·(ε)·ντων classicalαφεσθωσαν, αφεσθωναφ·(ε)·σθωσαν, αφ·(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφειν​αφ·(ε)·ειν​αφεισθαι​αφ·(ε)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφεναι, αφειναι[GNT][LXX]​αφ·(ε)·ναι, αφ·(ε)·εναιαφεσθαι​αφ·(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφουσααφουναφ·(ε)·ουσ·ααφ·(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαφων[GNT]αφ·(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφουσαναφουντααφ·(ε)·ουσ·αναφ·(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαφουσῃαφουντιαφ·(ε)·ουσ·ῃαφ·(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαφουσηςαφουντοςαφ·(ε)·ουσ·ηςαφ·(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφουσαιαφουντεςαφουντααφ·(ε)·ουσ·αιαφ·(ε)·ο[υ]ντ·εςαφ·(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφουσαςαφουνταςαφ·(ε)·ουσ·αςαφ·(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαφουσαιςαφουσι, αφουσιναφ·(ε)·ουσ·αιςαφ·(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφουσωναφουντωναφ·(ε)·ουσ·ωναφ·(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφουμενηαφουμενεαφ·(ε)·ομεν·ηαφ·(ε)·ομεν·ε
Nomαφουμενοςαφ·(ε)·ομεν·ος
Accαφουμενηναφουμενοναφ·(ε)·ομεν·ηναφ·(ε)·ομεν·ον
Datαφουμενῃαφουμενῳαφ·(ε)·ομεν·ῃαφ·(ε)·ομεν·ῳ
Genαφουμενηςαφουμενουαφ·(ε)·ομεν·ηςαφ·(ε)·ομεν·ου
PlVocαφουμεναιαφουμενοιαφουμενααφ·(ε)·ομεν·αιαφ·(ε)·ομεν·οιαφ·(ε)·ομεν·α
Nom
Accαφουμεναςαφουμενουςαφ·(ε)·ομεν·αςαφ·(ε)·ομεν·ους
Datαφουμεναιςαφουμενοιςαφ·(ε)·ομεν·αιςαφ·(ε)·ομεν·οις
Genαφουμενωναφουμενωναφ·(ε)·ομεν·ωναφ·(ε)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεισα[LXX]αφεις[GNT][LXX]αφεναφ·(ε)·εσ·ααφ·(ε)·[ντ]·ςαφ·(ε)·ν[τ]
Nom
Accαφεισαναφεντααφ·(ε)·εσ·αναφ·(ε)·ντ·α
Datαφεισῃαφεντιαφ·(ε)·εσ·ῃαφ·(ε)·ντ·ι
Genαφεισηςαφεντοςαφ·(ε)·εσ·ηςαφ·(ε)·ντ·ος
PlVocαφεισαιαφεντες[GNT][LXX]αφεντααφ·(ε)·εσ·αιαφ·(ε)·ντ·εςαφ·(ε)·ντ·α
Nom
Accαφεισαςαφενταςαφ·(ε)·εσ·αςαφ·(ε)·ντ·ας
Datαφεισαιςαφεισι, αφεισιναφ·(ε)·εσ·αιςαφ·(ε)·[ντ]·σι(ν) > αφεισι, αφ·(ε)·[ντ]·σι(ν) > αφεισιν
Genαφεισωναφεντωναφ·(ε)·εσ·ωναφ·(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεμενηαφεμενεαφ·(ε)·μεν·ηαφ·(ε)·μεν·ε
Nomαφεμενοςαφ·(ε)·μεν·ος
Accαφεμενηναφεμενοναφ·(ε)·μεν·ηναφ·(ε)·μεν·ον
Datαφεμενῃαφεμενῳαφ·(ε)·μεν·ῃαφ·(ε)·μεν·ῳ
Genαφεμενηςαφεμενουαφ·(ε)·μεν·ηςαφ·(ε)·μεν·ου
PlVocαφεμεναιαφεμενοιαφεμενααφ·(ε)·μεν·αιαφ·(ε)·μεν·οιαφ·(ε)·μεν·α
Nom
Accαφεμεναςαφεμενουςαφ·(ε)·μεν·αςαφ·(ε)·μεν·ους
Datαφεμεναιςαφεμενοιςαφ·(ε)·μεν·αιςαφ·(ε)·μεν·οις
Genαφεμενωναφεμενωναφ·(ε)·μεν·ωναφ·(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεωμαι, αφειμαιαφ·εω·μαι, αφ·ει·μαι
2ndαφεωσαι, αφεισαιαφ·εω·σαι, αφ·ει·σαι
3rdαφεωται, αφειταιαφ·εω·ται, αφ·ει·ται
Pl1stαφεωμεθα, αφειμεθααφ·εω·μεθα, αφ·ει·μεθα
2ndαφεωσθε, αφεισθεαφ·εω·σθε, αφ·ει·σθε
3rdαφεωνται[GNT], αφεινταιαφ·εω·νται, αφ·ει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεωσομαι, αφεισομαιαφ·εω·σομαι, αφ·ει·σομαι
2ndαφεωσῃ, αφεισῃ, αφεωσει, αφεισειαφ·εω·σῃ, αφ·ει·σῃ, αφ·εω·σει classical, αφ·ει·σει classical
3rdαφεωσεται, αφεισεταιαφ·εω·σεται, αφ·ει·σεται
Pl1stαφεωσομεθα, αφεισομεθααφ·εω·σομεθα, αφ·ει·σομεθα
2ndαφεωσεσθε, αφεισεσθεαφ·εω·σεσθε, αφ·ει·σεσθε
3rdαφεωσονται, αφεισονταιαφ·εω·σονται, αφ·ει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεωσοιμην, αφεισοιμηναφ·εω·σοιμην, αφ·ει·σοιμην
2ndαφεωσοιο, αφεισοιοαφ·εω·σοιο, αφ·ει·σοιο
3rdαφεωσοιτο, αφεισοιτοαφ·εω·σοιτο, αφ·ει·σοιτο
Pl1stαφεωσοιμεθα, αφεισοιμεθααφ·εω·σοιμεθα, αφ·ει·σοιμεθα
2ndαφεωσοισθε, αφεισοισθεαφ·εω·σοισθε, αφ·ει·σοισθε
3rdαφεωσοιντο, αφεισοιντοαφ·εω·σοιντο, αφ·ει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφεωσο, αφεισοαφ·εω·σο, αφ·ει·σο
3rdαφεωσθω, αφεισθωαφ·εω·σθω, αφ·ει·σθω
Pl1st
2ndαφεωσθε, αφεισθεαφ·εω·σθε, αφ·ει·σθε
3rdαφεωσθωσαν, αφεισθωσαν, αφεωσθων, αφεισθωναφ·εω·σθωσαν, αφ·ει·σθωσαν, αφ·εω·σθων classical, αφ·ει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφεωσθαι, αφεισθαι​αφ·εω·σθαι, αφ·ει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφεωσεσθαι, αφεισεσθαι​αφ·εω·σεσθαι, αφ·ει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεωμενη, αφειμενη[LXX]αφεωμενε, αφειμενεαφ·εω·μεν·η, αφ·ει·μεν·ηαφ·εω·μεν·ε, αφ·ει·μεν·ε
Nomαφεωμενος, αφειμενοςαφ·εω·μεν·ος, αφ·ει·μεν·ος
Accαφεωμενην, αφειμενηναφεωμενον, αφειμενοναφ·εω·μεν·ην, αφ·ει·μεν·ηναφ·εω·μεν·ον, αφ·ει·μεν·ον
Datαφεωμενῃ, αφειμενῃαφεωμενῳ, αφειμενῳαφ·εω·μεν·ῃ, αφ·ει·μεν·ῃαφ·εω·μεν·ῳ, αφ·ει·μεν·ῳ
Genαφεωμενης, αφειμενηςαφεωμενου, αφειμενουαφ·εω·μεν·ης, αφ·ει·μεν·ηςαφ·εω·μεν·ου, αφ·ει·μεν·ου
PlVocαφεωμεναι, αφειμεναιαφεωμενοι, αφειμενοιαφεωμενα, αφειμενααφ·εω·μεν·αι, αφ·ει·μεν·αιαφ·εω·μεν·οι, αφ·ει·μεν·οιαφ·εω·μεν·α, αφ·ει·μεν·α
Nom
Accαφεωμενας, αφειμεναςαφεωμενους, αφειμενουςαφ·εω·μεν·ας, αφ·ει·μεν·αςαφ·εω·μεν·ους, αφ·ει·μεν·ους
Datαφεωμεναις, αφειμεναιςαφεωμενοις, αφειμενοιςαφ·εω·μεν·αις, αφ·ει·μεν·αιςαφ·εω·μεν·οις, αφ·ει·μεν·οις
Genαφεωμενων, αφειμενωναφεωμενων, αφειμενωναφ·εω·μεν·ων, αφ·ει·μεν·ωναφ·εω·μεν·ων, αφ·ει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεωμην, αφειμηναφ·ε·εω·μην, αφ·ε·ει·μην
2ndαφεωσο, αφεισοαφ·ε·εω·σο, αφ·ε·ει·σο
3rdαφεωτο, αφειτοαφ·ε·εω·το, αφ·ε·ει·το
Pl1stαφεωμεθα, αφειμεθααφ·ε·εω·μεθα, αφ·ε·ει·μεθα
2ndαφεωσθε, αφεισθεαφ·ε·εω·σθε, αφ·ε·ει·σθε
3rdαφεωντο, αφειντοαφ·ε·εω·ντο, αφ·ε·ει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφειθην, αφεθηναφ·ε·ε·θην
2ndαφειθης, αφεθηςαφ·ε·ε·θης
3rdαφειθη, αφεθη[LXX]αφ·ε·ε·θη, αφ·ε·ε·θη
Pl1stαφειθημεν, αφεθημεναφ·ε·ε·θημεν
2ndαφειθητε, αφεθητεαφ·ε·ε·θητε
3rdαφειθησαν, αφεθησαν[GNT][LXX]αφ·ε·ε·θησαν, αφ·ε·ε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφεθησομαιαφ·ε·θησομαι
2ndαφεθησῃ, αφεθησειαφ·ε·θησῃ, αφ·ε·θησει classical
3rdαφεθησεται[GNT][LXX]αφ·ε·θησεται
Pl1stαφεθησομεθααφ·ε·θησομεθα
2ndαφεθησεσθεαφ·ε·θησεσθε
3rdαφεθησονταιαφ·ε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφεθωαφ·ε·θω
2ndαφεθῃςαφ·ε·θῃς
3rdαφεθῃ[GNT]αφ·ε·θῃ
Pl1stαφεθωμεναφ·ε·θωμεν
2ndαφεθητεαφ·ε·θητε
3rdαφεθωσιν, αφεθωσιαφ·ε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφεθειηναφ·ε·θειην
2ndαφεθειηςαφ·ε·θειης
3rdαφεθειηαφ·ε·θειη
Pl1stαφεθειημεν, αφεθειμεναφ·ε·θειημεν, αφ·ε·θειμεν classical
2ndαφεθειητε, αφεθειτεαφ·ε·θειητε, αφ·ε·θειτε classical
3rdαφεθειησαν, αφεθειεναφ·ε·θειησαν, αφ·ε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφεθησοιμηναφ·ε·θησοιμην
2ndαφεθησοιοαφ·ε·θησοιο
3rdαφεθησοιτοαφ·ε·θησοιτο
Pl1stαφεθησοιμεθααφ·ε·θησοιμεθα
2ndαφεθησοισθεαφ·ε·θησοισθε
3rdαφεθησοιντοαφ·ε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφεθητιαφ·ε·θητι
3rdαφεθητωαφ·ε·θητω
Pl1st
2ndαφεθητεαφ·ε·θητε
3rdαφεθητωσαν, αφεθεντωναφ·ε·θητωσαν, αφ·ε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αφεθηναι[LXX]​αφ·ε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αφεθησεσθαι​αφ·ε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεθεισα[LXX]αφεθεις[LXX]αφεθεναφ·ε·θεισ·ααφ·ε·θει[ντ]·ςαφ·ε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαφεθεισαναφεθεντααφ·ε·θεισ·αναφ·ε·θε[ι]ντ·α
Datαφεθεισῃαφεθεντιαφ·ε·θεισ·ῃαφ·ε·θε[ι]ντ·ι
Genαφεθεισηςαφεθεντοςαφ·ε·θεισ·ηςαφ·ε·θε[ι]ντ·ος
PlVocαφεθεισαιαφεθεντες[LXX]αφεθεντααφ·ε·θεισ·αιαφ·ε·θε[ι]ντ·εςαφ·ε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαφεθεισαςαφεθενταςαφ·ε·θεισ·αςαφ·ε·θε[ι]ντ·ας
Datαφεθεισαιςαφεθεισι, αφεθεισιναφ·ε·θεισ·αιςαφ·ε·θει[ντ]·σι(ν)
Genαφεθεισωναφεθεντωναφ·ε·θεισ·ωναφ·ε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεθησομενηαφεθησομενεαφ·ε·θησομεν·ηαφ·ε·θησομεν·ε
Nomαφεθησομενοςαφ·ε·θησομεν·ος
Accαφεθησομενηναφεθησομενοναφ·ε·θησομεν·ηναφ·ε·θησομεν·ον
Datαφεθησομενῃαφεθησομενῳαφ·ε·θησομεν·ῃαφ·ε·θησομεν·ῳ
Genαφεθησομενηςαφεθησομενουαφ·ε·θησομεν·ηςαφ·ε·θησομεν·ου
PlVocαφεθησομεναιαφεθησομενοιαφεθησομενααφ·ε·θησομεν·αιαφ·ε·θησομεν·οιαφ·ε·θησομεν·α
Nom
Accαφεθησομεναςαφεθησομενουςαφ·ε·θησομεν·αςαφ·ε·θησομεν·ους
Datαφεθησομεναιςαφεθησομενοιςαφ·ε·θησομεν·αιςαφ·ε·θησομεν·οις
Genαφεθησομενωναφεθησομενωναφ·ε·θησομεν·ωναφ·ε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 14:43:22 EST