αφοριζω • AFORIZW • aphorizō

Search: αφοριει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφοριει; αφοριειἀφορίζωαφ·ορι(ε)·[σ]ει; αφ·ορι(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφοριειἀφορίζωαφ·ορι(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
αφοριειἀφορίζωαφ·ορι(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφοριζω[LXX]αφ·οριζ·ωαφοριζομαιαφ·οριζ·ομαι
2ndαφοριζειςαφ·οριζ·ειςαφοριζῃ, αφοριζει[GNT], αφοριζεσαιαφ·οριζ·ῃ, αφ·οριζ·ει classical, αφ·οριζ·εσαι alt
3rdαφοριζει[GNT]αφ·οριζ·ειαφοριζεται[LXX]αφ·οριζ·εται
Pl1stαφοριζομεναφ·οριζ·ομεναφοριζομεθααφ·οριζ·ομεθα
2ndαφοριζετεαφ·οριζ·ετεαφοριζεσθεαφ·οριζ·εσθε
3rdαφοριζουσιν, αφοριζουσιαφ·οριζ·ουσι(ν)αφοριζονταιαφ·οριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφοριζω[LXX]αφ·οριζ·ωαφοριζωμαιαφ·οριζ·ωμαι
2ndαφοριζῃςαφ·οριζ·ῃςαφοριζῃαφ·οριζ·ῃ
3rdαφοριζῃαφ·οριζ·ῃαφοριζηταιαφ·οριζ·ηται
Pl1stαφοριζωμεναφ·οριζ·ωμεναφοριζωμεθααφ·οριζ·ωμεθα
2ndαφοριζητεαφ·οριζ·ητεαφοριζησθεαφ·οριζ·ησθε
3rdαφοριζωσιν, αφοριζωσιαφ·οριζ·ωσι(ν)αφοριζωνταιαφ·οριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφοριζοιμιαφ·οριζ·οιμιαφοριζοιμηναφ·οριζ·οιμην
2ndαφοριζοιςαφ·οριζ·οιςαφοριζοιοαφ·οριζ·οιο
3rdαφοριζοιαφ·οριζ·οιαφοριζοιτοαφ·οριζ·οιτο
Pl1stαφοριζοιμεναφ·οριζ·οιμεναφοριζοιμεθααφ·οριζ·οιμεθα
2ndαφοριζοιτεαφ·οριζ·οιτεαφοριζοισθεαφ·οριζ·οισθε
3rdαφοριζοιεν, αφοριζοισαναφ·οριζ·οιεν, αφ·οριζ·οισαν altαφοριζοιντοαφ·οριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφοριζεαφ·οριζ·εαφοριζουαφ·οριζ·ου
3rdαφοριζετωαφ·οριζ·ετωαφοριζεσθωαφ·οριζ·εσθω
Pl1st
2ndαφοριζετεαφ·οριζ·ετεαφοριζεσθεαφ·οριζ·εσθε
3rdαφοριζετωσαν, αφοριζοντωναφ·οριζ·ετωσαν, αφ·οριζ·οντων classicalαφοριζεσθωσαν, αφοριζεσθωναφ·οριζ·εσθωσαν, αφ·οριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφοριζειν​αφ·οριζ·ειν​αφοριζεσθαι​αφ·οριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφοριζουσααφοριζοναφ·οριζ·ουσ·ααφ·οριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαφοριζωναφ·οριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφοριζουσαναφοριζοντααφ·οριζ·ουσ·αναφ·οριζ·ο[υ]ντ·α
Datαφοριζουσῃαφοριζοντιαφ·οριζ·ουσ·ῃαφ·οριζ·ο[υ]ντ·ι
Genαφοριζουσηςαφοριζοντοςαφ·οριζ·ουσ·ηςαφ·οριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφοριζουσαιαφοριζοντες[LXX]αφοριζοντααφ·οριζ·ουσ·αιαφ·οριζ·ο[υ]ντ·εςαφ·οριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφοριζουσαςαφοριζονταςαφ·οριζ·ουσ·αςαφ·οριζ·ο[υ]ντ·ας
Datαφοριζουσαιςαφοριζουσι, αφοριζουσιναφ·οριζ·ουσ·αιςαφ·οριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφοριζουσωναφοριζοντωναφ·οριζ·ουσ·ωναφ·οριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφοριζομενηαφοριζομενεαφ·οριζ·ομεν·ηαφ·οριζ·ομεν·ε
Nomαφοριζομενοςαφ·οριζ·ομεν·ος
Accαφοριζομενηναφοριζομενοναφ·οριζ·ομεν·ηναφ·οριζ·ομεν·ον
Datαφοριζομενῃαφοριζομενῳαφ·οριζ·ομεν·ῃαφ·οριζ·ομεν·ῳ
Genαφοριζομενηςαφοριζομενουαφ·οριζ·ομεν·ηςαφ·οριζ·ομεν·ου
PlVocαφοριζομεναιαφοριζομενοιαφοριζομενααφ·οριζ·ομεν·αιαφ·οριζ·ομεν·οιαφ·οριζ·ομεν·α
Nom
Accαφοριζομεναςαφοριζομενουςαφ·οριζ·ομεν·αςαφ·οριζ·ομεν·ους
Datαφοριζομεναιςαφοριζομενοιςαφ·οριζ·ομεν·αιςαφ·οριζ·ομεν·οις
Genαφοριζομενωναφοριζομενωναφ·οριζ·ομεν·ωναφ·οριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωριζοναφ·ε·οριζ·οναφωριζομηναφ·ε·οριζ·ομην
2ndαφωριζεςαφ·ε·οριζ·εςαφωριζουαφ·ε·οριζ·ου
3rdαφωριζεν[GNT][LXX], αφωριζεαφ·ε·οριζ·ε(ν), αφ·ε·οριζ·ε(ν)αφωριζετοαφ·ε·οριζ·ετο
Pl1stαφωριζομεναφ·ε·οριζ·ομεναφωριζομεθααφ·ε·οριζ·ομεθα
2ndαφωριζετεαφ·ε·οριζ·ετεαφωριζεσθεαφ·ε·οριζ·εσθε
3rdαφωριζον, αφωριζοσαναφ·ε·οριζ·ον, αφ·ε·οριζ·οσαν altαφωριζοντοαφ·ε·οριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφοριω, αφορισωαφ·ορι(ε)·[σ]ω, αφ·ορι·σωαφοριουμαι, αφορισομαιαφ·ορι(ε)·[σ]ομαι, αφ·ορι·σομαι
2ndαφοριεις[LXX], αφορισειςαφ·ορι(ε)·[σ]εις, αφ·ορι·σειςαφοριῃ, αφοριει[GNT][LXX], αφοριεισαι, αφορισῃ, αφορισει[GNT], αφορισεσαιαφ·ορι(ε)·[σ]ῃ, αφ·ορι(ε)·[σ]ει classical, αφ·ορι(ε)·[σ]εσαι alt, αφ·ορι·σῃ, αφ·ορι·σει classical, αφ·ορι·σεσαι alt
3rdαφοριει[GNT][LXX], αφορισει[GNT]αφ·ορι(ε)·[σ]ει, αφ·ορι·σειαφοριειται, αφορισεταιαφ·ορι(ε)·[σ]εται, αφ·ορι·σεται
Pl1stαφοριουμεν, αφορισομεναφ·ορι(ε)·[σ]ομεν, αφ·ορι·σομεναφοριουμεθα, αφορισομεθααφ·ορι(ε)·[σ]ομεθα, αφ·ορι·σομεθα
2ndαφοριειτε[LXX], αφορισετεαφ·ορι(ε)·[σ]ετε, αφ·ορι·σετεαφοριεισθε, αφορισεσθεαφ·ορι(ε)·[σ]εσθε, αφ·ορι·σεσθε
3rdαφοριουσιν[GNT], αφοριουσι[LXX], αφορισουσιν, αφορισουσιαφ·ορι(ε)·[σ]ουσι(ν), αφ·ορι·σουσι(ν)αφοριουνται, αφορισονταιαφ·ορι(ε)·[σ]ονται, αφ·ορι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφοριοιμι, αφορισοιμιαφ·ορι(ε)·[σ]οιμι, αφ·ορι·σοιμιαφοριοιμην, αφορισοιμηναφ·ορι(ε)·[σ]οιμην, αφ·ορι·σοιμην
2ndαφοριοις, αφορισοιςαφ·ορι(ε)·[σ]οις, αφ·ορι·σοιςαφοριοιο, αφορισοιοαφ·ορι(ε)·[σ]οιο, αφ·ορι·σοιο
3rdαφοριοι, αφορισοιαφ·ορι(ε)·[σ]οι, αφ·ορι·σοιαφοριοιτο, αφορισοιτοαφ·ορι(ε)·[σ]οιτο, αφ·ορι·σοιτο
Pl1stαφοριοιμεν, αφορισοιμεναφ·ορι(ε)·[σ]οιμεν, αφ·ορι·σοιμεναφοριοιμεθα, αφορισοιμεθααφ·ορι(ε)·[σ]οιμεθα, αφ·ορι·σοιμεθα
2ndαφοριοιτε, αφορισοιτεαφ·ορι(ε)·[σ]οιτε, αφ·ορι·σοιτεαφοριοισθε, αφορισοισθεαφ·ορι(ε)·[σ]οισθε, αφ·ορι·σοισθε
3rdαφοριοιεν, αφορισοιεναφ·ορι(ε)·[σ]οιεν, αφ·ορι·σοιεναφοριοιντο, αφορισοιντοαφ·ορι(ε)·[σ]οιντο, αφ·ορι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφοριειν, αφορισειν​αφ·ορι(ε)·[σ]ειν, αφ·ορι·σειν​αφοριεισθαι, αφορισεσθαι​αφ·ορι(ε)·[σ]εσθαι, αφ·ορι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφοριουσα, αφορισουσααφοριουν, αφορισοναφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·α, αφ·ορι·σουσ·ααφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], αφ·ορι·σο[υ]ν[τ]
Nomαφοριων, αφορισωναφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, αφ·ορι·σο[υ]ν[τ]·^
Accαφοριουσαν, αφορισουσαναφοριουντα, αφορισοντααφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·αν, αφ·ορι·σουσ·αναφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, αφ·ορι·σο[υ]ντ·α
Datαφοριουσῃ, αφορισουσῃαφοριουντι, αφορισοντιαφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, αφ·ορι·σουσ·ῃαφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, αφ·ορι·σο[υ]ντ·ι
Genαφοριουσης, αφορισουσηςαφοριουντος, αφορισοντοςαφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·ης, αφ·ορι·σουσ·ηςαφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, αφ·ορι·σο[υ]ντ·ος
PlVocαφοριουσαι, αφορισουσαιαφοριουντες, αφορισοντεςαφοριουντα, αφορισοντααφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·αι, αφ·ορι·σουσ·αιαφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, αφ·ορι·σο[υ]ντ·εςαφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, αφ·ορι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαφοριουσας, αφορισουσαςαφοριουντας, αφορισονταςαφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·ας, αφ·ορι·σουσ·αςαφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, αφ·ορι·σο[υ]ντ·ας
Datαφοριουσαις, αφορισουσαιςαφοριουσι[LXX], αφοριουσιν[GNT], αφορισουσι, αφορισουσιναφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·αις, αφ·ορι·σουσ·αιςαφ·ορι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αφ·ορι·σου[ντ]·σι(ν)
Genαφοριουσων, αφορισουσωναφοριουντων, αφορισοντωναφ·ορι(ε)·[σ]ουσ·ων, αφ·ορι·σουσ·ωναφ·ορι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, αφ·ορι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφοριουμενη, αφορισομενηαφοριουμενε, αφορισομενεαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·η, αφ·ορι·σομεν·ηαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ε, αφ·ορι·σομεν·ε
Nomαφοριουμενος, αφορισομενοςαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ος, αφ·ορι·σομεν·ος
Accαφοριουμενην, αφορισομενηναφοριουμενον, αφορισομενοναφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ην, αφ·ορι·σομεν·ηναφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ον, αφ·ορι·σομεν·ον
Datαφοριουμενῃ, αφορισομενῃαφοριουμενῳ, αφορισομενῳαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, αφ·ορι·σομεν·ῃαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, αφ·ορι·σομεν·ῳ
Genαφοριουμενης, αφορισομενηςαφοριουμενου, αφορισομενουαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ης, αφ·ορι·σομεν·ηςαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ου, αφ·ορι·σομεν·ου
PlVocαφοριουμεναι, αφορισομεναιαφοριουμενοι, αφορισομενοιαφοριουμενα, αφορισομενααφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·αι, αφ·ορι·σομεν·αιαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·οι, αφ·ορι·σομεν·οιαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·α, αφ·ορι·σομεν·α
Nom
Accαφοριουμενας, αφορισομεναςαφοριουμενους, αφορισομενουςαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ας, αφ·ορι·σομεν·αςαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ους, αφ·ορι·σομεν·ους
Datαφοριουμεναις, αφορισομεναιςαφοριουμενοις, αφορισομενοιςαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·αις, αφ·ορι·σομεν·αιςαφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·οις, αφ·ορι·σομεν·οις
Genαφοριουμενων, αφορισομενωναφοριουμενων, αφορισομενωναφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ων, αφ·ορι·σομεν·ωναφ·ορι(ε)·[σ]ομεν·ων, αφ·ορι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωρισα[LXX]αφ·ε·ορι·σααφωρισαμηναφ·ε·ορι·σαμην
2ndαφωρισαςαφ·ε·ορι·σαςαφωρισωαφ·ε·ορι·σω
3rdαφωρισεν[GNT][LXX], αφωρισεαφ·ε·ορι·σε(ν), αφ·ε·ορι·σε(ν)αφωρισατοαφ·ε·ορι·σατο
Pl1stαφωρισαμεναφ·ε·ορι·σαμεναφωρισαμεθααφ·ε·ορι·σαμεθα
2ndαφωρισατεαφ·ε·ορι·σατεαφωρισασθεαφ·ε·ορι·σασθε
3rdαφωρισαναφ·ε·ορι·σαναφωρισαντοαφ·ε·ορι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφορισωαφ·ορι·σωαφορισωμαιαφ·ορι·σωμαι
2ndαφορισῃςαφ·ορι·σῃςαφορισῃαφ·ορι·σῃ
3rdαφορισῃαφ·ορι·σῃαφορισηταιαφ·ορι·σηται
Pl1stαφορισωμεναφ·ορι·σωμεναφορισωμεθααφ·ορι·σωμεθα
2ndαφορισητεαφ·ορι·σητεαφορισησθεαφ·ορι·σησθε
3rdαφορισωσιν[GNT][LXX], αφορισωσιαφ·ορι·σωσι(ν), αφ·ορι·σωσι(ν)αφορισωνταιαφ·ορι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφορισαιμιαφ·ορι·σαιμιαφορισαιμηναφ·ορι·σαιμην
2ndαφορισαις, αφορισειαςαφ·ορι·σαις, αφ·ορι·σειας classicalαφορισαιοαφ·ορι·σαιο
3rdαφορισαι[LXX], αφορισειεαφ·ορι·σαι, αφ·ορι·σειε classicalαφορισαιτοαφ·ορι·σαιτο
Pl1stαφορισαιμεναφ·ορι·σαιμεναφορισαιμεθααφ·ορι·σαιμεθα
2ndαφορισαιτεαφ·ορι·σαιτεαφορισαισθεαφ·ορι·σαισθε
3rdαφορισαιεν, αφορισαισαν, αφορισειαν, αφορισειεναφ·ορι·σαιεν, αφ·ορι·σαισαν alt, αφ·ορι·σειαν classical, αφ·ορι·σειεν classicalαφορισαιντοαφ·ορι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφορισοναφ·ορι·σοναφορισαι[LXX]αφ·ορι·σαι
3rdαφορισατωαφ·ορι·σατωαφορισασθωαφ·ορι·σασθω
Pl1st
2ndαφορισατε[GNT]αφ·ορι·σατεαφορισασθεαφ·ορι·σασθε
3rdαφορισατωσαν, αφορισαντωναφ·ορι·σατωσαν, αφ·ορι·σαντων classicalαφορισασθωσαν, αφορισασθωναφ·ορι·σασθωσαν, αφ·ορι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφορισαι[LXX]​αφ·ορι·σαιαφορισασθαι​αφ·ορι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφορισασααφορισας[GNT][LXX]αφορισαναφ·ορι·σασ·ααφ·ορι·σα[ντ]·ςαφ·ορι·σαν[τ]
Nom
Accαφορισασαναφορισαντααφ·ορι·σασ·αναφ·ορι·σαντ·α
Datαφορισασῃαφορισαντιαφ·ορι·σασ·ῃαφ·ορι·σαντ·ι
Genαφορισασηςαφορισαντοςαφ·ορι·σασ·ηςαφ·ορι·σαντ·ος
PlVocαφορισασαιαφορισαντεςαφορισαντααφ·ορι·σασ·αιαφ·ορι·σαντ·εςαφ·ορι·σαντ·α
Nom
Accαφορισασαςαφορισανταςαφ·ορι·σασ·αςαφ·ορι·σαντ·ας
Datαφορισασαιςαφορισασι, αφορισασιναφ·ορι·σασ·αιςαφ·ορι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαφορισασωναφορισαντωναφ·ορι·σασ·ωναφ·ορι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφορισαμενηαφορισαμενεαφ·ορι·σαμεν·ηαφ·ορι·σαμεν·ε
Nomαφορισαμενοςαφ·ορι·σαμεν·ος
Accαφορισαμενηναφορισαμενοναφ·ορι·σαμεν·ηναφ·ορι·σαμεν·ον
Datαφορισαμενῃαφορισαμενῳαφ·ορι·σαμεν·ῃαφ·ορι·σαμεν·ῳ
Genαφορισαμενηςαφορισαμενουαφ·ορι·σαμεν·ηςαφ·ορι·σαμεν·ου
PlVocαφορισαμεναιαφορισαμενοιαφορισαμενααφ·ορι·σαμεν·αιαφ·ορι·σαμεν·οιαφ·ορι·σαμεν·α
Nom
Accαφορισαμεναςαφορισαμενουςαφ·ορι·σαμεν·αςαφ·ορι·σαμεν·ους
Datαφορισαμεναιςαφορισαμενοιςαφ·ορι·σαμεν·αιςαφ·ορι·σαμεν·οις
Genαφορισαμενωναφορισαμενωναφ·ορι·σαμεν·ωναφ·ορι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωρισμαιαφ·ωρισ·μαι
2ndαφωρισαιαφ·ωρισ·[σ]αι
3rdαφωρισται[LXX]αφ·ωρισ·ται
Pl1stαφωρισμεθααφ·ωρισ·μεθα
2ndαφωρισθεαφ·ωρισ·[σ]θε
3rdαφωριδαταιαφ·ωρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωρισομαιαφ·ωρισ·[σ]ομαι
2ndαφωρισῃ, αφωρισειαφ·ωρισ·[σ]ῃ, αφ·ωρισ·[σ]ει classical
3rdαφωρισεταιαφ·ωρισ·[σ]εται
Pl1stαφωρισομεθααφ·ωρισ·[σ]ομεθα
2ndαφωρισεσθεαφ·ωρισ·[σ]εσθε
3rdαφωρισονταιαφ·ωρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωρισοιμηναφ·ωρισ·[σ]οιμην
2ndαφωρισοιοαφ·ωρισ·[σ]οιο
3rdαφωρισοιτοαφ·ωρισ·[σ]οιτο
Pl1stαφωρισοιμεθααφ·ωρισ·[σ]οιμεθα
2ndαφωρισοισθεαφ·ωρισ·[σ]οισθε
3rdαφωρισοιντοαφ·ωρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφωρισοαφ·ωρισ·[σ]ο
3rdαφωρισθωαφ·ωρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndαφωρισθεαφ·ωρισ·[σ]θε
3rdαφωρισθωσαν, αφωρισθωναφ·ωρισ·[σ]θωσαν, αφ·ωρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφωρισθαι​αφ·ωρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφωρισεσθαι​αφ·ωρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφωρισμενη[LXX]αφωρισμενεαφ·ωρισ·μεν·ηαφ·ωρισ·μεν·ε
Nomαφωρισμενος[GNT]αφ·ωρισ·μεν·ος
Accαφωρισμενην[LXX]αφωρισμενον[LXX]αφ·ωρισ·μεν·ηναφ·ωρισ·μεν·ον
Datαφωρισμενῃαφωρισμενῳαφ·ωρισ·μεν·ῃαφ·ωρισ·μεν·ῳ
Genαφωρισμενηςαφωρισμενουαφ·ωρισ·μεν·ηςαφ·ωρισ·μεν·ου
PlVocαφωρισμεναιαφωρισμενοι[LXX]αφωρισμενα[LXX]αφ·ωρισ·μεν·αιαφ·ωρισ·μεν·οιαφ·ωρισ·μεν·α
Nom
Accαφωρισμενας[LXX]αφωρισμενους[LXX]αφ·ωρισ·μεν·αςαφ·ωρισ·μεν·ους
Datαφωρισμεναιςαφωρισμενοιςαφ·ωρισ·μεν·αιςαφ·ωρισ·μεν·οις
Genαφωρισμενωναφωρισμενωναφ·ωρισ·μεν·ωναφ·ωρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφωρισμηναφ·ε·ωρισ·μην
2ndαφωρισοαφ·ε·ωρισ·[σ]ο
3rdαφωριστοαφ·ε·ωρισ·το
Pl1stαφωρισμεθααφ·ε·ωρισ·μεθα
2ndαφωρισθεαφ·ε·ωρισ·[σ]θε
3rdαφωριδατοαφ·ε·ωρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφωρισθηναφ·ε·ορισ·θην
2ndαφωρισθηςαφ·ε·ορισ·θης
3rdαφωρισθη[LXX]αφ·ε·ορισ·θη
Pl1stαφωρισθημεναφ·ε·ορισ·θημεν
2ndαφωρισθητεαφ·ε·ορισ·θητε
3rdαφωρισθησαν[LXX]αφ·ε·ορισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφορισθησομαιαφ·ορισ·θησομαι
2ndαφορισθησῃ, αφορισθησειαφ·ορισ·θησῃ, αφ·ορισ·θησει classical
3rdαφορισθησεταιαφ·ορισ·θησεται
Pl1stαφορισθησομεθααφ·ορισ·θησομεθα
2ndαφορισθησεσθεαφ·ορισ·θησεσθε
3rdαφορισθησονταιαφ·ορισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφορισθωαφ·ορισ·θω
2ndαφορισθῃςαφ·ορισ·θῃς
3rdαφορισθῃαφ·ορισ·θῃ
Pl1stαφορισθωμεναφ·ορισ·θωμεν
2ndαφορισθητε[GNT][LXX]αφ·ορισ·θητε
3rdαφορισθωσιν, αφορισθωσιαφ·ορισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφορισθειηναφ·ορισ·θειην
2ndαφορισθειηςαφ·ορισ·θειης
3rdαφορισθειηαφ·ορισ·θειη
Pl1stαφορισθειημεν, αφορισθειμεναφ·ορισ·θειημεν, αφ·ορισ·θειμεν classical
2ndαφορισθειητε, αφορισθειτεαφ·ορισ·θειητε, αφ·ορισ·θειτε classical
3rdαφορισθειησαν, αφορισθειεναφ·ορισ·θειησαν, αφ·ορισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφορισθησοιμηναφ·ορισ·θησοιμην
2ndαφορισθησοιοαφ·ορισ·θησοιο
3rdαφορισθησοιτοαφ·ορισ·θησοιτο
Pl1stαφορισθησοιμεθααφ·ορισ·θησοιμεθα
2ndαφορισθησοισθεαφ·ορισ·θησοισθε
3rdαφορισθησοιντοαφ·ορισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφορισθητιαφ·ορισ·θητι
3rdαφορισθητω[LXX]αφ·ορισ·θητω
Pl1st
2ndαφορισθητε[GNT][LXX]αφ·ορισ·θητε
3rdαφορισθητωσαν, αφορισθεντωναφ·ορισ·θητωσαν, αφ·ορισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αφορισθηναι​αφ·ορισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αφορισθησεσθαι​αφ·ορισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφορισθεισααφορισθειςαφορισθεναφ·ορισ·θεισ·ααφ·ορισ·θει[ντ]·ςαφ·ορισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαφορισθεισαναφορισθεντααφ·ορισ·θεισ·αναφ·ορισ·θε[ι]ντ·α
Datαφορισθεισῃαφορισθεντιαφ·ορισ·θεισ·ῃαφ·ορισ·θε[ι]ντ·ι
Genαφορισθεισηςαφορισθεντοςαφ·ορισ·θεισ·ηςαφ·ορισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαφορισθεισαι[LXX]αφορισθεντεςαφορισθεντααφ·ορισ·θεισ·αιαφ·ορισ·θε[ι]ντ·εςαφ·ορισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαφορισθεισαςαφορισθενταςαφ·ορισ·θεισ·αςαφ·ορισ·θε[ι]ντ·ας
Datαφορισθεισαιςαφορισθεισι, αφορισθεισιναφ·ορισ·θεισ·αιςαφ·ορισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαφορισθεισωναφορισθεντωναφ·ορισ·θεισ·ωναφ·ορισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφορισθησομενηαφορισθησομενεαφ·ορισ·θησομεν·ηαφ·ορισ·θησομεν·ε
Nomαφορισθησομενοςαφ·ορισ·θησομεν·ος
Accαφορισθησομενηναφορισθησομενοναφ·ορισ·θησομεν·ηναφ·ορισ·θησομεν·ον
Datαφορισθησομενῃαφορισθησομενῳαφ·ορισ·θησομεν·ῃαφ·ορισ·θησομεν·ῳ
Genαφορισθησομενηςαφορισθησομενουαφ·ορισ·θησομεν·ηςαφ·ορισ·θησομεν·ου
PlVocαφορισθησομεναιαφορισθησομενοιαφορισθησομενααφ·ορισ·θησομεν·αιαφ·ορισ·θησομεν·οιαφ·ορισ·θησομεν·α
Nom
Accαφορισθησομεναςαφορισθησομενουςαφ·ορισ·θησομεν·αςαφ·ορισ·θησομεν·ους
Datαφορισθησομεναιςαφορισθησομενοιςαφ·ορισ·θησομεν·αιςαφ·ορισ·θησομεν·οις
Genαφορισθησομενωναφορισθησομενωναφ·ορισ·θησομεν·ωναφ·ορισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Apr-2020 11:38:17 EDT