αφαιρεω • AFAIREW • aphaireō

Search: αφειλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφειλεν; αφειλενἀφαιρέωαφ·ε·ελ·[σ]ε(ν); αφ·ε·ελ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφειλενἀφαιρέωαφ·ε·ελ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
αφειλενἀφαιρέωαφ·ε·ελ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφαιρωαφ·αιρ(ε)·ωαφαιρουμαιαφ·αιρ(ε)·ομαι
2ndαφαιρειςαφ·αιρ(ε)·ειςαφαιρῃ, αφαιρει, αφαιρεισαιαφ·αιρ(ε)·ῃ, αφ·αιρ(ε)·ει classical, αφ·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdαφαιρειαφ·αιρ(ε)·ειαφαιρειται[GNT][LXX]αφ·αιρ(ε)·εται
Pl1stαφαιρουμεναφ·αιρ(ε)·ομεναφαιρουμεθααφ·αιρ(ε)·ομεθα
2ndαφαιρειτεαφ·αιρ(ε)·ετεαφαιρεισθεαφ·αιρ(ε)·εσθε
3rdαφαιρουσιν[LXX], αφαιρουσιαφ·αιρ(ε)·ουσι(ν), αφ·αιρ(ε)·ουσι(ν)αφαιρουνται[LXX]αφ·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφαιρωαφ·αιρ(ε)·ωαφαιρωμαιαφ·αιρ(ε)·ωμαι
2ndαφαιρῃςαφ·αιρ(ε)·ῃςαφαιρῃαφ·αιρ(ε)·ῃ
3rdαφαιρῃαφ·αιρ(ε)·ῃαφαιρηταιαφ·αιρ(ε)·ηται
Pl1stαφαιρωμεναφ·αιρ(ε)·ωμεναφαιρωμεθααφ·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndαφαιρητε[LXX]αφ·αιρ(ε)·ητεαφαιρησθεαφ·αιρ(ε)·ησθε
3rdαφαιρωσιν, αφαιρωσιαφ·αιρ(ε)·ωσι(ν)αφαιρωνταιαφ·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφαιροιμιαφ·αιρ(ε)·οιμιαφαιροιμηναφ·αιρ(ε)·οιμην
2ndαφαιροιςαφ·αιρ(ε)·οιςαφαιροιοαφ·αιρ(ε)·οιο
3rdαφαιροιαφ·αιρ(ε)·οιαφαιροιτοαφ·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stαφαιροιμεναφ·αιρ(ε)·οιμεναφαιροιμεθααφ·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndαφαιροιτεαφ·αιρ(ε)·οιτεαφαιροισθεαφ·αιρ(ε)·οισθε
3rdαφαιροιεν, αφαιροισαναφ·αιρ(ε)·οιεν, αφ·αιρ(ε)·οισαν altαφαιροιντοαφ·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφαιρειαφ·αιρ(ε)·εαφαιρουαφ·αιρ(ε)·ου
3rdαφαιρειτωαφ·αιρ(ε)·ετωαφαιρεισθωαφ·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαφαιρειτεαφ·αιρ(ε)·ετεαφαιρεισθεαφ·αιρ(ε)·εσθε
3rdαφαιρειτωσαν, αφαιρουντωναφ·αιρ(ε)·ετωσαν, αφ·αιρ(ε)·οντων classicalαφαιρεισθωσαν, αφαιρεισθωναφ·αιρ(ε)·εσθωσαν, αφ·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφαιρειν[GNT]​αφ·αιρ(ε)·ειναφαιρεισθαι​αφ·αιρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφαιρουσααφαιρουναφ·αιρ(ε)·ουσ·ααφ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαφαιρων[LXX]αφ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφαιρουσαν[LXX]αφαιρουντααφ·αιρ(ε)·ουσ·αναφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαφαιρουσῃαφαιρουντιαφ·αιρ(ε)·ουσ·ῃαφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαφαιρουσηςαφαιρουντοςαφ·αιρ(ε)·ουσ·ηςαφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφαιρουσαιαφαιρουντεςαφαιρουντααφ·αιρ(ε)·ουσ·αιαφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςαφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφαιρουσαςαφαιρουνταςαφ·αιρ(ε)·ουσ·αςαφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαφαιρουσαιςαφαιρουσι, αφαιρουσιν[LXX]αφ·αιρ(ε)·ουσ·αιςαφ·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αφ·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφαιρουσωναφαιρουντωναφ·αιρ(ε)·ουσ·ωναφ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφαιρουμενηαφαιρουμενεαφ·αιρ(ε)·ομεν·ηαφ·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomαφαιρουμενος[LXX]αφ·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accαφαιρουμενηναφαιρουμενοναφ·αιρ(ε)·ομεν·ηναφ·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datαφαιρουμενῃαφαιρουμενῳ[LXX]αφ·αιρ(ε)·ομεν·ῃαφ·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genαφαιρουμενηςαφαιρουμενουαφ·αιρ(ε)·ομεν·ηςαφ·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocαφαιρουμεναιαφαιρουμενοιαφαιρουμενααφ·αιρ(ε)·ομεν·αιαφ·αιρ(ε)·ομεν·οιαφ·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαφαιρουμεναςαφαιρουμενουςαφ·αιρ(ε)·ομεν·αςαφ·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datαφαιρουμεναιςαφαιρουμενοιςαφ·αιρ(ε)·ομεν·αιςαφ·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genαφαιρουμενωναφαιρουμενωναφ·αιρ(ε)·ομεν·ωναφ·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρουναφ·ε·αιρ(ε)·οναφῃρουμηναφ·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndαφῃρειςαφ·ε·αιρ(ε)·εςαφῃρουαφ·ε·αιρ(ε)·ου
3rdαφῃρειαφ·ε·αιρ(ε)·εαφῃρειτοαφ·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stαφῃρουμεναφ·ε·αιρ(ε)·ομεναφῃρουμεθααφ·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndαφῃρειτεαφ·ε·αιρ(ε)·ετεαφῃρεισθεαφ·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdαφῃρουν, αφῃρουσαναφ·ε·αιρ(ε)·ον, αφ·ε·αιρ(ε)·οσαν altαφῃρουντοαφ·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφελω[LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ωαφελουμαι[LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndαφελεις[LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ειςαφελῃ[GNT][LXX], αφελει[GNT][LXX], αφελεισαιαφ·ελ(ε)·[σ]ῃ, αφ·ελ(ε)·[σ]ει classical, αφ·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαφελει[GNT][LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ειαφελειταιαφ·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stαφελουμεναφ·ελ(ε)·[σ]ομεναφελουμεθααφ·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαφελειτε[LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ετεαφελεισθεαφ·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdαφελουσιν[LXX], αφελουσιαφ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν), αφ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)αφελουνται[LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφελοιμιαφ·ελ(ε)·[σ]οιμιαφελοιμηναφ·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndαφελοιςαφ·ελ(ε)·[σ]οιςαφελοιοαφ·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdαφελοι[GNT]αφ·ελ(ε)·[σ]οιαφελοιτοαφ·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαφελοιμεναφ·ελ(ε)·[σ]οιμεναφελοιμεθααφ·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαφελοιτεαφ·ελ(ε)·[σ]οιτεαφελοισθεαφ·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdαφελοιεναφ·ελ(ε)·[σ]οιεναφελοιντοαφ·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφελειν[GNT][LXX]​αφ·ελ(ε)·[σ]ειναφελεισθαι​αφ·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφελουσααφελουναφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ααφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαφελωναφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαφελουσαναφελουντααφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αναφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαφελουσῃαφελουντιαφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃαφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαφελουσηςαφελουντοςαφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςαφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαφελουσαιαφελουντεςαφελουντααφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιαφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφελουσαςαφελουνταςαφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςαφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαφελουσαιςαφελουσι, αφελουσιν[LXX]αφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςαφ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αφ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαφελουσωναφελουντωναφ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωναφ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφελουμενηαφελουμενεαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαφελουμενοςαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαφελουμενηναφελουμενοναφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηναφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαφελουμενῃαφελουμενῳαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαφελουμενηςαφελουμενουαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαφελουμεναιαφελουμενοιαφελουμενααφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαφελουμεναςαφελουμενουςαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαφελουμεναιςαφελουμενοιςαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςαφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαφελουμενωναφελουμενωναφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωναφ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφειλααφ·ε·ελ·[σ]ααφειλαμηναφ·ε·ελ·[σ]αμην
2ndαφειλας[LXX]αφ·ε·ελ·[σ]αςαφειλω[LXX]αφ·ε·ελ·[σ]ω
3rdαφειλεν[GNT][LXX], αφειλε[LXX]αφ·ε·ελ·[σ]ε(ν)αφειλατο[LXX]αφ·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stαφειλαμεναφ·ε·ελ·[σ]αμεναφειλαμεθααφ·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndαφειλατεαφ·ε·ελ·[σ]ατεαφειλασθεαφ·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdαφειλαναφ·ε·ελ·[σ]αναφειλαντο[LXX]αφ·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφελω[LXX]αφ·ελ·[σ]ωαφελωμαι[GNT][LXX]αφ·ελ·[σ]ωμαι
2ndαφελῃς[LXX]αφ·ελ·[σ]ῃςαφελῃ[GNT][LXX]αφ·ελ·[σ]ῃ
3rdαφελῃ[GNT][LXX]αφ·ελ·[σ]ῃαφεληται[LXX]αφ·ελ·[σ]ηται
Pl1stαφελωμεναφ·ελ·[σ]ωμεναφελωμεθααφ·ελ·[σ]ωμεθα
2ndαφελητε[LXX]αφ·ελ·[σ]ητεαφελησθεαφ·ελ·[σ]ησθε
3rdαφελωσιν[LXX], αφελωσιαφ·ελ·[σ]ωσι(ν), αφ·ελ·[σ]ωσι(ν)αφελωνται[LXX]αφ·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφελαιμιαφ·ελ·[σ]αιμιαφελαιμηναφ·ελ·[σ]αιμην
2ndαφελαις, αφελειαςαφ·ελ·[σ]αις, αφ·ελ·[σ]ειας classicalαφελαιοαφ·ελ·[σ]αιο
3rdαφελαι, αφελειεαφ·ελ·[σ]αι, αφ·ελ·[σ]ειε classicalαφελαιτοαφ·ελ·[σ]αιτο
Pl1stαφελαιμεναφ·ελ·[σ]αιμεναφελαιμεθααφ·ελ·[σ]αιμεθα
2ndαφελαιτεαφ·ελ·[σ]αιτεαφελαισθεαφ·ελ·[σ]αισθε
3rdαφελαιεν, αφελαισαν, αφελειαν, αφελειεναφ·ελ·[σ]αιεν, αφ·ελ·[σ]αισαν alt, αφ·ελ·[σ]ειαν classical, αφ·ελ·[σ]ειεν classicalαφελαιντοαφ·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφελοναφ·ελ·[σ]οναφελαιαφ·ελ·[σ]αι
3rdαφελατωαφ·ελ·[σ]ατωαφελασθωαφ·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαφελατεαφ·ελ·[σ]ατεαφελασθεαφ·ελ·[σ]ασθε
3rdαφελατωσαν, αφελαντωναφ·ελ·[σ]ατωσαν, αφ·ελ·[σ]αντων classicalαφελασθωσαν, αφελασθωναφ·ελ·[σ]ασθωσαν, αφ·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφελαι​αφ·ελ·[σ]αι​αφελασθαι​αφ·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφελασααφελαςαφελαναφ·ελ·[σ]ασ·ααφ·ελ·[σ]α[ντ]·ςαφ·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαφελασαναφελαντααφ·ελ·[σ]ασ·αναφ·ελ·[σ]αντ·α
Datαφελασῃαφελαντιαφ·ελ·[σ]ασ·ῃαφ·ελ·[σ]αντ·ι
Genαφελασηςαφελαντοςαφ·ελ·[σ]ασ·ηςαφ·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocαφελασαιαφελαντεςαφελαντααφ·ελ·[σ]ασ·αιαφ·ελ·[σ]αντ·εςαφ·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accαφελασαςαφελανταςαφ·ελ·[σ]ασ·αςαφ·ελ·[σ]αντ·ας
Datαφελασαιςαφελασι, αφελασιναφ·ελ·[σ]ασ·αιςαφ·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαφελασωναφελαντωναφ·ελ·[σ]ασ·ωναφ·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφελαμενηαφελαμενεαφ·ελ·[σ]αμεν·ηαφ·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomαφελαμενοςαφ·ελ·[σ]αμεν·ος
Accαφελαμενηναφελαμενοναφ·ελ·[σ]αμεν·ηναφ·ελ·[σ]αμεν·ον
Datαφελαμενῃαφελαμενῳαφ·ελ·[σ]αμεν·ῃαφ·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genαφελαμενηςαφελαμενουαφ·ελ·[σ]αμεν·ηςαφ·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocαφελαμεναιαφελαμενοιαφελαμενααφ·ελ·[σ]αμεν·αιαφ·ελ·[σ]αμεν·οιαφ·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαφελαμεναςαφελαμενουςαφ·ελ·[σ]αμεν·αςαφ·ελ·[σ]αμεν·ους
Datαφελαμεναιςαφελαμενοιςαφ·ελ·[σ]αμεν·αιςαφ·ελ·[σ]αμεν·οις
Genαφελαμενωναφελαμενωναφ·ελ·[σ]αμεν·ωναφ·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφειλον[LXX]αφ·ε·ελ·οναφειλομηναφ·ε·ελ·ομην
2ndαφειλεςαφ·ε·ελ·εςαφειλου[LXX]αφ·ε·ελ·ου
3rdαφειλεν[GNT][LXX], αφειλε[LXX]αφ·ε·ελ·ε(ν)αφειλετοαφ·ε·ελ·ετο
Pl1stαφειλομεναφ·ε·ελ·ομεναφειλομεθααφ·ε·ελ·ομεθα
2ndαφειλετεαφ·ε·ελ·ετεαφειλεσθεαφ·ε·ελ·εσθε
3rdαφειλον[LXX], αφειλοσαναφ·ε·ελ·ον, αφ·ε·ελ·οσαν altαφειλοντοαφ·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφελω[LXX]αφ·ελ·ωαφελωμαι[GNT][LXX]αφ·ελ·ωμαι
2ndαφελῃς[LXX]αφ·ελ·ῃςαφελῃ[GNT][LXX]αφ·ελ·ῃ
3rdαφελῃ[GNT][LXX]αφ·ελ·ῃαφεληται[LXX]αφ·ελ·ηται
Pl1stαφελωμεναφ·ελ·ωμεναφελωμεθααφ·ελ·ωμεθα
2ndαφελητε[LXX]αφ·ελ·ητεαφελησθεαφ·ελ·ησθε
3rdαφελωσιν[LXX], αφελωσιαφ·ελ·ωσι(ν), αφ·ελ·ωσι(ν)αφελωνται[LXX]αφ·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφελοιμιαφ·ελ·οιμιαφελοιμηναφ·ελ·οιμην
2ndαφελοιςαφ·ελ·οιςαφελοιοαφ·ελ·οιο
3rdαφελοι[GNT]αφ·ελ·οιαφελοιτοαφ·ελ·οιτο
Pl1stαφελοιμεναφ·ελ·οιμεναφελοιμεθααφ·ελ·οιμεθα
2ndαφελοιτεαφ·ελ·οιτεαφελοισθεαφ·ελ·οισθε
3rdαφελοιεν, αφελοισαναφ·ελ·οιεν, αφ·ελ·οισαν altαφελοιντοαφ·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφελε[LXX]αφ·ελ·εαφελου[LXX]αφ·ελ·ου
3rdαφελετω[LXX]αφ·ελ·ετωαφελεσθωαφ·ελ·εσθω
Pl1st
2ndαφελετε[LXX]αφ·ελ·ετεαφελεσθε[LXX]αφ·ελ·εσθε
3rdαφελετωσαν, αφελοντωναφ·ελ·ετωσαν, αφ·ελ·οντων classicalαφελεσθωσαν, αφελεσθωναφ·ελ·εσθωσαν, αφ·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφελειν[GNT][LXX]​αφ·ελ·ειναφελεσθαι[LXX]​αφ·ελ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφελουσααφελοναφ·ελ·ουσ·ααφ·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomαφελωναφ·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφελουσαναφελοντααφ·ελ·ουσ·αναφ·ελ·ο[υ]ντ·α
Datαφελουσῃαφελοντιαφ·ελ·ουσ·ῃαφ·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genαφελουσηςαφελοντοςαφ·ελ·ουσ·ηςαφ·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφελουσαιαφελοντες[LXX]αφελοντααφ·ελ·ουσ·αιαφ·ελ·ο[υ]ντ·εςαφ·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφελουσαςαφελονταςαφ·ελ·ουσ·αςαφ·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datαφελουσαιςαφελουσι, αφελουσιν[LXX]αφ·ελ·ουσ·αιςαφ·ελ·ου[ντ]·σι(ν), αφ·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφελουσωναφελοντωναφ·ελ·ουσ·ωναφ·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφελομενη[LXX]αφελομενεαφ·ελ·ομεν·ηαφ·ελ·ομεν·ε
Nomαφελομενος[LXX]αφ·ελ·ομεν·ος
Accαφελομενηναφελομενοναφ·ελ·ομεν·ηναφ·ελ·ομεν·ον
Datαφελομενῃαφελομενῳαφ·ελ·ομεν·ῃαφ·ελ·ομεν·ῳ
Genαφελομενηςαφελομενουαφ·ελ·ομεν·ηςαφ·ελ·ομεν·ου
PlVocαφελομεναιαφελομενοι[LXX]αφελομενααφ·ελ·ομεν·αιαφ·ελ·ομεν·οιαφ·ελ·ομεν·α
Nom
Accαφελομεναςαφελομενουςαφ·ελ·ομεν·αςαφ·ελ·ομεν·ους
Datαφελομεναιςαφελομενοιςαφ·ελ·ομεν·αιςαφ·ελ·ομεν·οις
Genαφελομενωναφελομενωναφ·ελ·ομεν·ωναφ·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρηκα[LXX]αφ·ῃρη·κααφῃρημαιαφ·ῃρη·μαι
2ndαφῃρηκας, αφῃρηκεςαφ·ῃρη·κας, αφ·ῃρη·κες altαφῃρησαιαφ·ῃρη·σαι
3rdαφῃρηκεν, αφῃρηκεαφ·ῃρη·κε(ν)αφῃρηται[LXX]αφ·ῃρη·ται
Pl1stαφῃρηκαμεναφ·ῃρη·καμεναφῃρημεθααφ·ῃρη·μεθα
2ndαφῃρηκατεαφ·ῃρη·κατεαφῃρησθεαφ·ῃρη·σθε
3rdαφῃρηκασιν, αφῃρηκασι, αφῃρηκαναφ·ῃρη·κασι(ν), αφ·ῃρη·καν altαφῃρηνταιαφ·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρησομαιαφ·ῃρη·σομαι
2ndαφῃρησῃ, αφῃρησειαφ·ῃρη·σῃ, αφ·ῃρη·σει classical
3rdαφῃρησεταιαφ·ῃρη·σεται
Pl1stαφῃρησομεθααφ·ῃρη·σομεθα
2ndαφῃρησεσθεαφ·ῃρη·σεσθε
3rdαφῃρησονταιαφ·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρηκωαφ·ῃρη·κω
2ndαφῃρηκῃςαφ·ῃρη·κῃς
3rdαφῃρηκῃαφ·ῃρη·κῃ
Pl1stαφῃρηκωμεναφ·ῃρη·κωμεν
2ndαφῃρηκητεαφ·ῃρη·κητε
3rdαφῃρηκωσιν, αφῃρηκωσιαφ·ῃρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρηκοιμι, αφῃρηκοιηναφ·ῃρη·κοιμι, αφ·ῃρη·κοιην classical
2ndαφῃρηκοις, αφῃρηκοιηςαφ·ῃρη·κοις, αφ·ῃρη·κοιης classical
3rdαφῃρηκοι, αφῃρηκοιηαφ·ῃρη·κοι, αφ·ῃρη·κοιη classical
Pl1stαφῃρηκοιμεναφ·ῃρη·κοιμεν
2ndαφῃρηκοιτεαφ·ῃρη·κοιτε
3rdαφῃρηκοιεναφ·ῃρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρησοιμηναφ·ῃρη·σοιμην
2ndαφῃρησοιοαφ·ῃρη·σοιο
3rdαφῃρησοιτοαφ·ῃρη·σοιτο
Pl1stαφῃρησοιμεθααφ·ῃρη·σοιμεθα
2ndαφῃρησοισθεαφ·ῃρη·σοισθε
3rdαφῃρησοιντοαφ·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφῃρηκεαφ·ῃρη·κεαφῃρησοαφ·ῃρη·σο
3rdαφῃρηκετωαφ·ῃρη·κετωαφῃρησθωαφ·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndαφῃρηκετεαφ·ῃρη·κετεαφῃρησθεαφ·ῃρη·σθε
3rdαφῃρηκετωσαναφ·ῃρη·κετωσαναφῃρησθωσαν, αφῃρησθωναφ·ῃρη·σθωσαν, αφ·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφῃρηκεναι​αφ·ῃρη·κεναι​αφῃρησθαι​αφ·ῃρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφῃρησεσθαι​αφ·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφῃρηκυιααφῃρηκοςαφ·ῃρη·κυι·ααφ·ῃρη·κο[τ]·ς
Nomαφῃρηκωςαφ·ῃρη·κο[τ]·^ς
Accαφῃρηκυιαναφῃρηκοτααφ·ῃρη·κυι·αναφ·ῃρη·κοτ·α
Datαφῃρηκυιᾳαφῃρηκοτιαφ·ῃρη·κυι·ᾳαφ·ῃρη·κοτ·ι
Genαφῃρηκυιαςαφῃρηκοτοςαφ·ῃρη·κυι·αςαφ·ῃρη·κοτ·ος
PlVocαφῃρηκυιαιαφῃρηκοτεςαφῃρηκοτααφ·ῃρη·κυι·αιαφ·ῃρη·κοτ·εςαφ·ῃρη·κοτ·α
Nom
Accαφῃρηκυιαςαφῃρηκοταςαφ·ῃρη·κυι·αςαφ·ῃρη·κοτ·ας
Datαφῃρηκυιαιςαφῃρηκοσι, αφῃρηκοσιναφ·ῃρη·κυι·αιςαφ·ῃρη·κο[τ]·σι(ν)
Genαφῃρηκυιωναφῃρηκοτωναφ·ῃρη·κυι·ωναφ·ῃρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφῃρημενηαφῃρημενεαφ·ῃρη·μεν·ηαφ·ῃρη·μεν·ε
Nomαφῃρημενος[LXX]αφ·ῃρη·μεν·ος
Accαφῃρημενηναφῃρημενοναφ·ῃρη·μεν·ηναφ·ῃρη·μεν·ον
Datαφῃρημενῃαφῃρημενῳαφ·ῃρη·μεν·ῃαφ·ῃρη·μεν·ῳ
Genαφῃρημενηςαφῃρημενουαφ·ῃρη·μεν·ηςαφ·ῃρη·μεν·ου
PlVocαφῃρημεναιαφῃρημενοι[LXX]αφῃρημενα[LXX]αφ·ῃρη·μεν·αιαφ·ῃρη·μεν·οιαφ·ῃρη·μεν·α
Nom
Accαφῃρημεναςαφῃρημενουςαφ·ῃρη·μεν·αςαφ·ῃρη·μεν·ους
Datαφῃρημεναιςαφῃρημενοιςαφ·ῃρη·μεν·αιςαφ·ῃρη·μεν·οις
Genαφῃρημενωναφῃρημενωναφ·ῃρη·μεν·ωναφ·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφῃρηκειν, αφῃρηκηαφ·ε·ῃρη·κειν, αφ·ε·ῃρη·κη classicalαφῃρημηναφ·ε·ῃρη·μην
2ndαφῃρηκεις, αφῃρηκηςαφ·ε·ῃρη·κεις, αφ·ε·ῃρη·κης classicalαφῃρησοαφ·ε·ῃρη·σο
3rdαφῃρηκειαφ·ε·ῃρη·κειαφῃρητο[LXX]αφ·ε·ῃρη·το
Pl1stαφῃρηκειμεν, αφῃρηκεμεναφ·ε·ῃρη·κειμεν, αφ·ε·ῃρη·κεμεν classicalαφῃρημεθααφ·ε·ῃρη·μεθα
2ndαφῃρηκειτε, αφῃρηκετεαφ·ε·ῃρη·κειτε, αφ·ε·ῃρη·κετε classicalαφῃρησθεαφ·ε·ῃρη·σθε
3rdαφῃρηκεισαν, αφῃρηκεσαναφ·ε·ῃρη·κεισαν, αφ·ε·ῃρη·κεσαν classicalαφῃρηντοαφ·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφῃρεθηναφ·ε·αιρε·θην
2ndαφῃρεθηςαφ·ε·αιρε·θης
3rdαφῃρεθη[LXX]αφ·ε·αιρε·θη
Pl1stαφῃρεθημεναφ·ε·αιρε·θημεν
2ndαφῃρεθητεαφ·ε·αιρε·θητε
3rdαφῃρεθησαναφ·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφαιρεθησομαιαφ·αιρε·θησομαι
2ndαφαιρεθησῃ[LXX], αφαιρεθησειαφ·αιρε·θησῃ, αφ·αιρε·θησει classical
3rdαφαιρεθησεται[GNT][LXX]αφ·αιρε·θησεται
Pl1stαφαιρεθησομεθααφ·αιρε·θησομεθα
2ndαφαιρεθησεσθεαφ·αιρε·θησεσθε
3rdαφαιρεθησονταιαφ·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφαιρεθωαφ·αιρε·θω
2ndαφαιρεθῃςαφ·αιρε·θῃς
3rdαφαιρεθῃαφ·αιρε·θῃ
Pl1stαφαιρεθωμεναφ·αιρε·θωμεν
2ndαφαιρεθητεαφ·αιρε·θητε
3rdαφαιρεθωσιν, αφαιρεθωσιαφ·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφαιρεθειηναφ·αιρε·θειην
2ndαφαιρεθειηςαφ·αιρε·θειης
3rdαφαιρεθειη[LXX]αφ·αιρε·θειη
Pl1stαφαιρεθειημεν, αφαιρεθειμεναφ·αιρε·θειημεν, αφ·αιρε·θειμεν classical
2ndαφαιρεθειητε, αφαιρεθειτεαφ·αιρε·θειητε, αφ·αιρε·θειτε classical
3rdαφαιρεθειησαν, αφαιρεθειεναφ·αιρε·θειησαν, αφ·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφαιρεθησοιμηναφ·αιρε·θησοιμην
2ndαφαιρεθησοιοαφ·αιρε·θησοιο
3rdαφαιρεθησοιτοαφ·αιρε·θησοιτο
Pl1stαφαιρεθησοιμεθααφ·αιρε·θησοιμεθα
2ndαφαιρεθησοισθεαφ·αιρε·θησοισθε
3rdαφαιρεθησοιντοαφ·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφαιρεθητιαφ·αιρε·θητι
3rdαφαιρεθητωαφ·αιρε·θητω
Pl1st
2ndαφαιρεθητεαφ·αιρε·θητε
3rdαφαιρεθητωσαν, αφαιρεθεντωναφ·αιρε·θητωσαν, αφ·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αφαιρεθηναι​αφ·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αφαιρεθησεσθαι​αφ·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφαιρεθεισααφαιρεθειςαφαιρεθεναφ·αιρε·θεισ·ααφ·αιρε·θει[ντ]·ςαφ·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαφαιρεθεισαναφαιρεθεντααφ·αιρε·θεισ·αναφ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datαφαιρεθεισῃαφαιρεθεντιαφ·αιρε·θεισ·ῃαφ·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genαφαιρεθεισηςαφαιρεθεντος[LXX]αφ·αιρε·θεισ·ηςαφ·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocαφαιρεθεισαιαφαιρεθεντεςαφαιρεθεντααφ·αιρε·θεισ·αιαφ·αιρε·θε[ι]ντ·εςαφ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαφαιρεθεισαςαφαιρεθενταςαφ·αιρε·θεισ·αςαφ·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datαφαιρεθεισαιςαφαιρεθεισι, αφαιρεθεισιναφ·αιρε·θεισ·αιςαφ·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genαφαιρεθεισωναφαιρεθεντωναφ·αιρε·θεισ·ωναφ·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφαιρεθησομενηαφαιρεθησομενεαφ·αιρε·θησομεν·ηαφ·αιρε·θησομεν·ε
Nomαφαιρεθησομενοςαφ·αιρε·θησομεν·ος
Accαφαιρεθησομενηναφαιρεθησομενοναφ·αιρε·θησομεν·ηναφ·αιρε·θησομεν·ον
Datαφαιρεθησομενῃαφαιρεθησομενῳαφ·αιρε·θησομεν·ῃαφ·αιρε·θησομεν·ῳ
Genαφαιρεθησομενηςαφαιρεθησομενουαφ·αιρε·θησομεν·ηςαφ·αιρε·θησομεν·ου
PlVocαφαιρεθησομεναιαφαιρεθησομενοιαφαιρεθησομενααφ·αιρε·θησομεν·αιαφ·αιρε·θησομεν·οιαφ·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accαφαιρεθησομεναςαφαιρεθησομενουςαφ·αιρε·θησομεν·αςαφ·αιρε·θησομεν·ους
Datαφαιρεθησομεναιςαφαιρεθησομενοιςαφ·αιρε·θησομεν·αιςαφ·αιρε·θησομεν·οις
Genαφαιρεθησομενωναφαιρεθησομενωναφ·αιρε·θησομεν·ωναφ·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 04:47:33 EST