ατιμαζω • ATIMAZW • atimazō

Search: ατιμασῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ατιμασῃςἀτιμάζωατιμα·σῃς1aor act sub 2nd sg

ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stατιμαζωατιμαζ·ωατιμαζομαιατιμαζ·ομαι
2ndατιμαζεις[GNT]ατιμαζ·ειςατιμαζῃ, ατιμαζει[LXX], ατιμαζεσαιατιμαζ·ῃ, ατιμαζ·ει classical, ατιμαζ·εσαι alt
3rdατιμαζει[LXX]ατιμαζ·ειατιμαζεταιατιμαζ·εται
Pl1stατιμαζομενατιμαζ·ομενατιμαζομεθαατιμαζ·ομεθα
2ndατιμαζετε[GNT]ατιμαζ·ετεατιμαζεσθεατιμαζ·εσθε
3rdατιμαζουσιν, ατιμαζουσιατιμαζ·ουσι(ν)ατιμαζονταιατιμαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stατιμαζωατιμαζ·ωατιμαζωμαιατιμαζ·ωμαι
2ndατιμαζῃςατιμαζ·ῃςατιμαζῃατιμαζ·ῃ
3rdατιμαζῃατιμαζ·ῃατιμαζηταιατιμαζ·ηται
Pl1stατιμαζωμενατιμαζ·ωμενατιμαζωμεθαατιμαζ·ωμεθα
2ndατιμαζητεατιμαζ·ητεατιμαζησθεατιμαζ·ησθε
3rdατιμαζωσιν, ατιμαζωσιατιμαζ·ωσι(ν)ατιμαζωνται[LXX]ατιμαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stατιμαζοιμιατιμαζ·οιμιατιμαζοιμηνατιμαζ·οιμην
2ndατιμαζοιςατιμαζ·οιςατιμαζοιοατιμαζ·οιο
3rdατιμαζοιατιμαζ·οιατιμαζοιτοατιμαζ·οιτο
Pl1stατιμαζοιμενατιμαζ·οιμενατιμαζοιμεθαατιμαζ·οιμεθα
2ndατιμαζοιτεατιμαζ·οιτεατιμαζοισθεατιμαζ·οισθε
3rdατιμαζοιεν, ατιμαζοισανατιμαζ·οιεν, ατιμαζ·οισαν altατιμαζοιντοατιμαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndατιμαζεατιμαζ·εατιμαζουατιμαζ·ου
3rdατιμαζετωατιμαζ·ετωατιμαζεσθωατιμαζ·εσθω
Pl1st
2ndατιμαζετε[GNT]ατιμαζ·ετεατιμαζεσθεατιμαζ·εσθε
3rdατιμαζετωσαν, ατιμαζοντων[LXX]ατιμαζ·ετωσαν, ατιμαζ·οντων classicalατιμαζεσθωσαν, ατιμαζεσθωνατιμαζ·εσθωσαν, ατιμαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ατιμαζειν​ατιμαζ·ειν​ατιμαζεσθαι[GNT]​ατιμαζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμαζουσαατιμαζονατιμαζ·ουσ·αατιμαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomατιμαζων[LXX]ατιμαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accατιμαζουσανατιμαζοντα[LXX]ατιμαζ·ουσ·ανατιμαζ·ο[υ]ντ·α
Datατιμαζουσῃατιμαζοντιατιμαζ·ουσ·ῃατιμαζ·ο[υ]ντ·ι
Genατιμαζουσηςατιμαζοντοςατιμαζ·ουσ·ηςατιμαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocατιμαζουσαιατιμαζοντεςατιμαζοντα[LXX]ατιμαζ·ουσ·αιατιμαζ·ο[υ]ντ·εςατιμαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accατιμαζουσαςατιμαζονταςατιμαζ·ουσ·αςατιμαζ·ο[υ]ντ·ας
Datατιμαζουσαιςατιμαζουσι, ατιμαζουσινατιμαζ·ουσ·αιςατιμαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genατιμαζουσωνατιμαζοντων[LXX]ατιμαζ·ουσ·ωνατιμαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμαζομενηατιμαζομενεατιμαζ·ομεν·ηατιμαζ·ομεν·ε
Nomατιμαζομενοςατιμαζ·ομεν·ος
Accατιμαζομενηνατιμαζομενονατιμαζ·ομεν·ηνατιμαζ·ομεν·ον
Datατιμαζομενῃατιμαζομενῳατιμαζ·ομεν·ῃατιμαζ·ομεν·ῳ
Genατιμαζομενηςατιμαζομενουατιμαζ·ομεν·ηςατιμαζ·ομεν·ου
PlVocατιμαζομεναιατιμαζομενοιατιμαζομεναατιμαζ·ομεν·αιατιμαζ·ομεν·οιατιμαζ·ομεν·α
Nom
Accατιμαζομεναςατιμαζομενουςατιμαζ·ομεν·αςατιμαζ·ομεν·ους
Datατιμαζομεναιςατιμαζομενοιςατιμαζ·ομεν·αιςατιμαζ·ομεν·οις
Genατιμαζομενωνατιμαζομενωνατιμαζ·ομεν·ωνατιμαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητιμαζονε·ατιμαζ·ονητιμαζομηνε·ατιμαζ·ομην
2ndητιμαζεςε·ατιμαζ·εςητιμαζουε·ατιμαζ·ου
3rdητιμαζεν, ητιμαζεε·ατιμαζ·ε(ν)ητιμαζετοε·ατιμαζ·ετο
Pl1stητιμαζομενε·ατιμαζ·ομενητιμαζομεθαε·ατιμαζ·ομεθα
2ndητιμαζετεε·ατιμαζ·ετεητιμαζεσθεε·ατιμαζ·εσθε
3rdητιμαζον, ητιμαζοσανε·ατιμαζ·ον, ε·ατιμαζ·οσαν altητιμαζοντοε·ατιμαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητιμασαε·ατιμα·σαητιμασαμηνε·ατιμα·σαμην
2ndητιμασαςε·ατιμα·σαςητιμασωε·ατιμα·σω
3rdητιμασεν[LXX], ητιμασεε·ατιμα·σε(ν), ε·ατιμα·σε(ν)ητιμασατοε·ατιμα·σατο
Pl1stητιμασαμενε·ατιμα·σαμενητιμασαμεθαε·ατιμα·σαμεθα
2ndητιμασατε[GNT]ε·ατιμα·σατεητιμασασθεε·ατιμα·σασθε
3rdητιμασαν[GNT][LXX]ε·ατιμα·σανητιμασαντοε·ατιμα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stατιμασωατιμα·σωατιμασωμαιατιμα·σωμαι
2ndατιμασῃς[LXX]ατιμα·σῃςατιμασῃατιμα·σῃ
3rdατιμασῃατιμα·σῃατιμασηταιατιμα·σηται
Pl1stατιμασωμενατιμα·σωμενατιμασωμεθαατιμα·σωμεθα
2ndατιμασητεατιμα·σητεατιμασησθεατιμα·σησθε
3rdατιμασωσιν, ατιμασωσιατιμα·σωσι(ν)ατιμασωνταιατιμα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stατιμασαιμιατιμα·σαιμιατιμασαιμηνατιμα·σαιμην
2ndατιμασαις, ατιμασειαςατιμα·σαις, ατιμα·σειας classicalατιμασαιοατιμα·σαιο
3rdατιμασαι[LXX], ατιμασειεατιμα·σαι, ατιμα·σειε classicalατιμασαιτοατιμα·σαιτο
Pl1stατιμασαιμενατιμα·σαιμενατιμασαιμεθαατιμα·σαιμεθα
2ndατιμασαιτεατιμα·σαιτεατιμασαισθεατιμα·σαισθε
3rdατιμασαιεν, ατιμασαισαν, ατιμασειαν, ατιμασειενατιμα·σαιεν, ατιμα·σαισαν alt, ατιμα·σειαν classical, ατιμα·σειεν classicalατιμασαιντοατιμα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndατιμασονατιμα·σονατιμασαι[LXX]ατιμα·σαι
3rdατιμασατωατιμα·σατωατιμασασθωατιμα·σασθω
Pl1st
2ndατιμασατεατιμα·σατεατιμασασθεατιμα·σασθε
3rdατιμασατωσαν, ατιμασαντων[LXX]ατιμα·σατωσαν, ατιμα·σαντων classicalατιμασασθωσαν, ατιμασασθωνατιμα·σασθωσαν, ατιμα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ατιμασαι[LXX]​ατιμα·σαιατιμασασθαι​ατιμα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμασασαατιμασαςατιμασανατιμα·σασ·αατιμα·σα[ντ]·ςατιμα·σαν[τ]
Nom
Accατιμασασανατιμασανταατιμα·σασ·ανατιμα·σαντ·α
Datατιμασασῃατιμασαντιατιμα·σασ·ῃατιμα·σαντ·ι
Genατιμασασηςατιμασαντοςατιμα·σασ·ηςατιμα·σαντ·ος
PlVocατιμασασαιατιμασαντες[GNT][LXX]ατιμασανταατιμα·σασ·αιατιμα·σαντ·εςατιμα·σαντ·α
Nom
Accατιμασασαςατιμασανταςατιμα·σασ·αςατιμα·σαντ·ας
Datατιμασασαιςατιμασασι, ατιμασασιν[LXX]ατιμα·σασ·αιςατιμα·σα[ντ]·σι(ν), ατιμα·σα[ντ]·σι(ν)
Genατιμασασωνατιμασαντων[LXX]ατιμα·σασ·ωνατιμα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμασαμενηατιμασαμενεατιμα·σαμεν·ηατιμα·σαμεν·ε
Nomατιμασαμενοςατιμα·σαμεν·ος
Accατιμασαμενηνατιμασαμενονατιμα·σαμεν·ηνατιμα·σαμεν·ον
Datατιμασαμενῃατιμασαμενῳατιμα·σαμεν·ῃατιμα·σαμεν·ῳ
Genατιμασαμενηςατιμασαμενουατιμα·σαμεν·ηςατιμα·σαμεν·ου
PlVocατιμασαμεναιατιμασαμενοιατιμασαμεναατιμα·σαμεν·αιατιμα·σαμεν·οιατιμα·σαμεν·α
Nom
Accατιμασαμεναςατιμασαμενουςατιμα·σαμεν·αςατιμα·σαμεν·ους
Datατιμασαμεναιςατιμασαμενοιςατιμα·σαμεν·αιςατιμα·σαμεν·οις
Genατιμασαμενωνατιμασαμενωνατιμα·σαμεν·ωνατιμα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητιμασμαιητιμασ·μαι
2ndητιμασαιητιμασ·[σ]αι
3rdητιμασταιητιμασ·ται
Pl1stητιμασμεθαητιμασ·μεθα
2ndητιμασθεητιμασ·[σ]θε
3rdητιμαδαταιητιμασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητιμασομαιητιμασ·[σ]ομαι
2ndητιμασῃ, ητιμασειητιμασ·[σ]ῃ, ητιμασ·[σ]ει classical
3rdητιμασεταιητιμασ·[σ]εται
Pl1stητιμασομεθαητιμασ·[σ]ομεθα
2ndητιμασεσθεητιμασ·[σ]εσθε
3rdητιμασονταιητιμασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητιμασοιμηνητιμασ·[σ]οιμην
2ndητιμασοιοητιμασ·[σ]οιο
3rdητιμασοιτοητιμασ·[σ]οιτο
Pl1stητιμασοιμεθαητιμασ·[σ]οιμεθα
2ndητιμασοισθεητιμασ·[σ]οισθε
3rdητιμασοιντοητιμασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndητιμασοητιμασ·[σ]ο
3rdητιμασθωητιμασ·[σ]θω
Pl1st
2ndητιμασθεητιμασ·[σ]θε
3rdητιμασθωσαν, ητιμασθωνητιμασ·[σ]θωσαν, ητιμασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ητιμασθαι​ητιμασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ητιμασεσθαι​ητιμασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocητιμασμενηητιμασμενεητιμασ·μεν·ηητιμασ·μεν·ε
Nomητιμασμενοςητιμασ·μεν·ος
Accητιμασμενηνητιμασμενονητιμασ·μεν·ηνητιμασ·μεν·ον
Datητιμασμενῃητιμασμενῳητιμασ·μεν·ῃητιμασ·μεν·ῳ
Genητιμασμενηςητιμασμενουητιμασ·μεν·ηςητιμασ·μεν·ου
PlVocητιμασμεναιητιμασμενοι[LXX]ητιμασμεναητιμασ·μεν·αιητιμασ·μεν·οιητιμασ·μεν·α
Nom
Accητιμασμεναςητιμασμενουςητιμασ·μεν·αςητιμασ·μεν·ους
Datητιμασμεναιςητιμασμενοιςητιμασ·μεν·αιςητιμασ·μεν·οις
Genητιμασμενωνητιμασμενωνητιμασ·μεν·ωνητιμασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητιμασμηνε·ητιμασ·μην
2ndητιμασοε·ητιμασ·[σ]ο
3rdητιμαστοε·ητιμασ·το
Pl1stητιμασμεθαε·ητιμασ·μεθα
2ndητιμασθεε·ητιμασ·[σ]θε
3rdητιμαδατοε·ητιμασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stητιμασθην[LXX]ε·ατιμασ·θην
2ndητιμασθηςε·ατιμασ·θης
3rdητιμασθη[LXX]ε·ατιμασ·θη
Pl1stητιμασθημενε·ατιμασ·θημεν
2ndητιμασθητεε·ατιμασ·θητε
3rdητιμασθησαν[LXX]ε·ατιμασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stατιμασθησομαιατιμασ·θησομαι
2ndατιμασθησῃ[LXX], ατιμασθησειατιμασ·θησῃ, ατιμασ·θησει classical
3rdατιμασθησεται[LXX]ατιμασ·θησεται
Pl1stατιμασθησομεθαατιμασ·θησομεθα
2ndατιμασθησεσθεατιμασ·θησεσθε
3rdατιμασθησονταιατιμασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stατιμασθωατιμασ·θω
2ndατιμασθῃςατιμασ·θῃς
3rdατιμασθῃατιμασ·θῃ
Pl1stατιμασθωμενατιμασ·θωμεν
2ndατιμασθητεατιμασ·θητε
3rdατιμασθωσιν, ατιμασθωσιατιμασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stατιμασθειηνατιμασ·θειην
2ndατιμασθειηςατιμασ·θειης
3rdατιμασθειηατιμασ·θειη
Pl1stατιμασθειημεν, ατιμασθειμενατιμασ·θειημεν, ατιμασ·θειμεν classical
2ndατιμασθειητε, ατιμασθειτεατιμασ·θειητε, ατιμασ·θειτε classical
3rdατιμασθειησαν, ατιμασθειενατιμασ·θειησαν, ατιμασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stατιμασθησοιμηνατιμασ·θησοιμην
2ndατιμασθησοιοατιμασ·θησοιο
3rdατιμασθησοιτοατιμασ·θησοιτο
Pl1stατιμασθησοιμεθαατιμασ·θησοιμεθα
2ndατιμασθησοισθεατιμασ·θησοισθε
3rdατιμασθησοιντοατιμασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndατιμασθητιατιμασ·θητι
3rdατιμασθητωατιμασ·θητω
Pl1st
2ndατιμασθητεατιμασ·θητε
3rdατιμασθητωσαν, ατιμασθεντωνατιμασ·θητωσαν, ατιμασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ατιμασθηναι[GNT][LXX]​ατιμασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ατιμασθησεσθαι​ατιμασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμασθεισαατιμασθειςατιμασθενατιμασ·θεισ·αατιμασ·θει[ντ]·ςατιμασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accατιμασθεισανατιμασθενταατιμασ·θεισ·ανατιμασ·θε[ι]ντ·α
Datατιμασθεισῃατιμασθεντιατιμασ·θεισ·ῃατιμασ·θε[ι]ντ·ι
Genατιμασθεισηςατιμασθεντοςατιμασ·θεισ·ηςατιμασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocατιμασθεισαιατιμασθεντεςατιμασθενταατιμασ·θεισ·αιατιμασ·θε[ι]ντ·εςατιμασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accατιμασθεισαςατιμασθενταςατιμασ·θεισ·αςατιμασ·θε[ι]ντ·ας
Datατιμασθεισαιςατιμασθεισι, ατιμασθεισινατιμασ·θεισ·αιςατιμασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genατιμασθεισωνατιμασθεντωνατιμασ·θεισ·ωνατιμασ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocατιμασθησομενηατιμασθησομενεατιμασ·θησομεν·ηατιμασ·θησομεν·ε
Nomατιμασθησομενοςατιμασ·θησομεν·ος
Accατιμασθησομενηνατιμασθησομενονατιμασ·θησομεν·ηνατιμασ·θησομεν·ον
Datατιμασθησομενῃατιμασθησομενῳατιμασ·θησομεν·ῃατιμασ·θησομεν·ῳ
Genατιμασθησομενηςατιμασθησομενουατιμασ·θησομεν·ηςατιμασ·θησομεν·ου
PlVocατιμασθησομεναιατιμασθησομενοιατιμασθησομεναατιμασ·θησομεν·αιατιμασ·θησομεν·οιατιμασ·θησομεν·α
Nom
Accατιμασθησομεναςατιμασθησομενουςατιμασ·θησομεν·αςατιμασ·θησομεν·ους
Datατιμασθησομεναιςατιμασθησομενοιςατιμασ·θησομεν·αιςατιμασ·θησομεν·οις
Genατιμασθησομενωνατιμασθησομενωνατιμασ·θησομεν·ωνατιμασ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:21:58 EDT