ασθενεια • ASQENEIA • astheneia

Search: ασθενειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ασθενειανἀσθένειαασθενει·αν(fem) acc sg

ἀ·σθένεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocασθενεια[GNT][LXX]ασθενει·α
Nom
Accασθενειαν[GNT][LXX]ασθενει·αν
Datασθενειᾳ[GNT][LXX]ασθενει·ᾳ
Genασθενειας[GNT]ασθενει·ας
PlVocασθενειαι[LXX]ασθενει·αι
Nom
Accασθενειας[GNT]ασθενει·ας
Datασθενειαις[GNT]ασθενει·αις
Genασθενειων[GNT]ασθενει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 17:32:54 EST