ασθενεω • ASQENEW • astheneō

Search: ασθενουντα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ασθενουντα; ασθενουνταἀσθενέωασθεν(ε)·ο[υ]ντ·α; ασθεν(ε)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ασθενουνταἀσθενέωασθεν(ε)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg
ασθενουνταἀσθενέωασθεν(ε)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp neu nom|acc|voc pl

ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενω[GNT]ασθεν(ε)·ωασθενουμαιασθεν(ε)·ομαι
2ndασθενεις[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ειςασθενῃ, ασθενει[GNT], ασθενεισαιασθεν(ε)·ῃ, ασθεν(ε)·ει classical, ασθεν(ε)·εσαι alt
3rdασθενει[GNT]ασθεν(ε)·ειασθενειταιασθεν(ε)·εται
Pl1stασθενουμεν[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ομενασθενουμεθαασθεν(ε)·ομεθα
2ndασθενειτεασθεν(ε)·ετεασθενεισθεασθεν(ε)·εσθε
3rdασθενουσιν[GNT], ασθενουσιασθεν(ε)·ουσι(ν), ασθεν(ε)·ουσι(ν)ασθενουνταιασθεν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενω[GNT]ασθεν(ε)·ωασθενωμαιασθεν(ε)·ωμαι
2ndασθενῃςασθεν(ε)·ῃςασθενῃασθεν(ε)·ῃ
3rdασθενῃασθεν(ε)·ῃασθενηταιασθεν(ε)·ηται
Pl1stασθενωμεν[GNT]ασθεν(ε)·ωμενασθενωμεθαασθεν(ε)·ωμεθα
2ndασθενητεασθεν(ε)·ητεασθενησθεασθεν(ε)·ησθε
3rdασθενωσιν, ασθενωσιασθεν(ε)·ωσι(ν)ασθενωνταιασθεν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενοιμιασθεν(ε)·οιμιασθενοιμηνασθεν(ε)·οιμην
2ndασθενοιςασθεν(ε)·οιςασθενοιοασθεν(ε)·οιο
3rdασθενοιασθεν(ε)·οιασθενοιτοασθεν(ε)·οιτο
Pl1stασθενοιμενασθεν(ε)·οιμενασθενοιμεθαασθεν(ε)·οιμεθα
2ndασθενοιτεασθεν(ε)·οιτεασθενοισθεασθεν(ε)·οισθε
3rdασθενοιεν, ασθενοισανασθεν(ε)·οιεν, ασθεν(ε)·οισαν altασθενοιντοασθεν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασθενει[GNT]ασθεν(ε)·εασθενουασθεν(ε)·ου
3rdασθενειτω[LXX]ασθεν(ε)·ετωασθενεισθωασθεν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndασθενειτεασθεν(ε)·ετεασθενεισθεασθεν(ε)·εσθε
3rdασθενειτωσαν, ασθενουντων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ετωσαν, ασθεν(ε)·οντων classicalασθενεισθωσαν, ασθενεισθωνασθεν(ε)·εσθωσαν, ασθεν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασθενειν​ασθεν(ε)·ειν​ασθενεισθαι​ασθεν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενουσαασθενουν[LXX]ασθεν(ε)·ουσ·αασθεν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomασθενων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accασθενουσαν[GNT][LXX]ασθενουντα[GNT]ασθεν(ε)·ουσ·ανασθεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datασθενουσῃασθενουντιασθεν(ε)·ουσ·ῃασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genασθενουσηςασθενουντος[LXX]ασθεν(ε)·ουσ·ηςασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocασθενουσαιασθενουντες[LXX]ασθενουντα[GNT]ασθεν(ε)·ουσ·αιασθεν(ε)·ο[υ]ντ·εςασθεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accασθενουσαςασθενουντας[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ουσ·αςασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datασθενουσαιςασθενουσι, ασθενουσιν[GNT]ασθεν(ε)·ουσ·αιςασθεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν), ασθεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genασθενουσωνασθενουντων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ουσ·ωνασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενουμενηασθενουμενεασθεν(ε)·ομεν·ηασθεν(ε)·ομεν·ε
Nomασθενουμενοςασθεν(ε)·ομεν·ος
Accασθενουμενηνασθενουμενονασθεν(ε)·ομεν·ηνασθεν(ε)·ομεν·ον
Datασθενουμενῃασθενουμενῳασθεν(ε)·ομεν·ῃασθεν(ε)·ομεν·ῳ
Genασθενουμενηςασθενουμενουασθεν(ε)·ομεν·ηςασθεν(ε)·ομεν·ου
PlVocασθενουμεναιασθενουμενοιασθενουμεναασθεν(ε)·ομεν·αιασθεν(ε)·ομεν·οιασθεν(ε)·ομεν·α
Nom
Accασθενουμεναςασθενουμενουςασθεν(ε)·ομεν·αςασθεν(ε)·ομεν·ους
Datασθενουμεναιςασθενουμενοιςασθεν(ε)·ομεν·αιςασθεν(ε)·ομεν·οις
Genασθενουμενωνασθενουμενωνασθεν(ε)·ομεν·ωνασθεν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενουνε·ασθεν(ε)·ονησθενουμηνε·ασθεν(ε)·ομην
2ndησθενειςε·ασθεν(ε)·εςησθενουε·ασθεν(ε)·ου
3rdησθενει[GNT][LXX]ε·ασθεν(ε)·εησθενειτοε·ασθεν(ε)·ετο
Pl1stησθενουμενε·ασθεν(ε)·ομενησθενουμεθαε·ασθεν(ε)·ομεθα
2ndησθενειτεε·ασθεν(ε)·ετεησθενεισθεε·ασθεν(ε)·εσθε
3rdησθενουν, ησθενουσανε·ασθεν(ε)·ον, ε·ασθεν(ε)·οσαν altησθενουντοε·ασθεν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησω[LXX]ασθενη·σωασθενησομαιασθενη·σομαι
2ndασθενησεις[LXX]ασθενη·σειςασθενησῃ[LXX], ασθενησει[LXX], ασθενησεσαιασθενη·σῃ, ασθενη·σει classical, ασθενη·σεσαι alt
3rdασθενησει[LXX]ασθενη·σειασθενησεταιασθενη·σεται
Pl1stασθενησομενασθενη·σομενασθενησομεθαασθενη·σομεθα
2ndασθενησετεασθενη·σετεασθενησεσθεασθενη·σεσθε
3rdασθενησουσιν[LXX], ασθενησουσιασθενη·σουσι(ν), ασθενη·σουσι(ν)ασθενησονταιασθενη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησοιμιασθενη·σοιμιασθενησοιμηνασθενη·σοιμην
2ndασθενησοιςασθενη·σοιςασθενησοιοασθενη·σοιο
3rdασθενησοιασθενη·σοιασθενησοιτοασθενη·σοιτο
Pl1stασθενησοιμενασθενη·σοιμενασθενησοιμεθαασθενη·σοιμεθα
2ndασθενησοιτεασθενη·σοιτεασθενησοισθεασθενη·σοισθε
3rdασθενησοιενασθενη·σοιενασθενησοιντοασθενη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασθενησειν​ασθενη·σειν​ασθενησεσθαι​ασθενη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησουσαασθενησονασθενη·σουσ·αασθενη·σο[υ]ν[τ]
Nomασθενησωνασθενη·σο[υ]ν[τ]·^
Accασθενησουσανασθενησονταασθενη·σουσ·ανασθενη·σο[υ]ντ·α
Datασθενησουσῃασθενησοντιασθενη·σουσ·ῃασθενη·σο[υ]ντ·ι
Genασθενησουσηςασθενησοντοςασθενη·σουσ·ηςασθενη·σο[υ]ντ·ος
PlVocασθενησουσαιασθενησοντεςασθενησονταασθενη·σουσ·αιασθενη·σο[υ]ντ·εςασθενη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accασθενησουσαςασθενησονταςασθενη·σουσ·αςασθενη·σο[υ]ντ·ας
Datασθενησουσαιςασθενησουσι, ασθενησουσιν[LXX]ασθενη·σουσ·αιςασθενη·σου[ντ]·σι(ν), ασθενη·σου[ντ]·σι(ν)
Genασθενησουσωνασθενησοντωνασθενη·σουσ·ωνασθενη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησομενηασθενησομενεασθενη·σομεν·ηασθενη·σομεν·ε
Nomασθενησομενοςασθενη·σομεν·ος
Accασθενησομενηνασθενησομενονασθενη·σομεν·ηνασθενη·σομεν·ον
Datασθενησομενῃασθενησομενῳασθενη·σομεν·ῃασθενη·σομεν·ῳ
Genασθενησομενηςασθενησομενουασθενη·σομεν·ηςασθενη·σομεν·ου
PlVocασθενησομεναιασθενησομενοιασθενησομεναασθενη·σομεν·αιασθενη·σομεν·οιασθενη·σομεν·α
Nom
Accασθενησομεναςασθενησομενουςασθενη·σομεν·αςασθενη·σομεν·ους
Datασθενησομεναιςασθενησομενοιςασθενη·σομεν·αιςασθενη·σομεν·οις
Genασθενησομενωνασθενησομενωνασθενη·σομεν·ωνασθενη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενησα[GNT][LXX]ε·ασθενη·σαησθενησαμηνε·ασθενη·σαμην
2ndησθενησας[LXX]ε·ασθενη·σαςησθενησωε·ασθενη·σω
3rdησθενησεν[GNT][LXX], ησθενησεε·ασθενη·σε(ν), ε·ασθενη·σε(ν)ησθενησατοε·ασθενη·σατο
Pl1stησθενησαμεν[GNT]ε·ασθενη·σαμενησθενησαμεθαε·ασθενη·σαμεθα
2ndησθενησατε[LXX]ε·ασθενη·σατεησθενησασθεε·ασθενη·σασθε
3rdησθενησαν[LXX]ε·ασθενη·σανησθενησαντοε·ασθενη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησω[LXX]ασθενη·σωασθενησωμαιασθενη·σωμαι
2ndασθενησῃςασθενη·σῃςασθενησῃ[LXX]ασθενη·σῃ
3rdασθενησῃ[LXX]ασθενη·σῃασθενησηταιασθενη·σηται
Pl1stασθενησωμενασθενη·σωμενασθενησωμεθαασθενη·σωμεθα
2ndασθενησητεασθενη·σητεασθενησησθεασθενη·σησθε
3rdασθενησωσιν, ασθενησωσιασθενη·σωσι(ν)ασθενησωνταιασθενη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησαιμιασθενη·σαιμιασθενησαιμηνασθενη·σαιμην
2ndασθενησαις, ασθενησειαςασθενη·σαις, ασθενη·σειας classicalασθενησαιοασθενη·σαιο
3rdασθενησαι[LXX], ασθενησειεασθενη·σαι, ασθενη·σειε classicalασθενησαιτοασθενη·σαιτο
Pl1stασθενησαιμενασθενη·σαιμενασθενησαιμεθαασθενη·σαιμεθα
2ndασθενησαιτεασθενη·σαιτεασθενησαισθεασθενη·σαισθε
3rdασθενησαιεν, ασθενησαισαν, ασθενησειαν, ασθενησειενασθενη·σαιεν, ασθενη·σαισαν alt, ασθενη·σειαν classical, ασθενη·σειεν classicalασθενησαιντοασθενη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασθενησονασθενη·σονασθενησαι[LXX]ασθενη·σαι
3rdασθενησατωασθενη·σατωασθενησασθωασθενη·σασθω
Pl1st
2ndασθενησατεασθενη·σατεασθενησασθεασθενη·σασθε
3rdασθενησατωσαν, ασθενησαντωνασθενη·σατωσαν, ασθενη·σαντων classicalασθενησασθωσαν, ασθενησασθωνασθενη·σασθωσαν, ασθενη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασθενησαι[LXX]​ασθενη·σαιασθενησασθαι​ασθενη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησασαασθενησας[GNT][LXX]ασθενησανασθενη·σασ·αασθενη·σα[ντ]·ςασθενη·σαν[τ]
Nom
Accασθενησασαν[GNT]ασθενησανταασθενη·σασ·ανασθενη·σαντ·α
Datασθενησασῃασθενησαντιασθενη·σασ·ῃασθενη·σαντ·ι
Genασθενησασηςασθενησαντοςασθενη·σασ·ηςασθενη·σαντ·ος
PlVocασθενησασαιασθενησαντεςασθενησανταασθενη·σασ·αιασθενη·σαντ·εςασθενη·σαντ·α
Nom
Accασθενησασαςασθενησανταςασθενη·σασ·αςασθενη·σαντ·ας
Datασθενησασαιςασθενησασι, ασθενησασινασθενη·σασ·αιςασθενη·σα[ντ]·σι(ν)
Genασθενησασωνασθενησαντωνασθενη·σασ·ωνασθενη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησαμενηασθενησαμενεασθενη·σαμεν·ηασθενη·σαμεν·ε
Nomασθενησαμενοςασθενη·σαμεν·ος
Accασθενησαμενηνασθενησαμενονασθενη·σαμεν·ηνασθενη·σαμεν·ον
Datασθενησαμενῃασθενησαμενῳασθενη·σαμεν·ῃασθενη·σαμεν·ῳ
Genασθενησαμενηςασθενησαμενουασθενη·σαμεν·ηςασθενη·σαμεν·ου
PlVocασθενησαμεναιασθενησαμενοιασθενησαμεναασθενη·σαμεν·αιασθενη·σαμεν·οιασθενη·σαμεν·α
Nom
Accασθενησαμεναςασθενησαμενουςασθενη·σαμεν·αςασθενη·σαμεν·ους
Datασθενησαμεναιςασθενησαμενοιςασθενη·σαμεν·αιςασθενη·σαμεν·οις
Genασθενησαμενωνασθενησαμενωνασθενη·σαμεν·ωνασθενη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκαησθενη·κα
2ndησθενηκας, ησθενηκεςησθενη·κας, ησθενη·κες alt
3rdησθενηκεν, ησθενηκεησθενη·κε(ν)
Pl1stησθενηκαμεν[GNT]ησθενη·καμεν
2ndησθενηκατεησθενη·κατε
3rdησθενηκασιν, ησθενηκασι, ησθενηκανησθενη·κασι(ν), ησθενη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκωησθενη·κω
2ndησθενηκῃςησθενη·κῃς
3rdησθενηκῃησθενη·κῃ
Pl1stησθενηκωμενησθενη·κωμεν
2ndησθενηκητεησθενη·κητε
3rdησθενηκωσιν, ησθενηκωσιησθενη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκοιμι, ησθενηκοιηνησθενη·κοιμι, ησθενη·κοιην classical
2ndησθενηκοις, ησθενηκοιηςησθενη·κοις, ησθενη·κοιης classical
3rdησθενηκοι, ησθενηκοιηησθενη·κοι, ησθενη·κοιη classical
Pl1stησθενηκοιμενησθενη·κοιμεν
2ndησθενηκοιτεησθενη·κοιτε
3rdησθενηκοιενησθενη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndησθενηκεησθενη·κε
3rdησθενηκετωησθενη·κετω
Pl1st
2ndησθενηκετεησθενη·κετε
3rdησθενηκετωσανησθενη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ησθενηκεναι​ησθενη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocησθενηκυιαησθενηκος[LXX]ησθενη·κυι·αησθενη·κο[τ]·ς
Nomησθενηκωςησθενη·κο[τ]·^ς
Accησθενηκυιανησθενηκοταησθενη·κυι·ανησθενη·κοτ·α
Datησθενηκυιᾳησθενηκοτιησθενη·κυι·ᾳησθενη·κοτ·ι
Genησθενηκυιαςησθενηκοτοςησθενη·κυι·αςησθενη·κοτ·ος
PlVocησθενηκυιαιησθενηκοτεςησθενηκοταησθενη·κυι·αιησθενη·κοτ·εςησθενη·κοτ·α
Nom
Accησθενηκυιαςησθενηκοταςησθενη·κυι·αςησθενη·κοτ·ας
Datησθενηκυιαιςησθενηκοσι, ησθενηκοσινησθενη·κυι·αιςησθενη·κο[τ]·σι(ν)
Genησθενηκυιωνησθενηκοτωνησθενη·κυι·ωνησθενη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκειν, ησθενηκηε·ησθενη·κειν, ε·ησθενη·κη classical
2ndησθενηκεις, ησθενηκηςε·ησθενη·κεις, ε·ησθενη·κης classical
3rdησθενηκειε·ησθενη·κει
Pl1stησθενηκειμεν, ησθενηκεμενε·ησθενη·κειμεν, ε·ησθενη·κεμεν classical
2ndησθενηκειτε, ησθενηκετεε·ησθενη·κειτε, ε·ησθενη·κετε classical
3rdησθενηκεισαν, ησθενηκεσανε·ησθενη·κεισαν, ε·ησθενη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:43:59 EST