ασθενεω • ASQENEW • astheneō

Search: ασθενει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ασθενει; ασθενει; ασθενειἀσθενέωασθεν(ε)·ε; ασθεν(ε)·ει; ασθεν(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
ασθενει; ασθενει; ασθενειἀσθενήςασθεν(ε)·ι; ασθεν(ε)·ι; ασθεν(ε)·ιneu dat sg; mas dat sg; fem dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ασθενειἀσθενέωασθεν(ε)·εpres act imp 2nd sg
ασθενειἀσθενέωασθεν(ε)·ειpres act ind 3rd sg
ασθενειἀσθενέωασθεν(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ασθενειἀσθενήςασθεν(ε)·ιneu dat sg
ασθενειἀσθενήςασθεν(ε)·ιmas dat sg
ασθενειἀσθενήςασθεν(ε)·ιfem dat sg

ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενω[GNT]ασθεν(ε)·ωασθενουμαιασθεν(ε)·ομαι
2ndασθενεις[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ειςασθενῃ, ασθενει[GNT], ασθενεισαιασθεν(ε)·ῃ, ασθεν(ε)·ει classical, ασθεν(ε)·εσαι alt
3rdασθενει[GNT]ασθεν(ε)·ειασθενειταιασθεν(ε)·εται
Pl1stασθενουμεν[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ομενασθενουμεθαασθεν(ε)·ομεθα
2ndασθενειτεασθεν(ε)·ετεασθενεισθεασθεν(ε)·εσθε
3rdασθενουσιν[GNT], ασθενουσιασθεν(ε)·ουσι(ν), ασθεν(ε)·ουσι(ν)ασθενουνταιασθεν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενω[GNT]ασθεν(ε)·ωασθενωμαιασθεν(ε)·ωμαι
2ndασθενῃςασθεν(ε)·ῃςασθενῃασθεν(ε)·ῃ
3rdασθενῃασθεν(ε)·ῃασθενηταιασθεν(ε)·ηται
Pl1stασθενωμεν[GNT]ασθεν(ε)·ωμενασθενωμεθαασθεν(ε)·ωμεθα
2ndασθενητεασθεν(ε)·ητεασθενησθεασθεν(ε)·ησθε
3rdασθενωσιν, ασθενωσιασθεν(ε)·ωσι(ν)ασθενωνταιασθεν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενοιμιασθεν(ε)·οιμιασθενοιμηνασθεν(ε)·οιμην
2ndασθενοιςασθεν(ε)·οιςασθενοιοασθεν(ε)·οιο
3rdασθενοιασθεν(ε)·οιασθενοιτοασθεν(ε)·οιτο
Pl1stασθενοιμενασθεν(ε)·οιμενασθενοιμεθαασθεν(ε)·οιμεθα
2ndασθενοιτεασθεν(ε)·οιτεασθενοισθεασθεν(ε)·οισθε
3rdασθενοιεν, ασθενοισανασθεν(ε)·οιεν, ασθεν(ε)·οισαν altασθενοιντοασθεν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασθενει[GNT]ασθεν(ε)·εασθενουασθεν(ε)·ου
3rdασθενειτω[LXX]ασθεν(ε)·ετωασθενεισθωασθεν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndασθενειτεασθεν(ε)·ετεασθενεισθεασθεν(ε)·εσθε
3rdασθενειτωσαν, ασθενουντων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ετωσαν, ασθεν(ε)·οντων classicalασθενεισθωσαν, ασθενεισθωνασθεν(ε)·εσθωσαν, ασθεν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασθενειν​ασθεν(ε)·ειν​ασθενεισθαι​ασθεν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενουσαασθενουν[LXX]ασθεν(ε)·ουσ·αασθεν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomασθενων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accασθενουσαν[GNT][LXX]ασθενουντα[GNT]ασθεν(ε)·ουσ·ανασθεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datασθενουσῃασθενουντιασθεν(ε)·ουσ·ῃασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genασθενουσηςασθενουντος[LXX]ασθεν(ε)·ουσ·ηςασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocασθενουσαιασθενουντες[LXX]ασθενουντα[GNT]ασθεν(ε)·ουσ·αιασθεν(ε)·ο[υ]ντ·εςασθεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accασθενουσαςασθενουντας[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ουσ·αςασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datασθενουσαιςασθενουσι, ασθενουσιν[GNT]ασθεν(ε)·ουσ·αιςασθεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν), ασθεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genασθενουσωνασθενουντων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ουσ·ωνασθεν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενουμενηασθενουμενεασθεν(ε)·ομεν·ηασθεν(ε)·ομεν·ε
Nomασθενουμενοςασθεν(ε)·ομεν·ος
Accασθενουμενηνασθενουμενονασθεν(ε)·ομεν·ηνασθεν(ε)·ομεν·ον
Datασθενουμενῃασθενουμενῳασθεν(ε)·ομεν·ῃασθεν(ε)·ομεν·ῳ
Genασθενουμενηςασθενουμενουασθεν(ε)·ομεν·ηςασθεν(ε)·ομεν·ου
PlVocασθενουμεναιασθενουμενοιασθενουμεναασθεν(ε)·ομεν·αιασθεν(ε)·ομεν·οιασθεν(ε)·ομεν·α
Nom
Accασθενουμεναςασθενουμενουςασθεν(ε)·ομεν·αςασθεν(ε)·ομεν·ους
Datασθενουμεναιςασθενουμενοιςασθεν(ε)·ομεν·αιςασθεν(ε)·ομεν·οις
Genασθενουμενωνασθενουμενωνασθεν(ε)·ομεν·ωνασθεν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενουνε·ασθεν(ε)·ονησθενουμηνε·ασθεν(ε)·ομην
2ndησθενειςε·ασθεν(ε)·εςησθενουε·ασθεν(ε)·ου
3rdησθενει[GNT][LXX]ε·ασθεν(ε)·εησθενειτοε·ασθεν(ε)·ετο
Pl1stησθενουμενε·ασθεν(ε)·ομενησθενουμεθαε·ασθεν(ε)·ομεθα
2ndησθενειτεε·ασθεν(ε)·ετεησθενεισθεε·ασθεν(ε)·εσθε
3rdησθενουν, ησθενουσανε·ασθεν(ε)·ον, ε·ασθεν(ε)·οσαν altησθενουντοε·ασθεν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησω[LXX]ασθενη·σωασθενησομαιασθενη·σομαι
2ndασθενησεις[LXX]ασθενη·σειςασθενησῃ[LXX], ασθενησει[LXX], ασθενησεσαιασθενη·σῃ, ασθενη·σει classical, ασθενη·σεσαι alt
3rdασθενησει[LXX]ασθενη·σειασθενησεταιασθενη·σεται
Pl1stασθενησομενασθενη·σομενασθενησομεθαασθενη·σομεθα
2ndασθενησετεασθενη·σετεασθενησεσθεασθενη·σεσθε
3rdασθενησουσιν[LXX], ασθενησουσιασθενη·σουσι(ν), ασθενη·σουσι(ν)ασθενησονταιασθενη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησοιμιασθενη·σοιμιασθενησοιμηνασθενη·σοιμην
2ndασθενησοιςασθενη·σοιςασθενησοιοασθενη·σοιο
3rdασθενησοιασθενη·σοιασθενησοιτοασθενη·σοιτο
Pl1stασθενησοιμενασθενη·σοιμενασθενησοιμεθαασθενη·σοιμεθα
2ndασθενησοιτεασθενη·σοιτεασθενησοισθεασθενη·σοισθε
3rdασθενησοιενασθενη·σοιενασθενησοιντοασθενη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασθενησειν​ασθενη·σειν​ασθενησεσθαι​ασθενη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησουσαασθενησονασθενη·σουσ·αασθενη·σο[υ]ν[τ]
Nomασθενησωνασθενη·σο[υ]ν[τ]·^
Accασθενησουσανασθενησονταασθενη·σουσ·ανασθενη·σο[υ]ντ·α
Datασθενησουσῃασθενησοντιασθενη·σουσ·ῃασθενη·σο[υ]ντ·ι
Genασθενησουσηςασθενησοντοςασθενη·σουσ·ηςασθενη·σο[υ]ντ·ος
PlVocασθενησουσαιασθενησοντεςασθενησονταασθενη·σουσ·αιασθενη·σο[υ]ντ·εςασθενη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accασθενησουσαςασθενησονταςασθενη·σουσ·αςασθενη·σο[υ]ντ·ας
Datασθενησουσαιςασθενησουσι, ασθενησουσιν[LXX]ασθενη·σουσ·αιςασθενη·σου[ντ]·σι(ν), ασθενη·σου[ντ]·σι(ν)
Genασθενησουσωνασθενησοντωνασθενη·σουσ·ωνασθενη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησομενηασθενησομενεασθενη·σομεν·ηασθενη·σομεν·ε
Nomασθενησομενοςασθενη·σομεν·ος
Accασθενησομενηνασθενησομενονασθενη·σομεν·ηνασθενη·σομεν·ον
Datασθενησομενῃασθενησομενῳασθενη·σομεν·ῃασθενη·σομεν·ῳ
Genασθενησομενηςασθενησομενουασθενη·σομεν·ηςασθενη·σομεν·ου
PlVocασθενησομεναιασθενησομενοιασθενησομεναασθενη·σομεν·αιασθενη·σομεν·οιασθενη·σομεν·α
Nom
Accασθενησομεναςασθενησομενουςασθενη·σομεν·αςασθενη·σομεν·ους
Datασθενησομεναιςασθενησομενοιςασθενη·σομεν·αιςασθενη·σομεν·οις
Genασθενησομενωνασθενησομενωνασθενη·σομεν·ωνασθενη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενησα[GNT][LXX]ε·ασθενη·σαησθενησαμηνε·ασθενη·σαμην
2ndησθενησας[LXX]ε·ασθενη·σαςησθενησωε·ασθενη·σω
3rdησθενησεν[GNT][LXX], ησθενησεε·ασθενη·σε(ν), ε·ασθενη·σε(ν)ησθενησατοε·ασθενη·σατο
Pl1stησθενησαμεν[GNT]ε·ασθενη·σαμενησθενησαμεθαε·ασθενη·σαμεθα
2ndησθενησατε[LXX]ε·ασθενη·σατεησθενησασθεε·ασθενη·σασθε
3rdησθενησαν[LXX]ε·ασθενη·σανησθενησαντοε·ασθενη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησω[LXX]ασθενη·σωασθενησωμαιασθενη·σωμαι
2ndασθενησῃςασθενη·σῃςασθενησῃ[LXX]ασθενη·σῃ
3rdασθενησῃ[LXX]ασθενη·σῃασθενησηταιασθενη·σηται
Pl1stασθενησωμενασθενη·σωμενασθενησωμεθαασθενη·σωμεθα
2ndασθενησητεασθενη·σητεασθενησησθεασθενη·σησθε
3rdασθενησωσιν, ασθενησωσιασθενη·σωσι(ν)ασθενησωνταιασθενη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασθενησαιμιασθενη·σαιμιασθενησαιμηνασθενη·σαιμην
2ndασθενησαις, ασθενησειαςασθενη·σαις, ασθενη·σειας classicalασθενησαιοασθενη·σαιο
3rdασθενησαι[LXX], ασθενησειεασθενη·σαι, ασθενη·σειε classicalασθενησαιτοασθενη·σαιτο
Pl1stασθενησαιμενασθενη·σαιμενασθενησαιμεθαασθενη·σαιμεθα
2ndασθενησαιτεασθενη·σαιτεασθενησαισθεασθενη·σαισθε
3rdασθενησαιεν, ασθενησαισαν, ασθενησειαν, ασθενησειενασθενη·σαιεν, ασθενη·σαισαν alt, ασθενη·σειαν classical, ασθενη·σειεν classicalασθενησαιντοασθενη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασθενησονασθενη·σονασθενησαι[LXX]ασθενη·σαι
3rdασθενησατωασθενη·σατωασθενησασθωασθενη·σασθω
Pl1st
2ndασθενησατεασθενη·σατεασθενησασθεασθενη·σασθε
3rdασθενησατωσαν, ασθενησαντωνασθενη·σατωσαν, ασθενη·σαντων classicalασθενησασθωσαν, ασθενησασθωνασθενη·σασθωσαν, ασθενη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασθενησαι[LXX]​ασθενη·σαιασθενησασθαι​ασθενη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησασαασθενησας[GNT][LXX]ασθενησανασθενη·σασ·αασθενη·σα[ντ]·ςασθενη·σαν[τ]
Nom
Accασθενησασαν[GNT]ασθενησανταασθενη·σασ·ανασθενη·σαντ·α
Datασθενησασῃασθενησαντιασθενη·σασ·ῃασθενη·σαντ·ι
Genασθενησασηςασθενησαντοςασθενη·σασ·ηςασθενη·σαντ·ος
PlVocασθενησασαιασθενησαντεςασθενησανταασθενη·σασ·αιασθενη·σαντ·εςασθενη·σαντ·α
Nom
Accασθενησασαςασθενησανταςασθενη·σασ·αςασθενη·σαντ·ας
Datασθενησασαιςασθενησασι, ασθενησασινασθενη·σασ·αιςασθενη·σα[ντ]·σι(ν)
Genασθενησασωνασθενησαντωνασθενη·σασ·ωνασθενη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενησαμενηασθενησαμενεασθενη·σαμεν·ηασθενη·σαμεν·ε
Nomασθενησαμενοςασθενη·σαμεν·ος
Accασθενησαμενηνασθενησαμενονασθενη·σαμεν·ηνασθενη·σαμεν·ον
Datασθενησαμενῃασθενησαμενῳασθενη·σαμεν·ῃασθενη·σαμεν·ῳ
Genασθενησαμενηςασθενησαμενουασθενη·σαμεν·ηςασθενη·σαμεν·ου
PlVocασθενησαμεναιασθενησαμενοιασθενησαμεναασθενη·σαμεν·αιασθενη·σαμεν·οιασθενη·σαμεν·α
Nom
Accασθενησαμεναςασθενησαμενουςασθενη·σαμεν·αςασθενη·σαμεν·ους
Datασθενησαμεναιςασθενησαμενοιςασθενη·σαμεν·αιςασθενη·σαμεν·οις
Genασθενησαμενωνασθενησαμενωνασθενη·σαμεν·ωνασθενη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκαησθενη·κα
2ndησθενηκας, ησθενηκεςησθενη·κας, ησθενη·κες alt
3rdησθενηκεν, ησθενηκεησθενη·κε(ν)
Pl1stησθενηκαμεν[GNT]ησθενη·καμεν
2ndησθενηκατεησθενη·κατε
3rdησθενηκασιν, ησθενηκασι, ησθενηκανησθενη·κασι(ν), ησθενη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκωησθενη·κω
2ndησθενηκῃςησθενη·κῃς
3rdησθενηκῃησθενη·κῃ
Pl1stησθενηκωμενησθενη·κωμεν
2ndησθενηκητεησθενη·κητε
3rdησθενηκωσιν, ησθενηκωσιησθενη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκοιμι, ησθενηκοιηνησθενη·κοιμι, ησθενη·κοιην classical
2ndησθενηκοις, ησθενηκοιηςησθενη·κοις, ησθενη·κοιης classical
3rdησθενηκοι, ησθενηκοιηησθενη·κοι, ησθενη·κοιη classical
Pl1stησθενηκοιμενησθενη·κοιμεν
2ndησθενηκοιτεησθενη·κοιτε
3rdησθενηκοιενησθενη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndησθενηκεησθενη·κε
3rdησθενηκετωησθενη·κετω
Pl1st
2ndησθενηκετεησθενη·κετε
3rdησθενηκετωσανησθενη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ησθενηκεναι​ησθενη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocησθενηκυιαησθενηκος[LXX]ησθενη·κυι·αησθενη·κο[τ]·ς
Nomησθενηκωςησθενη·κο[τ]·^ς
Accησθενηκυιανησθενηκοταησθενη·κυι·ανησθενη·κοτ·α
Datησθενηκυιᾳησθενηκοτιησθενη·κυι·ᾳησθενη·κοτ·ι
Genησθενηκυιαςησθενηκοτοςησθενη·κυι·αςησθενη·κοτ·ος
PlVocησθενηκυιαιησθενηκοτεςησθενηκοταησθενη·κυι·αιησθενη·κοτ·εςησθενη·κοτ·α
Nom
Accησθενηκυιαςησθενηκοταςησθενη·κυι·αςησθενη·κοτ·ας
Datησθενηκυιαιςησθενηκοσι, ησθενηκοσινησθενη·κυι·αιςησθενη·κο[τ]·σι(ν)
Genησθενηκυιωνησθενηκοτωνησθενη·κυι·ωνησθενη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθενηκειν, ησθενηκηε·ησθενη·κειν, ε·ησθενη·κη classical
2ndησθενηκεις, ησθενηκηςε·ησθενη·κεις, ε·ησθενη·κης classical
3rdησθενηκειε·ησθενη·κει
Pl1stησθενηκειμεν, ησθενηκεμενε·ησθενη·κειμεν, ε·ησθενη·κεμεν classical
2ndησθενηκειτε, ησθενηκετεε·ησθενη·κειτε, ε·ησθενη·κετε classical
3rdησθενηκεισαν, ησθενηκεσανε·ησθενη·κεισαν, ε·ησθενη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-May-2020 01:08:29 EDT