ασεβεω • ASEBEW • asebeō

Search: ασεβων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ασεβωνἀσεβέωασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ασεβων; ασεβων; ασεβωνἀσεβήςασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβωασεβ(ε)·ωασεβουμαιασεβ(ε)·ομαι
2ndασεβεις[GNT][LXX]ασεβ(ε)·ειςασεβῃ, ασεβει[LXX], ασεβεισαιασεβ(ε)·ῃ, ασεβ(ε)·ει classical, ασεβ(ε)·εσαι alt
3rdασεβει[LXX]ασεβ(ε)·ειασεβειταιασεβ(ε)·εται
Pl1stασεβουμενασεβ(ε)·ομενασεβουμεθαασεβ(ε)·ομεθα
2ndασεβειτε[LXX]ασεβ(ε)·ετεασεβεισθεασεβ(ε)·εσθε
3rdασεβουσιν[LXX], ασεβουσιασεβ(ε)·ουσι(ν), ασεβ(ε)·ουσι(ν)ασεβουνταιασεβ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβωασεβ(ε)·ωασεβωμαιασεβ(ε)·ωμαι
2ndασεβῃςασεβ(ε)·ῃςασεβῃασεβ(ε)·ῃ
3rdασεβῃασεβ(ε)·ῃασεβηταιασεβ(ε)·ηται
Pl1stασεβωμενασεβ(ε)·ωμενασεβωμεθαασεβ(ε)·ωμεθα
2ndασεβητεασεβ(ε)·ητεασεβησθεασεβ(ε)·ησθε
3rdασεβωσιν, ασεβωσιασεβ(ε)·ωσι(ν)ασεβωνταιασεβ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβοιμιασεβ(ε)·οιμιασεβοιμηνασεβ(ε)·οιμην
2ndασεβοιςασεβ(ε)·οιςασεβοιοασεβ(ε)·οιο
3rdασεβοιασεβ(ε)·οιασεβοιτοασεβ(ε)·οιτο
Pl1stασεβοιμενασεβ(ε)·οιμενασεβοιμεθαασεβ(ε)·οιμεθα
2ndασεβοιτεασεβ(ε)·οιτεασεβοισθεασεβ(ε)·οισθε
3rdασεβοιεν, ασεβοισανασεβ(ε)·οιεν, ασεβ(ε)·οισαν altασεβοιντοασεβ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασεβει[LXX]ασεβ(ε)·εασεβουασεβ(ε)·ου
3rdασεβειτωασεβ(ε)·ετωασεβεισθωασεβ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndασεβειτε[LXX]ασεβ(ε)·ετεασεβεισθεασεβ(ε)·εσθε
3rdασεβειτωσαν, ασεβουντωνασεβ(ε)·ετωσαν, ασεβ(ε)·οντων classicalασεβεισθωσαν, ασεβεισθωνασεβ(ε)·εσθωσαν, ασεβ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασεβειν[GNT][LXX]​ασεβ(ε)·εινασεβεισθαι​ασεβ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβουσαασεβουνασεβ(ε)·ουσ·αασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomασεβων[GNT][LXX]ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accασεβουσανασεβουνταασεβ(ε)·ουσ·ανασεβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datασεβουσῃασεβουντιασεβ(ε)·ουσ·ῃασεβ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genασεβουσηςασεβουντοςασεβ(ε)·ουσ·ηςασεβ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocασεβουσαιασεβουντεςασεβουνταασεβ(ε)·ουσ·αιασεβ(ε)·ο[υ]ντ·εςασεβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accασεβουσαςασεβουνταςασεβ(ε)·ουσ·αςασεβ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datασεβουσαιςασεβουσι, ασεβουσιν[LXX]ασεβ(ε)·ουσ·αιςασεβ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), ασεβ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genασεβουσωνασεβουντωνασεβ(ε)·ουσ·ωνασεβ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβουμενηασεβουμενεασεβ(ε)·ομεν·ηασεβ(ε)·ομεν·ε
Nomασεβουμενοςασεβ(ε)·ομεν·ος
Accασεβουμενηνασεβουμενονασεβ(ε)·ομεν·ηνασεβ(ε)·ομεν·ον
Datασεβουμενῃασεβουμενῳασεβ(ε)·ομεν·ῃασεβ(ε)·ομεν·ῳ
Genασεβουμενηςασεβουμενουασεβ(ε)·ομεν·ηςασεβ(ε)·ομεν·ου
PlVocασεβουμεναιασεβουμενοιασεβουμεναασεβ(ε)·ομεν·αιασεβ(ε)·ομεν·οιασεβ(ε)·ομεν·α
Nom
Accασεβουμεναςασεβουμενουςασεβ(ε)·ομεν·αςασεβ(ε)·ομεν·ους
Datασεβουμεναιςασεβουμενοιςασεβ(ε)·ομεν·αιςασεβ(ε)·ομεν·οις
Genασεβουμενωνασεβουμενωνασεβ(ε)·ομεν·ωνασεβ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησεβουν[LXX]ε·ασεβ(ε)·ονησεβουμηνε·ασεβ(ε)·ομην
2ndησεβειςε·ασεβ(ε)·εςησεβουε·ασεβ(ε)·ου
3rdησεβειε·ασεβ(ε)·εησεβειτοε·ασεβ(ε)·ετο
Pl1stησεβουμενε·ασεβ(ε)·ομενησεβουμεθαε·ασεβ(ε)·ομεθα
2ndησεβειτεε·ασεβ(ε)·ετεησεβεισθεε·ασεβ(ε)·εσθε
3rdησεβουν[LXX], ησεβουσανε·ασεβ(ε)·ον, ε·ασεβ(ε)·οσαν altησεβουντοε·ασεβ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβησωασεβη·σωασεβησομαιασεβη·σομαι
2ndασεβησειςασεβη·σειςασεβησῃ[LXX], ασεβησει[LXX], ασεβησεσαιασεβη·σῃ, ασεβη·σει classical, ασεβη·σεσαι alt
3rdασεβησει[LXX]ασεβη·σειασεβησεταιασεβη·σεται
Pl1stασεβησομενασεβη·σομενασεβησομεθαασεβη·σομεθα
2ndασεβησετεασεβη·σετεασεβησεσθεασεβη·σεσθε
3rdασεβησουσιν, ασεβησουσιασεβη·σουσι(ν)ασεβησονταιασεβη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβησοιμιασεβη·σοιμιασεβησοιμηνασεβη·σοιμην
2ndασεβησοιςασεβη·σοιςασεβησοιοασεβη·σοιο
3rdασεβησοιασεβη·σοιασεβησοιτοασεβη·σοιτο
Pl1stασεβησοιμενασεβη·σοιμενασεβησοιμεθαασεβη·σοιμεθα
2ndασεβησοιτεασεβη·σοιτεασεβησοισθεασεβη·σοισθε
3rdασεβησοιενασεβη·σοιενασεβησοιντοασεβη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασεβησειν​ασεβη·σειν​ασεβησεσθαι​ασεβη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβησουσαασεβησονασεβη·σουσ·αασεβη·σο[υ]ν[τ]
Nomασεβησωνασεβη·σο[υ]ν[τ]·^
Accασεβησουσανασεβησονταασεβη·σουσ·ανασεβη·σο[υ]ντ·α
Datασεβησουσῃασεβησοντιασεβη·σουσ·ῃασεβη·σο[υ]ντ·ι
Genασεβησουσηςασεβησοντοςασεβη·σουσ·ηςασεβη·σο[υ]ντ·ος
PlVocασεβησουσαιασεβησοντεςασεβησονταασεβη·σουσ·αιασεβη·σο[υ]ντ·εςασεβη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accασεβησουσαςασεβησονταςασεβη·σουσ·αςασεβη·σο[υ]ντ·ας
Datασεβησουσαιςασεβησουσι, ασεβησουσινασεβη·σουσ·αιςασεβη·σου[ντ]·σι(ν)
Genασεβησουσωνασεβησοντωνασεβη·σουσ·ωνασεβη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβησομενηασεβησομενεασεβη·σομεν·ηασεβη·σομεν·ε
Nomασεβησομενοςασεβη·σομεν·ος
Accασεβησομενηνασεβησομενονασεβη·σομεν·ηνασεβη·σομεν·ον
Datασεβησομενῃασεβησομενῳασεβη·σομεν·ῃασεβη·σομεν·ῳ
Genασεβησομενηςασεβησομενουασεβη·σομεν·ηςασεβη·σομεν·ου
PlVocασεβησομεναιασεβησομενοιασεβησομεναασεβη·σομεν·αιασεβη·σομεν·οιασεβη·σομεν·α
Nom
Accασεβησομεναςασεβησομενουςασεβη·σομεν·αςασεβη·σομεν·ους
Datασεβησομεναιςασεβησομενοιςασεβη·σομεν·αιςασεβη·σομεν·οις
Genασεβησομενωνασεβησομενωνασεβη·σομεν·ωνασεβη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησεβησα[LXX]ε·ασεβη·σαησεβησαμηνε·ασεβη·σαμην
2ndησεβησας[LXX]ε·ασεβη·σαςησεβησωε·ασεβη·σω
3rdησεβησεν[LXX], ησεβησεε·ασεβη·σε(ν), ε·ασεβη·σε(ν)ησεβησατοε·ασεβη·σατο
Pl1stησεβησαμεν[LXX]ε·ασεβη·σαμενησεβησαμεθαε·ασεβη·σαμεθα
2ndησεβησατε[LXX]ε·ασεβη·σατεησεβησασθεε·ασεβη·σασθε
3rdησεβησαν[GNT][LXX]ε·ασεβη·σανησεβησαντοε·ασεβη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβησωασεβη·σωασεβησωμαιασεβη·σωμαι
2ndασεβησῃς[LXX]ασεβη·σῃςασεβησῃ[LXX]ασεβη·σῃ
3rdασεβησῃ[LXX]ασεβη·σῃασεβησηταιασεβη·σηται
Pl1stασεβησωμενασεβη·σωμενασεβησωμεθαασεβη·σωμεθα
2ndασεβησητεασεβη·σητεασεβησησθεασεβη·σησθε
3rdασεβησωσιν, ασεβησωσιασεβη·σωσι(ν)ασεβησωνταιασεβη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασεβησαιμιασεβη·σαιμιασεβησαιμηνασεβη·σαιμην
2ndασεβησαις, ασεβησειαςασεβη·σαις, ασεβη·σειας classicalασεβησαιοασεβη·σαιο
3rdασεβησαι[LXX], ασεβησειεασεβη·σαι, ασεβη·σειε classicalασεβησαιτοασεβη·σαιτο
Pl1stασεβησαιμενασεβη·σαιμενασεβησαιμεθαασεβη·σαιμεθα
2ndασεβησαιτεασεβη·σαιτεασεβησαισθεασεβη·σαισθε
3rdασεβησαιεν, ασεβησαισαν, ασεβησειαν, ασεβησειενασεβη·σαιεν, ασεβη·σαισαν alt, ασεβη·σειαν classical, ασεβη·σειεν classicalασεβησαιντοασεβη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασεβησονασεβη·σονασεβησαι[LXX]ασεβη·σαι
3rdασεβησατωασεβη·σατωασεβησασθωασεβη·σασθω
Pl1st
2ndασεβησατεασεβη·σατεασεβησασθεασεβη·σασθε
3rdασεβησατωσαν, ασεβησαντωνασεβη·σατωσαν, ασεβη·σαντων classicalασεβησασθωσαν, ασεβησασθωνασεβη·σασθωσαν, ασεβη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασεβησαι[LXX]​ασεβη·σαιασεβησασθαι​ασεβη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβησασαασεβησας[LXX]ασεβησανασεβη·σασ·αασεβη·σα[ντ]·ςασεβη·σαν[τ]
Nom
Accασεβησασανασεβησαντα[LXX]ασεβη·σασ·ανασεβη·σαντ·α
Datασεβησασῃασεβησαντιασεβη·σασ·ῃασεβη·σαντ·ι
Genασεβησασηςασεβησαντοςασεβη·σασ·ηςασεβη·σαντ·ος
PlVocασεβησασαιασεβησαντεςασεβησαντα[LXX]ασεβη·σασ·αιασεβη·σαντ·εςασεβη·σαντ·α
Nom
Accασεβησασαςασεβησαντας[LXX]ασεβη·σασ·αςασεβη·σαντ·ας
Datασεβησασαιςασεβησασι, ασεβησασινασεβη·σασ·αιςασεβη·σα[ντ]·σι(ν)
Genασεβησασωνασεβησαντωνασεβη·σασ·ωνασεβη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβησαμενηασεβησαμενεασεβη·σαμεν·ηασεβη·σαμεν·ε
Nomασεβησαμενοςασεβη·σαμεν·ος
Accασεβησαμενηνασεβησαμενονασεβη·σαμεν·ηνασεβη·σαμεν·ον
Datασεβησαμενῃασεβησαμενῳασεβη·σαμεν·ῃασεβη·σαμεν·ῳ
Genασεβησαμενηςασεβησαμενουασεβη·σαμεν·ηςασεβη·σαμεν·ου
PlVocασεβησαμεναιασεβησαμενοιασεβησαμεναασεβη·σαμεν·αιασεβη·σαμεν·οιασεβη·σαμεν·α
Nom
Accασεβησαμεναςασεβησαμενουςασεβη·σαμεν·αςασεβη·σαμεν·ους
Datασεβησαμεναιςασεβησαμενοιςασεβη·σαμεν·αιςασεβη·σαμεν·οις
Genασεβησαμενωνασεβησαμενωνασεβη·σαμεν·ωνασεβη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησεβηκαησεβη·κα
2ndησεβηκας, ησεβηκεςησεβη·κας, ησεβη·κες alt
3rdησεβηκεν, ησεβηκεησεβη·κε(ν)
Pl1stησεβηκαμενησεβη·καμεν
2ndησεβηκατεησεβη·κατε
3rdησεβηκασιν[LXX], ησεβηκασι, ησεβηκανησεβη·κασι(ν), ησεβη·κασι(ν), ησεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησεβηκωησεβη·κω
2ndησεβηκῃςησεβη·κῃς
3rdησεβηκῃησεβη·κῃ
Pl1stησεβηκωμενησεβη·κωμεν
2ndησεβηκητεησεβη·κητε
3rdησεβηκωσιν, ησεβηκωσιησεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησεβηκοιμι, ησεβηκοιηνησεβη·κοιμι, ησεβη·κοιην classical
2ndησεβηκοις, ησεβηκοιηςησεβη·κοις, ησεβη·κοιης classical
3rdησεβηκοι, ησεβηκοιηησεβη·κοι, ησεβη·κοιη classical
Pl1stησεβηκοιμενησεβη·κοιμεν
2ndησεβηκοιτεησεβη·κοιτε
3rdησεβηκοιενησεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndησεβηκεησεβη·κε
3rdησεβηκετωησεβη·κετω
Pl1st
2ndησεβηκετεησεβη·κετε
3rdησεβηκετωσανησεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ησεβηκεναι​ησεβη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocησεβηκυιαησεβηκοςησεβη·κυι·αησεβη·κο[τ]·ς
Nomησεβηκωςησεβη·κο[τ]·^ς
Accησεβηκυιανησεβηκοταησεβη·κυι·ανησεβη·κοτ·α
Datησεβηκυιᾳησεβηκοτιησεβη·κυι·ᾳησεβη·κοτ·ι
Genησεβηκυιαςησεβηκοτοςησεβη·κυι·αςησεβη·κοτ·ος
PlVocησεβηκυιαιησεβηκοτεςησεβηκοταησεβη·κυι·αιησεβη·κοτ·εςησεβη·κοτ·α
Nom
Accησεβηκυιαςησεβηκοταςησεβη·κυι·αςησεβη·κοτ·ας
Datησεβηκυιαιςησεβηκοσι, ησεβηκοσινησεβη·κυι·αιςησεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genησεβηκυιωνησεβηκοτων[LXX]ησεβη·κυι·ωνησεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησεβηκειν, ησεβηκηε·ησεβη·κειν, ε·ησεβη·κη classical
2ndησεβηκεις, ησεβηκηςε·ησεβη·κεις, ε·ησεβη·κης classical
3rdησεβηκειε·ησεβη·κει
Pl1stησεβηκειμεν, ησεβηκεμενε·ησεβη·κειμεν, ε·ησεβη·κεμεν classical
2ndησεβηκειτε, ησεβηκετεε·ησεβη·κειτε, ε·ησεβη·κετε classical
3rdησεβηκεισαν, ησεβηκεσανε·ησεβη·κεισαν, ε·ησεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:42:40 EDT