αραομαι • ARAOMAI • araomai

Search: αραται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αραται; αραταιἀράομαιαρ(α)·εται; αρ(α)·ηταιpres mp ind 3rd sg; pres mp sub 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αραταιἀράομαιαρ(α)·εταιpres mp ind 3rd sg
αραταιἀράομαιαρ(α)·ηταιpres mp sub 3rd sg

ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρωμαιαρ(α)·ομαι
2ndαρᾳ[LXX], αρασαι[LXX]αρ(α)·ῃ, αρ(α)·ει classical, αρ(α)·εσαι alt
3rdαραται[LXX]αρ(α)·εται
Pl1stαρωμεθααρ(α)·ομεθα
2ndαρασθεαρ(α)·εσθε
3rdαρωνταιαρ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρωμαιαρ(α)·ωμαι
2ndαρᾳ[LXX]αρ(α)·ῃ
3rdαραται[LXX]αρ(α)·ηται
Pl1stαρωμεθααρ(α)·ωμεθα
2ndαρασθεαρ(α)·ησθε
3rdαρωνταιαρ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρῳμηναρ(α)·οιμην
2ndαρῳοαρ(α)·οιο
3rdαρῳτοαρ(α)·οιτο
Pl1stαρῳμεθααρ(α)·οιμεθα
2ndαρῳσθεαρ(α)·οισθε
3rdαρῳντοαρ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρω[GNT][LXX]αρ(α)·ου
3rdαρασθωαρ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαρασθεαρ(α)·εσθε
3rdαρασθωσαν, αρασθωναρ(α)·εσθωσαν, αρ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρασθαι[LXX]​αρ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρωμενηαρωμενεαρ(α)·ομεν·ηαρ(α)·ομεν·ε
Nomαρωμενοςαρ(α)·ομεν·ος
Accαρωμενηναρωμενοναρ(α)·ομεν·ηναρ(α)·ομεν·ον
Datαρωμενῃαρωμενῳαρ(α)·ομεν·ῃαρ(α)·ομεν·ῳ
Genαρωμενηςαρωμενουαρ(α)·ομεν·ηςαρ(α)·ομεν·ου
PlVocαρωμεναιαρωμενοιαρωμενααρ(α)·ομεν·αιαρ(α)·ομεν·οιαρ(α)·ομεν·α
Nom
Accαρωμεναςαρωμενουςαρ(α)·ομεν·αςαρ(α)·ομεν·ους
Datαρωμεναιςαρωμενοιςαρ(α)·ομεν·αιςαρ(α)·ομεν·οις
Genαρωμενωναρωμενωναρ(α)·ομεν·ωναρ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωμηνε·αρ(α)·ομην
2ndηρωε·αρ(α)·ου
3rdηρατοε·αρ(α)·ετο
Pl1stηρωμεθαε·αρ(α)·ομεθα
2ndηρασθεε·αρ(α)·εσθε
3rdηρωντοε·αρ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρασαμηνε·αρα·σαμην
2ndηρασω[LXX]ε·αρα·σω
3rdηρασατοε·αρα·σατο
Pl1stηρασαμεθαε·αρα·σαμεθα
2ndηρασασθεε·αρα·σασθε
3rdηρασαντοε·αρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρασωμαι[LXX]αρα·σωμαι
2ndαρασῃαρα·σῃ
3rdαρασηται[LXX]αρα·σηται
Pl1stαρασωμεθααρα·σωμεθα
2ndαρασησθεαρα·σησθε
3rdαρασωνταιαρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρασαιμηναρα·σαιμην
2ndαρασαιοαρα·σαιο
3rdαρασαιτοαρα·σαιτο
Pl1stαρασαιμεθααρα·σαιμεθα
2ndαρασαισθεαρα·σαισθε
3rdαρασαιντοαρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρασαι[LXX]αρα·σαι
3rdαρασασθωαρα·σασθω
Pl1st
2ndαρασασθεαρα·σασθε
3rdαρασασθωσαν, αρασασθωναρα·σασθωσαν, αρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρασασθαι[LXX]​αρα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρασαμενηαρασαμενεαρα·σαμεν·ηαρα·σαμεν·ε
Nomαρασαμενοςαρα·σαμεν·ος
Accαρασαμενηναρασαμενοναρα·σαμεν·ηναρα·σαμεν·ον
Datαρασαμενῃαρασαμενῳαρα·σαμεν·ῃαρα·σαμεν·ῳ
Genαρασαμενηςαρασαμενουαρα·σαμεν·ηςαρα·σαμεν·ου
PlVocαρασαμεναιαρασαμενοιαρασαμενααρα·σαμεν·αιαρα·σαμεν·οιαρα·σαμεν·α
Nom
Accαρασαμεναςαρασαμενουςαρα·σαμεν·αςαρα·σαμεν·ους
Datαρασαμεναιςαρασαμενοιςαρα·σαμεν·αιςαρα·σαμεν·οις
Genαρασαμενωναρασαμενωναρα·σαμεν·ωναρα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:39:35 EST