αρεσκω • ARESKW • areskō

Search: αρεσκῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρεσκῃ; αρεσκῃ; αρεσκῃἀρέσκωαρεσκ·ῃ; αρεσκ·ῃ; αρεσκ·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρεσκῃἀρέσκωαρεσκ·ῃpres act sub 3rd sg
αρεσκῃἀρέσκωαρεσκ·ῃpres mp ind 2nd sg
αρεσκῃἀρέσκωαρεσκ·ῃpres mp sub 2nd sg

ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσκω[GNT]αρεσκ·ωαρεσκομαιαρεσκ·ομαι
2ndαρεσκειςαρεσκ·ειςαρεσκῃ[LXX], αρεσκει[LXX], αρεσκεσαιαρεσκ·ῃ, αρεσκ·ει classical, αρεσκ·εσαι alt
3rdαρεσκει[LXX]αρεσκ·ειαρεσκεταιαρεσκ·εται
Pl1stαρεσκομεναρεσκ·ομεναρεσκομεθααρεσκ·ομεθα
2ndαρεσκετεαρεσκ·ετεαρεσκεσθεαρεσκ·εσθε
3rdαρεσκουσιν, αρεσκουσιαρεσκ·ουσι(ν)αρεσκονταιαρεσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσκω[GNT]αρεσκ·ωαρεσκωμαιαρεσκ·ωμαι
2ndαρεσκῃςαρεσκ·ῃςαρεσκῃ[LXX]αρεσκ·ῃ
3rdαρεσκῃ[LXX]αρεσκ·ῃαρεσκηταιαρεσκ·ηται
Pl1stαρεσκωμεναρεσκ·ωμεναρεσκωμεθααρεσκ·ωμεθα
2ndαρεσκητεαρεσκ·ητεαρεσκησθεαρεσκ·ησθε
3rdαρεσκωσιν, αρεσκωσιαρεσκ·ωσι(ν)αρεσκωνταιαρεσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσκοιμιαρεσκ·οιμιαρεσκοιμηναρεσκ·οιμην
2ndαρεσκοιςαρεσκ·οιςαρεσκοιοαρεσκ·οιο
3rdαρεσκοιαρεσκ·οιαρεσκοιτοαρεσκ·οιτο
Pl1stαρεσκοιμεναρεσκ·οιμεναρεσκοιμεθααρεσκ·οιμεθα
2ndαρεσκοιτεαρεσκ·οιτεαρεσκοισθεαρεσκ·οισθε
3rdαρεσκοιεν, αρεσκοισαναρεσκ·οιεν, αρεσκ·οισαν altαρεσκοιντοαρεσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρεσκεαρεσκ·εαρεσκουαρεσκ·ου
3rdαρεσκετω[GNT]αρεσκ·ετωαρεσκεσθωαρεσκ·εσθω
Pl1st
2ndαρεσκετεαρεσκ·ετεαρεσκεσθεαρεσκ·εσθε
3rdαρεσκετωσαν, αρεσκοντων[GNT]αρεσκ·ετωσαν, αρεσκ·οντων classicalαρεσκεσθωσαν, αρεσκεσθωναρεσκ·εσθωσαν, αρεσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρεσκειν[GNT]​αρεσκ·ειναρεσκεσθαι​αρεσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρεσκουσααρεσκοναρεσκ·ουσ·ααρεσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomαρεσκων[LXX]αρεσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαρεσκουσαναρεσκοντααρεσκ·ουσ·αναρεσκ·ο[υ]ντ·α
Datαρεσκουσῃαρεσκοντιαρεσκ·ουσ·ῃαρεσκ·ο[υ]ντ·ι
Genαρεσκουσηςαρεσκοντοςαρεσκ·ουσ·ηςαρεσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαρεσκουσαιαρεσκοντες[GNT]αρεσκοντααρεσκ·ουσ·αιαρεσκ·ο[υ]ντ·εςαρεσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρεσκουσαςαρεσκονταςαρεσκ·ουσ·αςαρεσκ·ο[υ]ντ·ας
Datαρεσκουσαιςαρεσκουσι, αρεσκουσιναρεσκ·ουσ·αιςαρεσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαρεσκουσωναρεσκοντων[GNT]αρεσκ·ουσ·ωναρεσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρεσκομενηαρεσκομενεαρεσκ·ομεν·ηαρεσκ·ομεν·ε
Nomαρεσκομενοςαρεσκ·ομεν·ος
Accαρεσκομενηναρεσκομενοναρεσκ·ομεν·ηναρεσκ·ομεν·ον
Datαρεσκομενῃαρεσκομενῳαρεσκ·ομεν·ῃαρεσκ·ομεν·ῳ
Genαρεσκομενηςαρεσκομενουαρεσκ·ομεν·ηςαρεσκ·ομεν·ου
PlVocαρεσκομεναιαρεσκομενοιαρεσκομενααρεσκ·ομεν·αιαρεσκ·ομεν·οιαρεσκ·ομεν·α
Nom
Accαρεσκομεναςαρεσκομενουςαρεσκ·ομεν·αςαρεσκ·ομεν·ους
Datαρεσκομεναιςαρεσκομενοιςαρεσκ·ομεν·αιςαρεσκ·ομεν·οις
Genαρεσκομενωναρεσκομενωναρεσκ·ομεν·ωναρεσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρεσκον[GNT]ε·αρεσκ·ονηρεσκομηνε·αρεσκ·ομην
2ndηρεσκεςε·αρεσκ·εςηρεσκουε·αρεσκ·ου
3rdηρεσκεν, ηρεσκεε·αρεσκ·ε(ν)ηρεσκετοε·αρεσκ·ετο
Pl1stηρεσκομενε·αρεσκ·ομενηρεσκομεθαε·αρεσκ·ομεθα
2ndηρεσκετεε·αρεσκ·ετεηρεσκεσθεε·αρεσκ·εσθε
3rdηρεσκον[GNT], ηρεσκοσανε·αρεσκ·ον, ε·αρεσκ·οσαν altηρεσκοντοε·αρεσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσωαρε·σωαρεσομαιαρε·σομαι
2ndαρεσειςαρε·σειςαρεσῃ[GNT][LXX], αρεσει[GNT][LXX], αρεσεσαιαρε·σῃ, αρε·σει classical, αρε·σεσαι alt
3rdαρεσει[GNT][LXX]αρε·σειαρεσεταιαρε·σεται
Pl1stαρεσομεναρε·σομεναρεσομεθααρε·σομεθα
2ndαρεσετεαρε·σετεαρεσεσθεαρε·σεσθε
3rdαρεσουσιν, αρεσουσιαρε·σουσι(ν)αρεσονταιαρε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσοιμιαρε·σοιμιαρεσοιμηναρε·σοιμην
2ndαρεσοιςαρε·σοιςαρεσοιοαρε·σοιο
3rdαρεσοιαρε·σοιαρεσοιτοαρε·σοιτο
Pl1stαρεσοιμεναρε·σοιμεναρεσοιμεθααρε·σοιμεθα
2ndαρεσοιτεαρε·σοιτεαρεσοισθεαρε·σοισθε
3rdαρεσοιεναρε·σοιεναρεσοιντοαρε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρεσειν​αρε·σειν​αρεσεσθαι​αρε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρεσουσααρεσοναρε·σουσ·ααρε·σο[υ]ν[τ]
Nomαρεσωναρε·σο[υ]ν[τ]·^
Accαρεσουσαναρεσοντααρε·σουσ·αναρε·σο[υ]ντ·α
Datαρεσουσῃαρεσοντιαρε·σουσ·ῃαρε·σο[υ]ντ·ι
Genαρεσουσηςαρεσοντοςαρε·σουσ·ηςαρε·σο[υ]ντ·ος
PlVocαρεσουσαιαρεσοντεςαρεσοντααρε·σουσ·αιαρε·σο[υ]ντ·εςαρε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαρεσουσαςαρεσονταςαρε·σουσ·αςαρε·σο[υ]ντ·ας
Datαρεσουσαιςαρεσουσι, αρεσουσιναρε·σουσ·αιςαρε·σου[ντ]·σι(ν)
Genαρεσουσωναρεσοντωναρε·σουσ·ωναρε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρεσομενηαρεσομενεαρε·σομεν·ηαρε·σομεν·ε
Nomαρεσομενοςαρε·σομεν·ος
Accαρεσομενηναρεσομενοναρε·σομεν·ηναρε·σομεν·ον
Datαρεσομενῃαρεσομενῳαρε·σομεν·ῃαρε·σομεν·ῳ
Genαρεσομενηςαρεσομενουαρε·σομεν·ηςαρε·σομεν·ου
PlVocαρεσομεναιαρεσομενοιαρεσομενααρε·σομεν·αιαρε·σομεν·οιαρε·σομεν·α
Nom
Accαρεσομεναςαρεσομενουςαρε·σομεν·αςαρε·σομεν·ους
Datαρεσομεναιςαρεσομενοιςαρε·σομεν·αιςαρε·σομεν·οις
Genαρεσομενωναρεσομενωναρε·σομεν·ωναρε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρεσαε·αρε·σαηρεσαμηνε·αρε·σαμην
2ndηρεσαςε·αρε·σαςηρεσωε·αρε·σω
3rdηρεσεν[GNT][LXX], ηρεσε[LXX]ε·αρε·σε(ν)ηρεσατοε·αρε·σατο
Pl1stηρεσαμενε·αρε·σαμενηρεσαμεθαε·αρε·σαμεθα
2ndηρεσατεε·αρε·σατεηρεσασθεε·αρε·σασθε
3rdηρεσαν[LXX]ε·αρε·σανηρεσαντοε·αρε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσωαρε·σωαρεσωμαιαρε·σωμαι
2ndαρεσῃςαρε·σῃςαρεσῃ[GNT][LXX]αρε·σῃ
3rdαρεσῃ[GNT][LXX]αρε·σῃαρεσηταιαρε·σηται
Pl1stαρεσωμεναρε·σωμεναρεσωμεθααρε·σωμεθα
2ndαρεσητεαρε·σητεαρεσησθεαρε·σησθε
3rdαρεσωσιν, αρεσωσιαρε·σωσι(ν)αρεσωνταιαρε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρεσαιμιαρε·σαιμιαρεσαιμηναρε·σαιμην
2ndαρεσαις, αρεσειαςαρε·σαις, αρε·σειας classicalαρεσαιοαρε·σαιο
3rdαρεσαι[GNT][LXX], αρεσειεαρε·σαι, αρε·σειε classicalαρεσαιτοαρε·σαιτο
Pl1stαρεσαιμεναρε·σαιμεναρεσαιμεθααρε·σαιμεθα
2ndαρεσαιτεαρε·σαιτεαρεσαισθεαρε·σαισθε
3rdαρεσαιεν, αρεσαισαν, αρεσειαν, αρεσειεναρε·σαιεν, αρε·σαισαν alt, αρε·σειαν classical, αρε·σειεν classicalαρεσαιντοαρε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρεσοναρε·σοναρεσαι[GNT][LXX]αρε·σαι
3rdαρεσατω[LXX]αρε·σατωαρεσασθωαρε·σασθω
Pl1st
2ndαρεσατεαρε·σατεαρεσασθεαρε·σασθε
3rdαρεσατωσαν, αρεσαντωναρε·σατωσαν, αρε·σαντων classicalαρεσασθωσαν, αρεσασθωναρε·σασθωσαν, αρε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρεσαι[GNT][LXX]​αρε·σαιαρεσασθαι​αρε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρεσασααρεσαςαρεσαναρε·σασ·ααρε·σα[ντ]·ςαρε·σαν[τ]
Nom
Accαρεσασαναρεσαντααρε·σασ·αναρε·σαντ·α
Datαρεσασῃαρεσαντιαρε·σασ·ῃαρε·σαντ·ι
Genαρεσασης[GNT]αρεσαντοςαρε·σασ·ηςαρε·σαντ·ος
PlVocαρεσασαιαρεσαντεςαρεσαντααρε·σασ·αιαρε·σαντ·εςαρε·σαντ·α
Nom
Accαρεσασαςαρεσανταςαρε·σασ·αςαρε·σαντ·ας
Datαρεσασαιςαρεσασι, αρεσασιναρε·σασ·αιςαρε·σα[ντ]·σι(ν)
Genαρεσασωναρεσαντωναρε·σασ·ωναρε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρεσαμενηαρεσαμενεαρε·σαμεν·ηαρε·σαμεν·ε
Nomαρεσαμενοςαρε·σαμεν·ος
Accαρεσαμενηναρεσαμενοναρε·σαμεν·ηναρε·σαμεν·ον
Datαρεσαμενῃαρεσαμενῳαρε·σαμεν·ῃαρε·σαμεν·ῳ
Genαρεσαμενηςαρεσαμενουαρε·σαμεν·ηςαρε·σαμεν·ου
PlVocαρεσαμεναιαρεσαμενοιαρεσαμενααρε·σαμεν·αιαρε·σαμεν·οιαρε·σαμεν·α
Nom
Accαρεσαμεναςαρεσαμενουςαρε·σαμεν·αςαρε·σαμεν·ους
Datαρεσαμεναιςαρεσαμενοιςαρε·σαμεν·αιςαρε·σαμεν·οις
Genαρεσαμενωναρεσαμενωναρε·σαμεν·ωναρε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 14:31:04 EST