αροτριαω • AROTRIAW • arotriaō

Search: αροτριαθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αροτριαθησεταιἀροτριάωαροτρια·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αροτριαθησεταιἀροτριάωαροτρια·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριωαροτρι(α)·ωαροτριωμαιαροτρι(α)·ομαι
2ndαροτριᾳςαροτρι(α)·ειςαροτριᾳ, αροτριασαιαροτρι(α)·ῃ, αροτρι(α)·ει classical, αροτρι(α)·εσαι alt
3rdαροτριᾳαροτρι(α)·ειαροτριαταιαροτρι(α)·εται
Pl1stαροτριωμεναροτρι(α)·ομεναροτριωμεθααροτρι(α)·ομεθα
2ndαροτριατεαροτρι(α)·ετεαροτριασθεαροτρι(α)·εσθε
3rdαροτριωσιν, αροτριωσιαροτρι(α)·ουσι(ν)αροτριωνταιαροτρι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριωαροτρι(α)·ωαροτριωμαιαροτρι(α)·ωμαι
2ndαροτριᾳςαροτρι(α)·ῃςαροτριᾳαροτρι(α)·ῃ
3rdαροτριᾳαροτρι(α)·ῃαροτριαταιαροτρι(α)·ηται
Pl1stαροτριωμεναροτρι(α)·ωμεναροτριωμεθααροτρι(α)·ωμεθα
2ndαροτριατεαροτρι(α)·ητεαροτριασθεαροτρι(α)·ησθε
3rdαροτριωσιν, αροτριωσιαροτρι(α)·ωσι(ν)αροτριωνταιαροτρι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριῳμιαροτρι(α)·οιμιαροτριῳμηναροτρι(α)·οιμην
2ndαροτριῳςαροτρι(α)·οιςαροτριῳοαροτρι(α)·οιο
3rdαροτριῳαροτρι(α)·οιαροτριῳτοαροτρι(α)·οιτο
Pl1stαροτριῳμεναροτρι(α)·οιμεναροτριῳμεθααροτρι(α)·οιμεθα
2ndαροτριῳτεαροτρι(α)·οιτεαροτριῳσθεαροτρι(α)·οισθε
3rdαροτριῳεν, αροτριῳσαναροτρι(α)·οιεν, αροτρι(α)·οισαν altαροτριῳντοαροτρι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαροτρια[LXX]αροτρι(α)·εαροτριωαροτρι(α)·ου
3rdαροτριατωαροτρι(α)·ετωαροτριασθωαροτρι(α)·εσθω
Pl1st
2ndαροτριατεαροτρι(α)·ετεαροτριασθεαροτρι(α)·εσθε
3rdαροτριατωσαν, αροτριωντωναροτρι(α)·ετωσαν, αροτρι(α)·οντων classicalαροτριασθωσαν, αροτριασθωναροτρι(α)·εσθωσαν, αροτρι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αροτριᾳν[GNT], αροτριαν[GNT][LXX]​αροτρι(α)·ειν, αροτρι(α)·ειν > αροτριαναροτριασθαι​αροτρι(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριωσααροτριων[GNT][LXX]αροτρι(α)·ουσ·ααροτρι(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαροτριων[GNT][LXX]αροτρι(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαροτριωσαναροτριωντα[GNT]αροτρι(α)·ουσ·αναροτρι(α)·ο[υ]ντ·α
Datαροτριωσῃαροτριωντιαροτρι(α)·ουσ·ῃαροτρι(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαροτριωσηςαροτριωντοςαροτρι(α)·ουσ·ηςαροτρι(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαροτριωσαιαροτριωντεςαροτριωντα[GNT]αροτρι(α)·ουσ·αιαροτρι(α)·ο[υ]ντ·εςαροτρι(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαροτριωσαςαροτριωντας[LXX]αροτρι(α)·ουσ·αςαροτρι(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαροτριωσαιςαροτριωσι, αροτριωσιναροτρι(α)·ουσ·αιςαροτρι(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαροτριωσωναροτριωντωναροτρι(α)·ουσ·ωναροτρι(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριωμενηαροτριωμενεαροτρι(α)·ομεν·ηαροτρι(α)·ομεν·ε
Nomαροτριωμενοςαροτρι(α)·ομεν·ος
Accαροτριωμενηναροτριωμενον[LXX]αροτρι(α)·ομεν·ηναροτρι(α)·ομεν·ον
Datαροτριωμενῃαροτριωμενῳαροτρι(α)·ομεν·ῃαροτρι(α)·ομεν·ῳ
Genαροτριωμενηςαροτριωμενουαροτρι(α)·ομεν·ηςαροτρι(α)·ομεν·ου
PlVocαροτριωμεναιαροτριωμενοιαροτριωμενααροτρι(α)·ομεν·αιαροτρι(α)·ομεν·οιαροτρι(α)·ομεν·α
Nom
Accαροτριωμεναςαροτριωμενουςαροτρι(α)·ομεν·αςαροτρι(α)·ομεν·ους
Datαροτριωμεναιςαροτριωμενοιςαροτρι(α)·ομεν·αιςαροτρι(α)·ομεν·οις
Genαροτριωμενωναροτριωμενωναροτρι(α)·ομεν·ωναροτρι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηροτριωνε·αροτρι(α)·ονηροτριωμηνε·αροτρι(α)·ομην
2ndηροτριαςε·αροτρι(α)·εςηροτριωε·αροτρι(α)·ου
3rdηροτρια[LXX]ε·αροτρι(α)·εηροτριατοε·αροτρι(α)·ετο
Pl1stηροτριωμενε·αροτρι(α)·ομενηροτριωμεθαε·αροτρι(α)·ομεθα
2ndηροτριατεε·αροτρι(α)·ετεηροτριασθεε·αροτρι(α)·εσθε
3rdηροτριων, ηροτριωσανε·αροτρι(α)·ον, ε·αροτρι(α)·οσαν altηροτριωντοε·αροτρι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριασωαροτρια·σωαροτριασομαιαροτρια·σομαι
2ndαροτριασεις[LXX]αροτρια·σειςαροτριασῃ, αροτριασει[LXX], αροτριασεσαιαροτρια·σῃ, αροτρια·σει classical, αροτρια·σεσαι alt
3rdαροτριασει[LXX]αροτρια·σειαροτριασεταιαροτρια·σεται
Pl1stαροτριασομεναροτρια·σομεναροτριασομεθααροτρια·σομεθα
2ndαροτριασετεαροτρια·σετεαροτριασεσθεαροτρια·σεσθε
3rdαροτριασουσιν, αροτριασουσιαροτρια·σουσι(ν)αροτριασονταιαροτρια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριασοιμιαροτρια·σοιμιαροτριασοιμηναροτρια·σοιμην
2ndαροτριασοιςαροτρια·σοιςαροτριασοιοαροτρια·σοιο
3rdαροτριασοιαροτρια·σοιαροτριασοιτοαροτρια·σοιτο
Pl1stαροτριασοιμεναροτρια·σοιμεναροτριασοιμεθααροτρια·σοιμεθα
2ndαροτριασοιτεαροτρια·σοιτεαροτριασοισθεαροτρια·σοισθε
3rdαροτριασοιεναροτρια·σοιεναροτριασοιντοαροτρια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αροτριασειν​αροτρια·σειν​αροτριασεσθαι​αροτρια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριασουσααροτριασοναροτρια·σουσ·ααροτρια·σο[υ]ν[τ]
Nomαροτριασωναροτρια·σο[υ]ν[τ]·^
Accαροτριασουσαναροτριασοντααροτρια·σουσ·αναροτρια·σο[υ]ντ·α
Datαροτριασουσῃαροτριασοντιαροτρια·σουσ·ῃαροτρια·σο[υ]ντ·ι
Genαροτριασουσηςαροτριασοντοςαροτρια·σουσ·ηςαροτρια·σο[υ]ντ·ος
PlVocαροτριασουσαιαροτριασοντεςαροτριασοντααροτρια·σουσ·αιαροτρια·σο[υ]ντ·εςαροτρια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαροτριασουσαςαροτριασονταςαροτρια·σουσ·αςαροτρια·σο[υ]ντ·ας
Datαροτριασουσαιςαροτριασουσι, αροτριασουσιναροτρια·σουσ·αιςαροτρια·σου[ντ]·σι(ν)
Genαροτριασουσωναροτριασοντωναροτρια·σουσ·ωναροτρια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριασομενηαροτριασομενεαροτρια·σομεν·ηαροτρια·σομεν·ε
Nomαροτριασομενοςαροτρια·σομεν·ος
Accαροτριασομενηναροτριασομενοναροτρια·σομεν·ηναροτρια·σομεν·ον
Datαροτριασομενῃαροτριασομενῳαροτρια·σομεν·ῃαροτρια·σομεν·ῳ
Genαροτριασομενηςαροτριασομενουαροτρια·σομεν·ηςαροτρια·σομεν·ου
PlVocαροτριασομεναιαροτριασομενοιαροτριασομενααροτρια·σομεν·αιαροτρια·σομεν·οιαροτρια·σομεν·α
Nom
Accαροτριασομεναςαροτριασομενουςαροτρια·σομεν·αςαροτρια·σομεν·ους
Datαροτριασομεναιςαροτριασομενοιςαροτρια·σομεν·αιςαροτρια·σομεν·οις
Genαροτριασομενωναροτριασομενωναροτρια·σομεν·ωναροτρια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηροτριασαε·αροτρια·σαηροτριασαμηνε·αροτρια·σαμην
2ndηροτριασαςε·αροτρια·σαςηροτριασωε·αροτρια·σω
3rdηροτριασεν, ηροτριασεε·αροτρια·σε(ν)ηροτριασατοε·αροτρια·σατο
Pl1stηροτριασαμενε·αροτρια·σαμενηροτριασαμεθαε·αροτρια·σαμεθα
2ndηροτριασατε[LXX]ε·αροτρια·σατεηροτριασασθεε·αροτρια·σασθε
3rdηροτριασανε·αροτρια·σανηροτριασαντοε·αροτρια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριασωαροτρια·σωαροτριασωμαιαροτρια·σωμαι
2ndαροτριασῃςαροτρια·σῃςαροτριασῃαροτρια·σῃ
3rdαροτριασῃαροτρια·σῃαροτριασηταιαροτρια·σηται
Pl1stαροτριασωμεναροτρια·σωμεναροτριασωμεθααροτρια·σωμεθα
2ndαροτριασητεαροτρια·σητεαροτριασησθεαροτρια·σησθε
3rdαροτριασωσιν, αροτριασωσιαροτρια·σωσι(ν)αροτριασωνταιαροτρια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροτριασαιμιαροτρια·σαιμιαροτριασαιμηναροτρια·σαιμην
2ndαροτριασαις, αροτριασειαςαροτρια·σαις, αροτρια·σειας classicalαροτριασαιοαροτρια·σαιο
3rdαροτριασαι, αροτριασειεαροτρια·σαι, αροτρια·σειε classicalαροτριασαιτοαροτρια·σαιτο
Pl1stαροτριασαιμεναροτρια·σαιμεναροτριασαιμεθααροτρια·σαιμεθα
2ndαροτριασαιτεαροτρια·σαιτεαροτριασαισθεαροτρια·σαισθε
3rdαροτριασαιεν, αροτριασαισαν, αροτριασειαν, αροτριασειεναροτρια·σαιεν, αροτρια·σαισαν alt, αροτρια·σειαν classical, αροτρια·σειεν classicalαροτριασαιντοαροτρια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαροτριασοναροτρια·σοναροτριασαιαροτρια·σαι
3rdαροτριασατωαροτρια·σατωαροτριασασθωαροτρια·σασθω
Pl1st
2ndαροτριασατεαροτρια·σατεαροτριασασθεαροτρια·σασθε
3rdαροτριασατωσαν, αροτριασαντωναροτρια·σατωσαν, αροτρια·σαντων classicalαροτριασασθωσαν, αροτριασασθωναροτρια·σασθωσαν, αροτρια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αροτριασαι​αροτρια·σαι​αροτριασασθαι​αροτρια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριασασααροτριασαςαροτριασαναροτρια·σασ·ααροτρια·σα[ντ]·ςαροτρια·σαν[τ]
Nom
Accαροτριασασαναροτριασαντααροτρια·σασ·αναροτρια·σαντ·α
Datαροτριασασῃαροτριασαντιαροτρια·σασ·ῃαροτρια·σαντ·ι
Genαροτριασασηςαροτριασαντοςαροτρια·σασ·ηςαροτρια·σαντ·ος
PlVocαροτριασασαιαροτριασαντεςαροτριασαντααροτρια·σασ·αιαροτρια·σαντ·εςαροτρια·σαντ·α
Nom
Accαροτριασασαςαροτριασανταςαροτρια·σασ·αςαροτρια·σαντ·ας
Datαροτριασασαιςαροτριασασι, αροτριασασιναροτρια·σασ·αιςαροτρια·σα[ντ]·σι(ν)
Genαροτριασασωναροτριασαντωναροτρια·σασ·ωναροτρια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριασαμενηαροτριασαμενεαροτρια·σαμεν·ηαροτρια·σαμεν·ε
Nomαροτριασαμενοςαροτρια·σαμεν·ος
Accαροτριασαμενηναροτριασαμενοναροτρια·σαμεν·ηναροτρια·σαμεν·ον
Datαροτριασαμενῃαροτριασαμενῳαροτρια·σαμεν·ῃαροτρια·σαμεν·ῳ
Genαροτριασαμενηςαροτριασαμενουαροτρια·σαμεν·ηςαροτρια·σαμεν·ου
PlVocαροτριασαμεναιαροτριασαμενοιαροτριασαμενααροτρια·σαμεν·αιαροτρια·σαμεν·οιαροτρια·σαμεν·α
Nom
Accαροτριασαμεναςαροτριασαμενουςαροτρια·σαμεν·αςαροτρια·σαμεν·ους
Datαροτριασαμεναιςαροτριασαμενοιςαροτρια·σαμεν·αιςαροτρια·σαμεν·οις
Genαροτριασαμενωναροτριασαμενωναροτρια·σαμεν·ωναροτρια·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηροτριαθηνε·αροτρια·θην
2ndηροτριαθηςε·αροτρια·θης
3rdηροτριαθηε·αροτρια·θη
Pl1stηροτριαθημενε·αροτρια·θημεν
2ndηροτριαθητεε·αροτρια·θητε
3rdηροτριαθησανε·αροτρια·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαροτριαθησομαιαροτρια·θησομαι
2ndαροτριαθησῃ, αροτριαθησειαροτρια·θησῃ, αροτρια·θησει classical
3rdαροτριαθησεται[LXX]αροτρια·θησεται
Pl1stαροτριαθησομεθααροτρια·θησομεθα
2ndαροτριαθησεσθεαροτρια·θησεσθε
3rdαροτριαθησονταιαροτρια·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαροτριαθωαροτρια·θω
2ndαροτριαθῃςαροτρια·θῃς
3rdαροτριαθῃαροτρια·θῃ
Pl1stαροτριαθωμεναροτρια·θωμεν
2ndαροτριαθητεαροτρια·θητε
3rdαροτριαθωσιν, αροτριαθωσιαροτρια·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαροτριαθειηναροτρια·θειην
2ndαροτριαθειηςαροτρια·θειης
3rdαροτριαθειηαροτρια·θειη
Pl1stαροτριαθειημεν, αροτριαθειμεναροτρια·θειημεν, αροτρια·θειμεν classical
2ndαροτριαθειητε, αροτριαθειτεαροτρια·θειητε, αροτρια·θειτε classical
3rdαροτριαθειησαν, αροτριαθειεναροτρια·θειησαν, αροτρια·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαροτριαθησοιμηναροτρια·θησοιμην
2ndαροτριαθησοιοαροτρια·θησοιο
3rdαροτριαθησοιτοαροτρια·θησοιτο
Pl1stαροτριαθησοιμεθααροτρια·θησοιμεθα
2ndαροτριαθησοισθεαροτρια·θησοισθε
3rdαροτριαθησοιντοαροτρια·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαροτριαθητιαροτρια·θητι
3rdαροτριαθητωαροτρια·θητω
Pl1st
2ndαροτριαθητεαροτρια·θητε
3rdαροτριαθητωσαν, αροτριαθεντωναροτρια·θητωσαν, αροτρια·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αροτριαθηναι​αροτρια·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αροτριαθησεσθαι​αροτρια·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριαθεισααροτριαθειςαροτριαθεναροτρια·θεισ·ααροτρια·θει[ντ]·ςαροτρια·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαροτριαθεισαναροτριαθεντααροτρια·θεισ·αναροτρια·θε[ι]ντ·α
Datαροτριαθεισῃαροτριαθεντιαροτρια·θεισ·ῃαροτρια·θε[ι]ντ·ι
Genαροτριαθεισηςαροτριαθεντοςαροτρια·θεισ·ηςαροτρια·θε[ι]ντ·ος
PlVocαροτριαθεισαιαροτριαθεντεςαροτριαθεντααροτρια·θεισ·αιαροτρια·θε[ι]ντ·εςαροτρια·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαροτριαθεισαςαροτριαθενταςαροτρια·θεισ·αςαροτρια·θε[ι]ντ·ας
Datαροτριαθεισαιςαροτριαθεισι, αροτριαθεισιναροτρια·θεισ·αιςαροτρια·θει[ντ]·σι(ν)
Genαροτριαθεισωναροτριαθεντωναροτρια·θεισ·ωναροτρια·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαροτριαθησομενηαροτριαθησομενεαροτρια·θησομεν·ηαροτρια·θησομεν·ε
Nomαροτριαθησομενοςαροτρια·θησομεν·ος
Accαροτριαθησομενηναροτριαθησομενοναροτρια·θησομεν·ηναροτρια·θησομεν·ον
Datαροτριαθησομενῃαροτριαθησομενῳαροτρια·θησομεν·ῃαροτρια·θησομεν·ῳ
Genαροτριαθησομενηςαροτριαθησομενουαροτρια·θησομεν·ηςαροτρια·θησομεν·ου
PlVocαροτριαθησομεναιαροτριαθησομενοιαροτριαθησομενααροτρια·θησομεν·αιαροτρια·θησομεν·οιαροτρια·θησομεν·α
Nom
Accαροτριαθησομεναςαροτριαθησομενουςαροτρια·θησομεν·αςαροτρια·θησομεν·ους
Datαροτριαθησομεναιςαροτριαθησομενοιςαροτρια·θησομεν·αιςαροτρια·θησομεν·οις
Genαροτριαθησομενωναροτριαθησομενωναροτρια·θησομεν·ωναροτρια·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:37:44 EST