απαιρω • APAIRW • apairō

Search: απηρεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απῃρεν; απηρενἀπαίρωαπ·ε·αιρ·ε(ν); απ·ε·αρ·[σ]ε(ν)impf act ind 3rd sg; 1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηρενἀπαίρωαπ·ε·αρ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
απῃρενἀπαίρωαπ·ε·αιρ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαιρωαπ·αιρ·ωαπαιρομαιαπ·αιρ·ομαι
2ndαπαιρειςαπ·αιρ·ειςαπαιρῃ, απαιρει[LXX], απαιρεσαιαπ·αιρ·ῃ, απ·αιρ·ει classical, απ·αιρ·εσαι alt
3rdαπαιρει[LXX]απ·αιρ·ειαπαιρεταιαπ·αιρ·εται
Pl1stαπαιρομεναπ·αιρ·ομεναπαιρομεθααπ·αιρ·ομεθα
2ndαπαιρετεαπ·αιρ·ετεαπαιρεσθεαπ·αιρ·εσθε
3rdαπαιρουσιν, απαιρουσιαπ·αιρ·ουσι(ν)απαιρονταιαπ·αιρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαιρωαπ·αιρ·ωαπαιρωμαιαπ·αιρ·ωμαι
2ndαπαιρῃςαπ·αιρ·ῃςαπαιρῃαπ·αιρ·ῃ
3rdαπαιρῃαπ·αιρ·ῃαπαιρηταιαπ·αιρ·ηται
Pl1stαπαιρωμεναπ·αιρ·ωμεναπαιρωμεθααπ·αιρ·ωμεθα
2ndαπαιρητεαπ·αιρ·ητεαπαιρησθεαπ·αιρ·ησθε
3rdαπαιρωσιν, απαιρωσιαπ·αιρ·ωσι(ν)απαιρωνταιαπ·αιρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαιροιμιαπ·αιρ·οιμιαπαιροιμηναπ·αιρ·οιμην
2ndαπαιροιςαπ·αιρ·οιςαπαιροιοαπ·αιρ·οιο
3rdαπαιροιαπ·αιρ·οιαπαιροιτοαπ·αιρ·οιτο
Pl1stαπαιροιμεναπ·αιρ·οιμεναπαιροιμεθααπ·αιρ·οιμεθα
2ndαπαιροιτεαπ·αιρ·οιτεαπαιροισθεαπ·αιρ·οισθε
3rdαπαιροιεν, απαιροισαναπ·αιρ·οιεν, απ·αιρ·οισαν altαπαιροιντοαπ·αιρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαιρεαπ·αιρ·εαπαιρουαπ·αιρ·ου
3rdαπαιρετωαπ·αιρ·ετωαπαιρεσθωαπ·αιρ·εσθω
Pl1st
2ndαπαιρετεαπ·αιρ·ετεαπαιρεσθεαπ·αιρ·εσθε
3rdαπαιρετωσαν, απαιροντωναπ·αιρ·ετωσαν, απ·αιρ·οντων classicalαπαιρεσθωσαν, απαιρεσθωναπ·αιρ·εσθωσαν, απ·αιρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαιρειν[LXX]​απ·αιρ·ειναπαιρεσθαι​απ·αιρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαιρουσααπαιροναπ·αιρ·ουσ·ααπ·αιρ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπαιρωναπ·αιρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαιρουσαναπαιροντααπ·αιρ·ουσ·αναπ·αιρ·ο[υ]ντ·α
Datαπαιρουσῃαπαιροντιαπ·αιρ·ουσ·ῃαπ·αιρ·ο[υ]ντ·ι
Genαπαιρουσηςαπαιροντοςαπ·αιρ·ουσ·ηςαπ·αιρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαιρουσαιαπαιροντεςαπαιροντααπ·αιρ·ουσ·αιαπ·αιρ·ο[υ]ντ·εςαπ·αιρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαιρουσαςαπαιρονταςαπ·αιρ·ουσ·αςαπ·αιρ·ο[υ]ντ·ας
Datαπαιρουσαιςαπαιρουσι, απαιρουσιναπ·αιρ·ουσ·αιςαπ·αιρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαιρουσωναπαιροντωναπ·αιρ·ουσ·ωναπ·αιρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαιρομενηαπαιρομενεαπ·αιρ·ομεν·ηαπ·αιρ·ομεν·ε
Nomαπαιρομενοςαπ·αιρ·ομεν·ος
Accαπαιρομενηναπαιρομενοναπ·αιρ·ομεν·ηναπ·αιρ·ομεν·ον
Datαπαιρομενῃαπαιρομενῳαπ·αιρ·ομεν·ῃαπ·αιρ·ομεν·ῳ
Genαπαιρομενηςαπαιρομενουαπ·αιρ·ομεν·ηςαπ·αιρ·ομεν·ου
PlVocαπαιρομεναιαπαιρομενοιαπαιρομενααπ·αιρ·ομεν·αιαπ·αιρ·ομεν·οιαπ·αιρ·ομεν·α
Nom
Accαπαιρομεναςαπαιρομενουςαπ·αιρ·ομεν·αςαπ·αιρ·ομεν·ους
Datαπαιρομεναιςαπαιρομενοιςαπ·αιρ·ομεν·αιςαπ·αιρ·ομεν·οις
Genαπαιρομενωναπαιρομενωναπ·αιρ·ομεν·ωναπ·αιρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῃρον[LXX]απ·ε·αιρ·οναπῃρομηναπ·ε·αιρ·ομην
2ndαπῃρεςαπ·ε·αιρ·εςαπῃρουαπ·ε·αιρ·ου
3rdαπῃρεν, απῃρεαπ·ε·αιρ·ε(ν)απῃρετοαπ·ε·αιρ·ετο
Pl1stαπῃρομεναπ·ε·αιρ·ομεναπῃρομεθααπ·ε·αιρ·ομεθα
2ndαπῃρετεαπ·ε·αιρ·ετεαπῃρεσθεαπ·ε·αιρ·εσθε
3rdαπῃρον[LXX], απῃροσαναπ·ε·αιρ·ον, απ·ε·αιρ·οσαν altαπῃροντοαπ·ε·αιρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαρωαπ·αρ(ε)·[σ]ωαπαρουμαιαπ·αρ(ε)·[σ]ομαι
2ndαπαρειςαπ·αρ(ε)·[σ]ειςαπαρῃ, απαρει, απαρεισαιαπ·αρ(ε)·[σ]ῃ, απ·αρ(ε)·[σ]ει classical, απ·αρ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαπαρειαπ·αρ(ε)·[σ]ειαπαρειταιαπ·αρ(ε)·[σ]εται
Pl1stαπαρουμεναπ·αρ(ε)·[σ]ομεναπαρουμεθααπ·αρ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαπαρειτε[LXX]απ·αρ(ε)·[σ]ετεαπαρεισθεαπ·αρ(ε)·[σ]εσθε
3rdαπαρουσιν[LXX], απαρουσιαπ·αρ(ε)·[σ]ουσι(ν), απ·αρ(ε)·[σ]ουσι(ν)απαρουνταιαπ·αρ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαροιμιαπ·αρ(ε)·[σ]οιμιαπαροιμηναπ·αρ(ε)·[σ]οιμην
2ndαπαροιςαπ·αρ(ε)·[σ]οιςαπαροιοαπ·αρ(ε)·[σ]οιο
3rdαπαροιαπ·αρ(ε)·[σ]οιαπαροιτοαπ·αρ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαπαροιμεναπ·αρ(ε)·[σ]οιμεναπαροιμεθααπ·αρ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαπαροιτεαπ·αρ(ε)·[σ]οιτεαπαροισθεαπ·αρ(ε)·[σ]οισθε
3rdαπαροιεναπ·αρ(ε)·[σ]οιεναπαροιντοαπ·αρ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαρειν​απ·αρ(ε)·[σ]ειν​απαρεισθαι​απ·αρ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρουσααπαρουναπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ααπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαπαρωναπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαρουσαναπαρουντααπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αναπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαπαρουσῃαπαρουντιαπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ῃαπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαπαρουσηςαπαρουντοςαπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ηςαπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαρουσαιαπαρουντεςαπαρουντααπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αιαπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαρουσαςαπαρουνταςαπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αςαπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαπαρουσαιςαπαρουσι, απαρουσιν[LXX]απ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αιςαπ·αρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), απ·αρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαρουσωναπαρουντωναπ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ωναπ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρουμενηαπαρουμενεαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ηαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαπαρουμενοςαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαπαρουμενηναπαρουμενοναπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ηναπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαπαρουμενῃαπαρουμενῳαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ῃαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαπαρουμενηςαπαρουμενουαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ηςαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαπαρουμεναιαπαρουμενοιαπαρουμενααπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·αιαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·οιαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαπαρουμεναςαπαρουμενουςαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·αςαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαπαρουμεναιςαπαρουμενοιςαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·αιςαπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαπαρουμενωναπαρουμενωναπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ωναπ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρααπ·ε·αρ·[σ]ααπηραμηναπ·ε·αρ·[σ]αμην
2ndαπηραςαπ·ε·αρ·[σ]αςαπηρωαπ·ε·αρ·[σ]ω
3rdαπηρεν[LXX], απηρεαπ·ε·αρ·[σ]ε(ν), απ·ε·αρ·[σ]ε(ν)απηρατοαπ·ε·αρ·[σ]ατο
Pl1stαπηραμεν[LXX]απ·ε·αρ·[σ]αμεναπηραμεθααπ·ε·αρ·[σ]αμεθα
2ndαπηρατεαπ·ε·αρ·[σ]ατεαπηρασθεαπ·ε·αρ·[σ]ασθε
3rdαπηραν[LXX]απ·ε·αρ·[σ]αναπηραντοαπ·ε·αρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαρωαπ·αρ·[σ]ωαπαρωμαιαπ·αρ·[σ]ωμαι
2ndαπαρῃςαπ·αρ·[σ]ῃςαπαρῃαπ·αρ·[σ]ῃ
3rdαπαρῃαπ·αρ·[σ]ῃαπαρηταιαπ·αρ·[σ]ηται
Pl1stαπαρωμεναπ·αρ·[σ]ωμεναπαρωμεθααπ·αρ·[σ]ωμεθα
2ndαπαρητεαπ·αρ·[σ]ητεαπαρησθεαπ·αρ·[σ]ησθε
3rdαπαρωσιν[LXX], απαρωσιαπ·αρ·[σ]ωσι(ν), απ·αρ·[σ]ωσι(ν)απαρωνταιαπ·αρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαραιμιαπ·αρ·[σ]αιμιαπαραιμηναπ·αρ·[σ]αιμην
2ndαπαραις, απαρειαςαπ·αρ·[σ]αις, απ·αρ·[σ]ειας classicalαπαραιοαπ·αρ·[σ]αιο
3rdαπαραι, απαρειεαπ·αρ·[σ]αι, απ·αρ·[σ]ειε classicalαπαραιτοαπ·αρ·[σ]αιτο
Pl1stαπαραιμεναπ·αρ·[σ]αιμεναπαραιμεθααπ·αρ·[σ]αιμεθα
2ndαπαραιτεαπ·αρ·[σ]αιτεαπαραισθεαπ·αρ·[σ]αισθε
3rdαπαραιεν, απαραισαν, απαρειαν, απαρειεναπ·αρ·[σ]αιεν, απ·αρ·[σ]αισαν alt, απ·αρ·[σ]ειαν classical, απ·αρ·[σ]ειεν classicalαπαραιντοαπ·αρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαρον[LXX]απ·αρ·[σ]οναπαραιαπ·αρ·[σ]αι
3rdαπαρατωαπ·αρ·[σ]ατωαπαρασθωαπ·αρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαπαρατε[LXX]απ·αρ·[σ]ατεαπαρασθεαπ·αρ·[σ]ασθε
3rdαπαρατωσαν, απαραντωναπ·αρ·[σ]ατωσαν, απ·αρ·[σ]αντων classicalαπαρασθωσαν, απαρασθωναπ·αρ·[σ]ασθωσαν, απ·αρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαραι​απ·αρ·[σ]αι​απαρασθαι​απ·αρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρασααπαρας[LXX]απαραναπ·αρ·[σ]ασ·ααπ·αρ·[σ]α[ντ]·ςαπ·αρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαπαρασαναπαραντααπ·αρ·[σ]ασ·αναπ·αρ·[σ]αντ·α
Datαπαρασῃαπαραντιαπ·αρ·[σ]ασ·ῃαπ·αρ·[σ]αντ·ι
Genαπαρασηςαπαραντοςαπ·αρ·[σ]ασ·ηςαπ·αρ·[σ]αντ·ος
PlVocαπαρασαιαπαραντες[LXX]απαραντααπ·αρ·[σ]ασ·αιαπ·αρ·[σ]αντ·εςαπ·αρ·[σ]αντ·α
Nom
Accαπαρασαςαπαρανταςαπ·αρ·[σ]ασ·αςαπ·αρ·[σ]αντ·ας
Datαπαρασαιςαπαρασι, απαρασιναπ·αρ·[σ]ασ·αιςαπ·αρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαπαρασωναπαραντωναπ·αρ·[σ]ασ·ωναπ·αρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαραμενηαπαραμενεαπ·αρ·[σ]αμεν·ηαπ·αρ·[σ]αμεν·ε
Nomαπαραμενοςαπ·αρ·[σ]αμεν·ος
Accαπαραμενηναπαραμενοναπ·αρ·[σ]αμεν·ηναπ·αρ·[σ]αμεν·ον
Datαπαραμενῃαπαραμενῳαπ·αρ·[σ]αμεν·ῃαπ·αρ·[σ]αμεν·ῳ
Genαπαραμενηςαπαραμενουαπ·αρ·[σ]αμεν·ηςαπ·αρ·[σ]αμεν·ου
PlVocαπαραμεναιαπαραμενοιαπαραμενααπ·αρ·[σ]αμεν·αιαπ·αρ·[σ]αμεν·οιαπ·αρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαπαραμεναςαπαραμενουςαπ·αρ·[σ]αμεν·αςαπ·αρ·[σ]αμεν·ους
Datαπαραμεναιςαπαραμενοιςαπ·αρ·[σ]αμεν·αιςαπ·αρ·[σ]αμεν·οις
Genαπαραμενωναπαραμενωναπ·αρ·[σ]αμεν·ωναπ·αρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρκααπ·ηρ·κααπηρμαιαπ·ηρ·μαι
2ndαπηρκας, απηρκεςαπ·ηρ·κας, απ·ηρ·κες altαπηρσαιαπ·ηρ·σαι
3rdαπηρκεν, απηρκεαπ·ηρ·κε(ν)απηρταιαπ·ηρ·ται
Pl1stαπηρκαμεναπ·ηρ·καμεναπηρμεθααπ·ηρ·μεθα
2ndαπηρκατεαπ·ηρ·κατεαπηρθεαπ·ηρ·σθε
3rdαπηρκασιν[LXX], απηρκασι, απηρκαναπ·ηρ·κασι(ν), απ·ηρ·κασι(ν), απ·ηρ·καν altαπηραταιαπ·ηρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρσομαιαπ·ηρ·σομαι
2ndαπηρσῃ, απηρσειαπ·ηρ·σῃ, απ·ηρ·σει classical
3rdαπηρσεταιαπ·ηρ·σεται
Pl1stαπηρσομεθααπ·ηρ·σομεθα
2ndαπηρσεσθεαπ·ηρ·σεσθε
3rdαπηρσονταιαπ·ηρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρκωαπ·ηρ·κω
2ndαπηρκῃςαπ·ηρ·κῃς
3rdαπηρκῃαπ·ηρ·κῃ
Pl1stαπηρκωμεναπ·ηρ·κωμεν
2ndαπηρκητεαπ·ηρ·κητε
3rdαπηρκωσιν, απηρκωσιαπ·ηρ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρκοιμι, απηρκοιηναπ·ηρ·κοιμι, απ·ηρ·κοιην classical
2ndαπηρκοις, απηρκοιηςαπ·ηρ·κοις, απ·ηρ·κοιης classical
3rdαπηρκοι, απηρκοιηαπ·ηρ·κοι, απ·ηρ·κοιη classical
Pl1stαπηρκοιμεναπ·ηρ·κοιμεν
2ndαπηρκοιτεαπ·ηρ·κοιτε
3rdαπηρκοιεναπ·ηρ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρσοιμηναπ·ηρ·σοιμην
2ndαπηρσοιοαπ·ηρ·σοιο
3rdαπηρσοιτοαπ·ηρ·σοιτο
Pl1stαπηρσοιμεθααπ·ηρ·σοιμεθα
2ndαπηρσοισθεαπ·ηρ·σοισθε
3rdαπηρσοιντοαπ·ηρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηρκεαπ·ηρ·κεαπηρσοαπ·ηρ·σο
3rdαπηρκετωαπ·ηρ·κετωαπηρθωαπ·ηρ·σθω
Pl1st
2ndαπηρκετεαπ·ηρ·κετεαπηρθεαπ·ηρ·σθε
3rdαπηρκετωσαναπ·ηρ·κετωσαναπηρθωσαν, απηρθωναπ·ηρ·σθωσαν, απ·ηρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηρκεναι​απ·ηρ·κεναι​απηρθαι​απ·ηρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηρσεσθαι​απ·ηρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηρκυιααπηρκοςαπ·ηρ·κυι·ααπ·ηρ·κο[τ]·ς
Nomαπηρκωςαπ·ηρ·κο[τ]·^ς
Accαπηρκυιαναπηρκοτααπ·ηρ·κυι·αναπ·ηρ·κοτ·α
Datαπηρκυιᾳαπηρκοτιαπ·ηρ·κυι·ᾳαπ·ηρ·κοτ·ι
Genαπηρκυιαςαπηρκοτοςαπ·ηρ·κυι·αςαπ·ηρ·κοτ·ος
PlVocαπηρκυιαιαπηρκοτεςαπηρκοτααπ·ηρ·κυι·αιαπ·ηρ·κοτ·εςαπ·ηρ·κοτ·α
Nom
Accαπηρκυιαςαπηρκοταςαπ·ηρ·κυι·αςαπ·ηρ·κοτ·ας
Datαπηρκυιαιςαπηρκοσι, απηρκοσιναπ·ηρ·κυι·αιςαπ·ηρ·κο[τ]·σι(ν)
Genαπηρκυιωναπηρκοτωναπ·ηρ·κυι·ωναπ·ηρ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηρμενηαπηρμενεαπ·ηρ·μεν·ηαπ·ηρ·μεν·ε
Nomαπηρμενοςαπ·ηρ·μεν·ος
Accαπηρμενηναπηρμενοναπ·ηρ·μεν·ηναπ·ηρ·μεν·ον
Datαπηρμενῃαπηρμενῳαπ·ηρ·μεν·ῃαπ·ηρ·μεν·ῳ
Genαπηρμενηςαπηρμενουαπ·ηρ·μεν·ηςαπ·ηρ·μεν·ου
PlVocαπηρμεναιαπηρμενοιαπηρμενααπ·ηρ·μεν·αιαπ·ηρ·μεν·οιαπ·ηρ·μεν·α
Nom
Accαπηρμεναςαπηρμενουςαπ·ηρ·μεν·αςαπ·ηρ·μεν·ους
Datαπηρμεναιςαπηρμενοιςαπ·ηρ·μεν·αιςαπ·ηρ·μεν·οις
Genαπηρμενωναπηρμενωναπ·ηρ·μεν·ωναπ·ηρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρκειν, απηρκηαπ·ε·ηρ·κειν, απ·ε·ηρ·κη classicalαπηρμηναπ·ε·ηρ·μην
2ndαπηρκεις, απηρκηςαπ·ε·ηρ·κεις, απ·ε·ηρ·κης classicalαπηρσοαπ·ε·ηρ·σο
3rdαπηρκειαπ·ε·ηρ·κειαπηρτοαπ·ε·ηρ·το
Pl1stαπηρκειμεν, απηρκεμεναπ·ε·ηρ·κειμεν, απ·ε·ηρ·κεμεν classicalαπηρμεθααπ·ε·ηρ·μεθα
2ndαπηρκειτε, απηρκετεαπ·ε·ηρ·κειτε, απ·ε·ηρ·κετε classicalαπηρθεαπ·ε·ηρ·σθε
3rdαπηρκεισαν, απηρκεσαναπ·ε·ηρ·κεισαν, απ·ε·ηρ·κεσαν classicalαπηρατοαπ·ε·ηρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπηρθηναπ·ε·αρ·θην
2ndαπηρθηςαπ·ε·αρ·θης
3rdαπηρθηαπ·ε·αρ·θη
Pl1stαπηρθημεναπ·ε·αρ·θημεν
2ndαπηρθητεαπ·ε·αρ·θητε
3rdαπηρθησαναπ·ε·αρ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρθησομαιαπ·αρ·θησομαι
2ndαπαρθησῃ, απαρθησειαπ·αρ·θησῃ, απ·αρ·θησει classical
3rdαπαρθησεταιαπ·αρ·θησεται
Pl1stαπαρθησομεθααπ·αρ·θησομεθα
2ndαπαρθησεσθεαπ·αρ·θησεσθε
3rdαπαρθησονταιαπ·αρ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρθωαπ·αρ·θω
2ndαπαρθῃςαπ·αρ·θῃς
3rdαπαρθῃ[GNT]απ·αρ·θῃ
Pl1stαπαρθωμεναπ·αρ·θωμεν
2ndαπαρθητεαπ·αρ·θητε
3rdαπαρθωσιν, απαρθωσιαπ·αρ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρθειηναπ·αρ·θειην
2ndαπαρθειηςαπ·αρ·θειης
3rdαπαρθειηαπ·αρ·θειη
Pl1stαπαρθειημεν, απαρθειμεναπ·αρ·θειημεν, απ·αρ·θειμεν classical
2ndαπαρθειητε, απαρθειτεαπ·αρ·θειητε, απ·αρ·θειτε classical
3rdαπαρθειησαν, απαρθειεναπ·αρ·θειησαν, απ·αρ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρθησοιμηναπ·αρ·θησοιμην
2ndαπαρθησοιοαπ·αρ·θησοιο
3rdαπαρθησοιτοαπ·αρ·θησοιτο
Pl1stαπαρθησοιμεθααπ·αρ·θησοιμεθα
2ndαπαρθησοισθεαπ·αρ·θησοισθε
3rdαπαρθησοιντοαπ·αρ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαρθητιαπ·αρ·θητι
3rdαπαρθητωαπ·αρ·θητω
Pl1st
2ndαπαρθητεαπ·αρ·θητε
3rdαπαρθητωσαν, απαρθεντωναπ·αρ·θητωσαν, απ·αρ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απαρθηναι​απ·αρ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απαρθησεσθαι​απ·αρ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρθεισααπαρθειςαπαρθεναπ·αρ·θεισ·ααπ·αρ·θει[ντ]·ςαπ·αρ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπαρθεισαναπαρθεντααπ·αρ·θεισ·αναπ·αρ·θε[ι]ντ·α
Datαπαρθεισῃαπαρθεντιαπ·αρ·θεισ·ῃαπ·αρ·θε[ι]ντ·ι
Genαπαρθεισηςαπαρθεντοςαπ·αρ·θεισ·ηςαπ·αρ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπαρθεισαιαπαρθεντεςαπαρθεντααπ·αρ·θεισ·αιαπ·αρ·θε[ι]ντ·εςαπ·αρ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπαρθεισαςαπαρθενταςαπ·αρ·θεισ·αςαπ·αρ·θε[ι]ντ·ας
Datαπαρθεισαιςαπαρθεισι, απαρθεισιναπ·αρ·θεισ·αιςαπ·αρ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπαρθεισωναπαρθεντωναπ·αρ·θεισ·ωναπ·αρ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρθησομενηαπαρθησομενεαπ·αρ·θησομεν·ηαπ·αρ·θησομεν·ε
Nomαπαρθησομενοςαπ·αρ·θησομεν·ος
Accαπαρθησομενηναπαρθησομενοναπ·αρ·θησομεν·ηναπ·αρ·θησομεν·ον
Datαπαρθησομενῃαπαρθησομενῳαπ·αρ·θησομεν·ῃαπ·αρ·θησομεν·ῳ
Genαπαρθησομενηςαπαρθησομενουαπ·αρ·θησομεν·ηςαπ·αρ·θησομεν·ου
PlVocαπαρθησομεναιαπαρθησομενοιαπαρθησομενααπ·αρ·θησομεν·αιαπ·αρ·θησομεν·οιαπ·αρ·θησομεν·α
Nom
Accαπαρθησομεναςαπαρθησομενουςαπ·αρ·θησομεν·αςαπ·αρ·θησομεν·ους
Datαπαρθησομεναιςαπαρθησομενοιςαπ·αρ·θησομεν·αιςαπ·αρ·θησομεν·οις
Genαπαρθησομενωναπαρθησομενωναπ·αρ·θησομεν·ωναπ·αρ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 20:50:15 EST