απαγχω • APAGCW APAGXW • apanchō

Search: απηγξατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηγξατοἀπάγχωαπ·ε·αγχ·σατο1aor mp ind 3rd sg

ἀπ·άγχω (-, -, απ+αγξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγξααπ·ε·αγχ·σααπηγξαμηναπ·ε·αγχ·σαμην
2ndαπηγξαςαπ·ε·αγχ·σαςαπηγξωαπ·ε·αγχ·σω
3rdαπηγξεν, απηγξεαπ·ε·αγχ·σε(ν)απηγξατο[GNT][LXX]απ·ε·αγχ·σατο
Pl1stαπηγξαμεναπ·ε·αγχ·σαμεναπηγξαμεθααπ·ε·αγχ·σαμεθα
2ndαπηγξατεαπ·ε·αγχ·σατεαπηγξασθεαπ·ε·αγχ·σασθε
3rdαπηγξαναπ·ε·αγχ·σαναπηγξαντοαπ·ε·αγχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγξωαπ·αγχ·σωαπαγξωμαιαπ·αγχ·σωμαι
2ndαπαγξῃςαπ·αγχ·σῃςαπαγξῃαπ·αγχ·σῃ
3rdαπαγξῃαπ·αγχ·σῃαπαγξηταιαπ·αγχ·σηται
Pl1stαπαγξωμεναπ·αγχ·σωμεναπαγξωμεθααπ·αγχ·σωμεθα
2ndαπαγξητεαπ·αγχ·σητεαπαγξησθεαπ·αγχ·σησθε
3rdαπαγξωσιν, απαγξωσιαπ·αγχ·σωσι(ν)απαγξωνταιαπ·αγχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγξαιμιαπ·αγχ·σαιμιαπαγξαιμηναπ·αγχ·σαιμην
2ndαπαγξαις, απαγξειαςαπ·αγχ·σαις, απ·αγχ·σειας classicalαπαγξαιοαπ·αγχ·σαιο
3rdαπαγξαι, απαγξειεαπ·αγχ·σαι, απ·αγχ·σειε classicalαπαγξαιτοαπ·αγχ·σαιτο
Pl1stαπαγξαιμεναπ·αγχ·σαιμεναπαγξαιμεθααπ·αγχ·σαιμεθα
2ndαπαγξαιτεαπ·αγχ·σαιτεαπαγξαισθεαπ·αγχ·σαισθε
3rdαπαγξαιεν, απαγξαισαν, απαγξειαν, απαγξειεναπ·αγχ·σαιεν, απ·αγχ·σαισαν alt, απ·αγχ·σειαν classical, απ·αγχ·σειεν classicalαπαγξαιντοαπ·αγχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαγξοναπ·αγχ·σοναπαγξαιαπ·αγχ·σαι
3rdαπαγξατωαπ·αγχ·σατωαπαγξασθωαπ·αγχ·σασθω
Pl1st
2ndαπαγξατεαπ·αγχ·σατεαπαγξασθεαπ·αγχ·σασθε
3rdαπαγξατωσαν, απαγξαντωναπ·αγχ·σατωσαν, απ·αγχ·σαντων classicalαπαγξασθωσαν, απαγξασθωναπ·αγχ·σασθωσαν, απ·αγχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαγξαι​απ·αγχ·σαι​απαγξασθαι[LXX]​απ·αγχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγξασααπαγξαςαπαγξαναπ·αγχ·σασ·ααπ·αγχ·σα[ντ]·ςαπ·αγχ·σαν[τ]
Nom
Accαπαγξασαναπαγξαντααπ·αγχ·σασ·αναπ·αγχ·σαντ·α
Datαπαγξασῃαπαγξαντιαπ·αγχ·σασ·ῃαπ·αγχ·σαντ·ι
Genαπαγξασηςαπαγξαντοςαπ·αγχ·σασ·ηςαπ·αγχ·σαντ·ος
PlVocαπαγξασαιαπαγξαντεςαπαγξαντααπ·αγχ·σασ·αιαπ·αγχ·σαντ·εςαπ·αγχ·σαντ·α
Nom
Accαπαγξασαςαπαγξανταςαπ·αγχ·σασ·αςαπ·αγχ·σαντ·ας
Datαπαγξασαιςαπαγξασι, απαγξασιναπ·αγχ·σασ·αιςαπ·αγχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπαγξασωναπαγξαντωναπ·αγχ·σασ·ωναπ·αγχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγξαμενηαπαγξαμενεαπ·αγχ·σαμεν·ηαπ·αγχ·σαμεν·ε
Nomαπαγξαμενοςαπ·αγχ·σαμεν·ος
Accαπαγξαμενηναπαγξαμενοναπ·αγχ·σαμεν·ηναπ·αγχ·σαμεν·ον
Datαπαγξαμενῃαπαγξαμενῳαπ·αγχ·σαμεν·ῃαπ·αγχ·σαμεν·ῳ
Genαπαγξαμενηςαπαγξαμενουαπ·αγχ·σαμεν·ηςαπ·αγχ·σαμεν·ου
PlVocαπαγξαμεναιαπαγξαμενοιαπαγξαμενααπ·αγχ·σαμεν·αιαπ·αγχ·σαμεν·οιαπ·αγχ·σαμεν·α
Nom
Accαπαγξαμεναςαπαγξαμενουςαπ·αγχ·σαμεν·αςαπ·αγχ·σαμεν·ους
Datαπαγξαμεναιςαπαγξαμενοιςαπ·αγχ·σαμεν·αιςαπ·αγχ·σαμεν·οις
Genαπαγξαμενωναπαγξαμενωναπ·αγχ·σαμεν·ωναπ·αγχ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 22:46:33 EDT