απαγω • APAGW • apagō

Search: απηγαγον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηγαγον; απηγαγονἀπάγωαπ·ε·αγαγ·ον; απ·ε·αγαγ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl

ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγωαπ·αγ·ωαπαγομαιαπ·αγ·ομαι
2ndαπαγειςαπ·αγ·ειςαπαγῃ, απαγει[LXX], απαγεσαιαπ·αγ·ῃ, απ·αγ·ει classical, απ·αγ·εσαι alt
3rdαπαγει[LXX]απ·αγ·ειαπαγεταιαπ·αγ·εται
Pl1stαπαγομεναπ·αγ·ομεναπαγομεθααπ·αγ·ομεθα
2ndαπαγετε[GNT][LXX]απ·αγ·ετεαπαγεσθεαπ·αγ·εσθε
3rdαπαγουσιν, απαγουσιαπ·αγ·ουσι(ν)απαγονταιαπ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγωαπ·αγ·ωαπαγωμαιαπ·αγ·ωμαι
2ndαπαγῃςαπ·αγ·ῃςαπαγῃαπ·αγ·ῃ
3rdαπαγῃαπ·αγ·ῃαπαγηταιαπ·αγ·ηται
Pl1stαπαγωμεναπ·αγ·ωμεναπαγωμεθααπ·αγ·ωμεθα
2ndαπαγητεαπ·αγ·ητεαπαγησθεαπ·αγ·ησθε
3rdαπαγωσιν, απαγωσιαπ·αγ·ωσι(ν)απαγωνταιαπ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγοιμιαπ·αγ·οιμιαπαγοιμηναπ·αγ·οιμην
2ndαπαγοιςαπ·αγ·οιςαπαγοιοαπ·αγ·οιο
3rdαπαγοιαπ·αγ·οιαπαγοιτοαπ·αγ·οιτο
Pl1stαπαγοιμεναπ·αγ·οιμεναπαγοιμεθααπ·αγ·οιμεθα
2ndαπαγοιτεαπ·αγ·οιτεαπαγοισθεαπ·αγ·οισθε
3rdαπαγοιεν, απαγοισαναπ·αγ·οιεν, απ·αγ·οισαν altαπαγοιντοαπ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαγε[LXX]απ·αγ·εαπαγουαπ·αγ·ου
3rdαπαγετωαπ·αγ·ετωαπαγεσθωαπ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndαπαγετε[GNT][LXX]απ·αγ·ετεαπαγεσθεαπ·αγ·εσθε
3rdαπαγετωσαν, απαγοντωναπ·αγ·ετωσαν, απ·αγ·οντων classicalαπαγεσθωσαν[LXX], απαγεσθωναπ·αγ·εσθωσαν, απ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαγειν​απ·αγ·ειν​απαγεσθαι​απ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγουσα[GNT]απαγοναπ·αγ·ουσ·ααπ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπαγωναπ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαγουσαναπαγοντααπ·αγ·ουσ·αναπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datαπαγουσῃαπαγοντιαπ·αγ·ουσ·ῃαπ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genαπαγουσηςαπαγοντοςαπ·αγ·ουσ·ηςαπ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαγουσαιαπαγοντεςαπαγοντααπ·αγ·ουσ·αιαπ·αγ·ο[υ]ντ·εςαπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαγουσαςαπαγονταςαπ·αγ·ουσ·αςαπ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datαπαγουσαιςαπαγουσι, απαγουσιναπ·αγ·ουσ·αιςαπ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαγουσωναπαγοντωναπ·αγ·ουσ·ωναπ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγομενηαπαγομενεαπ·αγ·ομεν·ηαπ·αγ·ομεν·ε
Nomαπαγομενοςαπ·αγ·ομεν·ος
Accαπαγομενηναπαγομενοναπ·αγ·ομεν·ηναπ·αγ·ομεν·ον
Datαπαγομενῃαπαγομενῳαπ·αγ·ομεν·ῃαπ·αγ·ομεν·ῳ
Genαπαγομενης[LXX]απαγομενουαπ·αγ·ομεν·ηςαπ·αγ·ομεν·ου
PlVocαπαγομεναιαπαγομενοι[GNT]απαγομενααπ·αγ·ομεν·αιαπ·αγ·ομεν·οιαπ·αγ·ομεν·α
Nom
Accαπαγομεναςαπαγομενους[GNT]απ·αγ·ομεν·αςαπ·αγ·ομεν·ους
Datαπαγομεναιςαπαγομενοιςαπ·αγ·ομεν·αιςαπ·αγ·ομεν·οις
Genαπαγομενωναπαγομενωναπ·αγ·ομεν·ωναπ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγοναπ·ε·αγ·οναπηγομηναπ·ε·αγ·ομην
2ndαπηγεςαπ·ε·αγ·εςαπηγουαπ·ε·αγ·ου
3rdαπηγεν, απηγεαπ·ε·αγ·ε(ν)απηγετοαπ·ε·αγ·ετο
Pl1stαπηγομεναπ·ε·αγ·ομεναπηγομεθααπ·ε·αγ·ομεθα
2ndαπηγετεαπ·ε·αγ·ετεαπηγεσθεαπ·ε·αγ·εσθε
3rdαπηγον, απηγοσαναπ·ε·αγ·ον, απ·ε·αγ·οσαν altαπηγοντοαπ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαξω[LXX]απ·αγ·σωαπαξομαιαπ·αγ·σομαι
2ndαπαξειςαπ·αγ·σειςαπαξῃ, απαξει[LXX], απαξεσαιαπ·αγ·σῃ, απ·αγ·σει classical, απ·αγ·σεσαι alt
3rdαπαξει[LXX]απ·αγ·σειαπαξεταιαπ·αγ·σεται
Pl1stαπαξομεν[LXX]απ·αγ·σομεναπαξομεθααπ·αγ·σομεθα
2ndαπαξετεαπ·αγ·σετεαπαξεσθεαπ·αγ·σεσθε
3rdαπαξουσιν, απαξουσι[LXX]απ·αγ·σουσι(ν), απ·αγ·σουσι(ν)απαξονταιαπ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαξοιμιαπ·αγ·σοιμιαπαξοιμηναπ·αγ·σοιμην
2ndαπαξοιςαπ·αγ·σοιςαπαξοιοαπ·αγ·σοιο
3rdαπαξοιαπ·αγ·σοιαπαξοιτοαπ·αγ·σοιτο
Pl1stαπαξοιμεναπ·αγ·σοιμεναπαξοιμεθααπ·αγ·σοιμεθα
2ndαπαξοιτεαπ·αγ·σοιτεαπαξοισθεαπ·αγ·σοισθε
3rdαπαξοιεναπ·αγ·σοιεναπαξοιντοαπ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαξειν​απ·αγ·σειν​απαξεσθαι​απ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαξουσααπαξοναπ·αγ·σουσ·ααπ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomαπαξωναπ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπαξουσαναπαξοντααπ·αγ·σουσ·αναπ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datαπαξουσῃαπαξοντιαπ·αγ·σουσ·ῃαπ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genαπαξουσηςαπαξοντοςαπ·αγ·σουσ·ηςαπ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπαξουσαιαπαξοντεςαπαξοντααπ·αγ·σουσ·αιαπ·αγ·σο[υ]ντ·εςαπ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαξουσαςαπαξονταςαπ·αγ·σουσ·αςαπ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datαπαξουσαιςαπαξουσι[LXX], απαξουσιναπ·αγ·σουσ·αιςαπ·αγ·σου[ντ]·σι(ν), απ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπαξουσωναπαξοντωναπ·αγ·σουσ·ωναπ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαξομενηαπαξομενεαπ·αγ·σομεν·ηαπ·αγ·σομεν·ε
Nomαπαξομενοςαπ·αγ·σομεν·ος
Accαπαξομενηναπαξομενοναπ·αγ·σομεν·ηναπ·αγ·σομεν·ον
Datαπαξομενῃαπαξομενῳαπ·αγ·σομεν·ῃαπ·αγ·σομεν·ῳ
Genαπαξομενηςαπαξομενουαπ·αγ·σομεν·ηςαπ·αγ·σομεν·ου
PlVocαπαξομεναιαπαξομενοιαπαξομενααπ·αγ·σομεν·αιαπ·αγ·σομεν·οιαπ·αγ·σομεν·α
Nom
Accαπαξομεναςαπαξομενουςαπ·αγ·σομεν·αςαπ·αγ·σομεν·ους
Datαπαξομεναιςαπαξομενοιςαπ·αγ·σομεν·αιςαπ·αγ·σομεν·οις
Genαπαξομενωναπαξομενωναπ·αγ·σομεν·ωναπ·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγαγον[GNT][LXX]απ·ε·αγαγ·οναπηγαγομηναπ·ε·αγαγ·ομην
2ndαπηγαγες[LXX]απ·ε·αγαγ·εςαπηγαγουαπ·ε·αγαγ·ου
3rdαπηγαγεν[GNT][LXX], απηγαγεαπ·ε·αγαγ·ε(ν), απ·ε·αγαγ·ε(ν)απηγαγετοαπ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stαπηγαγομεναπ·ε·αγαγ·ομεναπηγαγομεθααπ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndαπηγαγετεαπ·ε·αγαγ·ετεαπηγαγεσθεαπ·ε·αγαγ·εσθε
3rdαπηγαγον[GNT][LXX], απηγαγοσαναπ·ε·αγαγ·ον, απ·ε·αγαγ·οσαν altαπηγαγοντοαπ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγαγωαπ·αγαγ·ωαπαγαγωμαιαπ·αγαγ·ωμαι
2ndαπαγαγῃςαπ·αγαγ·ῃςαπαγαγῃ[LXX]απ·αγαγ·ῃ
3rdαπαγαγῃ[LXX]απ·αγαγ·ῃαπαγαγηταιαπ·αγαγ·ηται
Pl1stαπαγαγωμεν[LXX]απ·αγαγ·ωμεναπαγαγωμεθααπ·αγαγ·ωμεθα
2ndαπαγαγητεαπ·αγαγ·ητεαπαγαγησθεαπ·αγαγ·ησθε
3rdαπαγαγωσιν, απαγαγωσιαπ·αγαγ·ωσι(ν)απαγαγωνταιαπ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγαγοιμιαπ·αγαγ·οιμιαπαγαγοιμηναπ·αγαγ·οιμην
2ndαπαγαγοιςαπ·αγαγ·οιςαπαγαγοιοαπ·αγαγ·οιο
3rdαπαγαγοι[LXX]απ·αγαγ·οιαπαγαγοιτοαπ·αγαγ·οιτο
Pl1stαπαγαγοιμεναπ·αγαγ·οιμεναπαγαγοιμεθααπ·αγαγ·οιμεθα
2ndαπαγαγοιτεαπ·αγαγ·οιτεαπαγαγοισθεαπ·αγαγ·οισθε
3rdαπαγαγοιεν, απαγαγοισαναπ·αγαγ·οιεν, απ·αγαγ·οισαν altαπαγαγοιντοαπ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαγαγε[GNT][LXX]απ·αγαγ·εαπαγαγουαπ·αγαγ·ου
3rdαπαγαγετωαπ·αγαγ·ετωαπαγαγεσθωαπ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndαπαγαγετε[GNT][LXX]απ·αγαγ·ετεαπαγαγεσθεαπ·αγαγ·εσθε
3rdαπαγαγετωσαν, απαγαγοντωναπ·αγαγ·ετωσαν, απ·αγαγ·οντων classicalαπαγαγεσθωσαν, απαγαγεσθωναπ·αγαγ·εσθωσαν, απ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαγαγειν[LXX]​απ·αγαγ·ειναπαγαγεσθαι​απ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγαγουσααπαγαγοναπ·αγαγ·ουσ·ααπ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπαγαγων[GNT]απ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαγαγουσαναπαγαγοντααπ·αγαγ·ουσ·αναπ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datαπαγαγουσῃαπαγαγοντιαπ·αγαγ·ουσ·ῃαπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genαπαγαγουσηςαπαγαγοντοςαπ·αγαγ·ουσ·ηςαπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαγαγουσαιαπαγαγοντες[LXX]απαγαγοντααπ·αγαγ·ουσ·αιαπ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςαπ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαγαγουσαςαπαγαγονταςαπ·αγαγ·ουσ·αςαπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datαπαγαγουσαιςαπαγαγουσι, απαγαγουσιναπ·αγαγ·ουσ·αιςαπ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαγαγουσωναπαγαγοντωναπ·αγαγ·ουσ·ωναπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγαγομενηαπαγαγομενεαπ·αγαγ·ομεν·ηαπ·αγαγ·ομεν·ε
Nomαπαγαγομενοςαπ·αγαγ·ομεν·ος
Accαπαγαγομενηναπαγαγομενοναπ·αγαγ·ομεν·ηναπ·αγαγ·ομεν·ον
Datαπαγαγομενῃαπαγαγομενῳαπ·αγαγ·ομεν·ῃαπ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genαπαγαγομενηςαπαγαγομενουαπ·αγαγ·ομεν·ηςαπ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocαπαγαγομεναιαπαγαγομενοιαπαγαγομενααπ·αγαγ·ομεν·αιαπ·αγαγ·ομεν·οιαπ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accαπαγαγομεναςαπαγαγομενουςαπ·αγαγ·ομεν·αςαπ·αγαγ·ομεν·ους
Datαπαγαγομεναιςαπαγαγομενοιςαπ·αγαγ·ομεν·αιςαπ·αγαγ·ομεν·οις
Genαπαγαγομενωναπαγαγομενωναπ·αγαγ·ομεν·ωναπ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγμαιαπ·ηγ·μαι
2ndαπηξαιαπ·ηγ·σαι
3rdαπηκταιαπ·ηγ·ται
Pl1stαπηγμεθααπ·ηγ·μεθα
2ndαπηχθεαπ·ηγ·σθε
3rdαπηχαταιαπ·ηγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηξομαιαπ·ηγ·σομαι
2ndαπηξῃ, απηξειαπ·ηγ·σῃ, απ·ηγ·σει classical
3rdαπηξεταιαπ·ηγ·σεται
Pl1stαπηξομεθααπ·ηγ·σομεθα
2ndαπηξεσθεαπ·ηγ·σεσθε
3rdαπηξονταιαπ·ηγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηξοιμηναπ·ηγ·σοιμην
2ndαπηξοιοαπ·ηγ·σοιο
3rdαπηξοιτοαπ·ηγ·σοιτο
Pl1stαπηξοιμεθααπ·ηγ·σοιμεθα
2ndαπηξοισθεαπ·ηγ·σοισθε
3rdαπηξοιντοαπ·ηγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηξοαπ·ηγ·σο
3rdαπηχθωαπ·ηγ·σθω
Pl1st
2ndαπηχθεαπ·ηγ·σθε
3rdαπηχθωσαν, απηχθωναπ·ηγ·σθωσαν, απ·ηγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηχθαι​απ·ηγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηξεσθαι​απ·ηγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηγμενηαπηγμενεαπ·ηγ·μεν·ηαπ·ηγ·μεν·ε
Nomαπηγμενοςαπ·ηγ·μεν·ος
Accαπηγμενηναπηγμενοναπ·ηγ·μεν·ηναπ·ηγ·μεν·ον
Datαπηγμενῃαπηγμενῳ[LXX]απ·ηγ·μεν·ῃαπ·ηγ·μεν·ῳ
Genαπηγμενηςαπηγμενουαπ·ηγ·μεν·ηςαπ·ηγ·μεν·ου
PlVocαπηγμεναιαπηγμενοιαπηγμενααπ·ηγ·μεν·αιαπ·ηγ·μεν·οιαπ·ηγ·μεν·α
Nom
Accαπηγμεναςαπηγμενους[LXX]απ·ηγ·μεν·αςαπ·ηγ·μεν·ους
Datαπηγμεναιςαπηγμενοιςαπ·ηγ·μεν·αιςαπ·ηγ·μεν·οις
Genαπηγμενωναπηγμενωναπ·ηγ·μεν·ωναπ·ηγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγμηναπ·ε·ηγ·μην
2ndαπηξοαπ·ε·ηγ·σο
3rdαπηκτο[LXX]απ·ε·ηγ·το
Pl1stαπηγμεθααπ·ε·ηγ·μεθα
2ndαπηχθεαπ·ε·ηγ·σθε
3rdαπηχατοαπ·ε·ηγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπηχθηναπ·ε·αγ·θην
2ndαπηχθηςαπ·ε·αγ·θης
3rdαπηχθη[LXX]απ·ε·αγ·θη
Pl1stαπηχθημεναπ·ε·αγ·θημεν
2ndαπηχθητεαπ·ε·αγ·θητε
3rdαπηχθησαν[LXX]απ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαχθησομαιαπ·αγ·θησομαι
2ndαπαχθησῃ, απαχθησειαπ·αγ·θησῃ, απ·αγ·θησει classical
3rdαπαχθησεταιαπ·αγ·θησεται
Pl1stαπαχθησομεθααπ·αγ·θησομεθα
2ndαπαχθησεσθεαπ·αγ·θησεσθε
3rdαπαχθησονται[LXX]απ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαχθωαπ·αγ·θω
2ndαπαχθῃς[LXX]απ·αγ·θῃς
3rdαπαχθῃαπ·αγ·θῃ
Pl1stαπαχθωμεναπ·αγ·θωμεν
2ndαπαχθητε[LXX]απ·αγ·θητε
3rdαπαχθωσιν, απαχθωσιαπ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαχθειηναπ·αγ·θειην
2ndαπαχθειηςαπ·αγ·θειης
3rdαπαχθειηαπ·αγ·θειη
Pl1stαπαχθειημεν, απαχθειμεναπ·αγ·θειημεν, απ·αγ·θειμεν classical
2ndαπαχθειητε, απαχθειτεαπ·αγ·θειητε, απ·αγ·θειτε classical
3rdαπαχθειησαν, απαχθειεναπ·αγ·θειησαν, απ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαχθησοιμηναπ·αγ·θησοιμην
2ndαπαχθησοιοαπ·αγ·θησοιο
3rdαπαχθησοιτοαπ·αγ·θησοιτο
Pl1stαπαχθησοιμεθααπ·αγ·θησοιμεθα
2ndαπαχθησοισθεαπ·αγ·θησοισθε
3rdαπαχθησοιντοαπ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαχθητιαπ·αγ·θητι
3rdαπαχθητωαπ·αγ·θητω
Pl1st
2ndαπαχθητε[LXX]απ·αγ·θητε
3rdαπαχθητωσαν, απαχθεντωναπ·αγ·θητωσαν, απ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απαχθηναι[GNT][LXX]​απ·αγ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απαχθησεσθαι​απ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαχθεισααπαχθειςαπαχθεναπ·αγ·θεισ·ααπ·αγ·θει[ντ]·ςαπ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπαχθεισαναπαχθεντααπ·αγ·θεισ·αναπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datαπαχθεισῃαπαχθεντιαπ·αγ·θεισ·ῃαπ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genαπαχθεισηςαπαχθεντοςαπ·αγ·θεισ·ηςαπ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπαχθεισαιαπαχθεντεςαπαχθεντααπ·αγ·θεισ·αιαπ·αγ·θε[ι]ντ·εςαπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπαχθεισαςαπαχθενταςαπ·αγ·θεισ·αςαπ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datαπαχθεισαιςαπαχθεισι, απαχθεισιναπ·αγ·θεισ·αιςαπ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπαχθεισωναπαχθεντωναπ·αγ·θεισ·ωναπ·αγ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαχθησομενηαπαχθησομενεαπ·αγ·θησομεν·ηαπ·αγ·θησομεν·ε
Nomαπαχθησομενοςαπ·αγ·θησομεν·ος
Accαπαχθησομενηναπαχθησομενοναπ·αγ·θησομεν·ηναπ·αγ·θησομεν·ον
Datαπαχθησομενῃαπαχθησομενῳαπ·αγ·θησομεν·ῃαπ·αγ·θησομεν·ῳ
Genαπαχθησομενηςαπαχθησομενουαπ·αγ·θησομεν·ηςαπ·αγ·θησομεν·ου
PlVocαπαχθησομεναιαπαχθησομενοιαπαχθησομενααπ·αγ·θησομεν·αιαπ·αγ·θησομεν·οιαπ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accαπαχθησομεναςαπαχθησομενουςαπ·αγ·θησομεν·αςαπ·αγ·θησομεν·ους
Datαπαχθησομεναιςαπαχθησομενοιςαπ·αγ·θησομεν·αιςαπ·αγ·θησομεν·οις
Genαπαχθησομενωναπαχθησομενωναπ·αγ·θησομεν·ωναπ·αγ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 07-Mar-2021 13:10:50 EST