απεχω • APECW APEXW • apechō

Search: απεχεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεχεσθε; απεχεσθεἀπέχωαπ·εχ·εσθε; απ·εχ·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεχεσθεἀπέχωαπ·εχ·εσθεpres mp imp 2nd pl
απεχεσθεἀπέχωαπ·εχ·εσθεpres mp ind 2nd pl

ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεχω[GNT][LXX]απ·εχ·ωαπεχομαιαπ·εχ·ομαι
2ndαπεχειςαπ·εχ·ειςαπεχῃ[LXX], απεχει[GNT][LXX], απεχεσαιαπ·εχ·ῃ, απ·εχ·ει classical, απ·εχ·εσαι alt
3rdαπεχει[GNT][LXX]απ·εχ·ειαπεχεται[LXX]απ·εχ·εται
Pl1stαπεχομεν[LXX]απ·εχ·ομεναπεχομεθα[LXX]απ·εχ·ομεθα
2ndαπεχετε[GNT][LXX]απ·εχ·ετεαπεχεσθε[GNT][LXX]απ·εχ·εσθε
3rdαπεχουσιν[GNT][LXX], απεχουσιαπ·εχ·ουσι(ν), απ·εχ·ουσι(ν)απεχονταιαπ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεχω[GNT][LXX]απ·εχ·ωαπεχωμαιαπ·εχ·ωμαι
2ndαπεχῃς[GNT]απ·εχ·ῃςαπεχῃ[LXX]απ·εχ·ῃ
3rdαπεχῃ[LXX]απ·εχ·ῃαπεχηταιαπ·εχ·ηται
Pl1stαπεχωμεναπ·εχ·ωμεναπεχωμεθααπ·εχ·ωμεθα
2ndαπεχητεαπ·εχ·ητεαπεχησθεαπ·εχ·ησθε
3rdαπεχωσιν, απεχωσιαπ·εχ·ωσι(ν)απεχωνταιαπ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεχοιμιαπ·εχ·οιμιαπεχοιμηναπ·εχ·οιμην
2ndαπεχοιςαπ·εχ·οιςαπεχοιοαπ·εχ·οιο
3rdαπεχοιαπ·εχ·οιαπεχοιτοαπ·εχ·οιτο
Pl1stαπεχοιμεναπ·εχ·οιμεναπεχοιμεθααπ·εχ·οιμεθα
2ndαπεχοιτεαπ·εχ·οιτεαπεχοισθεαπ·εχ·οισθε
3rdαπεχοιεν, απεχοισαναπ·εχ·οιεν, απ·εχ·οισαν altαπεχοιντοαπ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεχε[LXX]απ·εχ·εαπεχου[LXX]απ·εχ·ου
3rdαπεχετωαπ·εχ·ετωαπεχεσθωαπ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndαπεχετε[GNT][LXX]απ·εχ·ετεαπεχεσθε[GNT][LXX]απ·εχ·εσθε
3rdαπεχετωσαν, απεχοντωναπ·εχ·ετωσαν, απ·εχ·οντων classicalαπεχεσθωσαν, απεχεσθωναπ·εχ·εσθωσαν, απ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεχειν​απ·εχ·ειν​απεχεσθαι[GNT][LXX]​απ·εχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεχουσααπεχον[LXX]απ·εχ·ουσ·ααπ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπεχων[LXX]απ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπεχουσαν[GNT][LXX]απεχοντααπ·εχ·ουσ·αναπ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datαπεχουσῃαπεχοντι[LXX]απ·εχ·ουσ·ῃαπ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genαπεχουσηςαπεχοντος[GNT]απ·εχ·ουσ·ηςαπ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπεχουσαιαπεχοντες[LXX]απεχοντααπ·εχ·ουσ·αιαπ·εχ·ο[υ]ντ·εςαπ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπεχουσαςαπεχονταςαπ·εχ·ουσ·αςαπ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datαπεχουσαις[LXX]απεχουσι, απεχουσιν[GNT][LXX]απ·εχ·ουσ·αιςαπ·εχ·ου[ντ]·σι(ν), απ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπεχουσωναπεχοντωναπ·εχ·ουσ·ωναπ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεχομενηαπεχομενεαπ·εχ·ομεν·ηαπ·εχ·ομεν·ε
Nomαπεχομενος[LXX]απ·εχ·ομεν·ος
Accαπεχομενηναπεχομενοναπ·εχ·ομεν·ηναπ·εχ·ομεν·ον
Datαπεχομενῃαπεχομενῳαπ·εχ·ομεν·ῃαπ·εχ·ομεν·ῳ
Genαπεχομενηςαπεχομενουαπ·εχ·ομεν·ηςαπ·εχ·ομεν·ου
PlVocαπεχομεναιαπεχομενοιαπεχομενααπ·εχ·ομεν·αιαπ·εχ·ομεν·οιαπ·εχ·ομεν·α
Nom
Accαπεχομεναςαπεχομενουςαπ·εχ·ομεν·αςαπ·εχ·ομεν·ους
Datαπεχομεναιςαπεχομενοιςαπ·εχ·ομεν·αιςαπ·εχ·ομεν·οις
Genαπεχομενωναπεχομενωναπ·εχ·ομεν·ωναπ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειχοναπ·ε·εχ·οναπειχομηναπ·ε·εχ·ομην
2ndαπειχεςαπ·ε·εχ·εςαπειχουαπ·ε·εχ·ου
3rdαπειχεν[GNT], απειχεαπ·ε·εχ·ε(ν), απ·ε·εχ·ε(ν)απειχετοαπ·ε·εχ·ετο
Pl1stαπειχομεναπ·ε·εχ·ομεναπειχομεθααπ·ε·εχ·ομεθα
2ndαπειχετεαπ·ε·εχ·ετεαπειχεσθεαπ·ε·εχ·εσθε
3rdαπειχον, απειχοσαναπ·ε·εχ·ον, απ·ε·εχ·οσαν altαπειχοντοαπ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεξωαφ·εχ·σωαφεξομαιαφ·εχ·σομαι
2ndαφεξειςαφ·εχ·σειςαφεξῃ, αφεξει, αφεξεσαιαφ·εχ·σῃ, αφ·εχ·σει classical, αφ·εχ·σεσαι alt
3rdαφεξειαφ·εχ·σειαφεξεται[LXX]αφ·εχ·σεται
Pl1stαφεξομεναφ·εχ·σομεναφεξομεθα[LXX]αφ·εχ·σομεθα
2ndαφεξετεαφ·εχ·σετεαφεξεσθε[LXX]αφ·εχ·σεσθε
3rdαφεξουσιν, αφεξουσιαφ·εχ·σουσι(ν)αφεξονταιαφ·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεξοιμιαφ·εχ·σοιμιαφεξοιμηναφ·εχ·σοιμην
2ndαφεξοιςαφ·εχ·σοιςαφεξοιοαφ·εχ·σοιο
3rdαφεξοιαφ·εχ·σοιαφεξοιτοαφ·εχ·σοιτο
Pl1stαφεξοιμεναφ·εχ·σοιμεναφεξοιμεθααφ·εχ·σοιμεθα
2ndαφεξοιτεαφ·εχ·σοιτεαφεξοισθεαφ·εχ·σοισθε
3rdαφεξοιεναφ·εχ·σοιεναφεξοιντοαφ·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφεξειν​αφ·εχ·σειν​αφεξεσθαι​αφ·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεξουσααφεξοναφ·εχ·σουσ·ααφ·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomαφεξωναφ·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαφεξουσαναφεξοντααφ·εχ·σουσ·αναφ·εχ·σο[υ]ντ·α
Datαφεξουσῃαφεξοντιαφ·εχ·σουσ·ῃαφ·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genαφεξουσηςαφεξοντοςαφ·εχ·σουσ·ηςαφ·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαφεξουσαιαφεξοντεςαφεξοντααφ·εχ·σουσ·αιαφ·εχ·σο[υ]ντ·εςαφ·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαφεξουσαςαφεξονταςαφ·εχ·σουσ·αςαφ·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datαφεξουσαιςαφεξουσι, αφεξουσιναφ·εχ·σουσ·αιςαφ·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαφεξουσωναφεξοντωναφ·εχ·σουσ·ωναφ·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεξομενηαφεξομενεαφ·εχ·σομεν·ηαφ·εχ·σομεν·ε
Nomαφεξομενοςαφ·εχ·σομεν·ος
Accαφεξομενηναφεξομενοναφ·εχ·σομεν·ηναφ·εχ·σομεν·ον
Datαφεξομενῃαφεξομενῳαφ·εχ·σομεν·ῃαφ·εχ·σομεν·ῳ
Genαφεξομενηςαφεξομενουαφ·εχ·σομεν·ηςαφ·εχ·σομεν·ου
PlVocαφεξομεναιαφεξομενοιαφεξομενααφ·εχ·σομεν·αιαφ·εχ·σομεν·οιαφ·εχ·σομεν·α
Nom
Accαφεξομεναςαφεξομενουςαφ·εχ·σομεν·αςαφ·εχ·σομεν·ους
Datαφεξομεναιςαφεξομενοιςαφ·εχ·σομεν·αιςαφ·εχ·σομεν·οις
Genαφεξομενωναφεξομενωναφ·εχ·σομεν·ωναφ·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχον[LXX]απο·ε·σχ·οναπεσχομηναπο·ε·σχ·ομην
2ndαπεσχεςαπο·ε·σχ·εςαπεσχουαπο·ε·σχ·ου
3rdαπεσχεν, απεσχεαπο·ε·σχ·ε(ν)απεσχετοαπο·ε·σχ·ετο
Pl1stαπεσχομεναπο·ε·σχ·ομεναπεσχομεθααπο·ε·σχ·ομεθα
2ndαπεσχετεαπο·ε·σχ·ετεαπεσχεσθεαπο·ε·σχ·εσθε
3rdαπεσχον[LXX], απεσχοσαναπο·ε·σχ·ον, απο·ε·σχ·οσαν altαπεσχοντοαπο·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσχωαπο·σχ·ωαποσχωμαιαπο·σχ·ωμαι
2ndαποσχῃςαπο·σχ·ῃςαποσχῃ[LXX]απο·σχ·ῃ
3rdαποσχῃ[LXX]απο·σχ·ῃαποσχηταιαπο·σχ·ηται
Pl1stαποσχωμεναπο·σχ·ωμεναποσχωμεθααπο·σχ·ωμεθα
2ndαποσχητεαπο·σχ·ητεαποσχησθεαπο·σχ·ησθε
3rdαποσχωσιν, αποσχωσιαπο·σχ·ωσι(ν)αποσχωνταιαπο·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσχοιμιαπο·σχ·οιμιαποσχοιμηναπο·σχ·οιμην
2ndαποσχοιςαπο·σχ·οιςαποσχοιοαπο·σχ·οιο
3rdαποσχοιαπο·σχ·οιαποσχοιτοαπο·σχ·οιτο
Pl1stαποσχοιμεναπο·σχ·οιμεναποσχοιμεθααπο·σχ·οιμεθα
2ndαποσχοιτεαπο·σχ·οιτεαποσχοισθεαπο·σχ·οισθε
3rdαποσχοιεν, αποσχοισαναπο·σχ·οιεν, απο·σχ·οισαν altαποσχοιντοαπο·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποσχεαπο·σχ·εαποσχου[LXX]απο·σχ·ου
3rdαποσχετωαπο·σχ·ετωαποσχεσθωαπο·σχ·εσθω
Pl1st
2ndαποσχετεαπο·σχ·ετεαποσχεσθεαπο·σχ·εσθε
3rdαποσχετωσαν, αποσχοντωναπο·σχ·ετωσαν, απο·σχ·οντων classicalαποσχεσθωσαν, αποσχεσθωναπο·σχ·εσθωσαν, απο·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποσχειν​απο·σχ·ειν​αποσχεσθαι​απο·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσχουσααποσχοναπο·σχ·ουσ·ααπο·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποσχωναπο·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποσχουσαναποσχοντααπο·σχ·ουσ·αναπο·σχ·ο[υ]ντ·α
Datαποσχουσῃαποσχοντιαπο·σχ·ουσ·ῃαπο·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genαποσχουσηςαποσχοντοςαπο·σχ·ουσ·ηςαπο·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποσχουσαιαποσχοντεςαποσχοντααπο·σχ·ουσ·αιαπο·σχ·ο[υ]ντ·εςαπο·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποσχουσαςαποσχονταςαπο·σχ·ουσ·αςαπο·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datαποσχουσαιςαποσχουσι, αποσχουσιναπο·σχ·ουσ·αιςαπο·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποσχουσωναποσχοντωναπο·σχ·ουσ·ωναπο·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσχομενηαποσχομενεαπο·σχ·ομεν·ηαπο·σχ·ομεν·ε
Nomαποσχομενοςαπο·σχ·ομεν·ος
Accαποσχομενηναποσχομενοναπο·σχ·ομεν·ηναπο·σχ·ομεν·ον
Datαποσχομενῃαποσχομενῳαπο·σχ·ομεν·ῃαπο·σχ·ομεν·ῳ
Genαποσχομενηςαποσχομενουαπο·σχ·ομεν·ηςαπο·σχ·ομεν·ου
PlVocαποσχομεναιαποσχομενοιαποσχομενααπο·σχ·ομεν·αιαπο·σχ·ομεν·οιαπο·σχ·ομεν·α
Nom
Accαποσχομεναςαποσχομενουςαπο·σχ·ομεν·αςαπο·σχ·ομεν·ους
Datαποσχομεναιςαποσχομενοιςαπο·σχ·ομεν·αιςαπο·σχ·ομεν·οις
Genαποσχομενωναποσχομενωναπο·σχ·ομεν·ωναπο·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχηκααπ·εσχη·κααπεσχημαιαπ·εσχη·μαι
2ndαπεσχηκας, απεσχηκεςαπ·εσχη·κας, απ·εσχη·κες altαπεσχησαιαπ·εσχη·σαι
3rdαπεσχηκεν[LXX], απεσχηκεαπ·εσχη·κε(ν), απ·εσχη·κε(ν)απεσχηταιαπ·εσχη·ται
Pl1stαπεσχηκαμεναπ·εσχη·καμεναπεσχημεθα[LXX]απ·εσχη·μεθα
2ndαπεσχηκατεαπ·εσχη·κατεαπεσχησθεαπ·εσχη·σθε
3rdαπεσχηκασιν, απεσχηκασι, απεσχηκαναπ·εσχη·κασι(ν), απ·εσχη·καν altαπεσχηνταιαπ·εσχη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχησομαιαπ·εσχη·σομαι
2ndαπεσχησῃ, απεσχησειαπ·εσχη·σῃ, απ·εσχη·σει classical
3rdαπεσχησεταιαπ·εσχη·σεται
Pl1stαπεσχησομεθααπ·εσχη·σομεθα
2ndαπεσχησεσθεαπ·εσχη·σεσθε
3rdαπεσχησονταιαπ·εσχη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχηκωαπ·εσχη·κω
2ndαπεσχηκῃςαπ·εσχη·κῃς
3rdαπεσχηκῃαπ·εσχη·κῃ
Pl1stαπεσχηκωμεναπ·εσχη·κωμεν
2ndαπεσχηκητεαπ·εσχη·κητε
3rdαπεσχηκωσιν, απεσχηκωσιαπ·εσχη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχηκοιμι, απεσχηκοιηναπ·εσχη·κοιμι, απ·εσχη·κοιην classical
2ndαπεσχηκοις, απεσχηκοιηςαπ·εσχη·κοις, απ·εσχη·κοιης classical
3rdαπεσχηκοι, απεσχηκοιηαπ·εσχη·κοι, απ·εσχη·κοιη classical
Pl1stαπεσχηκοιμεναπ·εσχη·κοιμεν
2ndαπεσχηκοιτεαπ·εσχη·κοιτε
3rdαπεσχηκοιεναπ·εσχη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχησοιμηναπ·εσχη·σοιμην
2ndαπεσχησοιοαπ·εσχη·σοιο
3rdαπεσχησοιτοαπ·εσχη·σοιτο
Pl1stαπεσχησοιμεθααπ·εσχη·σοιμεθα
2ndαπεσχησοισθεαπ·εσχη·σοισθε
3rdαπεσχησοιντοαπ·εσχη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεσχηκεαπ·εσχη·κεαπεσχησοαπ·εσχη·σο
3rdαπεσχηκετωαπ·εσχη·κετωαπεσχησθωαπ·εσχη·σθω
Pl1st
2ndαπεσχηκετεαπ·εσχη·κετεαπεσχησθεαπ·εσχη·σθε
3rdαπεσχηκετωσαναπ·εσχη·κετωσαναπεσχησθωσαν, απεσχησθωναπ·εσχη·σθωσαν, απ·εσχη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεσχηκεναι​απ·εσχη·κεναι​απεσχησθαι​απ·εσχη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεσχησεσθαι​απ·εσχη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεσχηκυιααπεσχηκοςαπ·εσχη·κυι·ααπ·εσχη·κο[τ]·ς
Nomαπεσχηκωςαπ·εσχη·κο[τ]·^ς
Accαπεσχηκυιαναπεσχηκοτααπ·εσχη·κυι·αναπ·εσχη·κοτ·α
Datαπεσχηκυιᾳαπεσχηκοτιαπ·εσχη·κυι·ᾳαπ·εσχη·κοτ·ι
Genαπεσχηκυιαςαπεσχηκοτοςαπ·εσχη·κυι·αςαπ·εσχη·κοτ·ος
PlVocαπεσχηκυιαιαπεσχηκοτεςαπεσχηκοτααπ·εσχη·κυι·αιαπ·εσχη·κοτ·εςαπ·εσχη·κοτ·α
Nom
Accαπεσχηκυιαςαπεσχηκοταςαπ·εσχη·κυι·αςαπ·εσχη·κοτ·ας
Datαπεσχηκυιαιςαπεσχηκοσι, απεσχηκοσιναπ·εσχη·κυι·αιςαπ·εσχη·κο[τ]·σι(ν)
Genαπεσχηκυιωναπεσχηκοτωναπ·εσχη·κυι·ωναπ·εσχη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεσχημενηαπεσχημενεαπ·εσχη·μεν·ηαπ·εσχη·μεν·ε
Nomαπεσχημενοςαπ·εσχη·μεν·ος
Accαπεσχημενηναπεσχημενοναπ·εσχη·μεν·ηναπ·εσχη·μεν·ον
Datαπεσχημενῃαπεσχημενῳαπ·εσχη·μεν·ῃαπ·εσχη·μεν·ῳ
Genαπεσχημενηςαπεσχημενουαπ·εσχη·μεν·ηςαπ·εσχη·μεν·ου
PlVocαπεσχημεναιαπεσχημενοιαπεσχημενααπ·εσχη·μεν·αιαπ·εσχη·μεν·οιαπ·εσχη·μεν·α
Nom
Accαπεσχημεναςαπεσχημενουςαπ·εσχη·μεν·αςαπ·εσχη·μεν·ους
Datαπεσχημεναιςαπεσχημενοιςαπ·εσχη·μεν·αιςαπ·εσχη·μεν·οις
Genαπεσχημενωναπεσχημενωναπ·εσχη·μεν·ωναπ·εσχη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσχηκειν, απεσχηκηαπ·ε·εσχη·κειν, απ·ε·εσχη·κη classicalαπεσχημηναπ·ε·εσχη·μην
2ndαπεσχηκεις, απεσχηκηςαπ·ε·εσχη·κεις, απ·ε·εσχη·κης classicalαπεσχησοαπ·ε·εσχη·σο
3rdαπεσχηκειαπ·ε·εσχη·κειαπεσχητοαπ·ε·εσχη·το
Pl1stαπεσχηκειμεν, απεσχηκεμεναπ·ε·εσχη·κειμεν, απ·ε·εσχη·κεμεν classicalαπεσχημεθα[LXX]απ·ε·εσχη·μεθα
2ndαπεσχηκειτε, απεσχηκετεαπ·ε·εσχη·κειτε, απ·ε·εσχη·κετε classicalαπεσχησθεαπ·ε·εσχη·σθε
3rdαπεσχηκεισαν, απεσχηκεσαναπ·ε·εσχη·κεισαν, απ·ε·εσχη·κεσαν classicalαπεσχηντοαπ·ε·εσχη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 17:22:07 EST