αποτασσω • APOTASSW • apotassō

Search: απεταξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεταξενἀποτάσσωαπο·ε·τασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεταξενἀποτάσσωαπο·ε·τασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀπο·τάσσω (απο+τασσ-, -, απο+ταξ-, -, απο+τετασσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτασσωαπο·τασσ·ωαποτασσομαιαπο·τασσ·ομαι
2ndαποτασσειςαπο·τασσ·ειςαποτασσῃ, αποτασσει, αποτασσεσαιαπο·τασσ·ῃ, απο·τασσ·ει classical, απο·τασσ·εσαι alt
3rdαποτασσειαπο·τασσ·ειαποτασσεται[GNT]απο·τασσ·εται
Pl1stαποτασσομεναπο·τασσ·ομεναποτασσομεθααπο·τασσ·ομεθα
2ndαποτασσετεαπο·τασσ·ετεαποτασσεσθεαπο·τασσ·εσθε
3rdαποτασσουσιν, αποτασσουσιαπο·τασσ·ουσι(ν)αποτασσονταιαπο·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτασσωαπο·τασσ·ωαποτασσωμαιαπο·τασσ·ωμαι
2ndαποτασσῃςαπο·τασσ·ῃςαποτασσῃαπο·τασσ·ῃ
3rdαποτασσῃαπο·τασσ·ῃαποτασσηταιαπο·τασσ·ηται
Pl1stαποτασσωμεναπο·τασσ·ωμεναποτασσωμεθααπο·τασσ·ωμεθα
2ndαποτασσητεαπο·τασσ·ητεαποτασσησθεαπο·τασσ·ησθε
3rdαποτασσωσιν, αποτασσωσιαπο·τασσ·ωσι(ν)αποτασσωνταιαπο·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτασσοιμιαπο·τασσ·οιμιαποτασσοιμηναπο·τασσ·οιμην
2ndαποτασσοιςαπο·τασσ·οιςαποτασσοιοαπο·τασσ·οιο
3rdαποτασσοιαπο·τασσ·οιαποτασσοιτοαπο·τασσ·οιτο
Pl1stαποτασσοιμεναπο·τασσ·οιμεναποτασσοιμεθααπο·τασσ·οιμεθα
2ndαποτασσοιτεαπο·τασσ·οιτεαποτασσοισθεαπο·τασσ·οισθε
3rdαποτασσοιεν, αποτασσοισαναπο·τασσ·οιεν, απο·τασσ·οισαν altαποτασσοιντοαπο·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποτασσεαπο·τασσ·εαποτασσουαπο·τασσ·ου
3rdαποτασσετωαπο·τασσ·ετωαποτασσεσθωαπο·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndαποτασσετεαπο·τασσ·ετεαποτασσεσθεαπο·τασσ·εσθε
3rdαποτασσετωσαν, αποτασσοντωναπο·τασσ·ετωσαν, απο·τασσ·οντων classicalαποτασσεσθωσαν, αποτασσεσθωναπο·τασσ·εσθωσαν, απο·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτασσειν​απο·τασσ·ειν​αποτασσεσθαι​απο·τασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτασσουσααποτασσοναπο·τασσ·ουσ·ααπο·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποτασσωναπο·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποτασσουσαναποτασσοντααπο·τασσ·ουσ·αναπο·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datαποτασσουσῃαποτασσοντιαπο·τασσ·ουσ·ῃαπο·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genαποτασσουσηςαποτασσοντοςαπο·τασσ·ουσ·ηςαπο·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποτασσουσαιαποτασσοντεςαποτασσοντααπο·τασσ·ουσ·αιαπο·τασσ·ο[υ]ντ·εςαπο·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποτασσουσαςαποτασσονταςαπο·τασσ·ουσ·αςαπο·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datαποτασσουσαιςαποτασσουσι, αποτασσουσιναπο·τασσ·ουσ·αιςαπο·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποτασσουσωναποτασσοντωναπο·τασσ·ουσ·ωναπο·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτασσομενηαποτασσομενεαπο·τασσ·ομεν·ηαπο·τασσ·ομεν·ε
Nomαποτασσομενοςαπο·τασσ·ομεν·ος
Accαποτασσομενηναποτασσομενοναπο·τασσ·ομεν·ηναπο·τασσ·ομεν·ον
Datαποτασσομενῃαποτασσομενῳαπο·τασσ·ομεν·ῃαπο·τασσ·ομεν·ῳ
Genαποτασσομενηςαποτασσομενουαπο·τασσ·ομεν·ηςαπο·τασσ·ομεν·ου
PlVocαποτασσομεναιαποτασσομενοιαποτασσομενααπο·τασσ·ομεν·αιαπο·τασσ·ομεν·οιαπο·τασσ·ομεν·α
Nom
Accαποτασσομεναςαποτασσομενουςαπο·τασσ·ομεν·αςαπο·τασσ·ομεν·ους
Datαποτασσομεναιςαποτασσομενοιςαπο·τασσ·ομεν·αιςαπο·τασσ·ομεν·οις
Genαποτασσομενωναποτασσομενωναπο·τασσ·ομεν·ωναπο·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπετασσοναπο·ε·τασσ·οναπετασσομηναπο·ε·τασσ·ομην
2ndαπετασσεςαπο·ε·τασσ·εςαπετασσουαπο·ε·τασσ·ου
3rdαπετασσεν, απετασσε[LXX]απο·ε·τασσ·ε(ν), απο·ε·τασσ·ε(ν)απετασσετοαπο·ε·τασσ·ετο
Pl1stαπετασσομεναπο·ε·τασσ·ομεναπετασσομεθααπο·ε·τασσ·ομεθα
2ndαπετασσετεαπο·ε·τασσ·ετεαπετασσεσθεαπο·ε·τασσ·εσθε
3rdαπετασσον, απετασσοσαναπο·ε·τασσ·ον, απο·ε·τασσ·οσαν altαπετασσοντοαπο·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεταξααπο·ε·τασσ·σααπεταξαμηναπο·ε·τασσ·σαμην
2ndαπεταξαςαπο·ε·τασσ·σαςαπεταξωαπο·ε·τασσ·σω
3rdαπεταξεν[LXX], απεταξεαπο·ε·τασσ·σε(ν), απο·ε·τασσ·σε(ν)απεταξατο[GNT]απο·ε·τασσ·σατο
Pl1stαπεταξαμεναπο·ε·τασσ·σαμεναπεταξαμεθααπο·ε·τασσ·σαμεθα
2ndαπεταξατεαπο·ε·τασσ·σατεαπεταξασθεαπο·ε·τασσ·σασθε
3rdαπεταξαναπο·ε·τασσ·σαναπεταξαντοαπο·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποταξωαπο·τασσ·σωαποταξωμαιαπο·τασσ·σωμαι
2ndαποταξῃςαπο·τασσ·σῃςαποταξῃαπο·τασσ·σῃ
3rdαποταξῃαπο·τασσ·σῃαποταξηταιαπο·τασσ·σηται
Pl1stαποταξωμεναπο·τασσ·σωμεναποταξωμεθααπο·τασσ·σωμεθα
2ndαποταξητεαπο·τασσ·σητεαποταξησθεαπο·τασσ·σησθε
3rdαποταξωσιν, αποταξωσιαπο·τασσ·σωσι(ν)αποταξωνταιαπο·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποταξαιμιαπο·τασσ·σαιμιαποταξαιμηναπο·τασσ·σαιμην
2ndαποταξαις, αποταξειαςαπο·τασσ·σαις, απο·τασσ·σειας classicalαποταξαιοαπο·τασσ·σαιο
3rdαποταξαι, αποταξειεαπο·τασσ·σαι, απο·τασσ·σειε classicalαποταξαιτοαπο·τασσ·σαιτο
Pl1stαποταξαιμεναπο·τασσ·σαιμεναποταξαιμεθααπο·τασσ·σαιμεθα
2ndαποταξαιτεαπο·τασσ·σαιτεαποταξαισθεαπο·τασσ·σαισθε
3rdαποταξαιεν, αποταξαισαν, αποταξειαν, αποταξειεναπο·τασσ·σαιεν, απο·τασσ·σαισαν alt, απο·τασσ·σειαν classical, απο·τασσ·σειεν classicalαποταξαιντοαπο·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποταξοναπο·τασσ·σοναποταξαιαπο·τασσ·σαι
3rdαποταξατωαπο·τασσ·σατωαποταξασθωαπο·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndαποταξατεαπο·τασσ·σατεαποταξασθεαπο·τασσ·σασθε
3rdαποταξατωσαν, αποταξαντωναπο·τασσ·σατωσαν, απο·τασσ·σαντων classicalαποταξασθωσαν, αποταξασθωναπο·τασσ·σασθωσαν, απο·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποταξαι​απο·τασσ·σαι​αποταξασθαι[GNT][LXX]​απο·τασσ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποταξασααποταξαςαποταξαναπο·τασσ·σασ·ααπο·τασσ·σα[ντ]·ςαπο·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accαποταξασαναποταξαντααπο·τασσ·σασ·αναπο·τασσ·σαντ·α
Datαποταξασῃαποταξαντιαπο·τασσ·σασ·ῃαπο·τασσ·σαντ·ι
Genαποταξασηςαποταξαντοςαπο·τασσ·σασ·ηςαπο·τασσ·σαντ·ος
PlVocαποταξασαιαποταξαντεςαποταξαντααπο·τασσ·σασ·αιαπο·τασσ·σαντ·εςαπο·τασσ·σαντ·α
Nom
Accαποταξασαςαποταξανταςαπο·τασσ·σασ·αςαπο·τασσ·σαντ·ας
Datαποταξασαιςαποταξασι, αποταξασιναπο·τασσ·σασ·αιςαπο·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποταξασωναποταξαντωναπο·τασσ·σασ·ωναπο·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποταξαμενηαποταξαμενεαπο·τασσ·σαμεν·ηαπο·τασσ·σαμεν·ε
Nomαποταξαμενος[GNT]απο·τασσ·σαμεν·ος
Accαποταξαμενηναποταξαμενοναπο·τασσ·σαμεν·ηναπο·τασσ·σαμεν·ον
Datαποταξαμενῃαποταξαμενῳαπο·τασσ·σαμεν·ῃαπο·τασσ·σαμεν·ῳ
Genαποταξαμενηςαποταξαμενουαπο·τασσ·σαμεν·ηςαπο·τασσ·σαμεν·ου
PlVocαποταξαμεναιαποταξαμενοιαποταξαμενααπο·τασσ·σαμεν·αιαπο·τασσ·σαμεν·οιαπο·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accαποταξαμεναςαποταξαμενουςαπο·τασσ·σαμεν·αςαπο·τασσ·σαμεν·ους
Datαποταξαμεναιςαποταξαμενοιςαπο·τασσ·σαμεν·αιςαπο·τασσ·σαμεν·οις
Genαποταξαμενωναποταξαμενωναπο·τασσ·σαμεν·ωναπο·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτεταγμαιαπο·τετασσ·μαι
2ndαποτεταξαιαπο·τετασσ·σαι
3rdαποτετακταιαπο·τετασσ·ται
Pl1stαποτεταγμεθααπο·τετασσ·μεθα
2ndαποτεταχθεαπο·τετασσ·σθε
3rdαποτεταχαταιαπο·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτεταξομαιαπο·τετασσ·σομαι
2ndαποτεταξῃ, αποτεταξειαπο·τετασσ·σῃ, απο·τετασσ·σει classical
3rdαποτεταξεταιαπο·τετασσ·σεται
Pl1stαποτεταξομεθααπο·τετασσ·σομεθα
2ndαποτεταξεσθεαπο·τετασσ·σεσθε
3rdαποτεταξονταιαπο·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτεταξοιμηναπο·τετασσ·σοιμην
2ndαποτεταξοιοαπο·τετασσ·σοιο
3rdαποτεταξοιτοαπο·τετασσ·σοιτο
Pl1stαποτεταξοιμεθααπο·τετασσ·σοιμεθα
2ndαποτεταξοισθεαπο·τετασσ·σοισθε
3rdαποτεταξοιντοαπο·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποτεταξοαπο·τετασσ·σο
3rdαποτεταχθωαπο·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndαποτεταχθεαπο·τετασσ·σθε
3rdαποτεταχθωσαν, αποτεταχθωναπο·τετασσ·σθωσαν, απο·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτεταχθαι​απο·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτεταξεσθαι​απο·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτεταγμενηαποτεταγμενεαπο·τετασσ·μεν·ηαπο·τετασσ·μεν·ε
Nomαποτεταγμενοςαπο·τετασσ·μεν·ος
Accαποτεταγμενηναποτεταγμενοναπο·τετασσ·μεν·ηναπο·τετασσ·μεν·ον
Datαποτεταγμενῃαποτεταγμενῳαπο·τετασσ·μεν·ῃαπο·τετασσ·μεν·ῳ
Genαποτεταγμενηςαποτεταγμενου[LXX]απο·τετασσ·μεν·ηςαπο·τετασσ·μεν·ου
PlVocαποτεταγμεναιαποτεταγμενοιαποτεταγμενααπο·τετασσ·μεν·αιαπο·τετασσ·μεν·οιαπο·τετασσ·μεν·α
Nom
Accαποτεταγμεναςαποτεταγμενουςαπο·τετασσ·μεν·αςαπο·τετασσ·μεν·ους
Datαποτεταγμεναιςαποτεταγμενοις[LXX]απο·τετασσ·μεν·αιςαπο·τετασσ·μεν·οις
Genαποτεταγμενωναποτεταγμενωναπο·τετασσ·μεν·ωναπο·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπετεταγμηναπο·ε·τετασσ·μην
2ndαπετεταξοαπο·ε·τετασσ·σο
3rdαπετετακτοαπο·ε·τετασσ·το
Pl1stαπετεταγμεθααπο·ε·τετασσ·μεθα
2ndαπετεταχθεαπο·ε·τετασσ·σθε
3rdαπετεταχατοαπο·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτεταγμηναπο·[ε]·τετασσ·μην
2ndαποτεταξοαπο·[ε]·τετασσ·σο
3rdαποτετακτοαπο·[ε]·τετασσ·το
Pl1stαποτεταγμεθααπο·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndαποτεταχθεαπο·[ε]·τετασσ·σθε
3rdαποτεταχατοαπο·[ε]·τετασσ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 05:52:20 EST