αφιστημι • AFISTHMI • aphistēmi

Search: απεστη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεστηἀφίστημιαπο·ε·στ(η)·^2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεστηἀφίστημιαπο·ε·στ(η)·^2aor act ind 3rd sg

ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιστημιαφ·ιστ(α)·^μιαφισταμαιαφ·ιστ(α)·μαι
2ndαφιστης, αφιστηθααφ·ιστ(α)·^ς, αφ·ιστ(α)·^θα classicalαφιστασαιαφ·ιστ(α)·σαι
3rdαφιστησιν[LXX], αφιστησιαφ·ιστ(α)·^σι(ν), αφ·ιστ(α)·^σι(ν)αφισταται[LXX]αφ·ιστ(α)·ται
Pl1stαφισταμεναφ·ιστ(α)·μεναφισταμεθααφ·ιστ(α)·μεθα
2ndαφιστατεαφ·ιστ(α)·τεαφιστασθεαφ·ιστ(α)·σθε
3rdαφιστασιν, αφιστασιαφ·ιστ(α)·ασι(ν)αφιστανται[GNT]αφ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιστω[LXX]αφ·ιστ(η)·ωαφιστωμαιαφ·ιστ(η)·ωμαι
2ndαφιστῃςαφ·ιστ(η)·ῃςαφιστῃαφ·ιστ(η)·ῃ
3rdαφιστῃαφ·ιστ(η)·ῃαφιστηταιαφ·ιστ(η)·ηται
Pl1stαφιστωμεναφ·ιστ(η)·ωμεναφιστωμεθααφ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndαφιστητεαφ·ιστ(η)·ητεαφιστησθεαφ·ιστ(η)·ησθε
3rdαφιστωσιν, αφιστωσιαφ·ιστ(η)·ωσι(ν)αφιστωνταιαφ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφισταιηναφ·ιστ(α)·ιηναφισταιμηναφ·ιστ(α)·ιμην
2ndαφισταιηςαφ·ιστ(α)·ιηςαφισταιοαφ·ιστ(α)·ιο
3rdαφισταιηαφ·ιστ(α)·ιηαφισταιτοαφ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stαφισταιημεν, αφισταιμεναφ·ιστ(α)·ιημεν, αφ·ιστ(α)·ιμεν classicalαφισταιμεθααφ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndαφισταιητε, αφισταιτεαφ·ιστ(α)·ιητε, αφ·ιστ(α)·ιτε classicalαφισταισθεαφ·ιστ(α)·ισθε
3rdαφισταιησαν, αφισταιεναφ·ιστ(α)·ιησαν, αφ·ιστ(α)·ιεν classicalαφισταιντοαφ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφιστηαφ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφισταθι, αφισταςαφ·ιστ(α)·θι, αφ·ιστ(α)·ςαφιστασο[GNT]αφ·ιστ(α)·σο
3rdαφιστατωαφ·ιστ(α)·τωαφιστασθωαφ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndαφιστατεαφ·ιστ(α)·τεαφιστασθεαφ·ιστ(α)·σθε
3rdαφιστατωσαν, αφισταντωναφ·ιστ(α)·τωσαν, αφ·ιστ(α)·ντων classicalαφιστασθωσαν, αφιστασθωναφ·ιστ(α)·σθωσαν, αφ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφισταναι​αφ·ιστ(α)·ναι, αφ·ιστ(α)·εναι​αφιστασθαι[LXX]​αφ·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφιστασααφισταςαφισταναφ·ιστ(α)·εσ·ααφ·ιστ(α)·[ντ]·ςαφ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accαφιστασαναφισταντααφ·ιστ(α)·εσ·αναφ·ιστ(α)·ντ·α
Datαφιστασῃαφισταντιαφ·ιστ(α)·εσ·ῃαφ·ιστ(α)·ντ·ι
Genαφιστασηςαφισταντοςαφ·ιστ(α)·εσ·ηςαφ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocαφιστασαιαφισταντεςαφισταντααφ·ιστ(α)·εσ·αιαφ·ιστ(α)·ντ·εςαφ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accαφιστασαςαφιστανταςαφ·ιστ(α)·εσ·αςαφ·ιστ(α)·ντ·ας
Datαφιστασαιςαφιστασι, αφιστασιναφ·ιστ(α)·εσ·αιςαφ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαφιστασωναφισταντωναφ·ιστ(α)·εσ·ωναφ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφισταμενηαφισταμενεαφ·ιστ(α)·μεν·ηαφ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomαφισταμενοςαφ·ιστ(α)·μεν·ος
Accαφισταμενηναφισταμενοναφ·ιστ(α)·μεν·ηναφ·ιστ(α)·μεν·ον
Datαφισταμενῃαφισταμενῳαφ·ιστ(α)·μεν·ῃαφ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genαφισταμενηςαφισταμενουαφ·ιστ(α)·μεν·ηςαφ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocαφισταμεναιαφισταμενοιαφισταμενααφ·ιστ(α)·μεν·αιαφ·ιστ(α)·μεν·οιαφ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accαφισταμεναςαφισταμενουςαφ·ιστ(α)·μεν·αςαφ·ιστ(α)·μεν·ους
Datαφισταμεναιςαφισταμενοιςαφ·ιστ(α)·μεν·αιςαφ·ιστ(α)·μεν·οις
Genαφισταμενωναφισταμενωναφ·ιστ(α)·μεν·ωναφ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφιστηναφ·ε·ιστ(α)·^ναφισταμηναφ·ε·ιστ(α)·μην
2ndαφιστης, αφιστησθααφ·ε·ιστ(α)·^ς, αφ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalαφιστασο[GNT]αφ·ε·ιστ(α)·σο
3rdαφιστηαφ·ε·ιστ(α)·^αφιστατο[GNT][LXX]αφ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stαφισταμεναφ·ε·ιστ(α)·μεναφισταμεθααφ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndαφιστατεαφ·ε·ιστ(α)·τεαφιστασθεαφ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdαφιστασαναφ·ε·ιστ(α)·σαναφισταντο[LXX]αφ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστησω[LXX]απο·στη·σωαποστησομαιαπο·στη·σομαι
2ndαποστησειςαπο·στη·σειςαποστησῃ[LXX], αποστησει[LXX], αποστησεσαιαπο·στη·σῃ, απο·στη·σει classical, απο·στη·σεσαι alt
3rdαποστησει[LXX]απο·στη·σειαποστησεται[LXX]απο·στη·σεται
Pl1stαποστησομεναπο·στη·σομεναποστησομεθα[LXX]απο·στη·σομεθα
2ndαποστησετεαπο·στη·σετεαποστησεσθεαπο·στη·σεσθε
3rdαποστησουσιν[LXX], αποστησουσι[LXX]απο·στη·σουσι(ν)αποστησονται[GNT]απο·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστησοιμιαπο·στη·σοιμιαποστησοιμηναπο·στη·σοιμην
2ndαποστησοιςαπο·στη·σοιςαποστησοιοαπο·στη·σοιο
3rdαποστησοιαπο·στη·σοιαποστησοιτοαπο·στη·σοιτο
Pl1stαποστησοιμεναπο·στη·σοιμεναποστησοιμεθααπο·στη·σοιμεθα
2ndαποστησοιτεαπο·στη·σοιτεαποστησοισθεαπο·στη·σοισθε
3rdαποστησοιεναπο·στη·σοιεναποστησοιντοαπο·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστησειν​απο·στη·σειν​αποστησεσθαι​απο·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστησουσααποστησον[LXX]απο·στη·σουσ·ααπο·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomαποστησωναπο·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποστησουσαναποστησοντααπο·στη·σουσ·αναπο·στη·σο[υ]ντ·α
Datαποστησουσῃαποστησοντιαπο·στη·σουσ·ῃαπο·στη·σο[υ]ντ·ι
Genαποστησουσηςαποστησοντοςαπο·στη·σουσ·ηςαπο·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποστησουσαιαποστησοντεςαποστησοντααπο·στη·σουσ·αιαπο·στη·σο[υ]ντ·εςαπο·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστησουσαςαποστησονταςαπο·στη·σουσ·αςαπο·στη·σο[υ]ντ·ας
Datαποστησουσαιςαποστησουσι[LXX], αποστησουσιν[LXX]απο·στη·σουσ·αιςαπο·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποστησουσωναποστησοντωναπο·στη·σουσ·ωναπο·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστησομενηαποστησομενεαπο·στη·σομεν·ηαπο·στη·σομεν·ε
Nomαποστησομενοςαπο·στη·σομεν·ος
Accαποστησομενηναποστησομενοναπο·στη·σομεν·ηναπο·στη·σομεν·ον
Datαποστησομενῃαποστησομενῳαπο·στη·σομεν·ῃαπο·στη·σομεν·ῳ
Genαποστησομενηςαποστησομενουαπο·στη·σομεν·ηςαπο·στη·σομεν·ου
PlVocαποστησομεναιαποστησομενοιαποστησομενααπο·στη·σομεν·αιαπο·στη·σομεν·οιαπο·στη·σομεν·α
Nom
Accαποστησομεναςαποστησομενουςαπο·στη·σομεν·αςαπο·στη·σομεν·ους
Datαποστησομεναιςαποστησομενοιςαπο·στη·σομεν·αιςαπο·στη·σομεν·οις
Genαποστησομενωναποστησομενωναπο·στη·σομεν·ωναπο·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστησα[LXX]απο·ε·στη·σααπεστησαμηναπο·ε·στη·σαμην
2ndαπεστησαςαπο·ε·στη·σαςαπεστησωαπο·ε·στη·σω
3rdαπεστησεν[GNT][LXX], απεστησε[LXX]απο·ε·στη·σε(ν)απεστησατοαπο·ε·στη·σατο
Pl1stαπεστησαμεν[LXX]απο·ε·στη·σαμεναπεστησαμεθααπο·ε·στη·σαμεθα
2ndαπεστησατεαπο·ε·στη·σατεαπεστησασθεαπο·ε·στη·σασθε
3rdαπεστησαν[GNT][LXX]απο·ε·στη·σαναπεστησαντοαπο·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστησω[LXX]απο·στη·σωαποστησωμαιαπο·στη·σωμαι
2ndαποστησῃς[LXX]απο·στη·σῃςαποστησῃ[LXX]απο·στη·σῃ
3rdαποστησῃ[LXX]απο·στη·σῃαποστησηταιαπο·στη·σηται
Pl1stαποστησωμεναπο·στη·σωμεναποστησωμεθααπο·στη·σωμεθα
2ndαποστησητεαπο·στη·σητεαποστησησθεαπο·στη·σησθε
3rdαποστησωσιν, αποστησωσιαπο·στη·σωσι(ν)αποστησωνταιαπο·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστησαιμιαπο·στη·σαιμιαποστησαιμηναπο·στη·σαιμην
2ndαποστησαις, αποστησειαςαπο·στη·σαις, απο·στη·σειας classicalαποστησαιοαπο·στη·σαιο
3rdαποστησαι[LXX], αποστησειεαπο·στη·σαι, απο·στη·σειε classicalαποστησαιτοαπο·στη·σαιτο
Pl1stαποστησαιμεναπο·στη·σαιμεναποστησαιμεθααπο·στη·σαιμεθα
2ndαποστησαιτεαπο·στη·σαιτεαποστησαισθεαπο·στη·σαισθε
3rdαποστησαιεν, αποστησαισαν, αποστησειαν, αποστησειεναπο·στη·σαιεν, απο·στη·σαισαν alt, απο·στη·σειαν classical, απο·στη·σειεν classicalαποστησαιντοαπο·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστησον[LXX]απο·στη·σοναποστησαι[LXX]απο·στη·σαι
3rdαποστησατωαπο·στη·σατωαποστησασθωαπο·στη·σασθω
Pl1st
2ndαποστησατε[LXX]απο·στη·σατεαποστησασθεαπο·στη·σασθε
3rdαποστησατωσαν, αποστησαντωναπο·στη·σατωσαν, απο·στη·σαντων classicalαποστησασθωσαν, αποστησασθωναπο·στη·σασθωσαν, απο·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστησαι[LXX]​απο·στη·σαιαποστησασθαι​απο·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστησασααποστησας[LXX]αποστησαναπο·στη·σασ·ααπο·στη·σα[ντ]·ςαπο·στη·σαν[τ]
Nom
Accαποστησασαναποστησαντααπο·στη·σασ·αναπο·στη·σαντ·α
Datαποστησασῃαποστησαντιαπο·στη·σασ·ῃαπο·στη·σαντ·ι
Genαποστησασηςαποστησαντοςαπο·στη·σασ·ηςαπο·στη·σαντ·ος
PlVocαποστησασαιαποστησαντεςαποστησαντααπο·στη·σασ·αιαπο·στη·σαντ·εςαπο·στη·σαντ·α
Nom
Accαποστησασαςαποστησανταςαπο·στη·σασ·αςαπο·στη·σαντ·ας
Datαποστησασαιςαποστησασι, αποστησασιναπο·στη·σασ·αιςαπο·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποστησασωναποστησαντωναπο·στη·σασ·ωναπο·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστησαμενηαποστησαμενεαπο·στη·σαμεν·ηαπο·στη·σαμεν·ε
Nomαποστησαμενοςαπο·στη·σαμεν·ος
Accαποστησαμενηναποστησαμενοναπο·στη·σαμεν·ηναπο·στη·σαμεν·ον
Datαποστησαμενῃαποστησαμενῳαπο·στη·σαμεν·ῃαπο·στη·σαμεν·ῳ
Genαποστησαμενηςαποστησαμενουαπο·στη·σαμεν·ηςαπο·στη·σαμεν·ου
PlVocαποστησαμεναιαποστησαμενοιαποστησαμενααπο·στη·σαμεν·αιαπο·στη·σαμεν·οιαπο·στη·σαμεν·α
Nom
Accαποστησαμεναςαποστησαμενουςαπο·στη·σαμεν·αςαπο·στη·σαμεν·ους
Datαποστησαμεναιςαποστησαμενοιςαπο·στη·σαμεν·αιςαπο·στη·σαμεν·οις
Genαποστησαμενωναποστησαμενωναπο·στη·σαμεν·ωναπο·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστην[LXX]απο·ε·στ(η)·^ν
2ndαπεστης[LXX], απεστησθααπο·ε·στ(η)·^ς, απο·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdαπεστη[GNT][LXX]απο·ε·στ(η)·^
Pl1stαπεστημεν[LXX]απο·ε·στ(η)·μεν
2ndαπεστητε[LXX]απο·ε·στ(η)·τε
3rdαπεστησαν[GNT][LXX]απο·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστωαπο·στ(η)·ω
2ndαποστῃς[LXX]απο·στ(η)·ῃς
3rdαποστῃ[GNT][LXX]απο·στ(η)·ῃ
Pl1stαποστωμεν[LXX]απο·στ(η)·ωμεν
2ndαποστητε[GNT][LXX]απο·στ(η)·ητε
3rdαποστωσιν, αποστωσιαπο·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσταιηναπο·στ(α)·ιην
2ndαποσταιηςαπο·στ(α)·ιης
3rdαποσταιη[LXX]απο·στ(α)·ιη
Pl1stαποσταιημεν, αποσταιμεναπο·στ(α)·ιημεν, απο·στ(α)·ιμεν classical
2ndαποσταιητε, αποσταιτεαπο·στ(α)·ιητε, απο·στ(α)·ιτε classical
3rdαποσταιησαν, αποσταιεναπο·στ(α)·ιησαν, απο·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστα[LXX]irreg. απο·στ(α)·ε (for ath. απο·στ(η)·θι > αποστηθι)
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστηθι[LXX], αποστηςαπο·στ(η)·θι, απο·στ(η)·ς
3rdαποστητω[GNT][LXX]απο·στ(η)·τω
Pl1st
2ndαποστητε[GNT][LXX]απο·στ(η)·τε
3rdαποστητωσαν[LXX], αποσταντωναπο·στ(η)·τωσαν, απο·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστηναι[GNT][LXX]​απο·στ(η)·ναι, απο·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστασααποστας[GNT][LXX]αποσταναπο·στ(α)·εσ·ααπο·στ(α)·[ντ]·ςαπο·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accαποστασαναποσταντα[GNT]απο·στ(α)·εσ·αναπο·στ(α)·ντ·α
Datαποστασῃαποσταντιαπο·στ(α)·εσ·ῃαπο·στ(α)·ντ·ι
Genαποστασηςαποσταντοςαπο·στ(α)·εσ·ηςαπο·στ(α)·ντ·ος
PlVocαποστασαιαποσταντες[LXX]αποσταντα[GNT]απο·στ(α)·εσ·αιαπο·στ(α)·ντ·εςαπο·στ(α)·ντ·α
Nom
Accαποστασαςαποστανταςαπο·στ(α)·εσ·αςαπο·στ(α)·ντ·ας
Datαποστασαιςαποστασι, αποστασιναπο·στ(α)·εσ·αιςαπο·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαποστασωναποσταντωναπο·στ(α)·εσ·ωναπο·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεστηκα, αφεστακα[LXX]αφ·εστη·κα, αφ·εστα·κα
2ndαφεστηκας[LXX], αφεστακας, αφεστηκες, αφεστακεςαφ·εστη·κας, αφ·εστα·κας, αφ·εστη·κες alt, αφ·εστα·κες alt
3rdαφεστηκεν[LXX], αφεστακεν, αφεστηκε, αφεστακεαφ·εστη·κε(ν), αφ·εστη·κε(ν), αφ·εστα·κε(ν)
Pl1stαφεστηκαμεν, αφεστακαμεναφ·εστη·καμεν, αφ·εστα·καμεν
2ndαφεστηκατε, αφεστακατεαφ·εστη·κατε, αφ·εστα·κατε
3rdαφεστηκασιν, αφεστακασιν, αφεστηκασι, αφεστακασι, αφεστηκαν, αφεστακαναφ·εστη·κασι(ν), αφ·εστα·κασι(ν), αφ·εστη·καν alt, αφ·εστα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεστηκω, αφεστακωαφ·εστη·κω, αφ·εστα·κω
2ndαφεστηκῃς, αφεστακῃςαφ·εστη·κῃς, αφ·εστα·κῃς
3rdαφεστηκῃ, αφεστακῃαφ·εστη·κῃ, αφ·εστα·κῃ
Pl1stαφεστηκωμεν, αφεστακωμεναφ·εστη·κωμεν, αφ·εστα·κωμεν
2ndαφεστηκητε, αφεστακητεαφ·εστη·κητε, αφ·εστα·κητε
3rdαφεστηκωσιν, αφεστακωσιν, αφεστηκωσι, αφεστακωσιαφ·εστη·κωσι(ν), αφ·εστα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεστηκοιμι, αφεστακοιμι, αφεστηκοιην, αφεστακοιηναφ·εστη·κοιμι, αφ·εστα·κοιμι, αφ·εστη·κοιην classical, αφ·εστα·κοιην classical
2ndαφεστηκοις, αφεστακοις, αφεστηκοιης, αφεστακοιηςαφ·εστη·κοις, αφ·εστα·κοις, αφ·εστη·κοιης classical, αφ·εστα·κοιης classical
3rdαφεστηκοι, αφεστακοι, αφεστηκοιη, αφεστακοιηαφ·εστη·κοι, αφ·εστα·κοι, αφ·εστη·κοιη classical, αφ·εστα·κοιη classical
Pl1stαφεστηκοιμεν, αφεστακοιμεναφ·εστη·κοιμεν, αφ·εστα·κοιμεν
2ndαφεστηκοιτε, αφεστακοιτεαφ·εστη·κοιτε, αφ·εστα·κοιτε
3rdαφεστηκοιεν, αφεστακοιεναφ·εστη·κοιεν, αφ·εστα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφεστηκε, αφεστακεαφ·εστη·κε, αφ·εστα·κε
3rdαφεστηκετω, αφεστακετωαφ·εστη·κετω, αφ·εστα·κετω
Pl1st
2ndαφεστηκετε, αφεστακετεαφ·εστη·κετε, αφ·εστα·κετε
3rdαφεστηκετωσαν, αφεστακετωσαναφ·εστη·κετωσαν, αφ·εστα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφεστηκεναι, αφεστακεναι​αφ·εστη·κεναι, αφ·εστα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφεστηκυια, αφεστακυιααφεστηκος[LXX], αφεστακοςαφ·εστη·κυι·α, αφ·εστα·κυι·ααφ·εστη·κο[τ]·ς, αφ·εστα·κο[τ]·ς
Nomαφεστηκως, αφεστακωςαφ·εστη·κο[τ]·^ς, αφ·εστα·κο[τ]·^ς
Accαφεστηκυιαν, αφεστακυιαναφεστηκοτα[LXX], αφεστακοτααφ·εστη·κυι·αν, αφ·εστα·κυι·αναφ·εστη·κοτ·α, αφ·εστα·κοτ·α
Datαφεστηκυιᾳ, αφεστακυιᾳαφεστηκοτι, αφεστακοτιαφ·εστη·κυι·ᾳ, αφ·εστα·κυι·ᾳαφ·εστη·κοτ·ι, αφ·εστα·κοτ·ι
Genαφεστηκυιας, αφεστακυιαςαφεστηκοτος, αφεστακοτοςαφ·εστη·κυι·ας, αφ·εστα·κυι·αςαφ·εστη·κοτ·ος, αφ·εστα·κοτ·ος
PlVocαφεστηκυιαι, αφεστακυιαιαφεστηκοτες[LXX], αφεστακοτεςαφεστηκοτα[LXX], αφεστακοτααφ·εστη·κυι·αι, αφ·εστα·κυι·αιαφ·εστη·κοτ·ες, αφ·εστα·κοτ·εςαφ·εστη·κοτ·α, αφ·εστα·κοτ·α
Nom
Accαφεστηκυιας, αφεστακυιαςαφεστηκοτας[LXX], αφεστακοταςαφ·εστη·κυι·ας, αφ·εστα·κυι·αςαφ·εστη·κοτ·ας, αφ·εστα·κοτ·ας
Datαφεστηκυιαις, αφεστακυιαιςαφεστηκοσι, αφεστακοσι, αφεστηκοσιν, αφεστακοσιναφ·εστη·κυι·αις, αφ·εστα·κυι·αιςαφ·εστη·κο[τ]·σι(ν), αφ·εστα·κο[τ]·σι(ν)
Genαφεστηκυιων, αφεστακυιωναφεστηκοτων, αφεστακοτωναφ·εστη·κυι·ων, αφ·εστα·κυι·ωναφ·εστη·κοτ·ων, αφ·εστα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφειστηκειν, αφειστακειν, αφειστηκη, αφειστακηαφ·ε·εστη·κειν, αφ·ε·εστα·κειν, αφ·ε·εστη·κη classical, αφ·ε·εστα·κη classical
2ndαφειστηκεις, αφειστακεις, αφειστηκης, αφειστακηςαφ·ε·εστη·κεις, αφ·ε·εστα·κεις, αφ·ε·εστη·κης classical, αφ·ε·εστα·κης classical
3rdαφειστηκει, αφειστακειαφ·ε·εστη·κει, αφ·ε·εστα·κει
Pl1stαφειστηκειμεν, αφειστακειμεν, αφειστηκεμεν, αφειστακεμεναφ·ε·εστη·κειμεν, αφ·ε·εστα·κειμεν, αφ·ε·εστη·κεμεν classical, αφ·ε·εστα·κεμεν classical
2ndαφειστηκειτε, αφειστακειτε, αφειστηκετε, αφειστακετεαφ·ε·εστη·κειτε, αφ·ε·εστα·κειτε, αφ·ε·εστη·κετε classical, αφ·ε·εστα·κετε classical
3rdαφειστηκεισαν, αφειστακεισαν, αφειστηκεσαν, αφειστακεσαναφ·ε·εστη·κεισαν, αφ·ε·εστα·κεισαν, αφ·ε·εστη·κεσαν classical, αφ·ε·εστα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφεστηκειν, αφεστακειν, αφεστηκη, αφεστακηαφ·[ε]·εστη·κειν, αφ·[ε]·εστα·κειν, αφ·[ε]·εστη·κη classical, αφ·[ε]·εστα·κη classical
2ndαφεστηκεις, αφεστακεις, αφεστηκης, αφεστακηςαφ·[ε]·εστη·κεις, αφ·[ε]·εστα·κεις, αφ·[ε]·εστη·κης classical, αφ·[ε]·εστα·κης classical
3rdαφεστηκει, αφεστακειαφ·[ε]·εστη·κει, αφ·[ε]·εστα·κει
Pl1stαφεστηκειμεν, αφεστακειμεν, αφεστηκεμεν, αφεστακεμεναφ·[ε]·εστη·κειμεν, αφ·[ε]·εστα·κειμεν, αφ·[ε]·εστη·κεμεν classical, αφ·[ε]·εστα·κεμεν classical
2ndαφεστηκειτε, αφεστακειτε, αφεστηκετε, αφεστακετεαφ·[ε]·εστη·κειτε, αφ·[ε]·εστα·κειτε, αφ·[ε]·εστη·κετε classical, αφ·[ε]·εστα·κετε classical
3rdαφεστηκεισαν, αφεστακεισαν, αφεστηκεσαν, αφεστακεσαναφ·[ε]·εστη·κεισαν, αφ·[ε]·εστα·κεισαν, αφ·[ε]·εστη·κεσαν classical, αφ·[ε]·εστα·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεσταθηναπο·ε·στα·θην
2ndαπεσταθηςαπο·ε·στα·θης
3rdαπεσταθηαπο·ε·στα·θη
Pl1stαπεσταθημεναπο·ε·στα·θημεν
2ndαπεσταθητεαπο·ε·στα·θητε
3rdαπεσταθησαναπο·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταθησομαιαπο·στα·θησομαι
2ndαποσταθησῃ, αποσταθησειαπο·στα·θησῃ, απο·στα·θησει classical
3rdαποσταθησεται[LXX]απο·στα·θησεται
Pl1stαποσταθησομεθααπο·στα·θησομεθα
2ndαποσταθησεσθεαπο·στα·θησεσθε
3rdαποσταθησονταιαπο·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταθωαπο·στα·θω
2ndαποσταθῃςαπο·στα·θῃς
3rdαποσταθῃ[LXX]απο·στα·θῃ
Pl1stαποσταθωμεναπο·στα·θωμεν
2ndαποσταθητεαπο·στα·θητε
3rdαποσταθωσιν, αποσταθωσιαπο·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταθειηναπο·στα·θειην
2ndαποσταθειηςαπο·στα·θειης
3rdαποσταθειηαπο·στα·θειη
Pl1stαποσταθειημεν, αποσταθειμεναπο·στα·θειημεν, απο·στα·θειμεν classical
2ndαποσταθειητε, αποσταθειτεαπο·στα·θειητε, απο·στα·θειτε classical
3rdαποσταθειησαν, αποσταθειεναπο·στα·θειησαν, απο·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταθησοιμηναπο·στα·θησοιμην
2ndαποσταθησοιοαπο·στα·θησοιο
3rdαποσταθησοιτοαπο·στα·θησοιτο
Pl1stαποσταθησοιμεθααπο·στα·θησοιμεθα
2ndαποσταθησοισθεαπο·στα·θησοισθε
3rdαποσταθησοιντοαπο·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποσταθητιαπο·στα·θητι
3rdαποσταθητωαπο·στα·θητω
Pl1st
2ndαποσταθητεαπο·στα·θητε
3rdαποσταθητωσαν, αποσταθεντωναπο·στα·θητωσαν, απο·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποσταθηναι​απο·στα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποσταθησεσθαι​απο·στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσταθεισααποσταθειςαποσταθεναπο·στα·θεισ·ααπο·στα·θει[ντ]·ςαπο·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποσταθεισαναποσταθεντααπο·στα·θεισ·αναπο·στα·θε[ι]ντ·α
Datαποσταθεισῃαποσταθεντιαπο·στα·θεισ·ῃαπο·στα·θε[ι]ντ·ι
Genαποσταθεισηςαποσταθεντοςαπο·στα·θεισ·ηςαπο·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποσταθεισαιαποσταθεντεςαποσταθεντααπο·στα·θεισ·αιαπο·στα·θε[ι]ντ·εςαπο·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποσταθεισαςαποσταθενταςαπο·στα·θεισ·αςαπο·στα·θε[ι]ντ·ας
Datαποσταθεισαιςαποσταθεισι, αποσταθεισιναπο·στα·θεισ·αιςαπο·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποσταθεισωναποσταθεντωναπο·στα·θεισ·ωναπο·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσταθησομενηαποσταθησομενεαπο·στα·θησομεν·ηαπο·στα·θησομεν·ε
Nomαποσταθησομενοςαπο·στα·θησομεν·ος
Accαποσταθησομενηναποσταθησομενοναπο·στα·θησομεν·ηναπο·στα·θησομεν·ον
Datαποσταθησομενῃαποσταθησομενῳαπο·στα·θησομεν·ῃαπο·στα·θησομεν·ῳ
Genαποσταθησομενηςαποσταθησομενουαπο·στα·θησομεν·ηςαπο·στα·θησομεν·ου
PlVocαποσταθησομεναιαποσταθησομενοιαποσταθησομενααπο·στα·θησομεν·αιαπο·στα·θησομεν·οιαπο·στα·θησομεν·α
Nom
Accαποσταθησομεναςαποσταθησομενουςαπο·στα·θησομεν·αςαπο·στα·θησομεν·ους
Datαποσταθησομεναιςαποσταθησομενοιςαπο·στα·θησομεν·αιςαπο·στα·θησομεν·οις
Genαποσταθησομενωναποσταθησομενωναπο·στα·θησομεν·ωναπο·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 00:11:05 EDT