αποπνιγω • APOPNIGW • apopnigō

Search: απεπνιξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεπνιξανἀποπνίγωαπο·ε·πνιγ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεπνιξανἀποπνίγωαπο·ε·πνιγ·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀπο·πνίγω (απο+πνιγ-, -, απο+πνιξ-, -, -, απο+πνιγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγωαπο·πνιγ·ωαποπνιγομαιαπο·πνιγ·ομαι
2ndαποπνιγειςαπο·πνιγ·ειςαποπνιγῃ, αποπνιγει, αποπνιγεσαιαπο·πνιγ·ῃ, απο·πνιγ·ει classical, απο·πνιγ·εσαι alt
3rdαποπνιγειαπο·πνιγ·ειαποπνιγεταιαπο·πνιγ·εται
Pl1stαποπνιγομεναπο·πνιγ·ομεναποπνιγομεθααπο·πνιγ·ομεθα
2ndαποπνιγετεαπο·πνιγ·ετεαποπνιγεσθεαπο·πνιγ·εσθε
3rdαποπνιγουσιν, αποπνιγουσιαπο·πνιγ·ουσι(ν)αποπνιγονταιαπο·πνιγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγωαπο·πνιγ·ωαποπνιγωμαιαπο·πνιγ·ωμαι
2ndαποπνιγῃςαπο·πνιγ·ῃςαποπνιγῃαπο·πνιγ·ῃ
3rdαποπνιγῃαπο·πνιγ·ῃαποπνιγηταιαπο·πνιγ·ηται
Pl1stαποπνιγωμεναπο·πνιγ·ωμεναποπνιγωμεθααπο·πνιγ·ωμεθα
2ndαποπνιγητεαπο·πνιγ·ητεαποπνιγησθεαπο·πνιγ·ησθε
3rdαποπνιγωσιν, αποπνιγωσιαπο·πνιγ·ωσι(ν)αποπνιγωνταιαπο·πνιγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγοιμιαπο·πνιγ·οιμιαποπνιγοιμηναπο·πνιγ·οιμην
2ndαποπνιγοιςαπο·πνιγ·οιςαποπνιγοιοαπο·πνιγ·οιο
3rdαποπνιγοιαπο·πνιγ·οιαποπνιγοιτοαπο·πνιγ·οιτο
Pl1stαποπνιγοιμεναπο·πνιγ·οιμεναποπνιγοιμεθααπο·πνιγ·οιμεθα
2ndαποπνιγοιτεαπο·πνιγ·οιτεαποπνιγοισθεαπο·πνιγ·οισθε
3rdαποπνιγοιεν, αποπνιγοισαναπο·πνιγ·οιεν, απο·πνιγ·οισαν altαποπνιγοιντοαπο·πνιγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποπνιγεαπο·πνιγ·εαποπνιγουαπο·πνιγ·ου
3rdαποπνιγετωαπο·πνιγ·ετωαποπνιγεσθωαπο·πνιγ·εσθω
Pl1st
2ndαποπνιγετεαπο·πνιγ·ετεαποπνιγεσθεαπο·πνιγ·εσθε
3rdαποπνιγετωσαν, αποπνιγοντωναπο·πνιγ·ετωσαν, απο·πνιγ·οντων classicalαποπνιγεσθωσαν, αποπνιγεσθωναπο·πνιγ·εσθωσαν, απο·πνιγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποπνιγειν​απο·πνιγ·ειν​αποπνιγεσθαι​απο·πνιγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπνιγουσα[LXX]αποπνιγοναπο·πνιγ·ουσ·ααπο·πνιγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποπνιγωναπο·πνιγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποπνιγουσαναποπνιγοντααπο·πνιγ·ουσ·αναπο·πνιγ·ο[υ]ντ·α
Datαποπνιγουσῃαποπνιγοντιαπο·πνιγ·ουσ·ῃαπο·πνιγ·ο[υ]ντ·ι
Genαποπνιγουσηςαποπνιγοντοςαπο·πνιγ·ουσ·ηςαπο·πνιγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποπνιγουσαιαποπνιγοντεςαποπνιγοντααπο·πνιγ·ουσ·αιαπο·πνιγ·ο[υ]ντ·εςαπο·πνιγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποπνιγουσαςαποπνιγονταςαπο·πνιγ·ουσ·αςαπο·πνιγ·ο[υ]ντ·ας
Datαποπνιγουσαιςαποπνιγουσι, αποπνιγουσιναπο·πνιγ·ουσ·αιςαπο·πνιγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποπνιγουσωναποπνιγοντωναπο·πνιγ·ουσ·ωναπο·πνιγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπνιγομενηαποπνιγομενεαπο·πνιγ·ομεν·ηαπο·πνιγ·ομεν·ε
Nomαποπνιγομενοςαπο·πνιγ·ομεν·ος
Accαποπνιγομενηναποπνιγομενοναπο·πνιγ·ομεν·ηναπο·πνιγ·ομεν·ον
Datαποπνιγομενῃαποπνιγομενῳαπο·πνιγ·ομεν·ῃαπο·πνιγ·ομεν·ῳ
Genαποπνιγομενηςαποπνιγομενουαπο·πνιγ·ομεν·ηςαπο·πνιγ·ομεν·ου
PlVocαποπνιγομεναιαποπνιγομενοιαποπνιγομενααπο·πνιγ·ομεν·αιαπο·πνιγ·ομεν·οιαπο·πνιγ·ομεν·α
Nom
Accαποπνιγομεναςαποπνιγομενουςαπο·πνιγ·ομεν·αςαπο·πνιγ·ομεν·ους
Datαποπνιγομεναιςαποπνιγομενοιςαπο·πνιγ·ομεν·αιςαπο·πνιγ·ομεν·οις
Genαποπνιγομενωναποπνιγομενωναπο·πνιγ·ομεν·ωναπο·πνιγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεπνιγοναπο·ε·πνιγ·οναπεπνιγομηναπο·ε·πνιγ·ομην
2ndαπεπνιγεςαπο·ε·πνιγ·εςαπεπνιγουαπο·ε·πνιγ·ου
3rdαπεπνιγεν, απεπνιγεαπο·ε·πνιγ·ε(ν)απεπνιγετοαπο·ε·πνιγ·ετο
Pl1stαπεπνιγομεναπο·ε·πνιγ·ομεναπεπνιγομεθααπο·ε·πνιγ·ομεθα
2ndαπεπνιγετεαπο·ε·πνιγ·ετεαπεπνιγεσθεαπο·ε·πνιγ·εσθε
3rdαπεπνιγον, απεπνιγοσαναπο·ε·πνιγ·ον, απο·ε·πνιγ·οσαν altαπεπνιγοντοαπο·ε·πνιγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεπνιξααπο·ε·πνιγ·σααπεπνιξαμηναπο·ε·πνιγ·σαμην
2ndαπεπνιξαςαπο·ε·πνιγ·σαςαπεπνιξωαπο·ε·πνιγ·σω
3rdαπεπνιξεν[LXX], απεπνιξεαπο·ε·πνιγ·σε(ν), απο·ε·πνιγ·σε(ν)απεπνιξατοαπο·ε·πνιγ·σατο
Pl1stαπεπνιξαμεναπο·ε·πνιγ·σαμεναπεπνιξαμεθααπο·ε·πνιγ·σαμεθα
2ndαπεπνιξατεαπο·ε·πνιγ·σατεαπεπνιξασθεαπο·ε·πνιγ·σασθε
3rdαπεπνιξαν[GNT]απο·ε·πνιγ·σαναπεπνιξαντοαπο·ε·πνιγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπνιξωαπο·πνιγ·σωαποπνιξωμαιαπο·πνιγ·σωμαι
2ndαποπνιξῃςαπο·πνιγ·σῃςαποπνιξῃαπο·πνιγ·σῃ
3rdαποπνιξῃαπο·πνιγ·σῃαποπνιξηταιαπο·πνιγ·σηται
Pl1stαποπνιξωμεναπο·πνιγ·σωμεναποπνιξωμεθααπο·πνιγ·σωμεθα
2ndαποπνιξητεαπο·πνιγ·σητεαποπνιξησθεαπο·πνιγ·σησθε
3rdαποπνιξωσιν, αποπνιξωσιαπο·πνιγ·σωσι(ν)αποπνιξωνταιαπο·πνιγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπνιξαιμιαπο·πνιγ·σαιμιαποπνιξαιμηναπο·πνιγ·σαιμην
2ndαποπνιξαις, αποπνιξειαςαπο·πνιγ·σαις, απο·πνιγ·σειας classicalαποπνιξαιοαπο·πνιγ·σαιο
3rdαποπνιξαι, αποπνιξειεαπο·πνιγ·σαι, απο·πνιγ·σειε classicalαποπνιξαιτοαπο·πνιγ·σαιτο
Pl1stαποπνιξαιμεναπο·πνιγ·σαιμεναποπνιξαιμεθααπο·πνιγ·σαιμεθα
2ndαποπνιξαιτεαπο·πνιγ·σαιτεαποπνιξαισθεαπο·πνιγ·σαισθε
3rdαποπνιξαιεν, αποπνιξαισαν, αποπνιξειαν, αποπνιξειεναπο·πνιγ·σαιεν, απο·πνιγ·σαισαν alt, απο·πνιγ·σειαν classical, απο·πνιγ·σειεν classicalαποπνιξαιντοαπο·πνιγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποπνιξοναπο·πνιγ·σοναποπνιξαιαπο·πνιγ·σαι
3rdαποπνιξατωαπο·πνιγ·σατωαποπνιξασθωαπο·πνιγ·σασθω
Pl1st
2ndαποπνιξατεαπο·πνιγ·σατεαποπνιξασθεαπο·πνιγ·σασθε
3rdαποπνιξατωσαν, αποπνιξαντωναπο·πνιγ·σατωσαν, απο·πνιγ·σαντων classicalαποπνιξασθωσαν, αποπνιξασθωναπο·πνιγ·σασθωσαν, απο·πνιγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποπνιξαι​απο·πνιγ·σαι​αποπνιξασθαι​απο·πνιγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπνιξασααποπνιξαςαποπνιξαναπο·πνιγ·σασ·ααπο·πνιγ·σα[ντ]·ςαπο·πνιγ·σαν[τ]
Nom
Accαποπνιξασαναποπνιξαντααπο·πνιγ·σασ·αναπο·πνιγ·σαντ·α
Datαποπνιξασῃαποπνιξαντιαπο·πνιγ·σασ·ῃαπο·πνιγ·σαντ·ι
Genαποπνιξασηςαποπνιξαντοςαπο·πνιγ·σασ·ηςαπο·πνιγ·σαντ·ος
PlVocαποπνιξασαιαποπνιξαντεςαποπνιξαντααπο·πνιγ·σασ·αιαπο·πνιγ·σαντ·εςαπο·πνιγ·σαντ·α
Nom
Accαποπνιξασαςαποπνιξανταςαπο·πνιγ·σασ·αςαπο·πνιγ·σαντ·ας
Datαποπνιξασαιςαποπνιξασι, αποπνιξασιναπο·πνιγ·σασ·αιςαπο·πνιγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποπνιξασωναποπνιξαντωναπο·πνιγ·σασ·ωναπο·πνιγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπνιξαμενηαποπνιξαμενεαπο·πνιγ·σαμεν·ηαπο·πνιγ·σαμεν·ε
Nomαποπνιξαμενοςαπο·πνιγ·σαμεν·ος
Accαποπνιξαμενηναποπνιξαμενοναπο·πνιγ·σαμεν·ηναπο·πνιγ·σαμεν·ον
Datαποπνιξαμενῃαποπνιξαμενῳαπο·πνιγ·σαμεν·ῃαπο·πνιγ·σαμεν·ῳ
Genαποπνιξαμενηςαποπνιξαμενουαπο·πνιγ·σαμεν·ηςαπο·πνιγ·σαμεν·ου
PlVocαποπνιξαμεναιαποπνιξαμενοιαποπνιξαμενααπο·πνιγ·σαμεν·αιαπο·πνιγ·σαμεν·οιαπο·πνιγ·σαμεν·α
Nom
Accαποπνιξαμεναςαποπνιξαμενουςαπο·πνιγ·σαμεν·αςαπο·πνιγ·σαμεν·ους
Datαποπνιξαμεναιςαποπνιξαμενοιςαπο·πνιγ·σαμεν·αιςαπο·πνιγ·σαμεν·οις
Genαποπνιξαμενωναποπνιξαμενωναπο·πνιγ·σαμεν·ωναπο·πνιγ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεπνιγηναπο·ε·πνιγ·[θ]ην
2ndαπεπνιγηςαπο·ε·πνιγ·[θ]ης
3rdαπεπνιγη[GNT]απο·ε·πνιγ·[θ]η
Pl1stαπεπνιγημεναπο·ε·πνιγ·[θ]ημεν
2ndαπεπνιγητεαπο·ε·πνιγ·[θ]ητε
3rdαπεπνιγησαναπο·ε·πνιγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγησομαιαπο·πνιγ·[θ]ησομαι
2ndαποπνιγησῃ, αποπνιγησειαπο·πνιγ·[θ]ησῃ, απο·πνιγ·[θ]ησει classical
3rdαποπνιγησεταιαπο·πνιγ·[θ]ησεται
Pl1stαποπνιγησομεθααπο·πνιγ·[θ]ησομεθα
2ndαποπνιγησεσθεαπο·πνιγ·[θ]ησεσθε
3rdαποπνιγησονταιαπο·πνιγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγωαπο·πνιγ·[θ]ω
2ndαποπνιγῃςαπο·πνιγ·[θ]ῃς
3rdαποπνιγῃαπο·πνιγ·[θ]ῃ
Pl1stαποπνιγωμεναπο·πνιγ·[θ]ωμεν
2ndαποπνιγητεαπο·πνιγ·[θ]ητε
3rdαποπνιγωσιν, αποπνιγωσιαπο·πνιγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγειηναπο·πνιγ·[θ]ειην
2ndαποπνιγειηςαπο·πνιγ·[θ]ειης
3rdαποπνιγειηαπο·πνιγ·[θ]ειη
Pl1stαποπνιγειημεν, αποπνιγειμεναπο·πνιγ·[θ]ειημεν, απο·πνιγ·[θ]ειμεν classical
2ndαποπνιγειητε, αποπνιγειτεαπο·πνιγ·[θ]ειητε, απο·πνιγ·[θ]ειτε classical
3rdαποπνιγειησαν, αποπνιγειεναπο·πνιγ·[θ]ειησαν, απο·πνιγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποπνιγησοιμηναπο·πνιγ·[θ]ησοιμην
2ndαποπνιγησοιοαπο·πνιγ·[θ]ησοιο
3rdαποπνιγησοιτοαπο·πνιγ·[θ]ησοιτο
Pl1stαποπνιγησοιμεθααπο·πνιγ·[θ]ησοιμεθα
2ndαποπνιγησοισθεαπο·πνιγ·[θ]ησοισθε
3rdαποπνιγησοιντοαπο·πνιγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποπνιγηθιαπο·πνιγ·[θ]ητι
3rdαποπνιγητωαπο·πνιγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαποπνιγητεαπο·πνιγ·[θ]ητε
3rdαποπνιγητωσαν, αποπνιγεντωναπο·πνιγ·[θ]ητωσαν, απο·πνιγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποπνιγηναι​απο·πνιγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποπνιγησεσθαι​απο·πνιγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπνιγεισααποπνιγειςαποπνιγεναπο·πνιγ·[θ]εισ·ααπο·πνιγ·[θ]ει[ντ]·ςαπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποπνιγεισαναποπνιγεντααπο·πνιγ·[θ]εισ·αναπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαποπνιγεισῃαποπνιγεντιαπο·πνιγ·[θ]εισ·ῃαπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαποπνιγεισηςαποπνιγεντοςαπο·πνιγ·[θ]εισ·ηςαπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαποπνιγεισαιαποπνιγεντεςαποπνιγεντααπο·πνιγ·[θ]εισ·αιαπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαποπνιγεισαςαποπνιγενταςαπο·πνιγ·[θ]εισ·αςαπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαποπνιγεισαιςαποπνιγεισι, αποπνιγεισιναπο·πνιγ·[θ]εισ·αιςαπο·πνιγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαποπνιγεισωναποπνιγεντωναπο·πνιγ·[θ]εισ·ωναπο·πνιγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπνιγησομενηαποπνιγησομενεαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ηαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ε
Nomαποπνιγησομενοςαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ος
Accαποπνιγησομενηναποπνιγησομενοναπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ηναπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ον
Datαποπνιγησομενῃαποπνιγησομενῳαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ῃαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαποπνιγησομενηςαποπνιγησομενουαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ηςαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαποπνιγησομεναιαποπνιγησομενοιαποπνιγησομενααπο·πνιγ·[θ]ησομεν·αιαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·οιαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαποπνιγησομεναςαποπνιγησομενουςαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·αςαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ους
Datαποπνιγησομεναιςαποπνιγησομενοιςαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·αιςαπο·πνιγ·[θ]ησομεν·οις
Genαποπνιγησομενωναποπνιγησομενωναπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ωναπο·πνιγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 03:39:20 EST