απολυω • APOLUW • apoluō

Search: απελυσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απελυσενἀπολύωαπο·ε·λυ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυω[LXX]απο·λυ·ωαπολυομαι[LXX]απο·λυ·ομαι
2ndαπολυεις[GNT][LXX]απο·λυ·ειςαπολυῃ, απολυει[GNT], απολυεσαιαπο·λυ·ῃ, απο·λυ·ει classical, απο·λυ·εσαι alt
3rdαπολυει[GNT]απο·λυ·ειαπολυεταιαπο·λυ·εται
Pl1stαπολυομεναπο·λυ·ομεναπολυομεθααπο·λυ·ομεθα
2ndαπολυετε[GNT]απο·λυ·ετεαπολυεσθεαπο·λυ·εσθε
3rdαπολυουσιν, απολυουσιαπο·λυ·ουσι(ν)απολυονταιαπο·λυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυω[LXX]απο·λυ·ωαπολυωμαιαπο·λυ·ωμαι
2ndαπολυῃςαπο·λυ·ῃςαπολυῃαπο·λυ·ῃ
3rdαπολυῃαπο·λυ·ῃαπολυηταιαπο·λυ·ηται
Pl1stαπολυωμεναπο·λυ·ωμεναπολυωμεθααπο·λυ·ωμεθα
2ndαπολυητεαπο·λυ·ητεαπολυησθεαπο·λυ·ησθε
3rdαπολυωσιν, απολυωσιαπο·λυ·ωσι(ν)απολυωνταιαπο·λυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυοιμιαπο·λυ·οιμιαπολυοιμηναπο·λυ·οιμην
2ndαπολυοιςαπο·λυ·οιςαπολυοιοαπο·λυ·οιο
3rdαπολυοιαπο·λυ·οιαπολυοιτοαπο·λυ·οιτο
Pl1stαπολυοιμεναπο·λυ·οιμεναπολυοιμεθααπο·λυ·οιμεθα
2ndαπολυοιτεαπο·λυ·οιτεαπολυοισθεαπο·λυ·οισθε
3rdαπολυοιεν, απολυοισαναπο·λυ·οιεν, απο·λυ·οισαν altαπολυοιντοαπο·λυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολυεαπο·λυ·εαπολυουαπο·λυ·ου
3rdαπολυετωαπο·λυ·ετωαπολυεσθωαπο·λυ·εσθω
Pl1st
2ndαπολυετε[GNT]απο·λυ·ετεαπολυεσθεαπο·λυ·εσθε
3rdαπολυετωσαν, απολυοντωναπο·λυ·ετωσαν, απο·λυ·οντων classicalαπολυεσθωσαν, απολυεσθωναπο·λυ·εσθωσαν, απο·λυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολυειν[GNT][LXX]​απο·λυ·ειναπολυεσθαι[LXX]​απο·λυ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυουσααπολυοναπο·λυ·ουσ·ααπο·λυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπολυων[GNT][LXX]απο·λυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπολυουσαναπολυοντααπο·λυ·ουσ·αναπο·λυ·ο[υ]ντ·α
Datαπολυουσῃαπολυοντιαπο·λυ·ουσ·ῃαπο·λυ·ο[υ]ντ·ι
Genαπολυουσηςαπολυοντοςαπο·λυ·ουσ·ηςαπο·λυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπολυουσαιαπολυοντεςαπολυοντααπο·λυ·ουσ·αιαπο·λυ·ο[υ]ντ·εςαπο·λυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολυουσαςαπολυονταςαπο·λυ·ουσ·αςαπο·λυ·ο[υ]ντ·ας
Datαπολυουσαιςαπολυουσι, απολυουσιναπο·λυ·ουσ·αιςαπο·λυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπολυουσωναπολυοντωναπο·λυ·ουσ·ωναπο·λυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυομενηαπολυομενεαπο·λυ·ομεν·ηαπο·λυ·ομεν·ε
Nomαπολυομενοςαπο·λυ·ομεν·ος
Accαπολυομενηναπολυομενοναπο·λυ·ομεν·ηναπο·λυ·ομεν·ον
Datαπολυομενῃαπολυομενῳαπο·λυ·ομεν·ῃαπο·λυ·ομεν·ῳ
Genαπολυομενηςαπολυομενουαπο·λυ·ομεν·ηςαπο·λυ·ομεν·ου
PlVocαπολυομεναιαπολυομενοιαπολυομενααπο·λυ·ομεν·αιαπο·λυ·ομεν·οιαπο·λυ·ομεν·α
Nom
Accαπολυομεναςαπολυομενουςαπο·λυ·ομεν·αςαπο·λυ·ομεν·ους
Datαπολυομεναιςαπολυομενοιςαπο·λυ·ομεν·αιςαπο·λυ·ομεν·οις
Genαπολυομενωναπολυομενωναπο·λυ·ομεν·ωναπο·λυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελυοναπο·ε·λυ·οναπελυομηναπο·ε·λυ·ομην
2ndαπελυεςαπο·ε·λυ·εςαπελυουαπο·ε·λυ·ου
3rdαπελυεν[GNT], απελυεαπο·ε·λυ·ε(ν), απο·ε·λυ·ε(ν)απελυετο[LXX]απο·ε·λυ·ετο
Pl1stαπελυομεναπο·ε·λυ·ομεναπελυομεθααπο·ε·λυ·ομεθα
2ndαπελυετεαπο·ε·λυ·ετεαπελυεσθεαπο·ε·λυ·εσθε
3rdαπελυον, απελυοσαναπο·ε·λυ·ον, απο·ε·λυ·οσαν altαπελυοντο[GNT]απο·ε·λυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυσω[GNT]απο·λυ·σωαπολυσομαιαπο·λυ·σομαι
2ndαπολυσειςαπο·λυ·σειςαπολυσῃ[GNT], απολυσει, απολυσεσαιαπο·λυ·σῃ, απο·λυ·σει classical, απο·λυ·σεσαι alt
3rdαπολυσειαπο·λυ·σειαπολυσεταιαπο·λυ·σεται
Pl1stαπολυσομεναπο·λυ·σομεναπολυσομεθααπο·λυ·σομεθα
2ndαπολυσετεαπο·λυ·σετεαπολυσεσθεαπο·λυ·σεσθε
3rdαπολυσουσιν, απολυσουσιαπο·λυ·σουσι(ν)απολυσονταιαπο·λυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυσοιμιαπο·λυ·σοιμιαπολυσοιμηναπο·λυ·σοιμην
2ndαπολυσοιςαπο·λυ·σοιςαπολυσοιοαπο·λυ·σοιο
3rdαπολυσοιαπο·λυ·σοιαπολυσοιτοαπο·λυ·σοιτο
Pl1stαπολυσοιμεναπο·λυ·σοιμεναπολυσοιμεθααπο·λυ·σοιμεθα
2ndαπολυσοιτεαπο·λυ·σοιτεαπολυσοισθεαπο·λυ·σοισθε
3rdαπολυσοιεναπο·λυ·σοιεναπολυσοιντοαπο·λυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολυσειν​απο·λυ·σειν​απολυσεσθαι​απο·λυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυσουσααπολυσον[GNT][LXX]απο·λυ·σουσ·ααπο·λυ·σο[υ]ν[τ]
Nomαπολυσωναπο·λυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπολυσουσαναπολυσοντααπο·λυ·σουσ·αναπο·λυ·σο[υ]ντ·α
Datαπολυσουσῃαπολυσοντιαπο·λυ·σουσ·ῃαπο·λυ·σο[υ]ντ·ι
Genαπολυσουσηςαπολυσοντοςαπο·λυ·σουσ·ηςαπο·λυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπολυσουσαιαπολυσοντεςαπολυσοντααπο·λυ·σουσ·αιαπο·λυ·σο[υ]ντ·εςαπο·λυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολυσουσαςαπολυσονταςαπο·λυ·σουσ·αςαπο·λυ·σο[υ]ντ·ας
Datαπολυσουσαιςαπολυσουσι, απολυσουσιναπο·λυ·σουσ·αιςαπο·λυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπολυσουσωναπολυσοντωναπο·λυ·σουσ·ωναπο·λυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυσομενηαπολυσομενεαπο·λυ·σομεν·ηαπο·λυ·σομεν·ε
Nomαπολυσομενοςαπο·λυ·σομεν·ος
Accαπολυσομενηναπολυσομενοναπο·λυ·σομεν·ηναπο·λυ·σομεν·ον
Datαπολυσομενῃαπολυσομενῳαπο·λυ·σομεν·ῃαπο·λυ·σομεν·ῳ
Genαπολυσομενηςαπολυσομενουαπο·λυ·σομεν·ηςαπο·λυ·σομεν·ου
PlVocαπολυσομεναιαπολυσομενοιαπολυσομενααπο·λυ·σομεν·αιαπο·λυ·σομεν·οιαπο·λυ·σομεν·α
Nom
Accαπολυσομεναςαπολυσομενουςαπο·λυ·σομεν·αςαπο·λυ·σομεν·ους
Datαπολυσομεναιςαπολυσομενοιςαπο·λυ·σομεν·αιςαπο·λυ·σομεν·οις
Genαπολυσομενωναπολυσομενωναπο·λυ·σομεν·ωναπο·λυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελυσααπο·ε·λυ·σααπελυσαμηναπο·ε·λυ·σαμην
2ndαπελυσας[LXX]απο·ε·λυ·σαςαπελυσωαπο·ε·λυ·σω
3rdαπελυσεν[GNT][LXX], απελυσεαπο·ε·λυ·σε(ν), απο·ε·λυ·σε(ν)απελυσατοαπο·ε·λυ·σατο
Pl1stαπελυσαμεναπο·ε·λυ·σαμεναπελυσαμεθααπο·ε·λυ·σαμεθα
2ndαπελυσατεαπο·ε·λυ·σατεαπελυσασθεαπο·ε·λυ·σασθε
3rdαπελυσαν[GNT][LXX]απο·ε·λυ·σαναπελυσαντοαπο·ε·λυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυσω[GNT]απο·λυ·σωαπολυσωμαιαπο·λυ·σωμαι
2ndαπολυσῃς[GNT]απο·λυ·σῃςαπολυσῃ[GNT]απο·λυ·σῃ
3rdαπολυσῃ[GNT]απο·λυ·σῃαπολυσηταιαπο·λυ·σηται
Pl1stαπολυσωμεναπο·λυ·σωμεναπολυσωμεθααπο·λυ·σωμεθα
2ndαπολυσητε[GNT]απο·λυ·σητεαπολυσησθεαπο·λυ·σησθε
3rdαπολυσωσιν, απολυσωσιαπο·λυ·σωσι(ν)απολυσωνταιαπο·λυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολυσαιμιαπο·λυ·σαιμιαπολυσαιμηναπο·λυ·σαιμην
2ndαπολυσαις, απολυσειαςαπο·λυ·σαις, απο·λυ·σειας classicalαπολυσαιοαπο·λυ·σαιο
3rdαπολυσαι[GNT][LXX], απολυσειεαπο·λυ·σαι, απο·λυ·σειε classicalαπολυσαιτοαπο·λυ·σαιτο
Pl1stαπολυσαιμεναπο·λυ·σαιμεναπολυσαιμεθααπο·λυ·σαιμεθα
2ndαπολυσαιτεαπο·λυ·σαιτεαπολυσαισθεαπο·λυ·σαισθε
3rdαπολυσαιεν, απολυσαισαν, απολυσειαν, απολυσειεναπο·λυ·σαιεν, απο·λυ·σαισαν alt, απο·λυ·σειαν classical, απο·λυ·σειεν classicalαπολυσαιντοαπο·λυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολυσον[GNT][LXX]απο·λυ·σοναπολυσαι[GNT][LXX]απο·λυ·σαι
3rdαπολυσατωαπο·λυ·σατωαπολυσασθωαπο·λυ·σασθω
Pl1st
2ndαπολυσατε[LXX]απο·λυ·σατεαπολυσασθεαπο·λυ·σασθε
3rdαπολυσατωσαν, απολυσαντωναπο·λυ·σατωσαν, απο·λυ·σαντων classicalαπολυσασθωσαν, απολυσασθωναπο·λυ·σασθωσαν, απο·λυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολυσαι[GNT][LXX]​απο·λυ·σαιαπολυσασθαι​απο·λυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυσασα[GNT]απολυσας[GNT]απολυσαναπο·λυ·σασ·ααπο·λυ·σα[ντ]·ςαπο·λυ·σαν[τ]
Nom
Accαπολυσασαναπολυσαντααπο·λυ·σασ·αναπο·λυ·σαντ·α
Datαπολυσασῃαπολυσαντιαπο·λυ·σασ·ῃαπο·λυ·σαντ·ι
Genαπολυσασηςαπολυσαντοςαπο·λυ·σασ·ηςαπο·λυ·σαντ·ος
PlVocαπολυσασαιαπολυσαντες[LXX]απολυσαντααπο·λυ·σασ·αιαπο·λυ·σαντ·εςαπο·λυ·σαντ·α
Nom
Accαπολυσασαςαπολυσανταςαπο·λυ·σασ·αςαπο·λυ·σαντ·ας
Datαπολυσασαιςαπολυσασι, απολυσασιναπο·λυ·σασ·αιςαπο·λυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπολυσασωναπολυσαντωναπο·λυ·σασ·ωναπο·λυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυσαμενηαπολυσαμενεαπο·λυ·σαμεν·ηαπο·λυ·σαμεν·ε
Nomαπολυσαμενοςαπο·λυ·σαμεν·ος
Accαπολυσαμενηναπολυσαμενοναπο·λυ·σαμεν·ηναπο·λυ·σαμεν·ον
Datαπολυσαμενῃαπολυσαμενῳαπο·λυ·σαμεν·ῃαπο·λυ·σαμεν·ῳ
Genαπολυσαμενηςαπολυσαμενουαπο·λυ·σαμεν·ηςαπο·λυ·σαμεν·ου
PlVocαπολυσαμεναιαπολυσαμενοιαπολυσαμενααπο·λυ·σαμεν·αιαπο·λυ·σαμεν·οιαπο·λυ·σαμεν·α
Nom
Accαπολυσαμεναςαπολυσαμενουςαπο·λυ·σαμεν·αςαπο·λυ·σαμεν·ους
Datαπολυσαμεναιςαπολυσαμενοιςαπο·λυ·σαμεν·αιςαπο·λυ·σαμεν·οις
Genαπολυσαμενωναπολυσαμενωναπο·λυ·σαμεν·ωναπο·λυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελυκααπο·λελυ·κααπολελυμαιαπο·λελυ·μαι
2ndαπολελυκας, απολελυκεςαπο·λελυ·κας, απο·λελυ·κες altαπολελυσαι[GNT]απο·λελυ·σαι
3rdαπολελυκεν, απολελυκεαπο·λελυ·κε(ν)απολελυταιαπο·λελυ·ται
Pl1stαπολελυκαμεν[LXX]απο·λελυ·καμεναπολελυμεθααπο·λελυ·μεθα
2ndαπολελυκατεαπο·λελυ·κατεαπολελυσθεαπο·λελυ·σθε
3rdαπολελυκασιν, απολελυκασι, απολελυκαναπο·λελυ·κασι(ν), απο·λελυ·καν altαπολελυνταιαπο·λελυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελυσομαιαπο·λελυ·σομαι
2ndαπολελυσῃ, απολελυσειαπο·λελυ·σῃ, απο·λελυ·σει classical
3rdαπολελυσεταιαπο·λελυ·σεται
Pl1stαπολελυσομεθααπο·λελυ·σομεθα
2ndαπολελυσεσθεαπο·λελυ·σεσθε
3rdαπολελυσονταιαπο·λελυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελυκωαπο·λελυ·κω
2ndαπολελυκῃςαπο·λελυ·κῃς
3rdαπολελυκῃαπο·λελυ·κῃ
Pl1stαπολελυκωμεναπο·λελυ·κωμεν
2ndαπολελυκητεαπο·λελυ·κητε
3rdαπολελυκωσιν, απολελυκωσιαπο·λελυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελυκοιμι, απολελυκοιηναπο·λελυ·κοιμι, απο·λελυ·κοιην classical
2ndαπολελυκοις, απολελυκοιηςαπο·λελυ·κοις, απο·λελυ·κοιης classical
3rdαπολελυκοι, απολελυκοιηαπο·λελυ·κοι, απο·λελυ·κοιη classical
Pl1stαπολελυκοιμεναπο·λελυ·κοιμεν
2ndαπολελυκοιτεαπο·λελυ·κοιτε
3rdαπολελυκοιεναπο·λελυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελυσοιμηναπο·λελυ·σοιμην
2ndαπολελυσοιοαπο·λελυ·σοιο
3rdαπολελυσοιτοαπο·λελυ·σοιτο
Pl1stαπολελυσοιμεθααπο·λελυ·σοιμεθα
2ndαπολελυσοισθεαπο·λελυ·σοισθε
3rdαπολελυσοιντοαπο·λελυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολελυκεαπο·λελυ·κεαπολελυσοαπο·λελυ·σο
3rdαπολελυκετωαπο·λελυ·κετωαπολελυσθωαπο·λελυ·σθω
Pl1st
2ndαπολελυκετεαπο·λελυ·κετεαπολελυσθεαπο·λελυ·σθε
3rdαπολελυκετωσαναπο·λελυ·κετωσαναπολελυσθωσαν[LXX], απολελυσθωναπο·λελυ·σθωσαν, απο·λελυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολελυκεναι​απο·λελυ·κεναι​απολελυσθαι[GNT]​απο·λελυ·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολελυσεσθαι​απο·λελυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολελυκυιααπολελυκοςαπο·λελυ·κυι·ααπο·λελυ·κο[τ]·ς
Nomαπολελυκωςαπο·λελυ·κο[τ]·^ς
Accαπολελυκυιαναπολελυκοτααπο·λελυ·κυι·αναπο·λελυ·κοτ·α
Datαπολελυκυιᾳαπολελυκοτιαπο·λελυ·κυι·ᾳαπο·λελυ·κοτ·ι
Genαπολελυκυιαςαπολελυκοτοςαπο·λελυ·κυι·αςαπο·λελυ·κοτ·ος
PlVocαπολελυκυιαιαπολελυκοτεςαπολελυκοτααπο·λελυ·κυι·αιαπο·λελυ·κοτ·εςαπο·λελυ·κοτ·α
Nom
Accαπολελυκυιαςαπολελυκοταςαπο·λελυ·κυι·αςαπο·λελυ·κοτ·ας
Datαπολελυκυιαιςαπολελυκοσι, απολελυκοσιναπο·λελυ·κυι·αιςαπο·λελυ·κο[τ]·σι(ν)
Genαπολελυκυιωναπολελυκοτωναπο·λελυ·κυι·ωναπο·λελυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολελυμενηαπολελυμενεαπο·λελυ·μεν·ηαπο·λελυ·μεν·ε
Nomαπολελυμενοςαπο·λελυ·μεν·ος
Accαπολελυμενην[GNT]απολελυμενον[GNT]απο·λελυ·μεν·ηναπο·λελυ·μεν·ον
Datαπολελυμενῃαπολελυμενῳαπο·λελυ·μεν·ῃαπο·λελυ·μεν·ῳ
Genαπολελυμενηςαπολελυμενουαπο·λελυ·μεν·ηςαπο·λελυ·μεν·ου
PlVocαπολελυμεναιαπολελυμενοιαπολελυμενααπο·λελυ·μεν·αιαπο·λελυ·μεν·οιαπο·λελυ·μεν·α
Nom
Accαπολελυμεναςαπολελυμενουςαπο·λελυ·μεν·αςαπο·λελυ·μεν·ους
Datαπολελυμεναιςαπολελυμενοιςαπο·λελυ·μεν·αιςαπο·λελυ·μεν·οις
Genαπολελυμενωναπολελυμενωναπο·λελυ·μεν·ωναπο·λελυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελελυκειν, απελελυκηαπο·ε·λελυ·κειν, απο·ε·λελυ·κη classicalαπελελυμηναπο·ε·λελυ·μην
2ndαπελελυκεις, απελελυκηςαπο·ε·λελυ·κεις, απο·ε·λελυ·κης classicalαπελελυσοαπο·ε·λελυ·σο
3rdαπελελυκειαπο·ε·λελυ·κειαπελελυτοαπο·ε·λελυ·το
Pl1stαπελελυκειμεν, απελελυκεμεναπο·ε·λελυ·κειμεν, απο·ε·λελυ·κεμεν classicalαπελελυμεθααπο·ε·λελυ·μεθα
2ndαπελελυκειτε, απελελυκετεαπο·ε·λελυ·κειτε, απο·ε·λελυ·κετε classicalαπελελυσθεαπο·ε·λελυ·σθε
3rdαπελελυκεισαν, απελελυκεσαναπο·ε·λελυ·κεισαν, απο·ε·λελυ·κεσαν classicalαπελελυντοαπο·ε·λελυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελυκειν, απολελυκηαπο·[ε]·λελυ·κειν, απο·[ε]·λελυ·κη classicalαπολελυμηναπο·[ε]·λελυ·μην
2ndαπολελυκεις, απολελυκηςαπο·[ε]·λελυ·κεις, απο·[ε]·λελυ·κης classicalαπολελυσοαπο·[ε]·λελυ·σο
3rdαπολελυκειαπο·[ε]·λελυ·κειαπολελυτοαπο·[ε]·λελυ·το
Pl1stαπολελυκειμεν, απολελυκεμεναπο·[ε]·λελυ·κειμεν, απο·[ε]·λελυ·κεμεν classicalαπολελυμεθααπο·[ε]·λελυ·μεθα
2ndαπολελυκειτε, απολελυκετεαπο·[ε]·λελυ·κειτε, απο·[ε]·λελυ·κετε classicalαπολελυσθεαπο·[ε]·λελυ·σθε
3rdαπολελυκεισαν, απολελυκεσαναπο·[ε]·λελυ·κεισαν, απο·[ε]·λελυ·κεσαν classicalαπολελυντοαπο·[ε]·λελυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπελυθηναπο·ε·λυ·θην
2ndαπελυθηςαπο·ε·λυ·θης
3rdαπελυθη[LXX]απο·ε·λυ·θη
Pl1stαπελυθημεναπο·ε·λυ·θημεν
2ndαπελυθητεαπο·ε·λυ·θητε
3rdαπελυθησαν[GNT][LXX]απο·ε·λυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπολυθησομαιαπο·λυ·θησομαι
2ndαπολυθησῃ, απολυθησειαπο·λυ·θησῃ, απο·λυ·θησει classical
3rdαπολυθησεταιαπο·λυ·θησεται
Pl1stαπολυθησομεθααπο·λυ·θησομεθα
2ndαπολυθησεσθε[GNT]απο·λυ·θησεσθε
3rdαπολυθησονταιαπο·λυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπολυθω[LXX]απο·λυ·θω
2ndαπολυθῃςαπο·λυ·θῃς
3rdαπολυθῃ[LXX]απο·λυ·θῃ
Pl1stαπολυθωμεναπο·λυ·θωμεν
2ndαπολυθητε[GNT]απο·λυ·θητε
3rdαπολυθωσιν, απολυθωσιαπο·λυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπολυθειηναπο·λυ·θειην
2ndαπολυθειηςαπο·λυ·θειης
3rdαπολυθειηαπο·λυ·θειη
Pl1stαπολυθειημεν, απολυθειμεναπο·λυ·θειημεν, απο·λυ·θειμεν classical
2ndαπολυθειητε, απολυθειτεαπο·λυ·θειητε, απο·λυ·θειτε classical
3rdαπολυθειησαν, απολυθειεναπο·λυ·θειησαν, απο·λυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπολυθησοιμηναπο·λυ·θησοιμην
2ndαπολυθησοιοαπο·λυ·θησοιο
3rdαπολυθησοιτοαπο·λυ·θησοιτο
Pl1stαπολυθησοιμεθααπο·λυ·θησοιμεθα
2ndαπολυθησοισθεαπο·λυ·θησοισθε
3rdαπολυθησοιντοαπο·λυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολυθητιαπο·λυ·θητι
3rdαπολυθητωαπο·λυ·θητω
Pl1st
2ndαπολυθητε[GNT]απο·λυ·θητε
3rdαπολυθητωσαν, απολυθεντωναπο·λυ·θητωσαν, απο·λυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απολυθηναι[LXX]​απο·λυ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απολυθησεσθαι​απο·λυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυθεισααπολυθειςαπολυθεναπο·λυ·θεισ·ααπο·λυ·θει[ντ]·ςαπο·λυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπολυθεισαναπολυθεντααπο·λυ·θεισ·αναπο·λυ·θε[ι]ντ·α
Datαπολυθεισῃαπολυθεντιαπο·λυ·θεισ·ῃαπο·λυ·θε[ι]ντ·ι
Genαπολυθεισηςαπολυθεντοςαπο·λυ·θεισ·ηςαπο·λυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπολυθεισαιαπολυθεντες[GNT]απολυθεντααπο·λυ·θεισ·αιαπο·λυ·θε[ι]ντ·εςαπο·λυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπολυθεισαςαπολυθενταςαπο·λυ·θεισ·αςαπο·λυ·θε[ι]ντ·ας
Datαπολυθεισαιςαπολυθεισι, απολυθεισιναπο·λυ·θεισ·αιςαπο·λυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπολυθεισωναπολυθεντωναπο·λυ·θεισ·ωναπο·λυ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολυθησομενηαπολυθησομενεαπο·λυ·θησομεν·ηαπο·λυ·θησομεν·ε
Nomαπολυθησομενοςαπο·λυ·θησομεν·ος
Accαπολυθησομενηναπολυθησομενοναπο·λυ·θησομεν·ηναπο·λυ·θησομεν·ον
Datαπολυθησομενῃαπολυθησομενῳαπο·λυ·θησομεν·ῃαπο·λυ·θησομεν·ῳ
Genαπολυθησομενηςαπολυθησομενουαπο·λυ·θησομεν·ηςαπο·λυ·θησομεν·ου
PlVocαπολυθησομεναιαπολυθησομενοιαπολυθησομενααπο·λυ·θησομεν·αιαπο·λυ·θησομεν·οιαπο·λυ·θησομεν·α
Nom
Accαπολυθησομεναςαπολυθησομενουςαπο·λυ·θησομεν·αςαπο·λυ·θησομεν·ους
Datαπολυθησομεναιςαπολυθησομενοιςαπο·λυ·θησομεν·αιςαπο·λυ·θησομεν·οις
Genαπολυθησομενωναπολυθησομενωναπο·λυ·θησομεν·ωναπο·λυ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 20:29:56 EDT