αποκρυπτω • APOKRUPTW • apokruptō

Search: απεκρυψας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκρυψαςἀποκρύπτωαπο·ε·κρυπτ·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκρυψαςἀποκρύπτωαπο·ε·κρυπτ·σας1aor act ind 2nd sg

ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρυπτωαπο·κρυπτ·ωαποκρυπτομαι[LXX]απο·κρυπτ·ομαι
2ndαποκρυπτειςαπο·κρυπτ·ειςαποκρυπτῃ, αποκρυπτει, αποκρυπτεσαιαπο·κρυπτ·ῃ, απο·κρυπτ·ει classical, απο·κρυπτ·εσαι alt
3rdαποκρυπτειαπο·κρυπτ·ειαποκρυπτεται[LXX]απο·κρυπτ·εται
Pl1stαποκρυπτομεναπο·κρυπτ·ομεναποκρυπτομεθααπο·κρυπτ·ομεθα
2ndαποκρυπτετεαπο·κρυπτ·ετεαποκρυπτεσθεαπο·κρυπτ·εσθε
3rdαποκρυπτουσιν, αποκρυπτουσιαπο·κρυπτ·ουσι(ν)αποκρυπτονταιαπο·κρυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρυπτωαπο·κρυπτ·ωαποκρυπτωμαιαπο·κρυπτ·ωμαι
2ndαποκρυπτῃςαπο·κρυπτ·ῃςαποκρυπτῃαπο·κρυπτ·ῃ
3rdαποκρυπτῃαπο·κρυπτ·ῃαποκρυπτηταιαπο·κρυπτ·ηται
Pl1stαποκρυπτωμεναπο·κρυπτ·ωμεναποκρυπτωμεθααπο·κρυπτ·ωμεθα
2ndαποκρυπτητεαπο·κρυπτ·ητεαποκρυπτησθεαπο·κρυπτ·ησθε
3rdαποκρυπτωσιν, αποκρυπτωσιαπο·κρυπτ·ωσι(ν)αποκρυπτωνταιαπο·κρυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρυπτοιμιαπο·κρυπτ·οιμιαποκρυπτοιμηναπο·κρυπτ·οιμην
2ndαποκρυπτοιςαπο·κρυπτ·οιςαποκρυπτοιοαπο·κρυπτ·οιο
3rdαποκρυπτοιαπο·κρυπτ·οιαποκρυπτοιτοαπο·κρυπτ·οιτο
Pl1stαποκρυπτοιμεναπο·κρυπτ·οιμεναποκρυπτοιμεθααπο·κρυπτ·οιμεθα
2ndαποκρυπτοιτεαπο·κρυπτ·οιτεαποκρυπτοισθεαπο·κρυπτ·οισθε
3rdαποκρυπτοιεν, αποκρυπτοισαναπο·κρυπτ·οιεν, απο·κρυπτ·οισαν altαποκρυπτοιντοαπο·κρυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκρυπτεαπο·κρυπτ·εαποκρυπτουαπο·κρυπτ·ου
3rdαποκρυπτετωαπο·κρυπτ·ετωαποκρυπτεσθωαπο·κρυπτ·εσθω
Pl1st
2ndαποκρυπτετεαπο·κρυπτ·ετεαποκρυπτεσθεαπο·κρυπτ·εσθε
3rdαποκρυπτετωσαν, αποκρυπτοντωναπο·κρυπτ·ετωσαν, απο·κρυπτ·οντων classicalαποκρυπτεσθωσαν, αποκρυπτεσθωναπο·κρυπτ·εσθωσαν, απο·κρυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκρυπτειν​απο·κρυπτ·ειν​αποκρυπτεσθαι​απο·κρυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρυπτουσααποκρυπτοναπο·κρυπτ·ουσ·ααπο·κρυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποκρυπτων[LXX]απο·κρυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποκρυπτουσαναποκρυπτοντααπο·κρυπτ·ουσ·αναπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·α
Datαποκρυπτουσῃαποκρυπτοντιαπο·κρυπτ·ουσ·ῃαπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genαποκρυπτουσηςαποκρυπτοντοςαπο·κρυπτ·ουσ·ηςαπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποκρυπτουσαιαποκρυπτοντεςαποκρυπτοντααπο·κρυπτ·ουσ·αιαπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·εςαπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποκρυπτουσαςαποκρυπτονταςαπο·κρυπτ·ουσ·αςαπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datαποκρυπτουσαιςαποκρυπτουσι, αποκρυπτουσιναπο·κρυπτ·ουσ·αιςαπο·κρυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποκρυπτουσωναποκρυπτοντωναπο·κρυπτ·ουσ·ωναπο·κρυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρυπτομενηαποκρυπτομενεαπο·κρυπτ·ομεν·ηαπο·κρυπτ·ομεν·ε
Nomαποκρυπτομενοςαπο·κρυπτ·ομεν·ος
Accαποκρυπτομενηναποκρυπτομενοναπο·κρυπτ·ομεν·ηναπο·κρυπτ·ομεν·ον
Datαποκρυπτομενῃαποκρυπτομενῳαπο·κρυπτ·ομεν·ῃαπο·κρυπτ·ομεν·ῳ
Genαποκρυπτομενηςαποκρυπτομενουαπο·κρυπτ·ομεν·ηςαπο·κρυπτ·ομεν·ου
PlVocαποκρυπτομεναιαποκρυπτομενοιαποκρυπτομενααπο·κρυπτ·ομεν·αιαπο·κρυπτ·ομεν·οιαπο·κρυπτ·ομεν·α
Nom
Accαποκρυπτομεναςαποκρυπτομενουςαπο·κρυπτ·ομεν·αςαπο·κρυπτ·ομεν·ους
Datαποκρυπτομεναιςαποκρυπτομενοιςαπο·κρυπτ·ομεν·αιςαπο·κρυπτ·ομεν·οις
Genαποκρυπτομενωναποκρυπτομενωναπο·κρυπτ·ομεν·ωναπο·κρυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκρυπτοναπο·ε·κρυπτ·οναπεκρυπτομηναπο·ε·κρυπτ·ομην
2ndαπεκρυπτεςαπο·ε·κρυπτ·εςαπεκρυπτουαπο·ε·κρυπτ·ου
3rdαπεκρυπτεν, απεκρυπτεαπο·ε·κρυπτ·ε(ν)απεκρυπτετοαπο·ε·κρυπτ·ετο
Pl1stαπεκρυπτομεναπο·ε·κρυπτ·ομεναπεκρυπτομεθααπο·ε·κρυπτ·ομεθα
2ndαπεκρυπτετεαπο·ε·κρυπτ·ετεαπεκρυπτεσθεαπο·ε·κρυπτ·εσθε
3rdαπεκρυπτον, απεκρυπτοσαναπο·ε·κρυπτ·ον, απο·ε·κρυπτ·οσαν altαπεκρυπτοντοαπο·ε·κρυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκρυψααπο·ε·κρυπτ·σααπεκρυψαμηναπο·ε·κρυπτ·σαμην
2ndαπεκρυψας[GNT]απο·ε·κρυπτ·σαςαπεκρυψωαπο·ε·κρυπτ·σω
3rdαπεκρυψεν[GNT][LXX], απεκρυψεαπο·ε·κρυπτ·σε(ν), απο·ε·κρυπτ·σε(ν)απεκρυψατοαπο·ε·κρυπτ·σατο
Pl1stαπεκρυψαμεναπο·ε·κρυπτ·σαμεναπεκρυψαμεθααπο·ε·κρυπτ·σαμεθα
2ndαπεκρυψατεαπο·ε·κρυπτ·σατεαπεκρυψασθεαπο·ε·κρυπτ·σασθε
3rdαπεκρυψαναπο·ε·κρυπτ·σαναπεκρυψαντοαπο·ε·κρυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρυψω[LXX]απο·κρυπτ·σωαποκρυψωμαιαπο·κρυπτ·σωμαι
2ndαποκρυψῃς[LXX]απο·κρυπτ·σῃςαποκρυψῃαπο·κρυπτ·σῃ
3rdαποκρυψῃαπο·κρυπτ·σῃαποκρυψηταιαπο·κρυπτ·σηται
Pl1stαποκρυψωμεναπο·κρυπτ·σωμεναποκρυψωμεθααπο·κρυπτ·σωμεθα
2ndαποκρυψητεαπο·κρυπτ·σητεαποκρυψησθεαπο·κρυπτ·σησθε
3rdαποκρυψωσιν, αποκρυψωσιαπο·κρυπτ·σωσι(ν)αποκρυψωνταιαπο·κρυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρυψαιμιαπο·κρυπτ·σαιμιαποκρυψαιμηναπο·κρυπτ·σαιμην
2ndαποκρυψαις, αποκρυψειαςαπο·κρυπτ·σαις, απο·κρυπτ·σειας classicalαποκρυψαιοαπο·κρυπτ·σαιο
3rdαποκρυψαι, αποκρυψειεαπο·κρυπτ·σαι, απο·κρυπτ·σειε classicalαποκρυψαιτοαπο·κρυπτ·σαιτο
Pl1stαποκρυψαιμεναπο·κρυπτ·σαιμεναποκρυψαιμεθααπο·κρυπτ·σαιμεθα
2ndαποκρυψαιτεαπο·κρυπτ·σαιτεαποκρυψαισθεαπο·κρυπτ·σαισθε
3rdαποκρυψαιεν, αποκρυψαισαν, αποκρυψειαν, αποκρυψειεναπο·κρυπτ·σαιεν, απο·κρυπτ·σαισαν alt, απο·κρυπτ·σειαν classical, απο·κρυπτ·σειεν classicalαποκρυψαιντοαπο·κρυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκρυψοναπο·κρυπτ·σοναποκρυψαιαπο·κρυπτ·σαι
3rdαποκρυψατωαπο·κρυπτ·σατωαποκρυψασθωαπο·κρυπτ·σασθω
Pl1st
2ndαποκρυψατεαπο·κρυπτ·σατεαποκρυψασθεαπο·κρυπτ·σασθε
3rdαποκρυψατωσαν, αποκρυψαντων[LXX]απο·κρυπτ·σατωσαν, απο·κρυπτ·σαντων classicalαποκρυψασθωσαν, αποκρυψασθωναπο·κρυπτ·σασθωσαν, απο·κρυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκρυψαι​απο·κρυπτ·σαι​αποκρυψασθαι​απο·κρυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρυψασααποκρυψαςαποκρυψαναπο·κρυπτ·σασ·ααπο·κρυπτ·σα[ντ]·ςαπο·κρυπτ·σαν[τ]
Nom
Accαποκρυψασαναποκρυψαντααπο·κρυπτ·σασ·αναπο·κρυπτ·σαντ·α
Datαποκρυψασῃαποκρυψαντιαπο·κρυπτ·σασ·ῃαπο·κρυπτ·σαντ·ι
Genαποκρυψασηςαποκρυψαντοςαπο·κρυπτ·σασ·ηςαπο·κρυπτ·σαντ·ος
PlVocαποκρυψασαιαποκρυψαντεςαποκρυψαντααπο·κρυπτ·σασ·αιαπο·κρυπτ·σαντ·εςαπο·κρυπτ·σαντ·α
Nom
Accαποκρυψασαςαποκρυψανταςαπο·κρυπτ·σασ·αςαπο·κρυπτ·σαντ·ας
Datαποκρυψασαιςαποκρυψασι, αποκρυψασιναπο·κρυπτ·σασ·αιςαπο·κρυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποκρυψασωναποκρυψαντων[LXX]απο·κρυπτ·σασ·ωναπο·κρυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρυψαμενηαποκρυψαμενεαπο·κρυπτ·σαμεν·ηαπο·κρυπτ·σαμεν·ε
Nomαποκρυψαμενοςαπο·κρυπτ·σαμεν·ος
Accαποκρυψαμενηναποκρυψαμενοναπο·κρυπτ·σαμεν·ηναπο·κρυπτ·σαμεν·ον
Datαποκρυψαμενῃαποκρυψαμενῳαπο·κρυπτ·σαμεν·ῃαπο·κρυπτ·σαμεν·ῳ
Genαποκρυψαμενηςαποκρυψαμενουαπο·κρυπτ·σαμεν·ηςαπο·κρυπτ·σαμεν·ου
PlVocαποκρυψαμεναιαποκρυψαμενοιαποκρυψαμενααπο·κρυπτ·σαμεν·αιαπο·κρυπτ·σαμεν·οιαπο·κρυπτ·σαμεν·α
Nom
Accαποκρυψαμεναςαποκρυψαμενουςαπο·κρυπτ·σαμεν·αςαπο·κρυπτ·σαμεν·ους
Datαποκρυψαμεναιςαποκρυψαμενοιςαπο·κρυπτ·σαμεν·αιςαπο·κρυπτ·σαμεν·οις
Genαποκρυψαμενωναποκρυψαμενωναπο·κρυπτ·σαμεν·ωναπο·κρυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκρυμμαιαπο·κεκρυπτ·μαι
2ndαποκεκρυψαιαπο·κεκρυπτ·σαι
3rdαποκεκρυπταιαπο·κεκρυπτ·ται
Pl1stαποκεκρυμμεθααπο·κεκρυπτ·μεθα
2ndαποκεκρυφθεαπο·κεκρυπτ·σθε
3rdαποκεκρυφαταιαπο·κεκρυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκρυψομαιαπο·κεκρυπτ·σομαι
2ndαποκεκρυψῃ, αποκεκρυψειαπο·κεκρυπτ·σῃ, απο·κεκρυπτ·σει classical
3rdαποκεκρυψεταιαπο·κεκρυπτ·σεται
Pl1stαποκεκρυψομεθααπο·κεκρυπτ·σομεθα
2ndαποκεκρυψεσθεαπο·κεκρυπτ·σεσθε
3rdαποκεκρυψονταιαπο·κεκρυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκρυψοιμηναπο·κεκρυπτ·σοιμην
2ndαποκεκρυψοιοαπο·κεκρυπτ·σοιο
3rdαποκεκρυψοιτοαπο·κεκρυπτ·σοιτο
Pl1stαποκεκρυψοιμεθααπο·κεκρυπτ·σοιμεθα
2ndαποκεκρυψοισθεαπο·κεκρυπτ·σοισθε
3rdαποκεκρυψοιντοαπο·κεκρυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκεκρυψοαπο·κεκρυπτ·σο
3rdαποκεκρυφθωαπο·κεκρυπτ·σθω
Pl1st
2ndαποκεκρυφθεαπο·κεκρυπτ·σθε
3rdαποκεκρυφθωσαν, αποκεκρυφθωναπο·κεκρυπτ·σθωσαν, απο·κεκρυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκρυφθαι​απο·κεκρυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκρυψεσθαι​απο·κεκρυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκεκρυμμενηαποκεκρυμμενεαπο·κεκρυπτ·μεν·ηαπο·κεκρυπτ·μεν·ε
Nomαποκεκρυμμενοςαπο·κεκρυπτ·μεν·ος
Accαποκεκρυμμενην[GNT]αποκεκρυμμενον[GNT][LXX]απο·κεκρυπτ·μεν·ηναπο·κεκρυπτ·μεν·ον
Datαποκεκρυμμενῃαποκεκρυμμενῳαπο·κεκρυπτ·μεν·ῃαπο·κεκρυπτ·μεν·ῳ
Genαποκεκρυμμενηςαποκεκρυμμενου[GNT]απο·κεκρυπτ·μεν·ηςαπο·κεκρυπτ·μεν·ου
PlVocαποκεκρυμμεναιαποκεκρυμμενοιαποκεκρυμμενααπο·κεκρυπτ·μεν·αιαπο·κεκρυπτ·μεν·οιαπο·κεκρυπτ·μεν·α
Nom
Accαποκεκρυμμεναςαποκεκρυμμενουςαπο·κεκρυπτ·μεν·αςαπο·κεκρυπτ·μεν·ους
Datαποκεκρυμμεναιςαποκεκρυμμενοιςαπο·κεκρυπτ·μεν·αιςαπο·κεκρυπτ·μεν·οις
Genαποκεκρυμμενωναποκεκρυμμενωναπο·κεκρυπτ·μεν·ωναπο·κεκρυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκεκρυμμηναπο·ε·κεκρυπτ·μην
2ndαπεκεκρυψοαπο·ε·κεκρυπτ·σο
3rdαπεκεκρυπτοαπο·ε·κεκρυπτ·το
Pl1stαπεκεκρυμμεθααπο·ε·κεκρυπτ·μεθα
2ndαπεκεκρυφθεαπο·ε·κεκρυπτ·σθε
3rdαπεκεκρυφατοαπο·ε·κεκρυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκρυμμηναπο·[ε]·κεκρυπτ·μην
2ndαποκεκρυψοαπο·[ε]·κεκρυπτ·σο
3rdαποκεκρυπτοαπο·[ε]·κεκρυπτ·το
Pl1stαποκεκρυμμεθααπο·[ε]·κεκρυπτ·μεθα
2ndαποκεκρυφθεαπο·[ε]·κεκρυπτ·σθε
3rdαποκεκρυφατοαπο·[ε]·κεκρυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεκρυβηναπο·ε·κρυβ·[θ]ην
2ndαπεκρυβηςαπο·ε·κρυβ·[θ]ης
3rdαπεκρυβη[LXX]απο·ε·κρυβ·[θ]η
Pl1stαπεκρυβημεναπο·ε·κρυβ·[θ]ημεν
2ndαπεκρυβητεαπο·ε·κρυβ·[θ]ητε
3rdαπεκρυβησαναπο·ε·κρυβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκρυβησομαιαπο·κρυβ·[θ]ησομαι
2ndαποκρυβησῃ, αποκρυβησειαπο·κρυβ·[θ]ησῃ, απο·κρυβ·[θ]ησει classical
3rdαποκρυβησεται[LXX]απο·κρυβ·[θ]ησεται
Pl1stαποκρυβησομεθααπο·κρυβ·[θ]ησομεθα
2ndαποκρυβησεσθεαπο·κρυβ·[θ]ησεσθε
3rdαποκρυβησονταιαπο·κρυβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκρυβωαπο·κρυβ·[θ]ω
2ndαποκρυβῃςαπο·κρυβ·[θ]ῃς
3rdαποκρυβῃ[LXX]απο·κρυβ·[θ]ῃ
Pl1stαποκρυβωμεναπο·κρυβ·[θ]ωμεν
2ndαποκρυβητεαπο·κρυβ·[θ]ητε
3rdαποκρυβωσιν, αποκρυβωσιαπο·κρυβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκρυβειηναπο·κρυβ·[θ]ειην
2ndαποκρυβειηςαπο·κρυβ·[θ]ειης
3rdαποκρυβειηαπο·κρυβ·[θ]ειη
Pl1stαποκρυβειημεν, αποκρυβειμεναπο·κρυβ·[θ]ειημεν, απο·κρυβ·[θ]ειμεν classical
2ndαποκρυβειητε, αποκρυβειτεαπο·κρυβ·[θ]ειητε, απο·κρυβ·[θ]ειτε classical
3rdαποκρυβειησαν, αποκρυβειεναπο·κρυβ·[θ]ειησαν, απο·κρυβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκρυβησοιμηναπο·κρυβ·[θ]ησοιμην
2ndαποκρυβησοιοαπο·κρυβ·[θ]ησοιο
3rdαποκρυβησοιτοαπο·κρυβ·[θ]ησοιτο
Pl1stαποκρυβησοιμεθααπο·κρυβ·[θ]ησοιμεθα
2ndαποκρυβησοισθεαπο·κρυβ·[θ]ησοισθε
3rdαποκρυβησοιντοαπο·κρυβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκρυβηθι[LXX]απο·κρυβ·[θ]ητι
3rdαποκρυβητωαπο·κρυβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαποκρυβητεαπο·κρυβ·[θ]ητε
3rdαποκρυβητωσαν, αποκρυβεντωναπο·κρυβ·[θ]ητωσαν, απο·κρυβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποκρυβηναι​απο·κρυβ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποκρυβησεσθαι​απο·κρυβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρυβεισααποκρυβειςαποκρυβεναπο·κρυβ·[θ]εισ·ααπο·κρυβ·[θ]ει[ντ]·ςαπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποκρυβεισαναποκρυβεντααπο·κρυβ·[θ]εισ·αναπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαποκρυβεισῃαποκρυβεντιαπο·κρυβ·[θ]εισ·ῃαπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαποκρυβεισηςαποκρυβεντοςαπο·κρυβ·[θ]εισ·ηςαπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαποκρυβεισαιαποκρυβεντεςαποκρυβεντααπο·κρυβ·[θ]εισ·αιαπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαποκρυβεισαςαποκρυβενταςαπο·κρυβ·[θ]εισ·αςαπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαποκρυβεισαιςαποκρυβεισι, αποκρυβεισιναπο·κρυβ·[θ]εισ·αιςαπο·κρυβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαποκρυβεισωναποκρυβεντωναπο·κρυβ·[θ]εισ·ωναπο·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρυβησομενηαποκρυβησομενεαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ηαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ε
Nomαποκρυβησομενοςαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ος
Accαποκρυβησομενηναποκρυβησομενοναπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ηναπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ον
Datαποκρυβησομενῃαποκρυβησομενῳαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ῃαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαποκρυβησομενηςαποκρυβησομενουαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ηςαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαποκρυβησομεναιαποκρυβησομενοιαποκρυβησομενααπο·κρυβ·[θ]ησομεν·αιαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·οιαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαποκρυβησομεναςαποκρυβησομενουςαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·αςαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ους
Datαποκρυβησομεναιςαποκρυβησομενοιςαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·αιςαπο·κρυβ·[θ]ησομεν·οις
Genαποκρυβησομενωναποκρυβησομενωναπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ωναπο·κρυβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 06:06:38 EDT