αποδεικνυμι • APODEIKNUMI • apodeiknumi

Search: απεδειξα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεδειξαἀποδείκνυμιαπο·ε·δεικ·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεδειξαἀποδείκνυμιαπο·ε·δεικ·σα1aor act ind 1st sg

ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεικνυωαπο·δεικνυ·ωαποδεικνυομαιαπο·δεικνυ·ομαι
2ndαποδεικνυειςαπο·δεικνυ·ειςαποδεικνυῃ, αποδεικνυει, αποδεικνυεσαιαπο·δεικνυ·ῃ, απο·δεικνυ·ει classical, απο·δεικνυ·εσαι alt
3rdαποδεικνυειαπο·δεικνυ·ειαποδεικνυεταιαπο·δεικνυ·εται
Pl1stαποδεικνυομεναπο·δεικνυ·ομεναποδεικνυομεθααπο·δεικνυ·ομεθα
2ndαποδεικνυετεαπο·δεικνυ·ετεαποδεικνυεσθεαπο·δεικνυ·εσθε
3rdαποδεικνυουσιν, αποδεικνυουσιαπο·δεικνυ·ουσι(ν)αποδεικνυονταιαπο·δεικνυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεικνυμιαπο·δεικνυ·^μιαποδεικνυμαιαπο·δεικνυ·μαι
2ndαποδεικνυς, αποδεικνυθααπο·δεικνυ·^ς, απο·δεικνυ·^θα classicalαποδεικνυσαιαπο·δεικνυ·σαι
3rdαποδεικνυσιν, αποδεικνυσιαπο·δεικνυ·^σι(ν)αποδεικνυταιαπο·δεικνυ·ται
Pl1stαποδεικνυμεναπο·δεικνυ·μεναποδεικνυμεθααπο·δεικνυ·μεθα
2ndαποδεικνυτεαπο·δεικνυ·τεαποδεικνυσθεαπο·δεικνυ·σθε
3rdαποδεικνυασιν, αποδεικνυασιαπο·δεικνυ·ασι(ν)αποδεικνυνταιαπο·δεικνυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεικνυωαπο·δεικνυ·ωαποδεικνυωμαιαπο·δεικνυ·ωμαι
2ndαποδεικνυῃςαπο·δεικνυ·ῃςαποδεικνυῃαπο·δεικνυ·ῃ
3rdαποδεικνυῃαπο·δεικνυ·ῃαποδεικνυηταιαπο·δεικνυ·ηται
Pl1stαποδεικνυωμεναπο·δεικνυ·ωμεναποδεικνυωμεθααπο·δεικνυ·ωμεθα
2ndαποδεικνυητεαπο·δεικνυ·ητεαποδεικνυησθεαπο·δεικνυ·ησθε
3rdαποδεικνυωσιν, αποδεικνυωσιαπο·δεικνυ·ωσι(ν)αποδεικνυωνταιαπο·δεικνυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεικνυοιμιαπο·δεικνυ·οιμιαποδεικνυοιμηναπο·δεικνυ·οιμην
2ndαποδεικνυοιςαπο·δεικνυ·οιςαποδεικνυοιοαπο·δεικνυ·οιο
3rdαποδεικνυοιαπο·δεικνυ·οιαποδεικνυοιτοαπο·δεικνυ·οιτο
Pl1stαποδεικνυοιμεναπο·δεικνυ·οιμεναποδεικνυοιμεθααπο·δεικνυ·οιμεθα
2ndαποδεικνυοιτεαπο·δεικνυ·οιτεαποδεικνυοισθεαπο·δεικνυ·οισθε
3rdαποδεικνυοιεν, αποδεικνυοισαναπο·δεικνυ·οιεν, απο·δεικνυ·οισαν altαποδεικνυοιντοαπο·δεικνυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεικνυιηναπο·δεικνυ·ιηναποδεικνυιμηναπο·δεικνυ·ιμην
2ndαποδεικνυιηςαπο·δεικνυ·ιηςαποδεικνυιοαπο·δεικνυ·ιο
3rdαποδεικνυιηαπο·δεικνυ·ιηαποδεικνυιτοαπο·δεικνυ·ιτο
Pl1stαποδεικνυιημεν, αποδεικνυιμεναπο·δεικνυ·ιημεν, απο·δεικνυ·ιμεν classicalαποδεικνυιμεθααπο·δεικνυ·ιμεθα
2ndαποδεικνυιητε, αποδεικνυιτεαπο·δεικνυ·ιητε, απο·δεικνυ·ιτε classicalαποδεικνυισθεαπο·δεικνυ·ισθε
3rdαποδεικνυιησαν, αποδεικνυιεναπο·δεικνυ·ιησαν, απο·δεικνυ·ιεν classicalαποδεικνυιντοαπο·δεικνυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδεικνυεαπο·δεικνυ·εαποδεικνυουαπο·δεικνυ·ου
3rdαποδεικνυετωαπο·δεικνυ·ετωαποδεικνυεσθωαπο·δεικνυ·εσθω
Pl1st
2ndαποδεικνυετεαπο·δεικνυ·ετεαποδεικνυεσθεαπο·δεικνυ·εσθε
3rdαποδεικνυετωσαν, αποδεικνυοντωναπο·δεικνυ·ετωσαν, απο·δεικνυ·οντων classicalαποδεικνυεσθωσαν, αποδεικνυεσθωναπο·δεικνυ·εσθωσαν, απο·δεικνυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδεικνυθι, αποδεικνυςαπο·δεικνυ·θι, απο·δεικνυ·ςαποδεικνυσοαπο·δεικνυ·σο
3rdαποδεικνυτωαπο·δεικνυ·τωαποδεικνυσθωαπο·δεικνυ·σθω
Pl1st
2ndαποδεικνυτεαπο·δεικνυ·τεαποδεικνυσθεαπο·δεικνυ·σθε
3rdαποδεικνυτωσαν, αποδεικνυντωναπο·δεικνυ·τωσαν, απο·δεικνυ·ντων classicalαποδεικνυσθωσαν, αποδεικνυσθωναπο·δεικνυ·σθωσαν, απο·δεικνυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδεικνυειν​απο·δεικνυ·ειν​αποδεικνυεσθαι​απο·δεικνυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδεικνυναι, αποδεικνυεναι​απο·δεικνυ·ναι, απο·δεικνυ·εναι​αποδεικνυσθαι​απο·δεικνυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδεικνυουσααποδεικνυοναπο·δεικνυ·ουσ·ααπο·δεικνυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποδεικνυωναπο·δεικνυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποδεικνυουσαναποδεικνυοντααπο·δεικνυ·ουσ·αναπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·α
Datαποδεικνυουσῃαποδεικνυοντιαπο·δεικνυ·ουσ·ῃαπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·ι
Genαποδεικνυουσηςαποδεικνυοντοςαπο·δεικνυ·ουσ·ηςαπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποδεικνυουσαιαποδεικνυοντεςαποδεικνυοντααπο·δεικνυ·ουσ·αιαπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·εςαπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποδεικνυουσαςαποδεικνυονταςαπο·δεικνυ·ουσ·αςαπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·ας
Datαποδεικνυουσαιςαποδεικνυουσι, αποδεικνυουσιναπο·δεικνυ·ουσ·αιςαπο·δεικνυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποδεικνυουσωναποδεικνυοντωναπο·δεικνυ·ουσ·ωναπο·δεικνυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδεικνυομενηαποδεικνυομενεαπο·δεικνυ·ομεν·ηαπο·δεικνυ·ομεν·ε
Nomαποδεικνυομενοςαπο·δεικνυ·ομεν·ος
Accαποδεικνυομενηναποδεικνυομενοναπο·δεικνυ·ομεν·ηναπο·δεικνυ·ομεν·ον
Datαποδεικνυομενῃαποδεικνυομενῳαπο·δεικνυ·ομεν·ῃαπο·δεικνυ·ομεν·ῳ
Genαποδεικνυομενηςαποδεικνυομενουαπο·δεικνυ·ομεν·ηςαπο·δεικνυ·ομεν·ου
PlVocαποδεικνυομεναιαποδεικνυομενοιαποδεικνυομενααπο·δεικνυ·ομεν·αιαπο·δεικνυ·ομεν·οιαπο·δεικνυ·ομεν·α
Nom
Accαποδεικνυομεναςαποδεικνυομενουςαπο·δεικνυ·ομεν·αςαπο·δεικνυ·ομεν·ους
Datαποδεικνυομεναιςαποδεικνυομενοιςαπο·δεικνυ·ομεν·αιςαπο·δεικνυ·ομεν·οις
Genαποδεικνυομενωναποδεικνυομενωναπο·δεικνυ·ομεν·ωναπο·δεικνυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδεικνυεσααποδεικνυςαποδεικνυναπο·δεικνυ·εσ·ααπο·δεικνυ·[ντ]·ςαπο·δεικνυ·ν[τ]
Nom
Accαποδεικνυεσαναποδεικνυντα[GNT]απο·δεικνυ·εσ·αναπο·δεικνυ·ντ·α
Datαποδεικνυεσῃαποδεικνυντιαπο·δεικνυ·εσ·ῃαπο·δεικνυ·ντ·ι
Genαποδεικνυεσηςαποδεικνυντοςαπο·δεικνυ·εσ·ηςαπο·δεικνυ·ντ·ος
PlVocαποδεικνυεσαιαποδεικνυντεςαποδεικνυντα[GNT]απο·δεικνυ·εσ·αιαπο·δεικνυ·ντ·εςαπο·δεικνυ·ντ·α
Nom
Accαποδεικνυεσαςαποδεικνυνταςαπο·δεικνυ·εσ·αςαπο·δεικνυ·ντ·ας
Datαποδεικνυεσαιςαποδεικνυσι, αποδεικνυσιναπο·δεικνυ·εσ·αιςαπο·δεικνυ·[ντ]·σι(ν)
Genαποδεικνυεσωναποδεικνυντωναπο·δεικνυ·εσ·ωναπο·δεικνυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδεικνυμενηαποδεικνυμενεαπο·δεικνυ·μεν·ηαπο·δεικνυ·μεν·ε
Nomαποδεικνυμενοςαπο·δεικνυ·μεν·ος
Accαποδεικνυμενηναποδεικνυμενοναπο·δεικνυ·μεν·ηναπο·δεικνυ·μεν·ον
Datαποδεικνυμενῃαποδεικνυμενῳαπο·δεικνυ·μεν·ῃαπο·δεικνυ·μεν·ῳ
Genαποδεικνυμενηςαποδεικνυμενουαπο·δεικνυ·μεν·ηςαπο·δεικνυ·μεν·ου
PlVocαποδεικνυμεναιαποδεικνυμενοιαποδεικνυμενααπο·δεικνυ·μεν·αιαπο·δεικνυ·μεν·οιαπο·δεικνυ·μεν·α
Nom
Accαποδεικνυμεναςαποδεικνυμενουςαπο·δεικνυ·μεν·αςαπο·δεικνυ·μεν·ους
Datαποδεικνυμεναιςαποδεικνυμενοιςαπο·δεικνυ·μεν·αιςαπο·δεικνυ·μεν·οις
Genαποδεικνυμενωναποδεικνυμενωναπο·δεικνυ·μεν·ωναπο·δεικνυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδεικνυοναπο·ε·δεικνυ·οναπεδεικνυομηναπο·ε·δεικνυ·ομην
2ndαπεδεικνυεςαπο·ε·δεικνυ·εςαπεδεικνυουαπο·ε·δεικνυ·ου
3rdαπεδεικνυεν, απεδεικνυεαπο·ε·δεικνυ·ε(ν)απεδεικνυετοαπο·ε·δεικνυ·ετο
Pl1stαπεδεικνυομεναπο·ε·δεικνυ·ομεναπεδεικνυομεθααπο·ε·δεικνυ·ομεθα
2ndαπεδεικνυετεαπο·ε·δεικνυ·ετεαπεδεικνυεσθεαπο·ε·δεικνυ·εσθε
3rdαπεδεικνυον, απεδεικνυοσαναπο·ε·δεικνυ·ον, απο·ε·δεικνυ·οσαν altαπεδεικνυοντοαπο·ε·δεικνυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδεικνυναπο·ε·δεικνυ·^ναπεδεικνυμηναπο·ε·δεικνυ·μην
2ndαπεδεικνυς, απεδεικνυσθααπο·ε·δεικνυ·^ς, απο·ε·δεικνυ·^σθα classicalαπεδεικνυσοαπο·ε·δεικνυ·σο
3rdαπεδεικνυαπο·ε·δεικνυ·^απεδεικνυτοαπο·ε·δεικνυ·το
Pl1stαπεδεικνυμεναπο·ε·δεικνυ·μεναπεδεικνυμεθααπο·ε·δεικνυ·μεθα
2ndαπεδεικνυτεαπο·ε·δεικνυ·τεαπεδεικνυσθεαπο·ε·δεικνυ·σθε
3rdαπεδεικνυσαναπο·ε·δεικνυ·σαναπεδεικνυντοαπο·ε·δεικνυ·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδειξα[LXX]απο·ε·δεικ·σααπεδειξαμηναπο·ε·δεικ·σαμην
2ndαπεδειξαςαπο·ε·δεικ·σαςαπεδειξωαπο·ε·δεικ·σω
3rdαπεδειξεν[GNT][LXX], απεδειξεαπο·ε·δεικ·σε(ν), απο·ε·δεικ·σε(ν)απεδειξατοαπο·ε·δεικ·σατο
Pl1stαπεδειξαμεναπο·ε·δεικ·σαμεναπεδειξαμεθααπο·ε·δεικ·σαμεθα
2ndαπεδειξατεαπο·ε·δεικ·σατεαπεδειξασθεαπο·ε·δεικ·σασθε
3rdαπεδειξαναπο·ε·δεικ·σαναπεδειξαντοαπο·ε·δεικ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδειξωαπο·δεικ·σωαποδειξωμαιαπο·δεικ·σωμαι
2ndαποδειξῃςαπο·δεικ·σῃςαποδειξῃ[LXX]απο·δεικ·σῃ
3rdαποδειξῃ[LXX]απο·δεικ·σῃαποδειξηταιαπο·δεικ·σηται
Pl1stαποδειξωμεναπο·δεικ·σωμεναποδειξωμεθααπο·δεικ·σωμεθα
2ndαποδειξητεαπο·δεικ·σητεαποδειξησθεαπο·δεικ·σησθε
3rdαποδειξωσιν, αποδειξωσιαπο·δεικ·σωσι(ν)αποδειξωνταιαπο·δεικ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδειξαιμι[LXX]απο·δεικ·σαιμιαποδειξαιμηναπο·δεικ·σαιμην
2ndαποδειξαις, αποδειξειαςαπο·δεικ·σαις, απο·δεικ·σειας classicalαποδειξαιοαπο·δεικ·σαιο
3rdαποδειξαι[GNT][LXX], αποδειξειεαπο·δεικ·σαι, απο·δεικ·σειε classicalαποδειξαιτοαπο·δεικ·σαιτο
Pl1stαποδειξαιμεναπο·δεικ·σαιμεναποδειξαιμεθααπο·δεικ·σαιμεθα
2ndαποδειξαιτεαπο·δεικ·σαιτεαποδειξαισθεαπο·δεικ·σαισθε
3rdαποδειξαιεν, αποδειξαισαν, αποδειξειαν, αποδειξειεναπο·δεικ·σαιεν, απο·δεικ·σαισαν alt, απο·δεικ·σειαν classical, απο·δεικ·σειεν classicalαποδειξαιντοαπο·δεικ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδειξοναπο·δεικ·σοναποδειξαι[GNT][LXX]απο·δεικ·σαι
3rdαποδειξατωαπο·δεικ·σατωαποδειξασθωαπο·δεικ·σασθω
Pl1st
2ndαποδειξατεαπο·δεικ·σατεαποδειξασθεαπο·δεικ·σασθε
3rdαποδειξατωσαν, αποδειξαντωναπο·δεικ·σατωσαν, απο·δεικ·σαντων classicalαποδειξασθωσαν, αποδειξασθωναπο·δεικ·σασθωσαν, απο·δεικ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδειξαι[GNT][LXX]​απο·δεικ·σαιαποδειξασθαι​απο·δεικ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδειξασααποδειξαςαποδειξαναπο·δεικ·σασ·ααπο·δεικ·σα[ντ]·ςαπο·δεικ·σαν[τ]
Nom
Accαποδειξασαναποδειξαντααπο·δεικ·σασ·αναπο·δεικ·σαντ·α
Datαποδειξασῃαποδειξαντιαπο·δεικ·σασ·ῃαπο·δεικ·σαντ·ι
Genαποδειξασηςαποδειξαντοςαπο·δεικ·σασ·ηςαπο·δεικ·σαντ·ος
PlVocαποδειξασαιαποδειξαντεςαποδειξαντααπο·δεικ·σασ·αιαπο·δεικ·σαντ·εςαπο·δεικ·σαντ·α
Nom
Accαποδειξασαςαποδειξανταςαπο·δεικ·σασ·αςαπο·δεικ·σαντ·ας
Datαποδειξασαιςαποδειξασι, αποδειξασιναπο·δεικ·σασ·αιςαπο·δεικ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποδειξασωναποδειξαντωναπο·δεικ·σασ·ωναπο·δεικ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδειξαμενηαποδειξαμενεαπο·δεικ·σαμεν·ηαπο·δεικ·σαμεν·ε
Nomαποδειξαμενοςαπο·δεικ·σαμεν·ος
Accαποδειξαμενηναποδειξαμενοναπο·δεικ·σαμεν·ηναπο·δεικ·σαμεν·ον
Datαποδειξαμενῃαποδειξαμενῳαπο·δεικ·σαμεν·ῃαπο·δεικ·σαμεν·ῳ
Genαποδειξαμενηςαποδειξαμενουαπο·δεικ·σαμεν·ηςαπο·δεικ·σαμεν·ου
PlVocαποδειξαμεναιαποδειξαμενοιαποδειξαμενααπο·δεικ·σαμεν·αιαπο·δεικ·σαμεν·οιαπο·δεικ·σαμεν·α
Nom
Accαποδειξαμεναςαποδειξαμενουςαπο·δεικ·σαμεν·αςαπο·δεικ·σαμεν·ους
Datαποδειξαμεναιςαποδειξαμενοιςαπο·δεικ·σαμεν·αιςαπο·δεικ·σαμεν·οις
Genαποδειξαμενωναποδειξαμενωναπο·δεικ·σαμεν·ωναπο·δεικ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδειγμαιαπο·δεδεικ·μαι
2ndαποδεδειξαιαπο·δεδεικ·σαι
3rdαποδεδεικταιαπο·δεδεικ·ται
Pl1stαποδεδειγμεθααπο·δεδεικ·μεθα
2ndαποδεδειχθεαπο·δεδεικ·σθε
3rdαποδεδειχαταιαπο·δεδεικ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδειξομαιαπο·δεδεικ·σομαι
2ndαποδεδειξῃ, αποδεδειξειαπο·δεδεικ·σῃ, απο·δεδεικ·σει classical
3rdαποδεδειξεταιαπο·δεδεικ·σεται
Pl1stαποδεδειξομεθααπο·δεδεικ·σομεθα
2ndαποδεδειξεσθεαπο·δεδεικ·σεσθε
3rdαποδεδειξονταιαπο·δεδεικ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδειξοιμηναπο·δεδεικ·σοιμην
2ndαποδεδειξοιοαπο·δεδεικ·σοιο
3rdαποδεδειξοιτοαπο·δεδεικ·σοιτο
Pl1stαποδεδειξοιμεθααπο·δεδεικ·σοιμεθα
2ndαποδεδειξοισθεαπο·δεδεικ·σοισθε
3rdαποδεδειξοιντοαπο·δεδεικ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδεδειξοαπο·δεδεικ·σο
3rdαποδεδειχθωαπο·δεδεικ·σθω
Pl1st
2ndαποδεδειχθεαπο·δεδεικ·σθε
3rdαποδεδειχθωσαν, αποδεδειχθωναπο·δεδεικ·σθωσαν, απο·δεδεικ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδεδειχθαι​απο·δεδεικ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδεδειξεσθαι​απο·δεδεικ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδεδειγμενηαποδεδειγμενεαπο·δεδεικ·μεν·ηαπο·δεδεικ·μεν·ε
Nomαποδεδειγμενος[LXX]απο·δεδεικ·μεν·ος
Accαποδεδειγμενηναποδεδειγμενον[GNT][LXX]απο·δεδεικ·μεν·ηναπο·δεδεικ·μεν·ον
Datαποδεδειγμενῃαποδεδειγμενῳαπο·δεδεικ·μεν·ῃαπο·δεδεικ·μεν·ῳ
Genαποδεδειγμενηςαποδεδειγμενουαπο·δεδεικ·μεν·ηςαπο·δεδεικ·μεν·ου
PlVocαποδεδειγμεναι[LXX]αποδεδειγμενοιαποδεδειγμενα[LXX]απο·δεδεικ·μεν·αιαπο·δεδεικ·μεν·οιαπο·δεδεικ·μεν·α
Nom
Accαποδεδειγμεναςαποδεδειγμενουςαπο·δεδεικ·μεν·αςαπο·δεδεικ·μεν·ους
Datαποδεδειγμεναιςαποδεδειγμενοις[LXX]απο·δεδεικ·μεν·αιςαπο·δεδεικ·μεν·οις
Genαποδεδειγμενων[LXX]αποδεδειγμενων[LXX]απο·δεδεικ·μεν·ωναπο·δεδεικ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδεδειγμηναπο·ε·δεδεικ·μην
2ndαπεδεδειξοαπο·ε·δεδεικ·σο
3rdαπεδεδεικτοαπο·ε·δεδεικ·το
Pl1stαπεδεδειγμεθααπο·ε·δεδεικ·μεθα
2ndαπεδεδειχθεαπο·ε·δεδεικ·σθε
3rdαπεδεδειχατοαπο·ε·δεδεικ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδειγμηναπο·[ε]·δεδεικ·μην
2ndαποδεδειξοαπο·[ε]·δεδεικ·σο
3rdαποδεδεικτοαπο·[ε]·δεδεικ·το
Pl1stαποδεδειγμεθααπο·[ε]·δεδεικ·μεθα
2ndαποδεδειχθεαπο·[ε]·δεδεικ·σθε
3rdαποδεδειχατοαπο·[ε]·δεδεικ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 09:36:57 EDT