απογινωσκω • APOGINWSKW • apoginōskō

Search: απεγνω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεγνωἀπογινώσκωαπο·ε·γν(ω)·^2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεγνωἀπογινώσκωαπο·ε·γν(ω)·^2aor act ind 3rd sg

ἀπο·γινώσκω [LXX] (απο+γινωσκ-, -, 2nd ath. απο+γν(ω)-/ath. απο+γν(ο)-, -, απο+εγνωσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπογινωσκωαπο·γινωσκ·ωαπογινωσκομαιαπο·γινωσκ·ομαι
2ndαπογινωσκειςαπο·γινωσκ·ειςαπογινωσκῃ, απογινωσκει, απογινωσκεσαιαπο·γινωσκ·ῃ, απο·γινωσκ·ει classical, απο·γινωσκ·εσαι alt
3rdαπογινωσκειαπο·γινωσκ·ειαπογινωσκεταιαπο·γινωσκ·εται
Pl1stαπογινωσκομεναπο·γινωσκ·ομεναπογινωσκομεθααπο·γινωσκ·ομεθα
2ndαπογινωσκετεαπο·γινωσκ·ετεαπογινωσκεσθεαπο·γινωσκ·εσθε
3rdαπογινωσκουσιν, απογινωσκουσιαπο·γινωσκ·ουσι(ν)απογινωσκονταιαπο·γινωσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπογινωσκωαπο·γινωσκ·ωαπογινωσκωμαιαπο·γινωσκ·ωμαι
2ndαπογινωσκῃςαπο·γινωσκ·ῃςαπογινωσκῃαπο·γινωσκ·ῃ
3rdαπογινωσκῃαπο·γινωσκ·ῃαπογινωσκηταιαπο·γινωσκ·ηται
Pl1stαπογινωσκωμεναπο·γινωσκ·ωμεναπογινωσκωμεθααπο·γινωσκ·ωμεθα
2ndαπογινωσκητεαπο·γινωσκ·ητεαπογινωσκησθεαπο·γινωσκ·ησθε
3rdαπογινωσκωσιν, απογινωσκωσιαπο·γινωσκ·ωσι(ν)απογινωσκωνταιαπο·γινωσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπογινωσκοιμιαπο·γινωσκ·οιμιαπογινωσκοιμηναπο·γινωσκ·οιμην
2ndαπογινωσκοιςαπο·γινωσκ·οιςαπογινωσκοιοαπο·γινωσκ·οιο
3rdαπογινωσκοιαπο·γινωσκ·οιαπογινωσκοιτοαπο·γινωσκ·οιτο
Pl1stαπογινωσκοιμεναπο·γινωσκ·οιμεναπογινωσκοιμεθααπο·γινωσκ·οιμεθα
2ndαπογινωσκοιτεαπο·γινωσκ·οιτεαπογινωσκοισθεαπο·γινωσκ·οισθε
3rdαπογινωσκοιεν, απογινωσκοισαναπο·γινωσκ·οιεν, απο·γινωσκ·οισαν altαπογινωσκοιντοαπο·γινωσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπογινωσκεαπο·γινωσκ·εαπογινωσκουαπο·γινωσκ·ου
3rdαπογινωσκετωαπο·γινωσκ·ετωαπογινωσκεσθωαπο·γινωσκ·εσθω
Pl1st
2ndαπογινωσκετεαπο·γινωσκ·ετεαπογινωσκεσθεαπο·γινωσκ·εσθε
3rdαπογινωσκετωσαν, απογινωσκοντωναπο·γινωσκ·ετωσαν, απο·γινωσκ·οντων classicalαπογινωσκεσθωσαν, απογινωσκεσθωναπο·γινωσκ·εσθωσαν, απο·γινωσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απογινωσκειν​απο·γινωσκ·ειν​απογινωσκεσθαι​απο·γινωσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπογινωσκουσααπογινωσκοναπο·γινωσκ·ουσ·ααπο·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπογινωσκων[LXX]απο·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπογινωσκουσαναπογινωσκοντααπο·γινωσκ·ουσ·αναπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·α
Datαπογινωσκουσῃαπογινωσκοντιαπο·γινωσκ·ουσ·ῃαπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·ι
Genαπογινωσκουσηςαπογινωσκοντοςαπο·γινωσκ·ουσ·ηςαπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπογινωσκουσαιαπογινωσκοντεςαπογινωσκοντααπο·γινωσκ·ουσ·αιαπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·εςαπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπογινωσκουσαςαπογινωσκονταςαπο·γινωσκ·ουσ·αςαπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·ας
Datαπογινωσκουσαιςαπογινωσκουσι, απογινωσκουσιναπο·γινωσκ·ουσ·αιςαπο·γινωσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπογινωσκουσωναπογινωσκοντωναπο·γινωσκ·ουσ·ωναπο·γινωσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπογινωσκομενηαπογινωσκομενεαπο·γινωσκ·ομεν·ηαπο·γινωσκ·ομεν·ε
Nomαπογινωσκομενοςαπο·γινωσκ·ομεν·ος
Accαπογινωσκομενηναπογινωσκομενοναπο·γινωσκ·ομεν·ηναπο·γινωσκ·ομεν·ον
Datαπογινωσκομενῃαπογινωσκομενῳαπο·γινωσκ·ομεν·ῃαπο·γινωσκ·ομεν·ῳ
Genαπογινωσκομενηςαπογινωσκομενουαπο·γινωσκ·ομεν·ηςαπο·γινωσκ·ομεν·ου
PlVocαπογινωσκομεναιαπογινωσκομενοιαπογινωσκομενααπο·γινωσκ·ομεν·αιαπο·γινωσκ·ομεν·οιαπο·γινωσκ·ομεν·α
Nom
Accαπογινωσκομεναςαπογινωσκομενουςαπο·γινωσκ·ομεν·αςαπο·γινωσκ·ομεν·ους
Datαπογινωσκομεναιςαπογινωσκομενοιςαπο·γινωσκ·ομεν·αιςαπο·γινωσκ·ομεν·οις
Genαπογινωσκομενωναπογινωσκομενωναπο·γινωσκ·ομεν·ωναπο·γινωσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεγινωσκοναπο·ε·γινωσκ·οναπεγινωσκομηναπο·ε·γινωσκ·ομην
2ndαπεγινωσκεςαπο·ε·γινωσκ·εςαπεγινωσκουαπο·ε·γινωσκ·ου
3rdαπεγινωσκεν, απεγινωσκεαπο·ε·γινωσκ·ε(ν)απεγινωσκετοαπο·ε·γινωσκ·ετο
Pl1stαπεγινωσκομεναπο·ε·γινωσκ·ομεναπεγινωσκομεθααπο·ε·γινωσκ·ομεθα
2ndαπεγινωσκετεαπο·ε·γινωσκ·ετεαπεγινωσκεσθεαπο·ε·γινωσκ·εσθε
3rdαπεγινωσκον, απεγινωσκοσαναπο·ε·γινωσκ·ον, απο·ε·γινωσκ·οσαν altαπεγινωσκοντοαπο·ε·γινωσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεγνωναπο·ε·γν(ω)·^ν
2ndαπεγνως, απεγνωσθααπο·ε·γν(ω)·^ς, απο·ε·γν(ω)·^σθα classical
3rdαπεγνω[LXX]απο·ε·γν(ω)·^
Pl1stαπεγνωμεναπο·ε·γν(ω)·μεν
2ndαπεγνωτεαπο·ε·γν(ω)·τε
3rdαπεγνωσαναπο·ε·γν(ω)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπογνωαπο·γν(ω)·ω
2ndαπογνῳςαπο·γν(ω)·ῃς
3rdαπογνῳαπο·γν(ω)·ῃ
Pl1stαπογνωμεναπο·γν(ω)·ωμεν
2ndαπογνωτεαπο·γν(ω)·ητε
3rdαπογνωσιν, απογνωσιαπο·γν(ω)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπογνῳην, απογνοιηναπο·γν(ω)·ιην, απο·γν(ο)·ιην
2ndαπογνῳης, απογνοιηςαπο·γν(ω)·ιης, απο·γν(ο)·ιης
3rdαπογνῳη, απογνοιηαπο·γν(ω)·ιη, απο·γν(ο)·ιη
Pl1stαπογνῳημεν, απογνοιημεν, απογνῳμεν, απογνοιμεναπο·γν(ω)·ιημεν, απο·γν(ο)·ιημεν, απο·γν(ω)·ιμεν classical, απο·γν(ο)·ιμεν classical
2ndαπογνῳητε, απογνοιητε, απογνῳτε, απογνοιτεαπο·γν(ω)·ιητε, απο·γν(ο)·ιητε, απο·γν(ω)·ιτε classical, απο·γν(ο)·ιτε classical
3rdαπογνῳησαν, απογνοιησαν, απογνῳεν, απογνοιεναπο·γν(ω)·ιησαν, απο·γν(ο)·ιησαν, απο·γν(ω)·ιεν classical, απο·γν(ο)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπογνωθι, απογνωςαπο·γν(ω)·θι, απο·γν(ω)·ς
3rdαπογνωτωαπο·γν(ω)·τω
Pl1st
2ndαπογνωτεαπο·γν(ω)·τε
3rdαπογνωτωσαν, απογνοντωναπο·γν(ω)·τωσαν, απο·ν(ο)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απογνωναι​απο·γν(ω)·ναι, απο·γν(ω)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπογνουσααπογνουςαπογνοναπο·γν(ο)·εσ·ααπο·γν(ο)·[ντ]·ςαπο·γν(ο)·ν[τ]
Nom
Accαπογνουσαναπογνοντααπο·γν(ο)·εσ·αναπο·γν(ο)·ντ·α
Datαπογνουσῃαπογνοντιαπο·γν(ο)·εσ·ῃαπο·γν(ο)·ντ·ι
Genαπογνουσηςαπογνοντοςαπο·γν(ο)·εσ·ηςαπο·γν(ο)·ντ·ος
PlVocαπογνουσαιαπογνοντεςαπογνοντααπο·γν(ο)·εσ·αιαπο·γν(ο)·ντ·εςαπο·γν(ο)·ντ·α
Nom
Accαπογνουσαςαπογνονταςαπο·γν(ο)·εσ·αςαπο·γν(ο)·ντ·ας
Datαπογνουσαιςαπογνουσι, απογνουσιναπο·γν(ο)·εσ·αιςαπο·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > απογνουσι, απο·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > απογνουσιν
Genαπογνουσωναπογνοντωναπο·γν(ο)·εσ·ωναπο·γν(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεγνωσμαιαπο·εγνωσ·μαι
2ndαπεγνωσαιαπο·εγνωσ·[σ]αι
3rdαπεγνωσταιαπο·εγνωσ·ται
Pl1stαπεγνωσμεθααπο·εγνωσ·μεθα
2ndαπεγνωσθεαπο·εγνωσ·[σ]θε
3rdαπεγνωδαταιαπο·εγνωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεγνωσομαιαπο·εγνωσ·[σ]ομαι
2ndαπεγνωσῃ, απεγνωσειαπο·εγνωσ·[σ]ῃ, απο·εγνωσ·[σ]ει classical
3rdαπεγνωσεταιαπο·εγνωσ·[σ]εται
Pl1stαπεγνωσομεθααπο·εγνωσ·[σ]ομεθα
2ndαπεγνωσεσθεαπο·εγνωσ·[σ]εσθε
3rdαπεγνωσονταιαπο·εγνωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεγνωσοιμηναπο·εγνωσ·[σ]οιμην
2ndαπεγνωσοιοαπο·εγνωσ·[σ]οιο
3rdαπεγνωσοιτοαπο·εγνωσ·[σ]οιτο
Pl1stαπεγνωσοιμεθααπο·εγνωσ·[σ]οιμεθα
2ndαπεγνωσοισθεαπο·εγνωσ·[σ]οισθε
3rdαπεγνωσοιντοαπο·εγνωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεγνωσοαπο·εγνωσ·[σ]ο
3rdαπεγνωσθωαπο·εγνωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndαπεγνωσθεαπο·εγνωσ·[σ]θε
3rdαπεγνωσθωσαν, απεγνωσθωναπο·εγνωσ·[σ]θωσαν, απο·εγνωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεγνωσθαι​απο·εγνωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεγνωσεσθαι​απο·εγνωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεγνωσμενηαπεγνωσμενεαπο·εγνωσ·μεν·ηαπο·εγνωσ·μεν·ε
Nomαπεγνωσμενοςαπο·εγνωσ·μεν·ος
Accαπεγνωσμενηναπεγνωσμενοναπο·εγνωσ·μεν·ηναπο·εγνωσ·μεν·ον
Datαπεγνωσμενῃαπεγνωσμενῳαπο·εγνωσ·μεν·ῃαπο·εγνωσ·μεν·ῳ
Genαπεγνωσμενηςαπεγνωσμενουαπο·εγνωσ·μεν·ηςαπο·εγνωσ·μεν·ου
PlVocαπεγνωσμεναιαπεγνωσμενοιαπεγνωσμενααπο·εγνωσ·μεν·αιαπο·εγνωσ·μεν·οιαπο·εγνωσ·μεν·α
Nom
Accαπεγνωσμεναςαπεγνωσμενουςαπο·εγνωσ·μεν·αςαπο·εγνωσ·μεν·ους
Datαπεγνωσμεναιςαπεγνωσμενοιςαπο·εγνωσ·μεν·αιςαπο·εγνωσ·μεν·οις
Genαπεγνωσμενων[LXX]απεγνωσμενων[LXX]απο·εγνωσ·μεν·ωναπο·εγνωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεγνωσμηναπο·ε·εγνωσ·μην
2ndαπεγνωσοαπο·ε·εγνωσ·[σ]ο
3rdαπεγνωστοαπο·ε·εγνωσ·το
Pl1stαπεγνωσμεθααπο·ε·εγνωσ·μεθα
2ndαπεγνωσθεαπο·ε·εγνωσ·[σ]θε
3rdαπεγνωδατοαπο·ε·εγνωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 20:05:03 EST