απαταω • APATAW • apataō

Search: απατα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απατα; απατᾳ; απατᾳ; απατᾳ; απατᾳ; απατᾳἀπατάωαπατ(α)·ε; απατ(α)·ει; απατ(α)·ῃ; απατ(α)·ῃ; απατ(α)·ει; απατ(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απαταἀπατάωαπατ(α)·εpres act imp 2nd sg
απατᾳἀπατάωαπατ(α)·ειpres act ind 3rd sg
απατᾳἀπατάωαπατ(α)·ῃpres act sub 3rd sg
απατᾳἀπατάωαπατ(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
απατᾳἀπατάωαπατ(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
απατᾳἀπατάωαπατ(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατωαπατ(α)·ωαπατωμαιαπατ(α)·ομαι
2ndαπατᾳςαπατ(α)·ειςαπατᾳ[LXX], απατασαιαπατ(α)·ῃ, απατ(α)·ει classical, απατ(α)·εσαι alt
3rdαπατᾳ[LXX]απατ(α)·ειαπαταταιαπατ(α)·εται
Pl1stαπατωμεναπατ(α)·ομεναπατωμεθααπατ(α)·ομεθα
2ndαπατατεαπατ(α)·ετεαπατασθεαπατ(α)·εσθε
3rdαπατωσιν, απατωσιαπατ(α)·ουσι(ν)απατωνταιαπατ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατωαπατ(α)·ωαπατωμαιαπατ(α)·ωμαι
2ndαπατᾳςαπατ(α)·ῃςαπατᾳ[LXX]απατ(α)·ῃ
3rdαπατᾳ[LXX]απατ(α)·ῃαπαταταιαπατ(α)·ηται
Pl1stαπατωμεναπατ(α)·ωμεναπατωμεθααπατ(α)·ωμεθα
2ndαπατατεαπατ(α)·ητεαπατασθεαπατ(α)·ησθε
3rdαπατωσιν, απατωσιαπατ(α)·ωσι(ν)απατωνταιαπατ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατῳμιαπατ(α)·οιμιαπατῳμηναπατ(α)·οιμην
2ndαπατῳςαπατ(α)·οιςαπατῳοαπατ(α)·οιο
3rdαπατῳαπατ(α)·οιαπατῳτοαπατ(α)·οιτο
Pl1stαπατῳμεναπατ(α)·οιμεναπατῳμεθααπατ(α)·οιμεθα
2ndαπατῳτεαπατ(α)·οιτεαπατῳσθεαπατ(α)·οισθε
3rdαπατῳεν, απατῳσαναπατ(α)·οιεν, απατ(α)·οισαν altαπατῳντοαπατ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπατα[LXX]απατ(α)·εαπατωαπατ(α)·ου
3rdαπατατω[GNT][LXX]απατ(α)·ετωαπατασθωαπατ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαπατατεαπατ(α)·ετεαπατασθεαπατ(α)·εσθε
3rdαπατατωσαν, απατωντωναπατ(α)·ετωσαν, απατ(α)·οντων classicalαπατασθωσαν, απατασθωναπατ(α)·εσθωσαν, απατ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απατᾳν, απαταν​απατ(α)·ειν, απατ(α)·ειν > απαταν​απατασθαι​απατ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατωσααπατων[GNT][LXX]απατ(α)·ουσ·ααπατ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπατων[GNT][LXX]απατ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπατωσαναπατωντααπατ(α)·ουσ·αναπατ(α)·ο[υ]ντ·α
Datαπατωσῃαπατωντιαπατ(α)·ουσ·ῃαπατ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαπατωσηςαπατωντοςαπατ(α)·ουσ·ηςαπατ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπατωσαιαπατωντεςαπατωντααπατ(α)·ουσ·αιαπατ(α)·ο[υ]ντ·εςαπατ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπατωσαςαπατωνταςαπατ(α)·ουσ·αςαπατ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαπατωσαιςαπατωσι, απατωσιναπατ(α)·ουσ·αιςαπατ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπατωσωναπατωντωναπατ(α)·ουσ·ωναπατ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατωμενηαπατωμενεαπατ(α)·ομεν·ηαπατ(α)·ομεν·ε
Nomαπατωμενοςαπατ(α)·ομεν·ος
Accαπατωμενηναπατωμενοναπατ(α)·ομεν·ηναπατ(α)·ομεν·ον
Datαπατωμενῃαπατωμενῳαπατ(α)·ομεν·ῃαπατ(α)·ομεν·ῳ
Genαπατωμενηςαπατωμενουαπατ(α)·ομεν·ηςαπατ(α)·ομεν·ου
PlVocαπατωμεναιαπατωμενοιαπατωμενααπατ(α)·ομεν·αιαπατ(α)·ομεν·οιαπατ(α)·ομεν·α
Nom
Accαπατωμεναςαπατωμενουςαπατ(α)·ομεν·αςαπατ(α)·ομεν·ους
Datαπατωμεναιςαπατωμενοιςαπατ(α)·ομεν·αιςαπατ(α)·ομεν·οις
Genαπατωμενωναπατωμενωναπατ(α)·ομεν·ωναπατ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπατωνε·απατ(α)·ονηπατωμηνε·απατ(α)·ομην
2ndηπαταςε·απατ(α)·εςηπατωε·απατ(α)·ου
3rdηπατα[LXX]ε·απατ(α)·εηπατατοε·απατ(α)·ετο
Pl1stηπατωμενε·απατ(α)·ομενηπατωμεθαε·απατ(α)·ομεθα
2ndηπατατεε·απατ(α)·ετεηπατασθεε·απατ(α)·εσθε
3rdηπατων, ηπατωσανε·απατ(α)·ον, ε·απατ(α)·οσαν altηπατωντοε·απατ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησω[LXX]απατη·σωαπατησομαιαπατη·σομαι
2ndαπατησεις[LXX]απατη·σειςαπατησῃ[LXX], απατησει[LXX], απατησεσαιαπατη·σῃ, απατη·σει classical, απατη·σεσαι alt
3rdαπατησει[LXX]απατη·σειαπατησεταιαπατη·σεται
Pl1stαπατησομεναπατη·σομεναπατησομεθααπατη·σομεθα
2ndαπατησετεαπατη·σετεαπατησεσθεαπατη·σεσθε
3rdαπατησουσιν, απατησουσιαπατη·σουσι(ν)απατησονταιαπατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησοιμιαπατη·σοιμιαπατησοιμηναπατη·σοιμην
2ndαπατησοιςαπατη·σοιςαπατησοιοαπατη·σοιο
3rdαπατησοιαπατη·σοιαπατησοιτοαπατη·σοιτο
Pl1stαπατησοιμεναπατη·σοιμεναπατησοιμεθααπατη·σοιμεθα
2ndαπατησοιτεαπατη·σοιτεαπατησοισθεαπατη·σοισθε
3rdαπατησοιεναπατη·σοιεναπατησοιντοαπατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απατησειν​απατη·σειν​απατησεσθαι​απατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησουσααπατησον[LXX]απατη·σουσ·ααπατη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπατησωναπατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπατησουσαναπατησοντααπατη·σουσ·αναπατη·σο[υ]ντ·α
Datαπατησουσῃαπατησοντιαπατη·σουσ·ῃαπατη·σο[υ]ντ·ι
Genαπατησουσηςαπατησοντοςαπατη·σουσ·ηςαπατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπατησουσαιαπατησοντεςαπατησοντααπατη·σουσ·αιαπατη·σο[υ]ντ·εςαπατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπατησουσαςαπατησονταςαπατη·σουσ·αςαπατη·σο[υ]ντ·ας
Datαπατησουσαιςαπατησουσι, απατησουσιναπατη·σουσ·αιςαπατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπατησουσωναπατησοντωναπατη·σουσ·ωναπατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησομενηαπατησομενεαπατη·σομεν·ηαπατη·σομεν·ε
Nomαπατησομενοςαπατη·σομεν·ος
Accαπατησομενηναπατησομενοναπατη·σομεν·ηναπατη·σομεν·ον
Datαπατησομενῃαπατησομενῳαπατη·σομεν·ῃαπατη·σομεν·ῳ
Genαπατησομενηςαπατησομενουαπατη·σομεν·ηςαπατη·σομεν·ου
PlVocαπατησομεναιαπατησομενοιαπατησομενααπατη·σομεν·αιαπατη·σομεν·οιαπατη·σομεν·α
Nom
Accαπατησομεναςαπατησομενουςαπατη·σομεν·αςαπατη·σομεν·ους
Datαπατησομεναιςαπατησομενοιςαπατη·σομεν·αιςαπατη·σομεν·οις
Genαπατησομενωναπατησομενωναπατη·σομεν·ωναπατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπατησαε·απατη·σαηπατησαμηνε·απατη·σαμην
2ndηπατησας[LXX]ε·απατη·σαςηπατησωε·απατη·σω
3rdηπατησεν[LXX], ηπατησεε·απατη·σε(ν), ε·απατη·σε(ν)ηπατησατοε·απατη·σατο
Pl1stηπατησαμενε·απατη·σαμενηπατησαμεθαε·απατη·σαμεθα
2ndηπατησατεε·απατη·σατεηπατησασθεε·απατη·σασθε
3rdηπατησαν[LXX]ε·απατη·σανηπατησαντοε·απατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησω[LXX]απατη·σωαπατησωμαιαπατη·σωμαι
2ndαπατησῃςαπατη·σῃςαπατησῃ[LXX]απατη·σῃ
3rdαπατησῃ[LXX]απατη·σῃαπατησηταιαπατη·σηται
Pl1stαπατησωμεναπατη·σωμεναπατησωμεθααπατη·σωμεθα
2ndαπατησητεαπατη·σητεαπατησησθεαπατη·σησθε
3rdαπατησωσιν, απατησωσιαπατη·σωσι(ν)απατησωνταιαπατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησαιμιαπατη·σαιμιαπατησαιμηναπατη·σαιμην
2ndαπατησαις, απατησειαςαπατη·σαις, απατη·σειας classicalαπατησαιοαπατη·σαιο
3rdαπατησαι[LXX], απατησειεαπατη·σαι, απατη·σειε classicalαπατησαιτοαπατη·σαιτο
Pl1stαπατησαιμεναπατη·σαιμεναπατησαιμεθααπατη·σαιμεθα
2ndαπατησαιτεαπατη·σαιτεαπατησαισθεαπατη·σαισθε
3rdαπατησαιεν, απατησαισαν, απατησειαν, απατησειεναπατη·σαιεν, απατη·σαισαν alt, απατη·σειαν classical, απατη·σειεν classicalαπατησαιντοαπατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπατησον[LXX]απατη·σοναπατησαι[LXX]απατη·σαι
3rdαπατησατω[LXX]απατη·σατωαπατησασθωαπατη·σασθω
Pl1st
2ndαπατησατεαπατη·σατεαπατησασθεαπατη·σασθε
3rdαπατησατωσαν, απατησαντωναπατη·σατωσαν, απατη·σαντων classicalαπατησασθωσαν, απατησασθωναπατη·σασθωσαν, απατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απατησαι[LXX]​απατη·σαιαπατησασθαι​απατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησασααπατησαςαπατησαναπατη·σασ·ααπατη·σα[ντ]·ςαπατη·σαν[τ]
Nom
Accαπατησασαναπατησαντααπατη·σασ·αναπατη·σαντ·α
Datαπατησασῃαπατησαντιαπατη·σασ·ῃαπατη·σαντ·ι
Genαπατησασηςαπατησαντοςαπατη·σασ·ηςαπατη·σαντ·ος
PlVocαπατησασαιαπατησαντεςαπατησαντααπατη·σασ·αιαπατη·σαντ·εςαπατη·σαντ·α
Nom
Accαπατησασαςαπατησανταςαπατη·σασ·αςαπατη·σαντ·ας
Datαπατησασαιςαπατησασι, απατησασιναπατη·σασ·αιςαπατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπατησασωναπατησαντωναπατη·σασ·ωναπατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησαμενηαπατησαμενεαπατη·σαμεν·ηαπατη·σαμεν·ε
Nomαπατησαμενοςαπατη·σαμεν·ος
Accαπατησαμενηναπατησαμενοναπατη·σαμεν·ηναπατη·σαμεν·ον
Datαπατησαμενῃαπατησαμενῳαπατη·σαμεν·ῃαπατη·σαμεν·ῳ
Genαπατησαμενηςαπατησαμενουαπατη·σαμεν·ηςαπατη·σαμεν·ου
PlVocαπατησαμεναιαπατησαμενοιαπατησαμενααπατη·σαμεν·αιαπατη·σαμεν·οιαπατη·σαμεν·α
Nom
Accαπατησαμεναςαπατησαμενουςαπατη·σαμεν·αςαπατη·σαμεν·ους
Datαπατησαμεναιςαπατησαμενοιςαπατη·σαμεν·αιςαπατη·σαμεν·οις
Genαπατησαμενωναπατησαμενωναπατη·σαμεν·ωναπατη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηπατηθην[LXX]ε·απατη·θην
2ndηπατηθηςε·απατη·θης
3rdηπατηθη[GNT][LXX]ε·απατη·θη
Pl1stηπατηθημενε·απατη·θημεν
2ndηπατηθητεε·απατη·θητε
3rdηπατηθησανε·απατη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθησομαιαπατη·θησομαι
2ndαπατηθησῃ, απατηθησειαπατη·θησῃ, απατη·θησει classical
3rdαπατηθησεται[LXX]απατη·θησεται
Pl1stαπατηθησομεθααπατη·θησομεθα
2ndαπατηθησεσθεαπατη·θησεσθε
3rdαπατηθησονταιαπατη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθωαπατη·θω
2ndαπατηθῃς[LXX]απατη·θῃς
3rdαπατηθῃαπατη·θῃ
Pl1stαπατηθωμεναπατη·θωμεν
2ndαπατηθητεαπατη·θητε
3rdαπατηθωσιν, απατηθωσιαπατη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθειηναπατη·θειην
2ndαπατηθειηςαπατη·θειης
3rdαπατηθειηαπατη·θειη
Pl1stαπατηθειημεν, απατηθειμεναπατη·θειημεν, απατη·θειμεν classical
2ndαπατηθειητε, απατηθειτεαπατη·θειητε, απατη·θειτε classical
3rdαπατηθειησαν, απατηθειεναπατη·θειησαν, απατη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθησοιμηναπατη·θησοιμην
2ndαπατηθησοιοαπατη·θησοιο
3rdαπατηθησοιτοαπατη·θησοιτο
Pl1stαπατηθησοιμεθααπατη·θησοιμεθα
2ndαπατηθησοισθεαπατη·θησοισθε
3rdαπατηθησοιντοαπατη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπατηθητιαπατη·θητι
3rdαπατηθητωαπατη·θητω
Pl1st
2ndαπατηθητεαπατη·θητε
3rdαπατηθητωσαν, απατηθεντωναπατη·θητωσαν, απατη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απατηθηναι​απατη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απατηθησεσθαι​απατη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατηθεισα[GNT]απατηθειςαπατηθεναπατη·θεισ·ααπατη·θει[ντ]·ςαπατη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπατηθεισαν[LXX]απατηθεντααπατη·θεισ·αναπατη·θε[ι]ντ·α
Datαπατηθεισῃαπατηθεντιαπατη·θεισ·ῃαπατη·θε[ι]ντ·ι
Genαπατηθεισηςαπατηθεντοςαπατη·θεισ·ηςαπατη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπατηθεισαιαπατηθεντεςαπατηθεντααπατη·θεισ·αιαπατη·θε[ι]ντ·εςαπατη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπατηθεισαςαπατηθενταςαπατη·θεισ·αςαπατη·θε[ι]ντ·ας
Datαπατηθεισαιςαπατηθεισι, απατηθεισιναπατη·θεισ·αιςαπατη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπατηθεισωναπατηθεντωναπατη·θεισ·ωναπατη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατηθησομενηαπατηθησομενεαπατη·θησομεν·ηαπατη·θησομεν·ε
Nomαπατηθησομενοςαπατη·θησομεν·ος
Accαπατηθησομενηναπατηθησομενοναπατη·θησομεν·ηναπατη·θησομεν·ον
Datαπατηθησομενῃαπατηθησομενῳαπατη·θησομεν·ῃαπατη·θησομεν·ῳ
Genαπατηθησομενηςαπατηθησομενουαπατη·θησομεν·ηςαπατη·θησομεν·ου
PlVocαπατηθησομεναιαπατηθησομενοιαπατηθησομενααπατη·θησομεν·αιαπατη·θησομεν·οιαπατη·θησομεν·α
Nom
Accαπατηθησομεναςαπατηθησομενουςαπατη·θησομεν·αςαπατη·θησομεν·ους
Datαπατηθησομεναιςαπατηθησομενοιςαπατη·θησομεν·αιςαπατη·θησομεν·οις
Genαπατηθησομενωναπατηθησομενωναπατη·θησομεν·ωναπατη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:23:08 EST