αποχωρεω • APOCWREW APOXWREW • apochōreō

Search: αποχωρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποχωρει; αποχωρει; αποχωρειἀποχωρέωαπο·χωρ(ε)·ε; απο·χωρ(ε)·ει; απο·χωρ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποχωρειἀποχωρέωαπο·χωρ(ε)·εpres act imp 2nd sg
αποχωρειἀποχωρέωαπο·χωρ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
αποχωρειἀποχωρέωαπο·χωρ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἀπο·χωρέω (απο+χωρ(ε)-, -, απο+χωρη·σ-, απο+κεχωρη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποχωρωαπο·χωρ(ε)·ωαποχωρουμαιαπο·χωρ(ε)·ομαι
2ndαποχωρειςαπο·χωρ(ε)·ειςαποχωρῃ, αποχωρει[GNT], αποχωρεισαιαπο·χωρ(ε)·ῃ, απο·χωρ(ε)·ει classical, απο·χωρ(ε)·εσαι alt
3rdαποχωρει[GNT]απο·χωρ(ε)·ειαποχωρειταιαπο·χωρ(ε)·εται
Pl1stαποχωρουμεναπο·χωρ(ε)·ομεναποχωρουμεθααπο·χωρ(ε)·ομεθα
2ndαποχωρειτε[GNT]απο·χωρ(ε)·ετεαποχωρεισθεαπο·χωρ(ε)·εσθε
3rdαποχωρουσιν[LXX], αποχωρουσιαπο·χωρ(ε)·ουσι(ν), απο·χωρ(ε)·ουσι(ν)αποχωρουνταιαπο·χωρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποχωρωαπο·χωρ(ε)·ωαποχωρωμαιαπο·χωρ(ε)·ωμαι
2ndαποχωρῃςαπο·χωρ(ε)·ῃςαποχωρῃαπο·χωρ(ε)·ῃ
3rdαποχωρῃαπο·χωρ(ε)·ῃαποχωρηταιαπο·χωρ(ε)·ηται
Pl1stαποχωρωμεναπο·χωρ(ε)·ωμεναποχωρωμεθααπο·χωρ(ε)·ωμεθα
2ndαποχωρητεαπο·χωρ(ε)·ητεαποχωρησθεαπο·χωρ(ε)·ησθε
3rdαποχωρωσιν, αποχωρωσιαπο·χωρ(ε)·ωσι(ν)αποχωρωνταιαπο·χωρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποχωροιμιαπο·χωρ(ε)·οιμιαποχωροιμηναπο·χωρ(ε)·οιμην
2ndαποχωροιςαπο·χωρ(ε)·οιςαποχωροιοαπο·χωρ(ε)·οιο
3rdαποχωροιαπο·χωρ(ε)·οιαποχωροιτοαπο·χωρ(ε)·οιτο
Pl1stαποχωροιμεναπο·χωρ(ε)·οιμεναποχωροιμεθααπο·χωρ(ε)·οιμεθα
2ndαποχωροιτεαπο·χωρ(ε)·οιτεαποχωροισθεαπο·χωρ(ε)·οισθε
3rdαποχωροιεν, αποχωροισαναπο·χωρ(ε)·οιεν, απο·χωρ(ε)·οισαν altαποχωροιντοαπο·χωρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποχωρει[GNT]απο·χωρ(ε)·εαποχωρουαπο·χωρ(ε)·ου
3rdαποχωρειτωαπο·χωρ(ε)·ετωαποχωρεισθωαπο·χωρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαποχωρειτε[GNT]απο·χωρ(ε)·ετεαποχωρεισθεαπο·χωρ(ε)·εσθε
3rdαποχωρειτωσαν, αποχωρουντωναπο·χωρ(ε)·ετωσαν, απο·χωρ(ε)·οντων classicalαποχωρεισθωσαν, αποχωρεισθωναπο·χωρ(ε)·εσθωσαν, απο·χωρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποχωρειν​απο·χωρ(ε)·ειν​αποχωρεισθαι​απο·χωρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποχωρουσααποχωρουναπο·χωρ(ε)·ουσ·ααπο·χωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαποχωρωναπο·χωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποχωρουσαναποχωρουντααπο·χωρ(ε)·ουσ·αναπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαποχωρουσῃαποχωρουντιαπο·χωρ(ε)·ουσ·ῃαπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαποχωρουσηςαποχωρουντοςαπο·χωρ(ε)·ουσ·ηςαπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποχωρουσαιαποχωρουντεςαποχωρουντααπο·χωρ(ε)·ουσ·αιαπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποχωρουσαςαποχωρουντας[LXX]απο·χωρ(ε)·ουσ·αςαπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαποχωρουσαιςαποχωρουσι, αποχωρουσιν[LXX]απο·χωρ(ε)·ουσ·αιςαπο·χωρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), απο·χωρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποχωρουσωναποχωρουντωναπο·χωρ(ε)·ουσ·ωναπο·χωρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποχωρουμενηαποχωρουμενεαπο·χωρ(ε)·ομεν·ηαπο·χωρ(ε)·ομεν·ε
Nomαποχωρουμενοςαπο·χωρ(ε)·ομεν·ος
Accαποχωρουμενηναποχωρουμενοναπο·χωρ(ε)·ομεν·ηναπο·χωρ(ε)·ομεν·ον
Datαποχωρουμενῃαποχωρουμενῳαπο·χωρ(ε)·ομεν·ῃαπο·χωρ(ε)·ομεν·ῳ
Genαποχωρουμενηςαποχωρουμενουαπο·χωρ(ε)·ομεν·ηςαπο·χωρ(ε)·ομεν·ου
PlVocαποχωρουμεναιαποχωρουμενοιαποχωρουμενααπο·χωρ(ε)·ομεν·αιαπο·χωρ(ε)·ομεν·οιαπο·χωρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαποχωρουμεναςαποχωρουμενουςαπο·χωρ(ε)·ομεν·αςαπο·χωρ(ε)·ομεν·ους
Datαποχωρουμεναιςαποχωρουμενοιςαπο·χωρ(ε)·ομεν·αιςαπο·χωρ(ε)·ομεν·οις
Genαποχωρουμενωναποχωρουμενωναπο·χωρ(ε)·ομεν·ωναπο·χωρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεχωρουναπο·ε·χωρ(ε)·οναπεχωρουμηναπο·ε·χωρ(ε)·ομην
2ndαπεχωρειςαπο·ε·χωρ(ε)·εςαπεχωρουαπο·ε·χωρ(ε)·ου
3rdαπεχωρειαπο·ε·χωρ(ε)·εαπεχωρειτοαπο·ε·χωρ(ε)·ετο
Pl1stαπεχωρουμεναπο·ε·χωρ(ε)·ομεναπεχωρουμεθααπο·ε·χωρ(ε)·ομεθα
2ndαπεχωρειτεαπο·ε·χωρ(ε)·ετεαπεχωρεισθεαπο·ε·χωρ(ε)·εσθε
3rdαπεχωρουν, απεχωρουσαναπο·ε·χωρ(ε)·ον, απο·ε·χωρ(ε)·οσαν altαπεχωρουντοαπο·ε·χωρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεχωρησααπο·ε·χωρη·σααπεχωρησαμηναπο·ε·χωρη·σαμην
2ndαπεχωρησαςαπο·ε·χωρη·σαςαπεχωρησωαπο·ε·χωρη·σω
3rdαπεχωρησεν, απεχωρησεαπο·ε·χωρη·σε(ν)απεχωρησατοαπο·ε·χωρη·σατο
Pl1stαπεχωρησαμεναπο·ε·χωρη·σαμεναπεχωρησαμεθααπο·ε·χωρη·σαμεθα
2ndαπεχωρησατεαπο·ε·χωρη·σατεαπεχωρησασθεαπο·ε·χωρη·σασθε
3rdαπεχωρησαναπο·ε·χωρη·σαναπεχωρησαντοαπο·ε·χωρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποχωρησωαπο·χωρη·σωαποχωρησωμαιαπο·χωρη·σωμαι
2ndαποχωρησῃςαπο·χωρη·σῃςαποχωρησῃαπο·χωρη·σῃ
3rdαποχωρησῃαπο·χωρη·σῃαποχωρησηταιαπο·χωρη·σηται
Pl1stαποχωρησωμεναπο·χωρη·σωμεναποχωρησωμεθααπο·χωρη·σωμεθα
2ndαποχωρησητεαπο·χωρη·σητεαποχωρησησθεαπο·χωρη·σησθε
3rdαποχωρησωσιν, αποχωρησωσιαπο·χωρη·σωσι(ν)αποχωρησωνταιαπο·χωρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποχωρησαιμιαπο·χωρη·σαιμιαποχωρησαιμηναπο·χωρη·σαιμην
2ndαποχωρησαις, αποχωρησειαςαπο·χωρη·σαις, απο·χωρη·σειας classicalαποχωρησαιοαπο·χωρη·σαιο
3rdαποχωρησαι, αποχωρησειεαπο·χωρη·σαι, απο·χωρη·σειε classicalαποχωρησαιτοαπο·χωρη·σαιτο
Pl1stαποχωρησαιμεναπο·χωρη·σαιμεναποχωρησαιμεθααπο·χωρη·σαιμεθα
2ndαποχωρησαιτεαπο·χωρη·σαιτεαποχωρησαισθεαπο·χωρη·σαισθε
3rdαποχωρησαιεν, αποχωρησαισαν, αποχωρησειαν, αποχωρησειεναπο·χωρη·σαιεν, απο·χωρη·σαισαν alt, απο·χωρη·σειαν classical, απο·χωρη·σειεν classicalαποχωρησαιντοαπο·χωρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποχωρησοναπο·χωρη·σοναποχωρησαιαπο·χωρη·σαι
3rdαποχωρησατωαπο·χωρη·σατωαποχωρησασθωαπο·χωρη·σασθω
Pl1st
2ndαποχωρησατεαπο·χωρη·σατεαποχωρησασθεαπο·χωρη·σασθε
3rdαποχωρησατωσαν, αποχωρησαντωναπο·χωρη·σατωσαν, απο·χωρη·σαντων classicalαποχωρησασθωσαν, αποχωρησασθωναπο·χωρη·σασθωσαν, απο·χωρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποχωρησαι​απο·χωρη·σαι​αποχωρησασθαι​απο·χωρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποχωρησασααποχωρησας[GNT]αποχωρησαναπο·χωρη·σασ·ααπο·χωρη·σα[ντ]·ςαπο·χωρη·σαν[τ]
Nom
Accαποχωρησασαναποχωρησαντααπο·χωρη·σασ·αναπο·χωρη·σαντ·α
Datαποχωρησασῃαποχωρησαντιαπο·χωρη·σασ·ῃαπο·χωρη·σαντ·ι
Genαποχωρησασηςαποχωρησαντοςαπο·χωρη·σασ·ηςαπο·χωρη·σαντ·ος
PlVocαποχωρησασαιαποχωρησαντεςαποχωρησαντααπο·χωρη·σασ·αιαπο·χωρη·σαντ·εςαπο·χωρη·σαντ·α
Nom
Accαποχωρησασαςαποχωρησανταςαπο·χωρη·σασ·αςαπο·χωρη·σαντ·ας
Datαποχωρησασαιςαποχωρησασι, αποχωρησασιναπο·χωρη·σασ·αιςαπο·χωρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποχωρησασωναποχωρησαντωναπο·χωρη·σασ·ωναπο·χωρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποχωρησαμενηαποχωρησαμενεαπο·χωρη·σαμεν·ηαπο·χωρη·σαμεν·ε
Nomαποχωρησαμενοςαπο·χωρη·σαμεν·ος
Accαποχωρησαμενηναποχωρησαμενοναπο·χωρη·σαμεν·ηναπο·χωρη·σαμεν·ον
Datαποχωρησαμενῃαποχωρησαμενῳαπο·χωρη·σαμεν·ῃαπο·χωρη·σαμεν·ῳ
Genαποχωρησαμενηςαποχωρησαμενουαπο·χωρη·σαμεν·ηςαπο·χωρη·σαμεν·ου
PlVocαποχωρησαμεναιαποχωρησαμενοιαποχωρησαμενααπο·χωρη·σαμεν·αιαπο·χωρη·σαμεν·οιαπο·χωρη·σαμεν·α
Nom
Accαποχωρησαμεναςαποχωρησαμενουςαπο·χωρη·σαμεν·αςαπο·χωρη·σαμεν·ους
Datαποχωρησαμεναιςαποχωρησαμενοιςαπο·χωρη·σαμεν·αιςαπο·χωρη·σαμεν·οις
Genαποχωρησαμενωναποχωρησαμενωναπο·χωρη·σαμεν·ωναπο·χωρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεχωρηκααπο·κεχωρη·κα
2ndαποκεχωρηκας, αποκεχωρηκεςαπο·κεχωρη·κας, απο·κεχωρη·κες alt
3rdαποκεχωρηκεν, αποκεχωρηκεαπο·κεχωρη·κε(ν)
Pl1stαποκεχωρηκαμεναπο·κεχωρη·καμεν
2ndαποκεχωρηκατεαπο·κεχωρη·κατε
3rdαποκεχωρηκασιν, αποκεχωρηκασι, αποκεχωρηκαναπο·κεχωρη·κασι(ν), απο·κεχωρη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεχωρηκωαπο·κεχωρη·κω
2ndαποκεχωρηκῃςαπο·κεχωρη·κῃς
3rdαποκεχωρηκῃαπο·κεχωρη·κῃ
Pl1stαποκεχωρηκωμεναπο·κεχωρη·κωμεν
2ndαποκεχωρηκητεαπο·κεχωρη·κητε
3rdαποκεχωρηκωσιν, αποκεχωρηκωσιαπο·κεχωρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεχωρηκοιμι, αποκεχωρηκοιηναπο·κεχωρη·κοιμι, απο·κεχωρη·κοιην classical
2ndαποκεχωρηκοις, αποκεχωρηκοιηςαπο·κεχωρη·κοις, απο·κεχωρη·κοιης classical
3rdαποκεχωρηκοι, αποκεχωρηκοιηαπο·κεχωρη·κοι, απο·κεχωρη·κοιη classical
Pl1stαποκεχωρηκοιμεναπο·κεχωρη·κοιμεν
2ndαποκεχωρηκοιτεαπο·κεχωρη·κοιτε
3rdαποκεχωρηκοιεναπο·κεχωρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκεχωρηκεαπο·κεχωρη·κε
3rdαποκεχωρηκετωαπο·κεχωρη·κετω
Pl1st
2ndαποκεχωρηκετεαπο·κεχωρη·κετε
3rdαποκεχωρηκετωσαναπο·κεχωρη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεχωρηκεναι​απο·κεχωρη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκεχωρηκυιααποκεχωρηκοςαπο·κεχωρη·κυι·ααπο·κεχωρη·κο[τ]·ς
Nomαποκεχωρηκως[LXX]απο·κεχωρη·κο[τ]·^ς
Accαποκεχωρηκυιαναποκεχωρηκοτααπο·κεχωρη·κυι·αναπο·κεχωρη·κοτ·α
Datαποκεχωρηκυιᾳαποκεχωρηκοτιαπο·κεχωρη·κυι·ᾳαπο·κεχωρη·κοτ·ι
Genαποκεχωρηκυιαςαποκεχωρηκοτοςαπο·κεχωρη·κυι·αςαπο·κεχωρη·κοτ·ος
PlVocαποκεχωρηκυιαιαποκεχωρηκοτεςαποκεχωρηκοτααπο·κεχωρη·κυι·αιαπο·κεχωρη·κοτ·εςαπο·κεχωρη·κοτ·α
Nom
Accαποκεχωρηκυιαςαποκεχωρηκοταςαπο·κεχωρη·κυι·αςαπο·κεχωρη·κοτ·ας
Datαποκεχωρηκυιαιςαποκεχωρηκοσι, αποκεχωρηκοσιναπο·κεχωρη·κυι·αιςαπο·κεχωρη·κο[τ]·σι(ν)
Genαποκεχωρηκυιωναποκεχωρηκοτωναπο·κεχωρη·κυι·ωναπο·κεχωρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκεχωρηκειν, απεκεχωρηκηαπο·ε·κεχωρη·κειν, απο·ε·κεχωρη·κη classical
2ndαπεκεχωρηκεις, απεκεχωρηκηςαπο·ε·κεχωρη·κεις, απο·ε·κεχωρη·κης classical
3rdαπεκεχωρηκειαπο·ε·κεχωρη·κει
Pl1stαπεκεχωρηκειμεν, απεκεχωρηκεμεναπο·ε·κεχωρη·κειμεν, απο·ε·κεχωρη·κεμεν classical
2ndαπεκεχωρηκειτε, απεκεχωρηκετεαπο·ε·κεχωρη·κειτε, απο·ε·κεχωρη·κετε classical
3rdαπεκεχωρηκεισαν, απεκεχωρηκεσαναπο·ε·κεχωρη·κεισαν, απο·ε·κεχωρη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεχωρηκειν, αποκεχωρηκηαπο·[ε]·κεχωρη·κειν, απο·[ε]·κεχωρη·κη classical
2ndαποκεχωρηκεις, αποκεχωρηκηςαπο·[ε]·κεχωρη·κεις, απο·[ε]·κεχωρη·κης classical
3rdαποκεχωρηκειαπο·[ε]·κεχωρη·κει
Pl1stαποκεχωρηκειμεν, αποκεχωρηκεμεναπο·[ε]·κεχωρη·κειμεν, απο·[ε]·κεχωρη·κεμεν classical
2ndαποκεχωρηκειτε, αποκεχωρηκετεαπο·[ε]·κεχωρη·κειτε, απο·[ε]·κεχωρη·κετε classical
3rdαποκεχωρηκεισαν, αποκεχωρηκεσαναπο·[ε]·κεχωρη·κεισαν, απο·[ε]·κεχωρη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 00:01:59 EST