αποτινω • APOTINW • apotinō

Search: αποτεισει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποτεισει; αποτεισειἀποτίνωαπο·τει·σει; απο·τει·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποτεισειἀποτίνωαπο·τει·σειfut act ind 3rd sg
αποτεισειἀποτίνωαπο·τει·σειfut mp ind 2nd sg classical

ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτισω[GNT], αποτεισω[LXX]απο·τι·σω, απο·τει·σωαποτισομαι, αποτεισομαιαπο·τι·σομαι, απο·τει·σομαι
2ndαποτισεις, αποτεισεις[LXX]απο·τι·σεις, απο·τει·σειςαποτισῃ, αποτισει, αποτισεσαι, αποτεισῃ[LXX], αποτεισει[LXX], αποτεισεσαιαπο·τι·σῃ, απο·τι·σει classical, απο·τι·σεσαι alt, απο·τει·σῃ, απο·τει·σει classical, απο·τει·σεσαι alt
3rdαποτισει, αποτεισει[LXX]απο·τι·σει, απο·τει·σειαποτισεται, αποτεισεταιαπο·τι·σεται, απο·τει·σεται
Pl1stαποτισομεν, αποτεισομεναπο·τι·σομεν, απο·τει·σομεναποτισομεθα, αποτεισομεθααπο·τι·σομεθα, απο·τει·σομεθα
2ndαποτισετε, αποτεισετεαπο·τι·σετε, απο·τει·σετεαποτισεσθε, αποτεισεσθεαπο·τι·σεσθε, απο·τει·σεσθε
3rdαποτισουσιν, αποτισουσι, αποτεισουσιν[LXX], αποτεισουσιαπο·τι·σουσι(ν), απο·τει·σουσι(ν), απο·τει·σουσι(ν)αποτισονται, αποτεισονταιαπο·τι·σονται, απο·τει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτισοιμι, αποτεισοιμιαπο·τι·σοιμι, απο·τει·σοιμιαποτισοιμην, αποτεισοιμηναπο·τι·σοιμην, απο·τει·σοιμην
2ndαποτισοις, αποτεισοιςαπο·τι·σοις, απο·τει·σοιςαποτισοιο, αποτεισοιοαπο·τι·σοιο, απο·τει·σοιο
3rdαποτισοι, αποτεισοιαπο·τι·σοι, απο·τει·σοιαποτισοιτο, αποτεισοιτοαπο·τι·σοιτο, απο·τει·σοιτο
Pl1stαποτισοιμεν, αποτεισοιμεναπο·τι·σοιμεν, απο·τει·σοιμεναποτισοιμεθα, αποτεισοιμεθααπο·τι·σοιμεθα, απο·τει·σοιμεθα
2ndαποτισοιτε, αποτεισοιτεαπο·τι·σοιτε, απο·τει·σοιτεαποτισοισθε, αποτεισοισθεαπο·τι·σοισθε, απο·τει·σοισθε
3rdαποτισοιεν, αποτεισοιεναπο·τι·σοιεν, απο·τει·σοιεναποτισοιντο, αποτεισοιντοαπο·τι·σοιντο, απο·τει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτισειν, αποτεισειν​απο·τι·σειν, απο·τει·σειν​αποτισεσθαι, αποτεισεσθαι​απο·τι·σεσθαι, απο·τει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτισουσα, αποτεισουσααποτισον, αποτεισοναπο·τι·σουσ·α, απο·τει·σουσ·ααπο·τι·σο[υ]ν[τ], απο·τει·σο[υ]ν[τ]
Nomαποτισων, αποτεισων[LXX]απο·τι·σο[υ]ν[τ]·^, απο·τει·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποτισουσαν, αποτεισουσαναποτισοντα, αποτεισοντααπο·τι·σουσ·αν, απο·τει·σουσ·αναπο·τι·σο[υ]ντ·α, απο·τει·σο[υ]ντ·α
Datαποτισουσῃ, αποτεισουσῃαποτισοντι, αποτεισοντιαπο·τι·σουσ·ῃ, απο·τει·σουσ·ῃαπο·τι·σο[υ]ντ·ι, απο·τει·σο[υ]ντ·ι
Genαποτισουσης, αποτεισουσηςαποτισοντος, αποτεισοντοςαπο·τι·σουσ·ης, απο·τει·σουσ·ηςαπο·τι·σο[υ]ντ·ος, απο·τει·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποτισουσαι, αποτεισουσαιαποτισοντες, αποτεισοντεςαποτισοντα, αποτεισοντααπο·τι·σουσ·αι, απο·τει·σουσ·αιαπο·τι·σο[υ]ντ·ες, απο·τει·σο[υ]ντ·εςαπο·τι·σο[υ]ντ·α, απο·τει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποτισουσας, αποτεισουσαςαποτισοντας, αποτεισονταςαπο·τι·σουσ·ας, απο·τει·σουσ·αςαπο·τι·σο[υ]ντ·ας, απο·τει·σο[υ]ντ·ας
Datαποτισουσαις, αποτεισουσαιςαποτισουσι, αποτισουσιν, αποτεισουσι, αποτεισουσιν[LXX]απο·τι·σουσ·αις, απο·τει·σουσ·αιςαπο·τι·σου[ντ]·σι(ν), απο·τει·σου[ντ]·σι(ν), απο·τει·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποτισουσων, αποτεισουσωναποτισοντων, αποτεισοντωναπο·τι·σουσ·ων, απο·τει·σουσ·ωναπο·τι·σο[υ]ντ·ων, απο·τει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτισομενη, αποτεισομενηαποτισομενε, αποτεισομενεαπο·τι·σομεν·η, απο·τει·σομεν·ηαπο·τι·σομεν·ε, απο·τει·σομεν·ε
Nomαποτισομενος, αποτεισομενοςαπο·τι·σομεν·ος, απο·τει·σομεν·ος
Accαποτισομενην, αποτεισομενηναποτισομενον, αποτεισομενοναπο·τι·σομεν·ην, απο·τει·σομεν·ηναπο·τι·σομεν·ον, απο·τει·σομεν·ον
Datαποτισομενῃ, αποτεισομενῃαποτισομενῳ, αποτεισομενῳαπο·τι·σομεν·ῃ, απο·τει·σομεν·ῃαπο·τι·σομεν·ῳ, απο·τει·σομεν·ῳ
Genαποτισομενης, αποτεισομενηςαποτισομενου, αποτεισομενουαπο·τι·σομεν·ης, απο·τει·σομεν·ηςαπο·τι·σομεν·ου, απο·τει·σομεν·ου
PlVocαποτισομεναι, αποτεισομεναιαποτισομενοι, αποτεισομενοιαποτισομενα, αποτεισομενααπο·τι·σομεν·αι, απο·τει·σομεν·αιαπο·τι·σομεν·οι, απο·τει·σομεν·οιαπο·τι·σομεν·α, απο·τει·σομεν·α
Nom
Accαποτισομενας, αποτεισομεναςαποτισομενους, αποτεισομενουςαπο·τι·σομεν·ας, απο·τει·σομεν·αςαπο·τι·σομεν·ους, απο·τει·σομεν·ους
Datαποτισομεναις, αποτεισομεναιςαποτισομενοις, αποτεισομενοιςαπο·τι·σομεν·αις, απο·τει·σομεν·αιςαπο·τι·σομεν·οις, απο·τει·σομεν·οις
Genαποτισομενων, αποτεισομενωναποτισομενων, αποτεισομενωναπο·τι·σομεν·ων, απο·τει·σομεν·ωναπο·τι·σομεν·ων, απο·τει·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπετεισααπο·ε·τει·σααπετεισαμηναπο·ε·τει·σαμην
2ndαπετεισαςαπο·ε·τει·σαςαπετεισωαπο·ε·τει·σω
3rdαπετεισεν, απετεισεαπο·ε·τει·σε(ν)απετεισατοαπο·ε·τει·σατο
Pl1stαπετεισαμεναπο·ε·τει·σαμεναπετεισαμεθααπο·ε·τει·σαμεθα
2ndαπετεισατεαπο·ε·τει·σατεαπετεισασθεαπο·ε·τει·σασθε
3rdαπετεισαναπο·ε·τει·σαναπετεισαντοαπο·ε·τει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτεισω[LXX]απο·τει·σωαποτεισωμαιαπο·τει·σωμαι
2ndαποτεισῃς[LXX]απο·τει·σῃςαποτεισῃ[LXX]απο·τει·σῃ
3rdαποτεισῃ[LXX]απο·τει·σῃαποτεισηταιαπο·τει·σηται
Pl1stαποτεισωμεναπο·τει·σωμεναποτεισωμεθααπο·τει·σωμεθα
2ndαποτεισητεαπο·τει·σητεαποτεισησθεαπο·τει·σησθε
3rdαποτεισωσιν, αποτεισωσιαπο·τει·σωσι(ν)αποτεισωνταιαπο·τει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτεισαιμιαπο·τει·σαιμιαποτεισαιμηναπο·τει·σαιμην
2ndαποτεισαις, αποτεισειαςαπο·τει·σαις, απο·τει·σειας classicalαποτεισαιοαπο·τει·σαιο
3rdαποτεισαι[LXX], αποτεισειεαπο·τει·σαι, απο·τει·σειε classicalαποτεισαιτοαπο·τει·σαιτο
Pl1stαποτεισαιμεναπο·τει·σαιμεναποτεισαιμεθααπο·τει·σαιμεθα
2ndαποτεισαιτεαπο·τει·σαιτεαποτεισαισθεαπο·τει·σαισθε
3rdαποτεισαιεν, αποτεισαισαν, αποτεισειαν, αποτεισειεναπο·τει·σαιεν, απο·τει·σαισαν alt, απο·τει·σειαν classical, απο·τει·σειεν classicalαποτεισαιντοαπο·τει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποτεισοναπο·τει·σοναποτεισαι[LXX]απο·τει·σαι
3rdαποτεισατω[LXX]απο·τει·σατωαποτεισασθωαπο·τει·σασθω
Pl1st
2ndαποτεισατεαπο·τει·σατεαποτεισασθεαπο·τει·σασθε
3rdαποτεισατωσαν, αποτεισαντωναπο·τει·σατωσαν, απο·τει·σαντων classicalαποτεισασθωσαν, αποτεισασθωναπο·τει·σασθωσαν, απο·τει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτεισαι[LXX]​απο·τει·σαιαποτεισασθαι​απο·τει·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτεισασααποτεισαςαποτεισαναπο·τει·σασ·ααπο·τει·σα[ντ]·ςαπο·τει·σαν[τ]
Nom
Accαποτεισασαναποτεισαντααπο·τει·σασ·αναπο·τει·σαντ·α
Datαποτεισασῃαποτεισαντιαπο·τει·σασ·ῃαπο·τει·σαντ·ι
Genαποτεισασηςαποτεισαντοςαπο·τει·σασ·ηςαπο·τει·σαντ·ος
PlVocαποτεισασαιαποτεισαντεςαποτεισαντααπο·τει·σασ·αιαπο·τει·σαντ·εςαπο·τει·σαντ·α
Nom
Accαποτεισασαςαποτεισανταςαπο·τει·σασ·αςαπο·τει·σαντ·ας
Datαποτεισασαιςαποτεισασι, αποτεισασιναπο·τει·σασ·αιςαπο·τει·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποτεισασωναποτεισαντωναπο·τει·σασ·ωναπο·τει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτεισαμενηαποτεισαμενεαπο·τει·σαμεν·ηαπο·τει·σαμεν·ε
Nomαποτεισαμενοςαπο·τει·σαμεν·ος
Accαποτεισαμενηναποτεισαμενοναπο·τει·σαμεν·ηναπο·τει·σαμεν·ον
Datαποτεισαμενῃαποτεισαμενῳαπο·τει·σαμεν·ῃαπο·τει·σαμεν·ῳ
Genαποτεισαμενηςαποτεισαμενουαπο·τει·σαμεν·ηςαπο·τει·σαμεν·ου
PlVocαποτεισαμεναιαποτεισαμενοιαποτεισαμενααπο·τει·σαμεν·αιαπο·τει·σαμεν·οιαπο·τει·σαμεν·α
Nom
Accαποτεισαμεναςαποτεισαμενουςαπο·τει·σαμεν·αςαπο·τει·σαμεν·ους
Datαποτεισαμεναιςαποτεισαμενοιςαπο·τει·σαμεν·αιςαπο·τει·σαμεν·οις
Genαποτεισαμενωναποτεισαμενωναπο·τει·σαμεν·ωναπο·τει·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Apr-2020 16:42:46 EDT