αποστρεφω • APOSTREFW • apostrephō

Search: αποστρεψω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστρεψω; αποστρεψωἀποστρέφωαπο·στρεφ·σω; απο·στρεφ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg

ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεφωαπο·στρεφ·ωαποστρεφομαιαπο·στρεφ·ομαι
2ndαποστρεφεις[LXX]απο·στρεφ·ειςαποστρεφῃ, αποστρεφει[LXX], αποστρεφεσαιαπο·στρεφ·ῃ, απο·στρεφ·ει classical, απο·στρεφ·εσαι alt
3rdαποστρεφει[LXX]απο·στρεφ·ειαποστρεφεται[LXX]απο·στρεφ·εται
Pl1stαποστρεφομεναπο·στρεφ·ομεναποστρεφομεθα[LXX]απο·στρεφ·ομεθα
2ndαποστρεφετε[LXX]απο·στρεφ·ετεαποστρεφεσθεαπο·στρεφ·εσθε
3rdαποστρεφουσιν[LXX], αποστρεφουσιαπο·στρεφ·ουσι(ν), απο·στρεφ·ουσι(ν)αποστρεφονταιαπο·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεφωαπο·στρεφ·ωαποστρεφωμαιαπο·στρεφ·ωμαι
2ndαποστρεφῃςαπο·στρεφ·ῃςαποστρεφῃαπο·στρεφ·ῃ
3rdαποστρεφῃαπο·στρεφ·ῃαποστρεφηταιαπο·στρεφ·ηται
Pl1stαποστρεφωμεναπο·στρεφ·ωμεναποστρεφωμεθααπο·στρεφ·ωμεθα
2ndαποστρεφητεαπο·στρεφ·ητεαποστρεφησθεαπο·στρεφ·ησθε
3rdαποστρεφωσιν, αποστρεφωσιαπο·στρεφ·ωσι(ν)αποστρεφωνται[LXX]απο·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεφοιμιαπο·στρεφ·οιμιαποστρεφοιμηναπο·στρεφ·οιμην
2ndαποστρεφοιςαπο·στρεφ·οιςαποστρεφοιοαπο·στρεφ·οιο
3rdαποστρεφοιαπο·στρεφ·οιαποστρεφοιτοαπο·στρεφ·οιτο
Pl1stαποστρεφοιμεναπο·στρεφ·οιμεναποστρεφοιμεθααπο·στρεφ·οιμεθα
2ndαποστρεφοιτεαπο·στρεφ·οιτεαποστρεφοισθεαπο·στρεφ·οισθε
3rdαποστρεφοιεν, αποστρεφοισαναπο·στρεφ·οιεν, απο·στρεφ·οισαν altαποστρεφοιντοαπο·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστρεφε[LXX]απο·στρεφ·εαποστρεφου[LXX]απο·στρεφ·ου
3rdαποστρεφετωαπο·στρεφ·ετωαποστρεφεσθωαπο·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndαποστρεφετε[LXX]απο·στρεφ·ετεαποστρεφεσθεαπο·στρεφ·εσθε
3rdαποστρεφετωσαν[LXX], αποστρεφοντωναπο·στρεφ·ετωσαν, απο·στρεφ·οντων classicalαποστρεφεσθωσαν, αποστρεφεσθωναπο·στρεφ·εσθωσαν, απο·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστρεφειν[GNT][LXX]​απο·στρεφ·ειναποστρεφεσθαι[LXX]​απο·στρεφ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστρεφουσααποστρεφοναπο·στρεφ·ουσ·ααπο·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποστρεφων[LXX]απο·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποστρεφουσαναποστρεφοντα[GNT][LXX]απο·στρεφ·ουσ·αναπο·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datαποστρεφουσῃαποστρεφοντιαπο·στρεφ·ουσ·ῃαπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genαποστρεφουσηςαποστρεφοντος[LXX]απο·στρεφ·ουσ·ηςαπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποστρεφουσαιαποστρεφοντεςαποστρεφοντα[GNT][LXX]απο·στρεφ·ουσ·αιαπο·στρεφ·ο[υ]ντ·εςαπο·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστρεφουσαςαποστρεφονταςαπο·στρεφ·ουσ·αςαπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datαποστρεφουσαιςαποστρεφουσι, αποστρεφουσιν[LXX]απο·στρεφ·ουσ·αιςαπο·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν), απο·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποστρεφουσωναποστρεφοντωναπο·στρεφ·ουσ·ωναπο·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστρεφομενηαποστρεφομενεαπο·στρεφ·ομεν·ηαπο·στρεφ·ομεν·ε
Nomαποστρεφομενοςαπο·στρεφ·ομεν·ος
Accαποστρεφομενηναποστρεφομενοναπο·στρεφ·ομεν·ηναπο·στρεφ·ομεν·ον
Datαποστρεφομενῃαποστρεφομενῳαπο·στρεφ·ομεν·ῃαπο·στρεφ·ομεν·ῳ
Genαποστρεφομενηςαποστρεφομενουαπο·στρεφ·ομεν·ηςαπο·στρεφ·ομεν·ου
PlVocαποστρεφομεναιαποστρεφομενοι[GNT]αποστρεφομενααπο·στρεφ·ομεν·αιαπο·στρεφ·ομεν·οιαπο·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accαποστρεφομεναςαποστρεφομενουςαπο·στρεφ·ομεν·αςαπο·στρεφ·ομεν·ους
Datαποστρεφομεναιςαποστρεφομενοιςαπο·στρεφ·ομεν·αιςαπο·στρεφ·ομεν·οις
Genαποστρεφομενων[GNT]αποστρεφομενων[GNT]απο·στρεφ·ομεν·ωναπο·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστρεφον[LXX]απο·ε·στρεφ·οναπεστρεφομηναπο·ε·στρεφ·ομην
2ndαπεστρεφεςαπο·ε·στρεφ·εςαπεστρεφουαπο·ε·στρεφ·ου
3rdαπεστρεφεν, απεστρεφεαπο·ε·στρεφ·ε(ν)απεστρεφετοαπο·ε·στρεφ·ετο
Pl1stαπεστρεφομεναπο·ε·στρεφ·ομεναπεστρεφομεθααπο·ε·στρεφ·ομεθα
2ndαπεστρεφετεαπο·ε·στρεφ·ετεαπεστρεφεσθεαπο·ε·στρεφ·εσθε
3rdαπεστρεφον[LXX], απεστρεφοσαναπο·ε·στρεφ·ον, απο·ε·στρεφ·οσαν altαπεστρεφοντοαπο·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεψω[LXX]απο·στρεφ·σωαποστρεψομαιαπο·στρεφ·σομαι
2ndαποστρεψεις[LXX]απο·στρεφ·σειςαποστρεψῃ[LXX], αποστρεψει[GNT][LXX], αποστρεψεσαιαπο·στρεφ·σῃ, απο·στρεφ·σει classical, απο·στρεφ·σεσαι alt
3rdαποστρεψει[GNT][LXX]απο·στρεφ·σειαποστρεψεταιαπο·στρεφ·σεται
Pl1stαποστρεψομεν[LXX]απο·στρεφ·σομεναποστρεψομεθααπο·στρεφ·σομεθα
2ndαποστρεψετεαπο·στρεφ·σετεαποστρεψεσθεαπο·στρεφ·σεσθε
3rdαποστρεψουσιν[GNT][LXX], αποστρεψουσιαπο·στρεφ·σουσι(ν), απο·στρεφ·σουσι(ν)αποστρεψονταιαπο·στρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεψοιμιαπο·στρεφ·σοιμιαποστρεψοιμηναπο·στρεφ·σοιμην
2ndαποστρεψοιςαπο·στρεφ·σοιςαποστρεψοιοαπο·στρεφ·σοιο
3rdαποστρεψοιαπο·στρεφ·σοιαποστρεψοιτο[LXX]απο·στρεφ·σοιτο
Pl1stαποστρεψοιμεναπο·στρεφ·σοιμεναποστρεψοιμεθααπο·στρεφ·σοιμεθα
2ndαποστρεψοιτεαπο·στρεφ·σοιτεαποστρεψοισθεαπο·στρεφ·σοισθε
3rdαποστρεψοιεναπο·στρεφ·σοιεναποστρεψοιντοαπο·στρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστρεψειν​απο·στρεφ·σειν​αποστρεψεσθαι​απο·στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστρεψουσααποστρεψον[GNT][LXX]απο·στρεφ·σουσ·ααπο·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomαποστρεψωναπο·στρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποστρεψουσαναποστρεψοντααπο·στρεφ·σουσ·αναπο·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Datαποστρεψουσῃαποστρεψοντιαπο·στρεφ·σουσ·ῃαπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genαποστρεψουσηςαποστρεψοντοςαπο·στρεφ·σουσ·ηςαπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποστρεψουσαιαποστρεψοντεςαποστρεψοντααπο·στρεφ·σουσ·αιαπο·στρεφ·σο[υ]ντ·εςαπο·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστρεψουσαςαποστρεψονταςαπο·στρεφ·σουσ·αςαπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datαποστρεψουσαιςαποστρεψουσι, αποστρεψουσιν[GNT][LXX]απο·στρεφ·σουσ·αιςαπο·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν), απο·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποστρεψουσωναποστρεψοντωναπο·στρεφ·σουσ·ωναπο·στρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστρεψομενηαποστρεψομενεαπο·στρεφ·σομεν·ηαπο·στρεφ·σομεν·ε
Nomαποστρεψομενοςαπο·στρεφ·σομεν·ος
Accαποστρεψομενηναποστρεψομενοναπο·στρεφ·σομεν·ηναπο·στρεφ·σομεν·ον
Datαποστρεψομενῃαποστρεψομενῳαπο·στρεφ·σομεν·ῃαπο·στρεφ·σομεν·ῳ
Genαποστρεψομενηςαποστρεψομενουαπο·στρεφ·σομεν·ηςαπο·στρεφ·σομεν·ου
PlVocαποστρεψομεναιαποστρεψομενοιαποστρεψομενααπο·στρεφ·σομεν·αιαπο·στρεφ·σομεν·οιαπο·στρεφ·σομεν·α
Nom
Accαποστρεψομεναςαποστρεψομενουςαπο·στρεφ·σομεν·αςαπο·στρεφ·σομεν·ους
Datαποστρεψομεναιςαποστρεψομενοιςαπο·στρεφ·σομεν·αιςαπο·στρεφ·σομεν·οις
Genαποστρεψομενωναποστρεψομενωναπο·στρεφ·σομεν·ωναπο·στρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστρεψα[LXX]απο·ε·στρεφ·σααπεστρεψαμην[LXX]απο·ε·στρεφ·σαμην
2ndαπεστρεψας[LXX]απο·ε·στρεφ·σαςαπεστρεψωαπο·ε·στρεφ·σω
3rdαπεστρεψεν[GNT][LXX], απεστρεψε[LXX]απο·ε·στρεφ·σε(ν)απεστρεψατο[LXX]απο·ε·στρεφ·σατο
Pl1stαπεστρεψαμεν[LXX]απο·ε·στρεφ·σαμεναπεστρεψαμεθααπο·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndαπεστρεψατε[LXX]απο·ε·στρεφ·σατεαπεστρεψασθεαπο·ε·στρεφ·σασθε
3rdαπεστρεψαν[LXX]απο·ε·στρεφ·σαναπεστρεψαντο[LXX]απο·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεψω[LXX]απο·στρεφ·σωαποστρεψωμαιαπο·στρεφ·σωμαι
2ndαποστρεψῃς[LXX]απο·στρεφ·σῃςαποστρεψῃ[LXX]απο·στρεφ·σῃ
3rdαποστρεψῃ[LXX]απο·στρεφ·σῃαποστρεψηταιαπο·στρεφ·σηται
Pl1stαποστρεψωμεν[LXX]απο·στρεφ·σωμεναποστρεψωμεθααπο·στρεφ·σωμεθα
2ndαποστρεψητε[LXX]απο·στρεφ·σητεαποστρεψησθεαπο·στρεφ·σησθε
3rdαποστρεψωσιν[LXX], αποστρεψωσιαπο·στρεφ·σωσι(ν), απο·στρεφ·σωσι(ν)αποστρεψωνταιαπο·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστρεψαιμιαπο·στρεφ·σαιμιαποστρεψαιμηναπο·στρεφ·σαιμην
2ndαποστρεψαις, αποστρεψειαςαπο·στρεφ·σαις, απο·στρεφ·σειας classicalαποστρεψαιοαπο·στρεφ·σαιο
3rdαποστρεψαι[LXX], αποστρεψειεαπο·στρεφ·σαι, απο·στρεφ·σειε classicalαποστρεψαιτοαπο·στρεφ·σαιτο
Pl1stαποστρεψαιμεναπο·στρεφ·σαιμεναποστρεψαιμεθααπο·στρεφ·σαιμεθα
2ndαποστρεψαιτεαπο·στρεφ·σαιτεαποστρεψαισθεαπο·στρεφ·σαισθε
3rdαποστρεψαιεν, αποστρεψαισαν, αποστρεψειαν, αποστρεψειεναπο·στρεφ·σαιεν, απο·στρεφ·σαισαν alt, απο·στρεφ·σειαν classical, απο·στρεφ·σειεν classicalαποστρεψαιντοαπο·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστρεψον[GNT][LXX]απο·στρεφ·σοναποστρεψαι[LXX]απο·στρεφ·σαι
3rdαποστρεψατωαπο·στρεφ·σατωαποστρεψασθωαπο·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndαποστρεψατε[LXX]απο·στρεφ·σατεαποστρεψασθεαπο·στρεφ·σασθε
3rdαποστρεψατωσαν, αποστρεψαντωναπο·στρεφ·σατωσαν, απο·στρεφ·σαντων classicalαποστρεψασθωσαν, αποστρεψασθωναπο·στρεφ·σασθωσαν, απο·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστρεψαι[LXX]​απο·στρεφ·σαιαποστρεψασθαι​απο·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστρεψασααποστρεψας[LXX]αποστρεψαναπο·στρεφ·σασ·ααπο·στρεφ·σα[ντ]·ςαπο·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accαποστρεψασαναποστρεψαντα[LXX]απο·στρεφ·σασ·αναπο·στρεφ·σαντ·α
Datαποστρεψασῃαποστρεψαντιαπο·στρεφ·σασ·ῃαπο·στρεφ·σαντ·ι
Genαποστρεψασηςαποστρεψαντος[LXX]απο·στρεφ·σασ·ηςαπο·στρεφ·σαντ·ος
PlVocαποστρεψασαιαποστρεψαντες[LXX]αποστρεψαντα[LXX]απο·στρεφ·σασ·αιαπο·στρεφ·σαντ·εςαπο·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accαποστρεψασαςαποστρεψαντας[LXX]απο·στρεφ·σασ·αςαπο·στρεφ·σαντ·ας
Datαποστρεψασαιςαποστρεψασι, αποστρεψασιναπο·στρεφ·σασ·αιςαπο·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποστρεψασωναποστρεψαντωναπο·στρεφ·σασ·ωναπο·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστρεψαμενηαποστρεψαμενεαπο·στρεφ·σαμεν·ηαπο·στρεφ·σαμεν·ε
Nomαποστρεψαμενοςαπο·στρεφ·σαμεν·ος
Accαποστρεψαμενηναποστρεψαμενοναπο·στρεφ·σαμεν·ηναπο·στρεφ·σαμεν·ον
Datαποστρεψαμενῃαποστρεψαμενῳαπο·στρεφ·σαμεν·ῃαπο·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genαποστρεψαμενηςαποστρεψαμενουαπο·στρεφ·σαμεν·ηςαπο·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocαποστρεψαμεναιαποστρεψαμενοιαποστρεψαμενααπο·στρεφ·σαμεν·αιαπο·στρεφ·σαμεν·οιαπο·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accαποστρεψαμεναςαποστρεψαμενουςαπο·στρεφ·σαμεν·αςαπο·στρεφ·σαμεν·ους
Datαποστρεψαμεναιςαποστρεψαμενοιςαπο·στρεφ·σαμεν·αιςαπο·στρεφ·σαμεν·οις
Genαποστρεψαμενωναποστρεψαμενωναπο·στρεφ·σαμεν·ωναπο·στρεφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστροφααπ·εστροφ·[κ]ααπεστραμμαιαπ·εστραφ·μαι
2ndαπεστροφας, απεστροφεςαπ·εστροφ·[κ]ας, απ·εστροφ·[κ]ες altαπεστραψαιαπ·εστραφ·σαι
3rdαπεστροφεν, απεστροφεαπ·εστροφ·[κ]ε(ν)απεστραπται[LXX]απ·εστραφ·ται
Pl1stαπεστροφαμεναπ·εστροφ·[κ]αμεναπεστραμμεθααπ·εστραφ·μεθα
2ndαπεστροφατεαπ·εστροφ·[κ]ατεαπεστραφθεαπ·εστραφ·σθε
3rdαπεστροφασιν[LXX], απεστροφασι, απεστροφαναπ·εστροφ·[κ]ασι(ν), απ·εστροφ·[κ]ασι(ν), απ·εστροφ·[κ]αν altαπεστραφαταιαπ·εστραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστραψομαιαπ·εστραφ·σομαι
2ndαπεστραψῃ, απεστραψειαπ·εστραφ·σῃ, απ·εστραφ·σει classical
3rdαπεστραψεταιαπ·εστραφ·σεται
Pl1stαπεστραψομεθααπ·εστραφ·σομεθα
2ndαπεστραψεσθεαπ·εστραφ·σεσθε
3rdαπεστραψονταιαπ·εστραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστροφωαπ·εστροφ·[κ]ω
2ndαπεστροφῃςαπ·εστροφ·[κ]ῃς
3rdαπεστροφῃαπ·εστροφ·[κ]ῃ
Pl1stαπεστροφωμεναπ·εστροφ·[κ]ωμεν
2ndαπεστροφητεαπ·εστροφ·[κ]ητε
3rdαπεστροφωσιν, απεστροφωσιαπ·εστροφ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστροφοιμι, απεστροφοιηναπ·εστροφ·[κ]οιμι, απ·εστροφ·[κ]οιην classical
2ndαπεστροφοις, απεστροφοιηςαπ·εστροφ·[κ]οις, απ·εστροφ·[κ]οιης classical
3rdαπεστροφοι, απεστροφοιηαπ·εστροφ·[κ]οι, απ·εστροφ·[κ]οιη classical
Pl1stαπεστροφοιμεναπ·εστροφ·[κ]οιμεν
2ndαπεστροφοιτεαπ·εστροφ·[κ]οιτε
3rdαπεστροφοιεναπ·εστροφ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστραψοιμηναπ·εστραφ·σοιμην
2ndαπεστραψοιοαπ·εστραφ·σοιο
3rdαπεστραψοιτοαπ·εστραφ·σοιτο
Pl1stαπεστραψοιμεθααπ·εστραφ·σοιμεθα
2ndαπεστραψοισθεαπ·εστραφ·σοισθε
3rdαπεστραψοιντοαπ·εστραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεστροφεαπ·εστροφ·[κ]εαπεστραψοαπ·εστραφ·σο
3rdαπεστροφετωαπ·εστροφ·[κ]ετωαπεστραφθωαπ·εστραφ·σθω
Pl1st
2ndαπεστροφετεαπ·εστροφ·[κ]ετεαπεστραφθεαπ·εστραφ·σθε
3rdαπεστροφετωσαναπ·εστροφ·[κ]ετωσαναπεστραφθωσαν, απεστραφθωναπ·εστραφ·σθωσαν, απ·εστραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεστροφεναι​απ·εστροφ·[κ]εναι​απεστραφθαι​απ·εστραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεστραψεσθαι​απ·εστραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεστροφυιααπεστροφοςαπ·εστροφ·[κ]υι·ααπ·εστροφ·[κ]ο[τ]·ς
Nomαπεστροφωςαπ·εστροφ·[κ]ο[τ]·^ς
Accαπεστροφυιαναπεστροφοτααπ·εστροφ·[κ]υι·αναπ·εστροφ·[κ]οτ·α
Datαπεστροφυιᾳαπεστροφοτιαπ·εστροφ·[κ]υι·ᾳαπ·εστροφ·[κ]οτ·ι
Genαπεστροφυιαςαπεστροφοτοςαπ·εστροφ·[κ]υι·αςαπ·εστροφ·[κ]οτ·ος
PlVocαπεστροφυιαιαπεστροφοτεςαπεστροφοτααπ·εστροφ·[κ]υι·αιαπ·εστροφ·[κ]οτ·εςαπ·εστροφ·[κ]οτ·α
Nom
Accαπεστροφυιαςαπεστροφοταςαπ·εστροφ·[κ]υι·αςαπ·εστροφ·[κ]οτ·ας
Datαπεστροφυιαιςαπεστροφοσι, απεστροφοσιναπ·εστροφ·[κ]υι·αιςαπ·εστροφ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genαπεστροφυιωναπεστροφοτωναπ·εστροφ·[κ]υι·ωναπ·εστροφ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεστραμμενηαπεστραμμενεαπ·εστραφ·μεν·ηαπ·εστραφ·μεν·ε
Nomαπεστραμμενοςαπ·εστραφ·μεν·ος
Accαπεστραμμενην[LXX]απεστραμμενοναπ·εστραφ·μεν·ηναπ·εστραφ·μεν·ον
Datαπεστραμμενῃαπεστραμμενῳαπ·εστραφ·μεν·ῃαπ·εστραφ·μεν·ῳ
Genαπεστραμμενηςαπεστραμμενουαπ·εστραφ·μεν·ηςαπ·εστραφ·μεν·ου
PlVocαπεστραμμεναιαπεστραμμενοιαπεστραμμενααπ·εστραφ·μεν·αιαπ·εστραφ·μεν·οιαπ·εστραφ·μεν·α
Nom
Accαπεστραμμεναςαπεστραμμενουςαπ·εστραφ·μεν·αςαπ·εστραφ·μεν·ους
Datαπεστραμμεναιςαπεστραμμενοιςαπ·εστραφ·μεν·αιςαπ·εστραφ·μεν·οις
Genαπεστραμμενωναπεστραμμενωναπ·εστραφ·μεν·ωναπ·εστραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστροφειν, απεστροφηαπ·ε·εστροφ·[κ]ειν, απ·ε·εστροφ·[κ]η classicalαπεστραμμηναπ·ε·εστραφ·μην
2ndαπεστροφεις, απεστροφηςαπ·ε·εστροφ·[κ]εις, απ·ε·εστροφ·[κ]ης classicalαπεστραψοαπ·ε·εστραφ·σο
3rdαπεστροφειαπ·ε·εστροφ·[κ]ειαπεστραπτοαπ·ε·εστραφ·το
Pl1stαπεστροφειμεν, απεστροφεμεναπ·ε·εστροφ·[κ]ειμεν, απ·ε·εστροφ·[κ]εμεν classicalαπεστραμμεθααπ·ε·εστραφ·μεθα
2ndαπεστροφειτε, απεστροφετεαπ·ε·εστροφ·[κ]ειτε, απ·ε·εστροφ·[κ]ετε classicalαπεστραφθεαπ·ε·εστραφ·σθε
3rdαπεστροφεισαν, απεστροφεσαναπ·ε·εστροφ·[κ]εισαν, απ·ε·εστροφ·[κ]εσαν classicalαπεστραφατοαπ·ε·εστραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεστραφηναπο·ε·στραφ·[θ]ην
2ndαπεστραφης[LXX]απο·ε·στραφ·[θ]ης
3rdαπεστραφη[LXX]απο·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stαπεστραφημεναπο·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndαπεστραφητε[LXX]απο·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdαπεστραφησαν[GNT][LXX]απο·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποστραφησομαι[LXX]απο·στραφ·[θ]ησομαι
2ndαποστραφησῃ[LXX], αποστραφησειαπο·στραφ·[θ]ησῃ, απο·στραφ·[θ]ησει classical
3rdαποστραφησεται[LXX]απο·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stαποστραφησομεθααπο·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndαποστραφησεσθε[LXX]απο·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdαποστραφησονται[LXX]απο·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποστραφωαπο·στραφ·[θ]ω
2ndαποστραφῃς[GNT]απο·στραφ·[θ]ῃς
3rdαποστραφῃ[LXX]απο·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stαποστραφωμεν[LXX]απο·στραφ·[θ]ωμεν
2ndαποστραφητε[LXX]απο·στραφ·[θ]ητε
3rdαποστραφωσιν, αποστραφωσιαπο·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποστραφειηναπο·στραφ·[θ]ειην
2ndαποστραφειηςαπο·στραφ·[θ]ειης
3rdαποστραφειηαπο·στραφ·[θ]ειη
Pl1stαποστραφειημεν, αποστραφειμεναπο·στραφ·[θ]ειημεν, απο·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndαποστραφειητε, αποστραφειτεαπο·στραφ·[θ]ειητε, απο·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdαποστραφειησαν[LXX], αποστραφειεναπο·στραφ·[θ]ειησαν, απο·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποστραφησοιμηναπο·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndαποστραφησοιοαπο·στραφ·[θ]ησοιο
3rdαποστραφησοιτοαπο·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stαποστραφησοιμεθααπο·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndαποστραφησοισθεαπο·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdαποστραφησοιντοαπο·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστραφητι[LXX]απο·στραφ·[θ]ητι > irreg. αποστραφητι (for αποστραφηθι)
3rdαποστραφητω[LXX]απο·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαποστραφητε[LXX]απο·στραφ·[θ]ητε
3rdαποστραφητωσαν[LXX], αποστραφεντωναπο·στραφ·[θ]ητωσαν, απο·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποστραφηναι[LXX]​απο·στραφ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποστραφησεσθαι​απο·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστραφεισα[LXX]αποστραφεις[LXX]αποστραφεν[LXX]απο·στραφ·[θ]εισ·ααπο·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςαπο·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποστραφεισαναποστραφεντααπο·στραφ·[θ]εισ·αναπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαποστραφεισῃαποστραφεντιαπο·στραφ·[θ]εισ·ῃαπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαποστραφεισηςαποστραφεντοςαπο·στραφ·[θ]εισ·ηςαπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαποστραφεισαιαποστραφεντες[LXX]αποστραφεντααπο·στραφ·[θ]εισ·αιαπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαποστραφεισαςαποστραφενταςαπο·στραφ·[θ]εισ·αςαπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαποστραφεισαιςαποστραφεισι, αποστραφεισιναπο·στραφ·[θ]εισ·αιςαπο·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαποστραφεισωναποστραφεντωναπο·στραφ·[θ]εισ·ωναπο·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστραφησομενηαποστραφησομενεαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ηαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomαποστραφησομενοςαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accαποστραφησομενηναποστραφησομενοναπο·στραφ·[θ]ησομεν·ηναπο·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datαποστραφησομενῃαποστραφησομενῳαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ῃαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαποστραφησομενηςαποστραφησομενουαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ηςαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαποστραφησομεναιαποστραφησομενοιαποστραφησομενααπο·στραφ·[θ]ησομεν·αιαπο·στραφ·[θ]ησομεν·οιαπο·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαποστραφησομεναςαποστραφησομενουςαπο·στραφ·[θ]ησομεν·αςαπο·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datαποστραφησομεναιςαποστραφησομενοιςαπο·στραφ·[θ]ησομεν·αιςαπο·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genαποστραφησομενωναποστραφησομενωναπο·στραφ·[θ]ησομεν·ωναπο·στραφ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:15:39 EDT