αποστερεω • APOSTEREW • apostereō

Search: αποστερειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστερειτε; αποστερειτεἀποστερέωαπο·στερ(ε)·ετε; απο·στερ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστερειτεἀποστερέωαπο·στερ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
αποστερειτεἀποστερέωαπο·στερ(ε)·ετεpres act ind 2nd pl

ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστερωαπο·στερ(ε)·ωαποστερουμαιαπο·στερ(ε)·ομαι
2ndαποστερειςαπο·στερ(ε)·ειςαποστερῃ, αποστερει, αποστερεισαιαπο·στερ(ε)·ῃ, απο·στερ(ε)·ει classical, απο·στερ(ε)·εσαι alt
3rdαποστερειαπο·στερ(ε)·ειαποστερειταιαπο·στερ(ε)·εται
Pl1stαποστερουμεν[LXX]απο·στερ(ε)·ομεναποστερουμεθααπο·στερ(ε)·ομεθα
2ndαποστερειτε[GNT]απο·στερ(ε)·ετεαποστερεισθε[GNT]απο·στερ(ε)·εσθε
3rdαποστερουσιν, αποστερουσιαπο·στερ(ε)·ουσι(ν)αποστερουνταιαπο·στερ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστερωαπο·στερ(ε)·ωαποστερωμαιαπο·στερ(ε)·ωμαι
2ndαποστερῃςαπο·στερ(ε)·ῃςαποστερῃαπο·στερ(ε)·ῃ
3rdαποστερῃαπο·στερ(ε)·ῃαποστερηταιαπο·στερ(ε)·ηται
Pl1stαποστερωμεναπο·στερ(ε)·ωμεναποστερωμεθααπο·στερ(ε)·ωμεθα
2ndαποστερητεαπο·στερ(ε)·ητεαποστερησθεαπο·στερ(ε)·ησθε
3rdαποστερωσιν, αποστερωσιαπο·στερ(ε)·ωσι(ν)αποστερωνταιαπο·στερ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστεροιμιαπο·στερ(ε)·οιμιαποστεροιμηναπο·στερ(ε)·οιμην
2ndαποστεροιςαπο·στερ(ε)·οιςαποστεροιοαπο·στερ(ε)·οιο
3rdαποστεροιαπο·στερ(ε)·οιαποστεροιτοαπο·στερ(ε)·οιτο
Pl1stαποστεροιμεναπο·στερ(ε)·οιμεναποστεροιμεθααπο·στερ(ε)·οιμεθα
2ndαποστεροιτεαπο·στερ(ε)·οιτεαποστεροισθεαπο·στερ(ε)·οισθε
3rdαποστεροιεν, αποστεροισαναπο·στερ(ε)·οιεν, απο·στερ(ε)·οισαν altαποστεροιντοαπο·στερ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστερειαπο·στερ(ε)·εαποστερουαπο·στερ(ε)·ου
3rdαποστερειτωαπο·στερ(ε)·ετωαποστερεισθωαπο·στερ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαποστερειτε[GNT]απο·στερ(ε)·ετεαποστερεισθε[GNT]απο·στερ(ε)·εσθε
3rdαποστερειτωσαν, αποστερουντωναπο·στερ(ε)·ετωσαν, απο·στερ(ε)·οντων classicalαποστερεισθωσαν, αποστερεισθωναπο·στερ(ε)·εσθωσαν, απο·στερ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστερειν​απο·στερ(ε)·ειν​αποστερεισθαι​απο·στερ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερουσααποστερουναπο·στερ(ε)·ουσ·ααπο·στερ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαποστερων[LXX]απο·στερ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποστερουσαναποστερουντααπο·στερ(ε)·ουσ·αναπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαποστερουσῃαποστερουντιαπο·στερ(ε)·ουσ·ῃαπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαποστερουσηςαποστερουντοςαπο·στερ(ε)·ουσ·ηςαπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποστερουσαιαποστερουντεςαποστερουντααπο·στερ(ε)·ουσ·αιαπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστερουσαςαποστερουντας[LXX]απο·στερ(ε)·ουσ·αςαπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαποστερουσαιςαποστερουσι, αποστερουσιναπο·στερ(ε)·ουσ·αιςαπο·στερ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποστερουσωναποστερουντωναπο·στερ(ε)·ουσ·ωναπο·στερ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερουμενηαποστερουμενεαπο·στερ(ε)·ομεν·ηαπο·στερ(ε)·ομεν·ε
Nomαποστερουμενοςαπο·στερ(ε)·ομεν·ος
Accαποστερουμενηναποστερουμενοναπο·στερ(ε)·ομεν·ηναπο·στερ(ε)·ομεν·ον
Datαποστερουμενῃαποστερουμενῳαπο·στερ(ε)·ομεν·ῃαπο·στερ(ε)·ομεν·ῳ
Genαποστερουμενηςαποστερουμενουαπο·στερ(ε)·ομεν·ηςαπο·στερ(ε)·ομεν·ου
PlVocαποστερουμεναιαποστερουμενοιαποστερουμενααπο·στερ(ε)·ομεν·αιαπο·στερ(ε)·ομεν·οιαπο·στερ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαποστερουμεναςαποστερουμενουςαπο·στερ(ε)·ομεν·αςαπο·στερ(ε)·ομεν·ους
Datαποστερουμεναιςαποστερουμενοιςαπο·στερ(ε)·ομεν·αιςαπο·στερ(ε)·ομεν·οις
Genαποστερουμενωναποστερουμενωναπο·στερ(ε)·ομεν·ωναπο·στερ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστερουναπο·ε·στερ(ε)·οναπεστερουμηναπο·ε·στερ(ε)·ομην
2ndαπεστερειςαπο·ε·στερ(ε)·εςαπεστερουαπο·ε·στερ(ε)·ου
3rdαπεστερειαπο·ε·στερ(ε)·εαπεστερειτοαπο·ε·στερ(ε)·ετο
Pl1stαπεστερουμεναπο·ε·στερ(ε)·ομεναπεστερουμεθααπο·ε·στερ(ε)·ομεθα
2ndαπεστερειτεαπο·ε·στερ(ε)·ετεαπεστερεισθεαπο·ε·στερ(ε)·εσθε
3rdαπεστερουν, απεστερουσαναπο·ε·στερ(ε)·ον, απο·ε·στερ(ε)·οσαν altαπεστερουντοαπο·ε·στερ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστερησωαπο·στερη·σωαποστερησομαιαπο·στερη·σομαι
2ndαποστερησειςαπο·στερη·σειςαποστερησῃ, αποστερησει[LXX], αποστερησεσαιαπο·στερη·σῃ, απο·στερη·σει classical, απο·στερη·σεσαι alt
3rdαποστερησει[LXX]απο·στερη·σειαποστερησεταιαπο·στερη·σεται
Pl1stαποστερησομεναπο·στερη·σομεναποστερησομεθααπο·στερη·σομεθα
2ndαποστερησετεαπο·στερη·σετεαποστερησεσθεαπο·στερη·σεσθε
3rdαποστερησουσιν, αποστερησουσιαπο·στερη·σουσι(ν)αποστερησονταιαπο·στερη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστερησοιμιαπο·στερη·σοιμιαποστερησοιμηναπο·στερη·σοιμην
2ndαποστερησοιςαπο·στερη·σοιςαποστερησοιοαπο·στερη·σοιο
3rdαποστερησοιαπο·στερη·σοιαποστερησοιτοαπο·στερη·σοιτο
Pl1stαποστερησοιμεναπο·στερη·σοιμεναποστερησοιμεθααπο·στερη·σοιμεθα
2ndαποστερησοιτεαπο·στερη·σοιτεαποστερησοισθεαπο·στερη·σοισθε
3rdαποστερησοιεναπο·στερη·σοιεναποστερησοιντοαπο·στερη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστερησειν​απο·στερη·σειν​αποστερησεσθαι​απο·στερη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερησουσααποστερησοναπο·στερη·σουσ·ααπο·στερη·σο[υ]ν[τ]
Nomαποστερησωναπο·στερη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποστερησουσαναποστερησοντααπο·στερη·σουσ·αναπο·στερη·σο[υ]ντ·α
Datαποστερησουσῃαποστερησοντιαπο·στερη·σουσ·ῃαπο·στερη·σο[υ]ντ·ι
Genαποστερησουσηςαποστερησοντοςαπο·στερη·σουσ·ηςαπο·στερη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποστερησουσαιαποστερησοντεςαποστερησοντααπο·στερη·σουσ·αιαπο·στερη·σο[υ]ντ·εςαπο·στερη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστερησουσαςαποστερησονταςαπο·στερη·σουσ·αςαπο·στερη·σο[υ]ντ·ας
Datαποστερησουσαιςαποστερησουσι, αποστερησουσιναπο·στερη·σουσ·αιςαπο·στερη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποστερησουσωναποστερησοντωναπο·στερη·σουσ·ωναπο·στερη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερησομενηαποστερησομενεαπο·στερη·σομεν·ηαπο·στερη·σομεν·ε
Nomαποστερησομενοςαπο·στερη·σομεν·ος
Accαποστερησομενηναποστερησομενοναπο·στερη·σομεν·ηναπο·στερη·σομεν·ον
Datαποστερησομενῃαποστερησομενῳαπο·στερη·σομεν·ῃαπο·στερη·σομεν·ῳ
Genαποστερησομενηςαποστερησομενουαπο·στερη·σομεν·ηςαπο·στερη·σομεν·ου
PlVocαποστερησομεναιαποστερησομενοιαποστερησομενααπο·στερη·σομεν·αιαπο·στερη·σομεν·οιαπο·στερη·σομεν·α
Nom
Accαποστερησομεναςαποστερησομενουςαπο·στερη·σομεν·αςαπο·στερη·σομεν·ους
Datαποστερησομεναιςαποστερησομενοιςαπο·στερη·σομεν·αιςαπο·στερη·σομεν·οις
Genαποστερησομενωναποστερησομενωναπο·στερη·σομεν·ωναπο·στερη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστερησααπο·ε·στερη·σααπεστερησαμηναπο·ε·στερη·σαμην
2ndαπεστερησαςαπο·ε·στερη·σαςαπεστερησωαπο·ε·στερη·σω
3rdαπεστερησεν[LXX], απεστερησεαπο·ε·στερη·σε(ν), απο·ε·στερη·σε(ν)απεστερησατοαπο·ε·στερη·σατο
Pl1stαπεστερησαμεναπο·ε·στερη·σαμεναπεστερησαμεθααπο·ε·στερη·σαμεθα
2ndαπεστερησατεαπο·ε·στερη·σατεαπεστερησασθεαπο·ε·στερη·σασθε
3rdαπεστερησαναπο·ε·στερη·σαναπεστερησαντοαπο·ε·στερη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστερησωαπο·στερη·σωαποστερησωμαιαπο·στερη·σωμαι
2ndαποστερησῃς[GNT][LXX]απο·στερη·σῃςαποστερησῃαπο·στερη·σῃ
3rdαποστερησῃαπο·στερη·σῃαποστερησηταιαπο·στερη·σηται
Pl1stαποστερησωμεναπο·στερη·σωμεναποστερησωμεθααπο·στερη·σωμεθα
2ndαποστερησητεαπο·στερη·σητεαποστερησησθεαπο·στερη·σησθε
3rdαποστερησωσιν, αποστερησωσιαπο·στερη·σωσι(ν)αποστερησωνταιαπο·στερη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστερησαιμιαπο·στερη·σαιμιαποστερησαιμηναπο·στερη·σαιμην
2ndαποστερησαις, αποστερησειαςαπο·στερη·σαις, απο·στερη·σειας classicalαποστερησαιοαπο·στερη·σαιο
3rdαποστερησαι, αποστερησειεαπο·στερη·σαι, απο·στερη·σειε classicalαποστερησαιτοαπο·στερη·σαιτο
Pl1stαποστερησαιμεναπο·στερη·σαιμεναποστερησαιμεθααπο·στερη·σαιμεθα
2ndαποστερησαιτεαπο·στερη·σαιτεαποστερησαισθεαπο·στερη·σαισθε
3rdαποστερησαιεν, αποστερησαισαν, αποστερησειαν, αποστερησειεναπο·στερη·σαιεν, απο·στερη·σαισαν alt, απο·στερη·σειαν classical, απο·στερη·σειεν classicalαποστερησαιντοαπο·στερη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστερησοναπο·στερη·σοναποστερησαιαπο·στερη·σαι
3rdαποστερησατωαπο·στερη·σατωαποστερησασθωαπο·στερη·σασθω
Pl1st
2ndαποστερησατεαπο·στερη·σατεαποστερησασθεαπο·στερη·σασθε
3rdαποστερησατωσαν, αποστερησαντωναπο·στερη·σατωσαν, απο·στερη·σαντων classicalαποστερησασθωσαν, αποστερησασθωναπο·στερη·σασθωσαν, απο·στερη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστερησαι​απο·στερη·σαι​αποστερησασθαι​απο·στερη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερησασααποστερησαςαποστερησαναπο·στερη·σασ·ααπο·στερη·σα[ντ]·ςαπο·στερη·σαν[τ]
Nom
Accαποστερησασαναποστερησαντααπο·στερη·σασ·αναπο·στερη·σαντ·α
Datαποστερησασῃαποστερησαντιαπο·στερη·σασ·ῃαπο·στερη·σαντ·ι
Genαποστερησασηςαποστερησαντοςαπο·στερη·σασ·ηςαπο·στερη·σαντ·ος
PlVocαποστερησασαιαποστερησαντεςαποστερησαντααπο·στερη·σασ·αιαπο·στερη·σαντ·εςαπο·στερη·σαντ·α
Nom
Accαποστερησασαςαποστερησανταςαπο·στερη·σασ·αςαπο·στερη·σαντ·ας
Datαποστερησασαιςαποστερησασι, αποστερησασιναπο·στερη·σασ·αιςαπο·στερη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποστερησασωναποστερησαντωναπο·στερη·σασ·ωναπο·στερη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερησαμενηαποστερησαμενεαπο·στερη·σαμεν·ηαπο·στερη·σαμεν·ε
Nomαποστερησαμενοςαπο·στερη·σαμεν·ος
Accαποστερησαμενηναποστερησαμενοναπο·στερη·σαμεν·ηναπο·στερη·σαμεν·ον
Datαποστερησαμενῃαποστερησαμενῳαπο·στερη·σαμεν·ῃαπο·στερη·σαμεν·ῳ
Genαποστερησαμενηςαποστερησαμενουαπο·στερη·σαμεν·ηςαπο·στερη·σαμεν·ου
PlVocαποστερησαμεναιαποστερησαμενοιαποστερησαμενααπο·στερη·σαμεν·αιαπο·στερη·σαμεν·οιαπο·στερη·σαμεν·α
Nom
Accαποστερησαμεναςαποστερησαμενουςαπο·στερη·σαμεν·αςαπο·στερη·σαμεν·ους
Datαποστερησαμεναιςαποστερησαμενοιςαπο·στερη·σαμεν·αιςαπο·στερη·σαμεν·οις
Genαποστερησαμενωναποστερησαμενωναπο·στερη·σαμεν·ωναπο·στερη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστερημαιαπ·εστερη·μαι
2ndαπεστερησαιαπ·εστερη·σαι
3rdαπεστερηταιαπ·εστερη·ται
Pl1stαπεστερημεθααπ·εστερη·μεθα
2ndαπεστερησθεαπ·εστερη·σθε
3rdαπεστερηνταιαπ·εστερη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστερησομαιαπ·εστερη·σομαι
2ndαπεστερησῃ, απεστερησειαπ·εστερη·σῃ, απ·εστερη·σει classical
3rdαπεστερησεταιαπ·εστερη·σεται
Pl1stαπεστερησομεθααπ·εστερη·σομεθα
2ndαπεστερησεσθεαπ·εστερη·σεσθε
3rdαπεστερησονταιαπ·εστερη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστερησοιμηναπ·εστερη·σοιμην
2ndαπεστερησοιοαπ·εστερη·σοιο
3rdαπεστερησοιτοαπ·εστερη·σοιτο
Pl1stαπεστερησοιμεθααπ·εστερη·σοιμεθα
2ndαπεστερησοισθεαπ·εστερη·σοισθε
3rdαπεστερησοιντοαπ·εστερη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεστερησοαπ·εστερη·σο
3rdαπεστερησθωαπ·εστερη·σθω
Pl1st
2ndαπεστερησθεαπ·εστερη·σθε
3rdαπεστερησθωσαν, απεστερησθωναπ·εστερη·σθωσαν, απ·εστερη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεστερησθαι​απ·εστερη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεστερησεσθαι​απ·εστερη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεστερημενηαπεστερημενεαπ·εστερη·μεν·ηαπ·εστερη·μεν·ε
Nomαπεστερημενος[GNT]απ·εστερη·μεν·ος
Accαπεστερημενηναπεστερημενοναπ·εστερη·μεν·ηναπ·εστερη·μεν·ον
Datαπεστερημενῃαπεστερημενῳαπ·εστερη·μεν·ῃαπ·εστερη·μεν·ῳ
Genαπεστερημενηςαπεστερημενουαπ·εστερη·μεν·ηςαπ·εστερη·μεν·ου
PlVocαπεστερημεναιαπεστερημενοιαπεστερημενααπ·εστερη·μεν·αιαπ·εστερη·μεν·οιαπ·εστερη·μεν·α
Nom
Accαπεστερημεναςαπεστερημενουςαπ·εστερη·μεν·αςαπ·εστερη·μεν·ους
Datαπεστερημεναιςαπεστερημενοιςαπ·εστερη·μεν·αιςαπ·εστερη·μεν·οις
Genαπεστερημενων[GNT]απεστερημενων[GNT]απ·εστερη·μεν·ωναπ·εστερη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστερημηναπ·ε·εστερη·μην
2ndαπεστερησοαπ·ε·εστερη·σο
3rdαπεστερητοαπ·ε·εστερη·το
Pl1stαπεστερημεθααπ·ε·εστερη·μεθα
2ndαπεστερησθεαπ·ε·εστερη·σθε
3rdαπεστερηντοαπ·ε·εστερη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεστερηθηναπο·ε·στερη·θην
2ndαπεστερηθηςαπο·ε·στερη·θης
3rdαπεστερηθηαπο·ε·στερη·θη
Pl1stαπεστερηθημεναπο·ε·στερη·θημεν
2ndαπεστερηθητεαπο·ε·στερη·θητε
3rdαπεστερηθησαναπο·ε·στερη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποστερηθησομαιαπο·στερη·θησομαι
2ndαποστερηθησῃ, αποστερηθησειαπο·στερη·θησῃ, απο·στερη·θησει classical
3rdαποστερηθησεταιαπο·στερη·θησεται
Pl1stαποστερηθησομεθααπο·στερη·θησομεθα
2ndαποστερηθησεσθεαπο·στερη·θησεσθε
3rdαποστερηθησονταιαπο·στερη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποστερηθωαπο·στερη·θω
2ndαποστερηθῃςαπο·στερη·θῃς
3rdαποστερηθῃαπο·στερη·θῃ
Pl1stαποστερηθωμεναπο·στερη·θωμεν
2ndαποστερηθητεαπο·στερη·θητε
3rdαποστερηθωσιν, αποστερηθωσιαπο·στερη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποστερηθειηναπο·στερη·θειην
2ndαποστερηθειηςαπο·στερη·θειης
3rdαποστερηθειηαπο·στερη·θειη
Pl1stαποστερηθειημεν, αποστερηθειμεναπο·στερη·θειημεν, απο·στερη·θειμεν classical
2ndαποστερηθειητε, αποστερηθειτεαπο·στερη·θειητε, απο·στερη·θειτε classical
3rdαποστερηθειησαν, αποστερηθειεναπο·στερη·θειησαν, απο·στερη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποστερηθησοιμηναπο·στερη·θησοιμην
2ndαποστερηθησοιοαπο·στερη·θησοιο
3rdαποστερηθησοιτοαπο·στερη·θησοιτο
Pl1stαποστερηθησοιμεθααπο·στερη·θησοιμεθα
2ndαποστερηθησοισθεαπο·στερη·θησοισθε
3rdαποστερηθησοιντοαπο·στερη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστερηθητιαπο·στερη·θητι
3rdαποστερηθητωαπο·στερη·θητω
Pl1st
2ndαποστερηθητεαπο·στερη·θητε
3rdαποστερηθητωσαν, αποστερηθεντωναπο·στερη·θητωσαν, απο·στερη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποστερηθηναι[LXX]​απο·στερη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποστερηθησεσθαι​απο·στερη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερηθεισααποστερηθειςαποστερηθεναπο·στερη·θεισ·ααπο·στερη·θει[ντ]·ςαπο·στερη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποστερηθεισαναποστερηθεντααπο·στερη·θεισ·αναπο·στερη·θε[ι]ντ·α
Datαποστερηθεισῃαποστερηθεντιαπο·στερη·θεισ·ῃαπο·στερη·θε[ι]ντ·ι
Genαποστερηθεισηςαποστερηθεντοςαπο·στερη·θεισ·ηςαπο·στερη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποστερηθεισαιαποστερηθεντεςαποστερηθεντααπο·στερη·θεισ·αιαπο·στερη·θε[ι]ντ·εςαπο·στερη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποστερηθεισαςαποστερηθενταςαπο·στερη·θεισ·αςαπο·στερη·θε[ι]ντ·ας
Datαποστερηθεισαιςαποστερηθεισι, αποστερηθεισιναπο·στερη·θεισ·αιςαπο·στερη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποστερηθεισωναποστερηθεντωναπο·στερη·θεισ·ωναπο·στερη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστερηθησομενηαποστερηθησομενεαπο·στερη·θησομεν·ηαπο·στερη·θησομεν·ε
Nomαποστερηθησομενοςαπο·στερη·θησομεν·ος
Accαποστερηθησομενηναποστερηθησομενοναπο·στερη·θησομεν·ηναπο·στερη·θησομεν·ον
Datαποστερηθησομενῃαποστερηθησομενῳαπο·στερη·θησομεν·ῃαπο·στερη·θησομεν·ῳ
Genαποστερηθησομενηςαποστερηθησομενουαπο·στερη·θησομεν·ηςαπο·στερη·θησομεν·ου
PlVocαποστερηθησομεναιαποστερηθησομενοιαποστερηθησομενααπο·στερη·θησομεν·αιαπο·στερη·θησομεν·οιαπο·στερη·θησομεν·α
Nom
Accαποστερηθησομεναςαποστερηθησομενουςαπο·στερη·θησομεν·αςαπο·στερη·θησομεν·ους
Datαποστερηθησομεναιςαποστερηθησομενοιςαπο·στερη·θησομεν·αιςαπο·στερη·θησομεν·οις
Genαποστερηθησομενωναποστερηθησομενωναπο·στερη·θησομεν·ωναπο·στερη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:48:15 EST