αποστατεω • APOSTATEW • apostateō

Search: αποστατειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστατειτε; αποστατειτεἀποστατέωαπο·στατ(ε)·ετε; απο·στατ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστατειτεἀποστατέωαπο·στατ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
αποστατειτεἀποστατέωαπο·στατ(ε)·ετεpres act ind 2nd pl

ἀπο·στατέω [LXX] (απο+στατ(ε)-, απο+στατη·σ-, απο+στατη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατωαπο·στατ(ε)·ωαποστατουμαιαπο·στατ(ε)·ομαι
2ndαποστατειςαπο·στατ(ε)·ειςαποστατῃ, αποστατει, αποστατεισαιαπο·στατ(ε)·ῃ, απο·στατ(ε)·ει classical, απο·στατ(ε)·εσαι alt
3rdαποστατειαπο·στατ(ε)·ειαποστατειταιαπο·στατ(ε)·εται
Pl1stαποστατουμεναπο·στατ(ε)·ομεναποστατουμεθααπο·στατ(ε)·ομεθα
2ndαποστατειτε[LXX]απο·στατ(ε)·ετεαποστατεισθεαπο·στατ(ε)·εσθε
3rdαποστατουσιν, αποστατουσιαπο·στατ(ε)·ουσι(ν)αποστατουνταιαπο·στατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατωαπο·στατ(ε)·ωαποστατωμαιαπο·στατ(ε)·ωμαι
2ndαποστατῃςαπο·στατ(ε)·ῃςαποστατῃαπο·στατ(ε)·ῃ
3rdαποστατῃαπο·στατ(ε)·ῃαποστατηταιαπο·στατ(ε)·ηται
Pl1stαποστατωμεναπο·στατ(ε)·ωμεναποστατωμεθααπο·στατ(ε)·ωμεθα
2ndαποστατητεαπο·στατ(ε)·ητεαποστατησθεαπο·στατ(ε)·ησθε
3rdαποστατωσιν, αποστατωσιαπο·στατ(ε)·ωσι(ν)αποστατωνταιαπο·στατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατοιμιαπο·στατ(ε)·οιμιαποστατοιμηναπο·στατ(ε)·οιμην
2ndαποστατοιςαπο·στατ(ε)·οιςαποστατοιοαπο·στατ(ε)·οιο
3rdαποστατοιαπο·στατ(ε)·οιαποστατοιτοαπο·στατ(ε)·οιτο
Pl1stαποστατοιμεναπο·στατ(ε)·οιμεναποστατοιμεθααπο·στατ(ε)·οιμεθα
2ndαποστατοιτεαπο·στατ(ε)·οιτεαποστατοισθεαπο·στατ(ε)·οισθε
3rdαποστατοιεν, αποστατοισαναπο·στατ(ε)·οιεν, απο·στατ(ε)·οισαν altαποστατοιντοαπο·στατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστατειαπο·στατ(ε)·εαποστατουαπο·στατ(ε)·ου
3rdαποστατειτωαπο·στατ(ε)·ετωαποστατεισθωαπο·στατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαποστατειτε[LXX]απο·στατ(ε)·ετεαποστατεισθεαπο·στατ(ε)·εσθε
3rdαποστατειτωσαν, αποστατουντωναπο·στατ(ε)·ετωσαν, απο·στατ(ε)·οντων classicalαποστατεισθωσαν, αποστατεισθωναπο·στατ(ε)·εσθωσαν, απο·στατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστατειν[LXX]​απο·στατ(ε)·ειναποστατεισθαι​απο·στατ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστατουσααποστατουναπο·στατ(ε)·ουσ·ααπο·στατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαποστατων[LXX]απο·στατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποστατουσαναποστατουντααπο·στατ(ε)·ουσ·αναπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαποστατουσῃαποστατουντιαπο·στατ(ε)·ουσ·ῃαπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαποστατουσηςαποστατουντοςαπο·στατ(ε)·ουσ·ηςαπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποστατουσαιαποστατουντεςαποστατουντααπο·στατ(ε)·ουσ·αιαπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστατουσαςαποστατουντας[LXX]απο·στατ(ε)·ουσ·αςαπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαποστατουσαιςαποστατουσι, αποστατουσιναπο·στατ(ε)·ουσ·αιςαπο·στατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποστατουσωναποστατουντωναπο·στατ(ε)·ουσ·ωναπο·στατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστατουμενηαποστατουμενεαπο·στατ(ε)·ομεν·ηαπο·στατ(ε)·ομεν·ε
Nomαποστατουμενοςαπο·στατ(ε)·ομεν·ος
Accαποστατουμενηναποστατουμενοναπο·στατ(ε)·ομεν·ηναπο·στατ(ε)·ομεν·ον
Datαποστατουμενῃαποστατουμενῳαπο·στατ(ε)·ομεν·ῃαπο·στατ(ε)·ομεν·ῳ
Genαποστατουμενηςαποστατουμενουαπο·στατ(ε)·ομεν·ηςαπο·στατ(ε)·ομεν·ου
PlVocαποστατουμεναιαποστατουμενοιαποστατουμενααπο·στατ(ε)·ομεν·αιαπο·στατ(ε)·ομεν·οιαπο·στατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαποστατουμεναςαποστατουμενουςαπο·στατ(ε)·ομεν·αςαπο·στατ(ε)·ομεν·ους
Datαποστατουμεναιςαποστατουμενοιςαπο·στατ(ε)·ομεν·αιςαπο·στατ(ε)·ομεν·οις
Genαποστατουμενωναποστατουμενωναπο·στατ(ε)·ομεν·ωναπο·στατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστατουν[LXX]απο·ε·στατ(ε)·οναπεστατουμηναπο·ε·στατ(ε)·ομην
2ndαπεστατειςαπο·ε·στατ(ε)·εςαπεστατουαπο·ε·στατ(ε)·ου
3rdαπεστατειαπο·ε·στατ(ε)·εαπεστατειτοαπο·ε·στατ(ε)·ετο
Pl1stαπεστατουμεναπο·ε·στατ(ε)·ομεναπεστατουμεθααπο·ε·στατ(ε)·ομεθα
2ndαπεστατειτεαπο·ε·στατ(ε)·ετεαπεστατεισθεαπο·ε·στατ(ε)·εσθε
3rdαπεστατουν[LXX], απεστατουσαναπο·ε·στατ(ε)·ον, απο·ε·στατ(ε)·οσαν altαπεστατουντοαπο·ε·στατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατησωαπο·στατη·σωαποστατησομαιαπο·στατη·σομαι
2ndαποστατησειςαπο·στατη·σειςαποστατησῃ[LXX], αποστατησει, αποστατησεσαιαπο·στατη·σῃ, απο·στατη·σει classical, απο·στατη·σεσαι alt
3rdαποστατησειαπο·στατη·σειαποστατησεταιαπο·στατη·σεται
Pl1stαποστατησομεναπο·στατη·σομεναποστατησομεθααπο·στατη·σομεθα
2ndαποστατησετεαπο·στατη·σετεαποστατησεσθεαπο·στατη·σεσθε
3rdαποστατησουσιν, αποστατησουσιαπο·στατη·σουσι(ν)αποστατησονταιαπο·στατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατησοιμιαπο·στατη·σοιμιαποστατησοιμηναπο·στατη·σοιμην
2ndαποστατησοιςαπο·στατη·σοιςαποστατησοιοαπο·στατη·σοιο
3rdαποστατησοιαπο·στατη·σοιαποστατησοιτοαπο·στατη·σοιτο
Pl1stαποστατησοιμεναπο·στατη·σοιμεναποστατησοιμεθααπο·στατη·σοιμεθα
2ndαποστατησοιτεαπο·στατη·σοιτεαποστατησοισθεαπο·στατη·σοισθε
3rdαποστατησοιεναπο·στατη·σοιεναποστατησοιντοαπο·στατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστατησειν​απο·στατη·σειν​αποστατησεσθαι​απο·στατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστατησουσααποστατησοναπο·στατη·σουσ·ααπο·στατη·σο[υ]ν[τ]
Nomαποστατησωναπο·στατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποστατησουσαναποστατησοντααπο·στατη·σουσ·αναπο·στατη·σο[υ]ντ·α
Datαποστατησουσῃαποστατησοντιαπο·στατη·σουσ·ῃαπο·στατη·σο[υ]ντ·ι
Genαποστατησουσηςαποστατησοντοςαπο·στατη·σουσ·ηςαπο·στατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποστατησουσαιαποστατησοντεςαποστατησοντααπο·στατη·σουσ·αιαπο·στατη·σο[υ]ντ·εςαπο·στατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστατησουσαςαποστατησονταςαπο·στατη·σουσ·αςαπο·στατη·σο[υ]ντ·ας
Datαποστατησουσαιςαποστατησουσι, αποστατησουσιναπο·στατη·σουσ·αιςαπο·στατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποστατησουσωναποστατησοντωναπο·στατη·σουσ·ωναπο·στατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστατησομενηαποστατησομενεαπο·στατη·σομεν·ηαπο·στατη·σομεν·ε
Nomαποστατησομενοςαπο·στατη·σομεν·ος
Accαποστατησομενηναποστατησομενοναπο·στατη·σομεν·ηναπο·στατη·σομεν·ον
Datαποστατησομενῃαποστατησομενῳαπο·στατη·σομεν·ῃαπο·στατη·σομεν·ῳ
Genαποστατησομενηςαποστατησομενουαπο·στατη·σομεν·ηςαπο·στατη·σομεν·ου
PlVocαποστατησομεναιαποστατησομενοιαποστατησομενααπο·στατη·σομεν·αιαπο·στατη·σομεν·οιαπο·στατη·σομεν·α
Nom
Accαποστατησομεναςαποστατησομενουςαπο·στατη·σομεν·αςαπο·στατη·σομεν·ους
Datαποστατησομεναιςαποστατησομενοιςαπο·στατη·σομεν·αιςαπο·στατη·σομεν·οις
Genαποστατησομενωναποστατησομενωναπο·στατη·σομεν·ωναπο·στατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστατησααπο·ε·στατη·σααπεστατησαμηναπο·ε·στατη·σαμην
2ndαπεστατησαςαπο·ε·στατη·σαςαπεστατησωαπο·ε·στατη·σω
3rdαπεστατησεν, απεστατησεαπο·ε·στατη·σε(ν)απεστατησατοαπο·ε·στατη·σατο
Pl1stαπεστατησαμεναπο·ε·στατη·σαμεναπεστατησαμεθααπο·ε·στατη·σαμεθα
2ndαπεστατησατεαπο·ε·στατη·σατεαπεστατησασθεαπο·ε·στατη·σασθε
3rdαπεστατησαναπο·ε·στατη·σαναπεστατησαντοαπο·ε·στατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατησωαπο·στατη·σωαποστατησωμαιαπο·στατη·σωμαι
2ndαποστατησῃςαπο·στατη·σῃςαποστατησῃ[LXX]απο·στατη·σῃ
3rdαποστατησῃ[LXX]απο·στατη·σῃαποστατησηταιαπο·στατη·σηται
Pl1stαποστατησωμεναπο·στατη·σωμεναποστατησωμεθααπο·στατη·σωμεθα
2ndαποστατησητεαπο·στατη·σητεαποστατησησθεαπο·στατη·σησθε
3rdαποστατησωσιν, αποστατησωσιαπο·στατη·σωσι(ν)αποστατησωνταιαπο·στατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστατησαιμιαπο·στατη·σαιμιαποστατησαιμηναπο·στατη·σαιμην
2ndαποστατησαις, αποστατησειαςαπο·στατη·σαις, απο·στατη·σειας classicalαποστατησαιοαπο·στατη·σαιο
3rdαποστατησαι[LXX], αποστατησειεαπο·στατη·σαι, απο·στατη·σειε classicalαποστατησαιτοαπο·στατη·σαιτο
Pl1stαποστατησαιμεναπο·στατη·σαιμεναποστατησαιμεθααπο·στατη·σαιμεθα
2ndαποστατησαιτεαπο·στατη·σαιτεαποστατησαισθεαπο·στατη·σαισθε
3rdαποστατησαιεν, αποστατησαισαν, αποστατησειαν, αποστατησειεναπο·στατη·σαιεν, απο·στατη·σαισαν alt, απο·στατη·σειαν classical, απο·στατη·σειεν classicalαποστατησαιντοαπο·στατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστατησοναπο·στατη·σοναποστατησαι[LXX]απο·στατη·σαι
3rdαποστατησατωαπο·στατη·σατωαποστατησασθωαπο·στατη·σασθω
Pl1st
2ndαποστατησατεαπο·στατη·σατεαποστατησασθεαπο·στατη·σασθε
3rdαποστατησατωσαν, αποστατησαντωναπο·στατη·σατωσαν, απο·στατη·σαντων classicalαποστατησασθωσαν, αποστατησασθωναπο·στατη·σασθωσαν, απο·στατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστατησαι[LXX]​απο·στατη·σαιαποστατησασθαι​απο·στατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστατησασααποστατησαςαποστατησαναπο·στατη·σασ·ααπο·στατη·σα[ντ]·ςαπο·στατη·σαν[τ]
Nom
Accαποστατησασαναποστατησαντααπο·στατη·σασ·αναπο·στατη·σαντ·α
Datαποστατησασῃαποστατησαντιαπο·στατη·σασ·ῃαπο·στατη·σαντ·ι
Genαποστατησασηςαποστατησαντοςαπο·στατη·σασ·ηςαπο·στατη·σαντ·ος
PlVocαποστατησασαιαποστατησαντεςαποστατησαντααπο·στατη·σασ·αιαπο·στατη·σαντ·εςαπο·στατη·σαντ·α
Nom
Accαποστατησασαςαποστατησανταςαπο·στατη·σασ·αςαπο·στατη·σαντ·ας
Datαποστατησασαιςαποστατησασι, αποστατησασιναπο·στατη·σασ·αιςαπο·στατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποστατησασωναποστατησαντωναπο·στατη·σασ·ωναπο·στατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστατησαμενηαποστατησαμενεαπο·στατη·σαμεν·ηαπο·στατη·σαμεν·ε
Nomαποστατησαμενοςαπο·στατη·σαμεν·ος
Accαποστατησαμενηναποστατησαμενοναπο·στατη·σαμεν·ηναπο·στατη·σαμεν·ον
Datαποστατησαμενῃαποστατησαμενῳαπο·στατη·σαμεν·ῃαπο·στατη·σαμεν·ῳ
Genαποστατησαμενηςαποστατησαμενουαπο·στατη·σαμεν·ηςαπο·στατη·σαμεν·ου
PlVocαποστατησαμεναιαποστατησαμενοιαποστατησαμενααπο·στατη·σαμεν·αιαπο·στατη·σαμεν·οιαπο·στατη·σαμεν·α
Nom
Accαποστατησαμεναςαποστατησαμενουςαπο·στατη·σαμεν·αςαπο·στατη·σαμεν·ους
Datαποστατησαμεναιςαποστατησαμενοιςαπο·στατη·σαμεν·αιςαπο·στατη·σαμεν·οις
Genαποστατησαμενωναποστατησαμενωναπο·στατη·σαμεν·ωναπο·στατη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 19:25:29 EST