αποσειω • APOSEIW • aposeiō

Search: αποσειομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποσειομενοςἀποσείωαπο·σει·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποσειομενοςἀποσείωαπο·σει·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἀπο·σείω [LXX] (απο+σει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσειωαπο·σει·ωαποσειομαιαπο·σει·ομαι
2ndαποσειειςαπο·σει·ειςαποσειῃ, αποσειει, αποσειεσαιαπο·σει·ῃ, απο·σει·ει classical, απο·σει·εσαι alt
3rdαποσειειαπο·σει·ειαποσειεταιαπο·σει·εται
Pl1stαποσειομεναπο·σει·ομεναποσειομεθααπο·σει·ομεθα
2ndαποσειετεαπο·σει·ετεαποσειεσθεαπο·σει·εσθε
3rdαποσειουσιν, αποσειουσιαπο·σει·ουσι(ν)αποσειονταιαπο·σει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσειωαπο·σει·ωαποσειωμαιαπο·σει·ωμαι
2ndαποσειῃςαπο·σει·ῃςαποσειῃαπο·σει·ῃ
3rdαποσειῃαπο·σει·ῃαποσειηταιαπο·σει·ηται
Pl1stαποσειωμεναπο·σει·ωμεναποσειωμεθααπο·σει·ωμεθα
2ndαποσειητεαπο·σει·ητεαποσειησθεαπο·σει·ησθε
3rdαποσειωσιν, αποσειωσιαπο·σει·ωσι(ν)αποσειωνταιαπο·σει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσειοιμιαπο·σει·οιμιαποσειοιμηναπο·σει·οιμην
2ndαποσειοιςαπο·σει·οιςαποσειοιοαπο·σει·οιο
3rdαποσειοιαπο·σει·οιαποσειοιτοαπο·σει·οιτο
Pl1stαποσειοιμεναπο·σει·οιμεναποσειοιμεθααπο·σει·οιμεθα
2ndαποσειοιτεαπο·σει·οιτεαποσειοισθεαπο·σει·οισθε
3rdαποσειοιεν, αποσειοισαναπο·σει·οιεν, απο·σει·οισαν altαποσειοιντοαπο·σει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποσειεαπο·σει·εαποσειουαπο·σει·ου
3rdαποσειετωαπο·σει·ετωαποσειεσθωαπο·σει·εσθω
Pl1st
2ndαποσειετεαπο·σει·ετεαποσειεσθεαπο·σει·εσθε
3rdαποσειετωσαν, αποσειοντωναπο·σει·ετωσαν, απο·σει·οντων classicalαποσειεσθωσαν, αποσειεσθωναπο·σει·εσθωσαν, απο·σει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποσειειν​απο·σει·ειν​αποσειεσθαι​απο·σει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσειουσααποσειοναπο·σει·ουσ·ααπο·σει·ο[υ]ν[τ]
Nomαποσειωναπο·σει·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποσειουσαναποσειοντααπο·σει·ουσ·αναπο·σει·ο[υ]ντ·α
Datαποσειουσῃαποσειοντιαπο·σει·ουσ·ῃαπο·σει·ο[υ]ντ·ι
Genαποσειουσηςαποσειοντοςαπο·σει·ουσ·ηςαπο·σει·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποσειουσαιαποσειοντεςαποσειοντααπο·σει·ουσ·αιαπο·σει·ο[υ]ντ·εςαπο·σει·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποσειουσαςαποσειονταςαπο·σει·ουσ·αςαπο·σει·ο[υ]ντ·ας
Datαποσειουσαιςαποσειουσι, αποσειουσιναπο·σει·ουσ·αιςαπο·σει·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποσειουσωναποσειοντωναπο·σει·ουσ·ωναπο·σει·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσειομενηαποσειομενεαπο·σει·ομεν·ηαπο·σει·ομεν·ε
Nomαποσειομενος[LXX]απο·σει·ομεν·ος
Accαποσειομενηναποσειομενοναπο·σει·ομεν·ηναπο·σει·ομεν·ον
Datαποσειομενῃαποσειομενῳαπο·σει·ομεν·ῃαπο·σει·ομεν·ῳ
Genαποσειομενηςαποσειομενουαπο·σει·ομεν·ηςαπο·σει·ομεν·ου
PlVocαποσειομεναιαποσειομενοιαποσειομενααπο·σει·ομεν·αιαπο·σει·ομεν·οιαπο·σει·ομεν·α
Nom
Accαποσειομεναςαποσειομενουςαπο·σει·ομεν·αςαπο·σει·ομεν·ους
Datαποσειομεναιςαποσειομενοιςαπο·σει·ομεν·αιςαπο·σει·ομεν·οις
Genαποσειομενωναποσειομενωναπο·σει·ομεν·ωναπο·σει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσειοναπο·ε·σει·οναπεσειομηναπο·ε·σει·ομην
2ndαπεσειεςαπο·ε·σει·εςαπεσειουαπο·ε·σει·ου
3rdαπεσειεν, απεσειεαπο·ε·σει·ε(ν)απεσειετοαπο·ε·σει·ετο
Pl1stαπεσειομεναπο·ε·σει·ομεναπεσειομεθααπο·ε·σει·ομεθα
2ndαπεσειετεαπο·ε·σει·ετεαπεσειεσθεαπο·ε·σει·εσθε
3rdαπεσειον, απεσειοσαναπο·ε·σει·ον, απο·ε·σει·οσαν altαπεσειοντοαπο·ε·σει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:36:12 EST