απορριπτω αποριπτω • APORRIPTW APORIPTW • aporriptō aporiptō

Search: απορριψῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απορριψῃςἀπορρίπτωαπο·ρριπτ·σῃς1aor act sub 2nd sg

ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορριπτωαπο·ρριπτ·ωαπορριπτομαιαπο·ρριπτ·ομαι
2ndαπορριπτειςαπο·ρριπτ·ειςαπορριπτῃ, απορριπτει, απορριπτεσαιαπο·ρριπτ·ῃ, απο·ρριπτ·ει classical, απο·ρριπτ·εσαι alt
3rdαπορριπτειαπο·ρριπτ·ειαπορριπτεταιαπο·ρριπτ·εται
Pl1stαπορριπτομεναπο·ρριπτ·ομεναπορριπτομεθααπο·ρριπτ·ομεθα
2ndαπορριπτετεαπο·ρριπτ·ετεαπορριπτεσθεαπο·ρριπτ·εσθε
3rdαπορριπτουσιν, απορριπτουσιαπο·ρριπτ·ουσι(ν)απορριπτονταιαπο·ρριπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορριπτωαπο·ρριπτ·ωαπορριπτωμαιαπο·ρριπτ·ωμαι
2ndαπορριπτῃςαπο·ρριπτ·ῃςαπορριπτῃαπο·ρριπτ·ῃ
3rdαπορριπτῃαπο·ρριπτ·ῃαπορριπτηταιαπο·ρριπτ·ηται
Pl1stαπορριπτωμεναπο·ρριπτ·ωμεναπορριπτωμεθααπο·ρριπτ·ωμεθα
2ndαπορριπτητεαπο·ρριπτ·ητεαπορριπτησθεαπο·ρριπτ·ησθε
3rdαπορριπτωσιν, απορριπτωσιαπο·ρριπτ·ωσι(ν)απορριπτωνταιαπο·ρριπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορριπτοιμιαπο·ρριπτ·οιμιαπορριπτοιμηναπο·ρριπτ·οιμην
2ndαπορριπτοιςαπο·ρριπτ·οιςαπορριπτοιοαπο·ρριπτ·οιο
3rdαπορριπτοιαπο·ρριπτ·οιαπορριπτοιτοαπο·ρριπτ·οιτο
Pl1stαπορριπτοιμεναπο·ρριπτ·οιμεναπορριπτοιμεθααπο·ρριπτ·οιμεθα
2ndαπορριπτοιτεαπο·ρριπτ·οιτεαπορριπτοισθεαπο·ρριπτ·οισθε
3rdαπορριπτοιεν, απορριπτοισαναπο·ρριπτ·οιεν, απο·ρριπτ·οισαν altαπορριπτοιντοαπο·ρριπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορριπτε[LXX]απο·ρριπτ·εαπορριπτουαπο·ρριπτ·ου
3rdαπορριπτετωαπο·ρριπτ·ετωαπορριπτεσθωαπο·ρριπτ·εσθω
Pl1st
2ndαπορριπτετεαπο·ρριπτ·ετεαπορριπτεσθεαπο·ρριπτ·εσθε
3rdαπορριπτετωσαν, απορριπτοντωναπο·ρριπτ·ετωσαν, απο·ρριπτ·οντων classicalαπορριπτεσθωσαν, απορριπτεσθωναπο·ρριπτ·εσθωσαν, απο·ρριπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απορριπτειν​απο·ρριπτ·ειν​απορριπτεσθαι​απο·ρριπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορριπτουσααπορριπτοναπο·ρριπτ·ουσ·ααπο·ρριπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπορριπτωναπο·ρριπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπορριπτουσαναπορριπτοντααπο·ρριπτ·ουσ·αναπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·α
Datαπορριπτουσῃαπορριπτοντιαπο·ρριπτ·ουσ·ῃαπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·ι
Genαπορριπτουσηςαπορριπτοντοςαπο·ρριπτ·ουσ·ηςαπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπορριπτουσαιαπορριπτοντεςαπορριπτοντααπο·ρριπτ·ουσ·αιαπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·εςαπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπορριπτουσαςαπορριπτονταςαπο·ρριπτ·ουσ·αςαπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·ας
Datαπορριπτουσαιςαπορριπτουσι, απορριπτουσιναπο·ρριπτ·ουσ·αιςαπο·ρριπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπορριπτουσωναπορριπτοντωναπο·ρριπτ·ουσ·ωναπο·ρριπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορριπτομενηαπορριπτομενεαπο·ρριπτ·ομεν·ηαπο·ρριπτ·ομεν·ε
Nomαπορριπτομενοςαπο·ρριπτ·ομεν·ος
Accαπορριπτομενηναπορριπτομενοναπο·ρριπτ·ομεν·ηναπο·ρριπτ·ομεν·ον
Datαπορριπτομενῃαπορριπτομενῳαπο·ρριπτ·ομεν·ῃαπο·ρριπτ·ομεν·ῳ
Genαπορριπτομενηςαπορριπτομενουαπο·ρριπτ·ομεν·ηςαπο·ρριπτ·ομεν·ου
PlVocαπορριπτομεναιαπορριπτομενοιαπορριπτομενααπο·ρριπτ·ομεν·αιαπο·ρριπτ·ομεν·οιαπο·ρριπτ·ομεν·α
Nom
Accαπορριπτομεναςαπορριπτομενουςαπο·ρριπτ·ομεν·αςαπο·ρριπτ·ομεν·ους
Datαπορριπτομεναιςαπορριπτομενοιςαπο·ρριπτ·ομεν·αιςαπο·ρριπτ·ομεν·οις
Genαπορριπτομενωναπορριπτομενωναπο·ρριπτ·ομεν·ωναπο·ρριπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερριπτοναπο·ε·ρριπτ·οναπερριπτομηναπο·ε·ρριπτ·ομην
2ndαπερριπτεςαπο·ε·ρριπτ·εςαπερριπτουαπο·ε·ρριπτ·ου
3rdαπερριπτεν, απερριπτεαπο·ε·ρριπτ·ε(ν)απερριπτετοαπο·ε·ρριπτ·ετο
Pl1stαπερριπτομεναπο·ε·ρριπτ·ομεναπερριπτομεθααπο·ε·ρριπτ·ομεθα
2ndαπερριπτετεαπο·ε·ρριπτ·ετεαπερριπτεσθεαπο·ε·ρριπτ·εσθε
3rdαπερριπτον, απερριπτοσαναπο·ε·ρριπτ·ον, απο·ε·ρριπτ·οσαν altαπερριπτοντοαπο·ε·ρριπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερριψα[LXX], απεριψααπο·ε·ρριπτ·σα, απο·ε·ριπτ·σααπερριψαμην, απεριψαμηναπο·ε·ρριπτ·σαμην, απο·ε·ριπτ·σαμην
2ndαπερριψας[LXX], απεριψαςαπο·ε·ρριπτ·σας, απο·ε·ριπτ·σαςαπερριψω, απεριψωαπο·ε·ρριπτ·σω, απο·ε·ριπτ·σω
3rdαπερριψεν[LXX], απερριψε, απεριψεν, απεριψεαπο·ε·ρριπτ·σε(ν), απο·ε·ρριπτ·σε(ν), απο·ε·ριπτ·σε(ν)απερριψατο, απεριψατοαπο·ε·ρριπτ·σατο, απο·ε·ριπτ·σατο
Pl1stαπερριψαμεν[LXX], απεριψαμεναπο·ε·ρριπτ·σαμεν, απο·ε·ριπτ·σαμεναπερριψαμεθα, απεριψαμεθααπο·ε·ρριπτ·σαμεθα, απο·ε·ριπτ·σαμεθα
2ndαπερριψατε, απεριψατεαπο·ε·ρριπτ·σατε, απο·ε·ριπτ·σατεαπερριψασθε, απεριψασθεαπο·ε·ρριπτ·σασθε, απο·ε·ριπτ·σασθε
3rdαπερριψαν[LXX], απεριψαναπο·ε·ρριπτ·σαν, απο·ε·ριπτ·σαναπερριψαντο, απεριψαντοαπο·ε·ρριπτ·σαντο, απο·ε·ριπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορριψω[LXX], αποριψωαπο·ρριπτ·σω, απο·ριπτ·σωαπορριψωμαι, αποριψωμαιαπο·ρριπτ·σωμαι, απο·ριπτ·σωμαι
2ndαπορριψῃς[LXX], αποριψῃςαπο·ρριπτ·σῃς, απο·ριπτ·σῃςαπορριψῃ, αποριψῃαπο·ρριπτ·σῃ, απο·ριπτ·σῃ
3rdαπορριψῃ, αποριψῃαπο·ρριπτ·σῃ, απο·ριπτ·σῃαπορριψηται, αποριψηταιαπο·ρριπτ·σηται, απο·ριπτ·σηται
Pl1stαπορριψωμεν[LXX], αποριψωμεναπο·ρριπτ·σωμεν, απο·ριπτ·σωμεναπορριψωμεθα, αποριψωμεθααπο·ρριπτ·σωμεθα, απο·ριπτ·σωμεθα
2ndαπορριψητε, αποριψητεαπο·ρριπτ·σητε, απο·ριπτ·σητεαπορριψησθε, αποριψησθεαπο·ρριπτ·σησθε, απο·ριπτ·σησθε
3rdαπορριψωσιν, απορριψωσι, αποριψωσιν, αποριψωσιαπο·ρριπτ·σωσι(ν), απο·ριπτ·σωσι(ν)απορριψωνται, αποριψωνταιαπο·ρριπτ·σωνται, απο·ριπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορριψαιμι, αποριψαιμιαπο·ρριπτ·σαιμι, απο·ριπτ·σαιμιαπορριψαιμην, αποριψαιμηναπο·ρριπτ·σαιμην, απο·ριπτ·σαιμην
2ndαπορριψαις, απορριψειας, αποριψαις, αποριψειαςαπο·ρριπτ·σαις, απο·ρριπτ·σειας classical, απο·ριπτ·σαις, απο·ριπτ·σειας classicalαπορριψαιο, αποριψαιοαπο·ρριπτ·σαιο, απο·ριπτ·σαιο
3rdαπορριψαι[LXX], απορριψειε, αποριψαι, αποριψειεαπο·ρριπτ·σαι, απο·ρριπτ·σειε classical, απο·ριπτ·σαι, απο·ριπτ·σειε classicalαπορριψαιτο, αποριψαιτοαπο·ρριπτ·σαιτο, απο·ριπτ·σαιτο
Pl1stαπορριψαιμεν, αποριψαιμεναπο·ρριπτ·σαιμεν, απο·ριπτ·σαιμεναπορριψαιμεθα, αποριψαιμεθααπο·ρριπτ·σαιμεθα, απο·ριπτ·σαιμεθα
2ndαπορριψαιτε, αποριψαιτεαπο·ρριπτ·σαιτε, απο·ριπτ·σαιτεαπορριψαισθε, αποριψαισθεαπο·ρριπτ·σαισθε, απο·ριπτ·σαισθε
3rdαπορριψαιεν, απορριψαισαν, απορριψειαν, απορριψειεν, αποριψαιεν, αποριψαισαν, αποριψειαν, αποριψειεναπο·ρριπτ·σαιεν, απο·ρριπτ·σαισαν alt, απο·ρριπτ·σειαν classical, απο·ρριπτ·σειεν classical, απο·ριπτ·σαιεν, απο·ριπτ·σαισαν alt, απο·ριπτ·σειαν classical, απο·ριπτ·σειεν classicalαπορριψαιντο, αποριψαιντοαπο·ρριπτ·σαιντο, απο·ριπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορριψον, αποριψοναπο·ρριπτ·σον, απο·ριπτ·σοναπορριψαι[LXX], αποριψαιαπο·ρριπτ·σαι, απο·ριπτ·σαι
3rdαπορριψατω[LXX], αποριψατωαπο·ρριπτ·σατω, απο·ριπτ·σατωαπορριψασθω, αποριψασθωαπο·ρριπτ·σασθω, απο·ριπτ·σασθω
Pl1st
2ndαπορριψατε[LXX], αποριψατεαπο·ρριπτ·σατε, απο·ριπτ·σατεαπορριψασθε, αποριψασθεαπο·ρριπτ·σασθε, απο·ριπτ·σασθε
3rdαπορριψατωσαν, απορριψαντων, αποριψατωσαν, αποριψαντωναπο·ρριπτ·σατωσαν, απο·ρριπτ·σαντων classical, απο·ριπτ·σατωσαν, απο·ριπτ·σαντων classicalαπορριψασθωσαν, απορριψασθων, αποριψασθωσαν, αποριψασθωναπο·ρριπτ·σασθωσαν, απο·ρριπτ·σασθων classical, απο·ριπτ·σασθωσαν, απο·ριπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απορριψαι[LXX], αποριψαι​απο·ρριπτ·σαι, απο·ριπτ·σαι​απορριψασθαι, αποριψασθαι​απο·ρριπτ·σασθαι, απο·ριπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορριψασα, αποριψασααπορριψας, αποριψαςαπορριψαν, αποριψαναπο·ρριπτ·σασ·α, απο·ριπτ·σασ·ααπο·ρριπτ·σα[ντ]·ς, απο·ριπτ·σα[ντ]·ςαπο·ρριπτ·σαν[τ], απο·ριπτ·σαν[τ]
Nom
Accαπορριψασαν, αποριψασαναπορριψαντα, αποριψαντααπο·ρριπτ·σασ·αν, απο·ριπτ·σασ·αναπο·ρριπτ·σαντ·α, απο·ριπτ·σαντ·α
Datαπορριψασῃ, αποριψασῃαπορριψαντι, αποριψαντιαπο·ρριπτ·σασ·ῃ, απο·ριπτ·σασ·ῃαπο·ρριπτ·σαντ·ι, απο·ριπτ·σαντ·ι
Genαπορριψασης, αποριψασηςαπορριψαντος, αποριψαντοςαπο·ρριπτ·σασ·ης, απο·ριπτ·σασ·ηςαπο·ρριπτ·σαντ·ος, απο·ριπτ·σαντ·ος
PlVocαπορριψασαι, αποριψασαιαπορριψαντες, αποριψαντεςαπορριψαντα, αποριψαντααπο·ρριπτ·σασ·αι, απο·ριπτ·σασ·αιαπο·ρριπτ·σαντ·ες, απο·ριπτ·σαντ·εςαπο·ρριπτ·σαντ·α, απο·ριπτ·σαντ·α
Nom
Accαπορριψασας, αποριψασαςαπορριψαντας[GNT], αποριψαντας[GNT]απο·ρριπτ·σασ·ας, απο·ριπτ·σασ·αςαπο·ρριπτ·σαντ·ας, απο·ριπτ·σαντ·ας
Datαπορριψασαις, αποριψασαιςαπορριψασι, απορριψασιν, αποριψασι, αποριψασιναπο·ρριπτ·σασ·αις, απο·ριπτ·σασ·αιςαπο·ρριπτ·σα[ντ]·σι(ν), απο·ριπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπορριψασων, αποριψασωναπορριψαντων, αποριψαντωναπο·ρριπτ·σασ·ων, απο·ριπτ·σασ·ωναπο·ρριπτ·σαντ·ων, απο·ριπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορριψαμενη, αποριψαμενηαπορριψαμενε, αποριψαμενεαπο·ρριπτ·σαμεν·η, απο·ριπτ·σαμεν·ηαπο·ρριπτ·σαμεν·ε, απο·ριπτ·σαμεν·ε
Nomαπορριψαμενος, αποριψαμενοςαπο·ρριπτ·σαμεν·ος, απο·ριπτ·σαμεν·ος
Accαπορριψαμενην, αποριψαμενηναπορριψαμενον, αποριψαμενοναπο·ρριπτ·σαμεν·ην, απο·ριπτ·σαμεν·ηναπο·ρριπτ·σαμεν·ον, απο·ριπτ·σαμεν·ον
Datαπορριψαμενῃ, αποριψαμενῃαπορριψαμενῳ, αποριψαμενῳαπο·ρριπτ·σαμεν·ῃ, απο·ριπτ·σαμεν·ῃαπο·ρριπτ·σαμεν·ῳ, απο·ριπτ·σαμεν·ῳ
Genαπορριψαμενης, αποριψαμενηςαπορριψαμενου, αποριψαμενουαπο·ρριπτ·σαμεν·ης, απο·ριπτ·σαμεν·ηςαπο·ρριπτ·σαμεν·ου, απο·ριπτ·σαμεν·ου
PlVocαπορριψαμεναι, αποριψαμεναιαπορριψαμενοι, αποριψαμενοιαπορριψαμενα, αποριψαμενααπο·ρριπτ·σαμεν·αι, απο·ριπτ·σαμεν·αιαπο·ρριπτ·σαμεν·οι, απο·ριπτ·σαμεν·οιαπο·ρριπτ·σαμεν·α, απο·ριπτ·σαμεν·α
Nom
Accαπορριψαμενας, αποριψαμεναςαπορριψαμενους, αποριψαμενουςαπο·ρριπτ·σαμεν·ας, απο·ριπτ·σαμεν·αςαπο·ρριπτ·σαμεν·ους, απο·ριπτ·σαμεν·ους
Datαπορριψαμεναις, αποριψαμεναιςαπορριψαμενοις, αποριψαμενοιςαπο·ρριπτ·σαμεν·αις, απο·ριπτ·σαμεν·αιςαπο·ρριπτ·σαμεν·οις, απο·ριπτ·σαμεν·οις
Genαπορριψαμενων, αποριψαμενωναπορριψαμενων, αποριψαμενωναπο·ρριπτ·σαμεν·ων, απο·ριπτ·σαμεν·ωναπο·ρριπτ·σαμεν·ων, απο·ριπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερριμμαι[LXX]απο·ερριπτ·μαι
2ndαπερριψαιαπο·ερριπτ·σαι
3rdαπερριπταιαπο·ερριπτ·ται
Pl1stαπερριμμεθααπο·ερριπτ·μεθα
2ndαπερριφθεαπο·ερριπτ·σθε
3rdαπερριφαταιαπο·ερριπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερριψομαιαπο·ερριπτ·σομαι
2ndαπερριψῃ, απερριψειαπο·ερριπτ·σῃ, απο·ερριπτ·σει classical
3rdαπερριψεταιαπο·ερριπτ·σεται
Pl1stαπερριψομεθααπο·ερριπτ·σομεθα
2ndαπερριψεσθεαπο·ερριπτ·σεσθε
3rdαπερριψονταιαπο·ερριπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερριψοιμηναπο·ερριπτ·σοιμην
2ndαπερριψοιοαπο·ερριπτ·σοιο
3rdαπερριψοιτοαπο·ερριπτ·σοιτο
Pl1stαπερριψοιμεθααπο·ερριπτ·σοιμεθα
2ndαπερριψοισθεαπο·ερριπτ·σοισθε
3rdαπερριψοιντοαπο·ερριπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπερριψοαπο·ερριπτ·σο
3rdαπερριφθωαπο·ερριπτ·σθω
Pl1st
2ndαπερριφθεαπο·ερριπτ·σθε
3rdαπερριφθωσαν, απερριφθωναπο·ερριπτ·σθωσαν, απο·ερριπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απερριφθαι​απο·ερριπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απερριψεσθαι​απο·ερριπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπερριμμενηαπερριμμενεαπο·ερριπτ·μεν·ηαπο·ερριπτ·μεν·ε
Nomαπερριμμενοςαπο·ερριπτ·μεν·ος
Accαπερριμμενην[LXX]απερριμμενοναπο·ερριπτ·μεν·ηναπο·ερριπτ·μεν·ον
Datαπερριμμενῃαπερριμμενῳαπο·ερριπτ·μεν·ῃαπο·ερριπτ·μεν·ῳ
Genαπερριμμενηςαπερριμμενουαπο·ερριπτ·μεν·ηςαπο·ερριπτ·μεν·ου
PlVocαπερριμμεναιαπερριμμενοιαπερριμμενααπο·ερριπτ·μεν·αιαπο·ερριπτ·μεν·οιαπο·ερριπτ·μεν·α
Nom
Accαπερριμμεναςαπερριμμενουςαπο·ερριπτ·μεν·αςαπο·ερριπτ·μεν·ους
Datαπερριμμεναιςαπερριμμενοιςαπο·ερριπτ·μεν·αιςαπο·ερριπτ·μεν·οις
Genαπερριμμενωναπερριμμενωναπο·ερριπτ·μεν·ωναπο·ερριπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερριμμηναπο·ε·ερριπτ·μην
2ndαπερριψοαπο·ε·ερριπτ·σο
3rdαπερριπτοαπο·ε·ερριπτ·το
Pl1stαπερριμμεθααπο·ε·ερριπτ·μεθα
2ndαπερριφθεαπο·ε·ερριπτ·σθε
3rdαπερριφατοαπο·ε·ερριπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπερριφηναπο·ε·ρριφ·[θ]ην
2ndαπερριφης[LXX]απο·ε·ρριφ·[θ]ης
3rdαπερριφη[LXX]απο·ε·ρριφ·[θ]η
Pl1stαπερριφημεναπο·ε·ρριφ·[θ]ημεν
2ndαπερριφητεαπο·ε·ρριφ·[θ]ητε
3rdαπερριφησαν[LXX]απο·ε·ρριφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπορριφησομαιαπο·ρριφ·[θ]ησομαι
2ndαπορριφησῃ, απορριφησειαπο·ρριφ·[θ]ησῃ, απο·ρριφ·[θ]ησει classical
3rdαπορριφησεταιαπο·ρριφ·[θ]ησεται
Pl1stαπορριφησομεθααπο·ρριφ·[θ]ησομεθα
2ndαπορριφησεσθε[LXX]απο·ρριφ·[θ]ησεσθε
3rdαπορριφησονται[LXX]απο·ρριφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπορριφωαπο·ρριφ·[θ]ω
2ndαπορριφῃςαπο·ρριφ·[θ]ῃς
3rdαπορριφῃαπο·ρριφ·[θ]ῃ
Pl1stαπορριφωμεν[LXX]απο·ρριφ·[θ]ωμεν
2ndαπορριφητε[LXX]απο·ρριφ·[θ]ητε
3rdαπορριφωσιν, απορριφωσιαπο·ρριφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπορριφειηναπο·ρριφ·[θ]ειην
2ndαπορριφειηςαπο·ρριφ·[θ]ειης
3rdαπορριφειηαπο·ρριφ·[θ]ειη
Pl1stαπορριφειημεν, απορριφειμεναπο·ρριφ·[θ]ειημεν, απο·ρριφ·[θ]ειμεν classical
2ndαπορριφειητε, απορριφειτεαπο·ρριφ·[θ]ειητε, απο·ρριφ·[θ]ειτε classical
3rdαπορριφειησαν, απορριφειεναπο·ρριφ·[θ]ειησαν, απο·ρριφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπορριφησοιμηναπο·ρριφ·[θ]ησοιμην
2ndαπορριφησοιοαπο·ρριφ·[θ]ησοιο
3rdαπορριφησοιτοαπο·ρριφ·[θ]ησοιτο
Pl1stαπορριφησοιμεθααπο·ρριφ·[θ]ησοιμεθα
2ndαπορριφησοισθεαπο·ρριφ·[θ]ησοισθε
3rdαπορριφησοιντοαπο·ρριφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορριφηθιαπο·ρριφ·[θ]ητι
3rdαπορριφητωαπο·ρριφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαπορριφητε[LXX]απο·ρριφ·[θ]ητε
3rdαπορριφητωσαν, απορριφεντωναπο·ρριφ·[θ]ητωσαν, απο·ρριφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απορριφηναι​απο·ρριφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απορριφησεσθαι​απο·ρριφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορριφεισααπορριφειςαπορριφεναπο·ρριφ·[θ]εισ·ααπο·ρριφ·[θ]ει[ντ]·ςαπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπορριφεισαναπορριφεντααπο·ρριφ·[θ]εισ·αναπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαπορριφεισῃαπορριφεντιαπο·ρριφ·[θ]εισ·ῃαπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαπορριφεισηςαπορριφεντοςαπο·ρριφ·[θ]εισ·ηςαπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαπορριφεισαιαπορριφεντεςαπορριφεντααπο·ρριφ·[θ]εισ·αιαπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαπορριφεισαςαπορριφενταςαπο·ρριφ·[θ]εισ·αςαπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαπορριφεισαιςαπορριφεισι, απορριφεισιναπο·ρριφ·[θ]εισ·αιςαπο·ρριφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαπορριφεισωναπορριφεντωναπο·ρριφ·[θ]εισ·ωναπο·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορριφησομενηαπορριφησομενεαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ηαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ε
Nomαπορριφησομενοςαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ος
Accαπορριφησομενηναπορριφησομενοναπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ηναπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ον
Datαπορριφησομενῃαπορριφησομενῳαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ῃαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαπορριφησομενηςαπορριφησομενουαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ηςαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαπορριφησομεναιαπορριφησομενοιαπορριφησομενααπο·ρριφ·[θ]ησομεν·αιαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·οιαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαπορριφησομεναςαπορριφησομενουςαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·αςαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ους
Datαπορριφησομεναιςαπορριφησομενοιςαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·αιςαπο·ρριφ·[θ]ησομεν·οις
Genαπορριφησομενωναπορριφησομενωναπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ωναπο·ρριφ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 10:16:55 EDT