απορεω • APOREW • aporeō

Search: απορηθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απορηθησεταιἀπορέωαπορη·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απορηθησεταιἀπορέωαπορη·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορωαπορ(ε)·ωαπορουμαι[GNT]απορ(ε)·ομαι
2ndαπορειςαπορ(ε)·ειςαπορῃ, απορει, απορεισαιαπορ(ε)·ῃ, απορ(ε)·ει classical, απορ(ε)·εσαι alt
3rdαπορειαπορ(ε)·ειαπορειταιαπορ(ε)·εται
Pl1stαπορουμεναπορ(ε)·ομεναπορουμεθααπορ(ε)·ομεθα
2ndαπορειτεαπορ(ε)·ετεαπορεισθεαπορ(ε)·εσθε
3rdαπορουσιν, απορουσιαπορ(ε)·ουσι(ν)απορουνταιαπορ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορωαπορ(ε)·ωαπορωμαιαπορ(ε)·ωμαι
2ndαπορῃςαπορ(ε)·ῃςαπορῃαπορ(ε)·ῃ
3rdαπορῃαπορ(ε)·ῃαπορηταιαπορ(ε)·ηται
Pl1stαπορωμεναπορ(ε)·ωμεναπορωμεθααπορ(ε)·ωμεθα
2ndαπορητεαπορ(ε)·ητεαπορησθεαπορ(ε)·ησθε
3rdαπορωσιν, απορωσιαπορ(ε)·ωσι(ν)απορωνταιαπορ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποροιμιαπορ(ε)·οιμιαποροιμηναπορ(ε)·οιμην
2ndαποροιςαπορ(ε)·οιςαποροιοαπορ(ε)·οιο
3rdαποροιαπορ(ε)·οιαποροιτοαπορ(ε)·οιτο
Pl1stαποροιμεναπορ(ε)·οιμεναποροιμεθααπορ(ε)·οιμεθα
2ndαποροιτεαπορ(ε)·οιτεαποροισθεαπορ(ε)·οισθε
3rdαποροιεν, αποροισαναπορ(ε)·οιεν, απορ(ε)·οισαν altαποροιντοαπορ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορειαπορ(ε)·εαπορουαπορ(ε)·ου
3rdαπορειτωαπορ(ε)·ετωαπορεισθωαπορ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπορειτεαπορ(ε)·ετεαπορεισθεαπορ(ε)·εσθε
3rdαπορειτωσαν, απορουντωναπορ(ε)·ετωσαν, απορ(ε)·οντων classicalαπορεισθωσαν, απορεισθωναπορ(ε)·εσθωσαν, απορ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απορειν​απορ(ε)·ειν​απορεισθαι[GNT]​απορ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορουσααπορουναπορ(ε)·ουσ·ααπορ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπορων[LXX]απορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπορουσαναπορουντααπορ(ε)·ουσ·αναπορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαπορουσῃαπορουντιαπορ(ε)·ουσ·ῃαπορ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαπορουσηςαπορουντοςαπορ(ε)·ουσ·ηςαπορ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπορουσαιαπορουντες[LXX]απορουντααπορ(ε)·ουσ·αιαπορ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπορουσαςαπορουνταςαπορ(ε)·ουσ·αςαπορ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαπορουσαιςαπορουσι, απορουσιναπορ(ε)·ουσ·αιςαπορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπορουσωναπορουντωναπορ(ε)·ουσ·ωναπορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορουμενη[LXX]απορουμενεαπορ(ε)·ομεν·ηαπορ(ε)·ομεν·ε
Nomαπορουμενος[GNT]απορ(ε)·ομεν·ος
Accαπορουμενηναπορουμενοναπορ(ε)·ομεν·ηναπορ(ε)·ομεν·ον
Datαπορουμενῃαπορουμενῳαπορ(ε)·ομεν·ῃαπορ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπορουμενης[LXX]απορουμενουαπορ(ε)·ομεν·ηςαπορ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπορουμεναιαπορουμενοι[GNT][LXX]απορουμενααπορ(ε)·ομεν·αιαπορ(ε)·ομεν·οιαπορ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπορουμεναςαπορουμενουςαπορ(ε)·ομεν·αςαπορ(ε)·ομεν·ους
Datαπορουμεναιςαπορουμενοιςαπορ(ε)·ομεν·αιςαπορ(ε)·ομεν·οις
Genαπορουμενων[LXX]απορουμενων[LXX]απορ(ε)·ομεν·ωναπορ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπορουνε·απορ(ε)·ονηπορουμηνε·απορ(ε)·ομην
2ndηπορειςε·απορ(ε)·εςηπορουε·απορ(ε)·ου
3rdηπορει[GNT][LXX]ε·απορ(ε)·εηπορειτο[LXX]ε·απορ(ε)·ετο
Pl1stηπορουμενε·απορ(ε)·ομενηπορουμεθαε·απορ(ε)·ομεθα
2ndηπορειτεε·απορ(ε)·ετεηπορεισθεε·απορ(ε)·εσθε
3rdηπορουν, ηπορουσανε·απορ(ε)·ον, ε·απορ(ε)·οσαν altηπορουντοε·απορ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορησωαπορη·σωαπορησομαιαπορη·σομαι
2ndαπορησειςαπορη·σειςαπορησῃ, απορησει[LXX], απορησεσαιαπορη·σῃ, απορη·σει classical, απορη·σεσαι alt
3rdαπορησει[LXX]απορη·σειαπορησεταιαπορη·σεται
Pl1stαπορησομεναπορη·σομεναπορησομεθααπορη·σομεθα
2ndαπορησετεαπορη·σετεαπορησεσθεαπορη·σεσθε
3rdαπορησουσιν, απορησουσιαπορη·σουσι(ν)απορησονταιαπορη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορησοιμιαπορη·σοιμιαπορησοιμηναπορη·σοιμην
2ndαπορησοιςαπορη·σοιςαπορησοιοαπορη·σοιο
3rdαπορησοιαπορη·σοιαπορησοιτοαπορη·σοιτο
Pl1stαπορησοιμεναπορη·σοιμεναπορησοιμεθααπορη·σοιμεθα
2ndαπορησοιτεαπορη·σοιτεαπορησοισθεαπορη·σοισθε
3rdαπορησοιεναπορη·σοιεναπορησοιντοαπορη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απορησειν​απορη·σειν​απορησεσθαι​απορη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορησουσααπορησοναπορη·σουσ·ααπορη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπορησωναπορη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπορησουσαναπορησοντααπορη·σουσ·αναπορη·σο[υ]ντ·α
Datαπορησουσῃαπορησοντιαπορη·σουσ·ῃαπορη·σο[υ]ντ·ι
Genαπορησουσηςαπορησοντοςαπορη·σουσ·ηςαπορη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπορησουσαιαπορησοντεςαπορησοντααπορη·σουσ·αιαπορη·σο[υ]ντ·εςαπορη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπορησουσαςαπορησονταςαπορη·σουσ·αςαπορη·σο[υ]ντ·ας
Datαπορησουσαιςαπορησουσι, απορησουσιναπορη·σουσ·αιςαπορη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπορησουσωναπορησοντωναπορη·σουσ·ωναπορη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορησομενηαπορησομενεαπορη·σομεν·ηαπορη·σομεν·ε
Nomαπορησομενοςαπορη·σομεν·ος
Accαπορησομενηναπορησομενοναπορη·σομεν·ηναπορη·σομεν·ον
Datαπορησομενῃαπορησομενῳαπορη·σομεν·ῃαπορη·σομεν·ῳ
Genαπορησομενηςαπορησομενουαπορη·σομεν·ηςαπορη·σομεν·ου
PlVocαπορησομεναιαπορησομενοιαπορησομενααπορη·σομεν·αιαπορη·σομεν·οιαπορη·σομεν·α
Nom
Accαπορησομεναςαπορησομενουςαπορη·σομεν·αςαπορη·σομεν·ους
Datαπορησομεναιςαπορησομενοιςαπορη·σομεν·αιςαπορη·σομεν·οις
Genαπορησομενωναπορησομενωναπορη·σομεν·ωναπορη·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηπορηθηνε·απορη·θην
2ndηπορηθηςε·απορη·θης
3rdηπορηθηε·απορη·θη
Pl1stηπορηθημενε·απορη·θημεν
2ndηπορηθητεε·απορη·θητε
3rdηπορηθησανε·απορη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπορηθησομαιαπορη·θησομαι
2ndαπορηθησῃ, απορηθησειαπορη·θησῃ, απορη·θησει classical
3rdαπορηθησεται[LXX]απορη·θησεται
Pl1stαπορηθησομεθααπορη·θησομεθα
2ndαπορηθησεσθεαπορη·θησεσθε
3rdαπορηθησονταιαπορη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπορηθωαπορη·θω
2ndαπορηθῃςαπορη·θῃς
3rdαπορηθῃαπορη·θῃ
Pl1stαπορηθωμεναπορη·θωμεν
2ndαπορηθητεαπορη·θητε
3rdαπορηθωσιν, απορηθωσιαπορη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπορηθειηναπορη·θειην
2ndαπορηθειηςαπορη·θειης
3rdαπορηθειηαπορη·θειη
Pl1stαπορηθειημεν, απορηθειμεναπορη·θειημεν, απορη·θειμεν classical
2ndαπορηθειητε, απορηθειτεαπορη·θειητε, απορη·θειτε classical
3rdαπορηθειησαν, απορηθειεναπορη·θειησαν, απορη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπορηθησοιμηναπορη·θησοιμην
2ndαπορηθησοιοαπορη·θησοιο
3rdαπορηθησοιτοαπορη·θησοιτο
Pl1stαπορηθησοιμεθααπορη·θησοιμεθα
2ndαπορηθησοισθεαπορη·θησοισθε
3rdαπορηθησοιντοαπορη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορηθητιαπορη·θητι
3rdαπορηθητωαπορη·θητω
Pl1st
2ndαπορηθητεαπορη·θητε
3rdαπορηθητωσαν, απορηθεντωναπορη·θητωσαν, απορη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απορηθηναι​απορη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απορηθησεσθαι​απορη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορηθεισααπορηθεις[LXX]απορηθεναπορη·θεισ·ααπορη·θει[ντ]·ςαπορη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπορηθεισαναπορηθεντααπορη·θεισ·αναπορη·θε[ι]ντ·α
Datαπορηθεισῃαπορηθεντιαπορη·θεισ·ῃαπορη·θε[ι]ντ·ι
Genαπορηθεισηςαπορηθεντοςαπορη·θεισ·ηςαπορη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπορηθεισαιαπορηθεντεςαπορηθεντααπορη·θεισ·αιαπορη·θε[ι]ντ·εςαπορη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπορηθεισαςαπορηθενταςαπορη·θεισ·αςαπορη·θε[ι]ντ·ας
Datαπορηθεισαιςαπορηθεισι, απορηθεισιναπορη·θεισ·αιςαπορη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπορηθεισωναπορηθεντωναπορη·θεισ·ωναπορη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορηθησομενηαπορηθησομενεαπορη·θησομεν·ηαπορη·θησομεν·ε
Nomαπορηθησομενοςαπορη·θησομεν·ος
Accαπορηθησομενηναπορηθησομενοναπορη·θησομεν·ηναπορη·θησομεν·ον
Datαπορηθησομενῃαπορηθησομενῳαπορη·θησομεν·ῃαπορη·θησομεν·ῳ
Genαπορηθησομενηςαπορηθησομενουαπορη·θησομεν·ηςαπορη·θησομεν·ου
PlVocαπορηθησομεναιαπορηθησομενοιαπορηθησομενααπορη·θησομεν·αιαπορη·θησομεν·οιαπορη·θησομεν·α
Nom
Accαπορηθησομεναςαπορηθησομενουςαπορη·θησομεν·αςαπορη·θησομεν·ους
Datαπορηθησομεναιςαπορηθησομενοιςαπορη·θησομεν·αιςαπορη·θησομεν·οις
Genαπορηθησομενωναπορηθησομενωναπορη·θησομεν·ωναπορη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:40:06 EST