απολαμβανω • APOLAMBANW • apolambanō

Search: απολημψεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολημψεσθεἀπολαμβάνωαπο·λημβ·σεσθεfut mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολημψεσθεἀπολαμβάνωαπο·λημβ·σεσθεfut mp ind 2nd pl

ἀπο·λαμβάνω (απο+λαμβαν-, απο+λημψ-/απο+ληψ-, 2nd απο+λαβ-, απο+ειληφ·[κ]-, απο+ειληβ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολαμβανωαπο·λαμβαν·ωαπολαμβανομαιαπο·λαμβαν·ομαι
2ndαπολαμβανειςαπο·λαμβαν·ειςαπολαμβανῃ, απολαμβανει, απολαμβανεσαιαπο·λαμβαν·ῃ, απο·λαμβαν·ει classical, απο·λαμβαν·εσαι alt
3rdαπολαμβανειαπο·λαμβαν·ειαπολαμβανεταιαπο·λαμβαν·εται
Pl1stαπολαμβανομεν[GNT]απο·λαμβαν·ομεναπολαμβανομεθααπο·λαμβαν·ομεθα
2ndαπολαμβανετεαπο·λαμβαν·ετεαπολαμβανεσθεαπο·λαμβαν·εσθε
3rdαπολαμβανουσιν, απολαμβανουσιαπο·λαμβαν·ουσι(ν)απολαμβανονταιαπο·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολαμβανωαπο·λαμβαν·ωαπολαμβανωμαιαπο·λαμβαν·ωμαι
2ndαπολαμβανῃςαπο·λαμβαν·ῃςαπολαμβανῃαπο·λαμβαν·ῃ
3rdαπολαμβανῃαπο·λαμβαν·ῃαπολαμβανηταιαπο·λαμβαν·ηται
Pl1stαπολαμβανωμεναπο·λαμβαν·ωμεναπολαμβανωμεθααπο·λαμβαν·ωμεθα
2ndαπολαμβανητεαπο·λαμβαν·ητεαπολαμβανησθεαπο·λαμβαν·ησθε
3rdαπολαμβανωσιν, απολαμβανωσιαπο·λαμβαν·ωσι(ν)απολαμβανωνταιαπο·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολαμβανοιμιαπο·λαμβαν·οιμιαπολαμβανοιμηναπο·λαμβαν·οιμην
2ndαπολαμβανοιςαπο·λαμβαν·οιςαπολαμβανοιοαπο·λαμβαν·οιο
3rdαπολαμβανοιαπο·λαμβαν·οιαπολαμβανοιτοαπο·λαμβαν·οιτο
Pl1stαπολαμβανοιμεναπο·λαμβαν·οιμεναπολαμβανοιμεθααπο·λαμβαν·οιμεθα
2ndαπολαμβανοιτεαπο·λαμβαν·οιτεαπολαμβανοισθεαπο·λαμβαν·οισθε
3rdαπολαμβανοιεν, απολαμβανοισαναπο·λαμβαν·οιεν, απο·λαμβαν·οισαν altαπολαμβανοιντοαπο·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολαμβανεαπο·λαμβαν·εαπολαμβανουαπο·λαμβαν·ου
3rdαπολαμβανετωαπο·λαμβαν·ετωαπολαμβανεσθωαπο·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndαπολαμβανετεαπο·λαμβαν·ετεαπολαμβανεσθεαπο·λαμβαν·εσθε
3rdαπολαμβανετωσαν, απολαμβανοντωναπο·λαμβαν·ετωσαν, απο·λαμβαν·οντων classicalαπολαμβανεσθωσαν, απολαμβανεσθωναπο·λαμβαν·εσθωσαν, απο·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολαμβανειν[GNT]​απο·λαμβαν·ειναπολαμβανεσθαι​απο·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολαμβανουσααπολαμβανοναπο·λαμβαν·ουσ·ααπο·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomαπολαμβανων[LXX]απο·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπολαμβανουσαναπολαμβανοντααπο·λαμβαν·ουσ·αναπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datαπολαμβανουσῃαπολαμβανοντιαπο·λαμβαν·ουσ·ῃαπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genαπολαμβανουσηςαπολαμβανοντοςαπο·λαμβαν·ουσ·ηςαπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπολαμβανουσαιαπολαμβανοντες[GNT]απολαμβανοντααπο·λαμβαν·ουσ·αιαπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςαπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολαμβανουσαςαπολαμβανονταςαπο·λαμβαν·ουσ·αςαπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datαπολαμβανουσαιςαπολαμβανουσι, απολαμβανουσιναπο·λαμβαν·ουσ·αιςαπο·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπολαμβανουσωναπολαμβανοντωναπο·λαμβαν·ουσ·ωναπο·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολαμβανομενηαπολαμβανομενεαπο·λαμβαν·ομεν·ηαπο·λαμβαν·ομεν·ε
Nomαπολαμβανομενοςαπο·λαμβαν·ομεν·ος
Accαπολαμβανομενηναπολαμβανομενοναπο·λαμβαν·ομεν·ηναπο·λαμβαν·ομεν·ον
Datαπολαμβανομενῃαπολαμβανομενῳαπο·λαμβαν·ομεν·ῃαπο·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genαπολαμβανομενηςαπολαμβανομενουαπο·λαμβαν·ομεν·ηςαπο·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocαπολαμβανομεναιαπολαμβανομενοιαπολαμβανομενααπο·λαμβαν·ομεν·αιαπο·λαμβαν·ομεν·οιαπο·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accαπολαμβανομεναςαπολαμβανομενουςαπο·λαμβαν·ομεν·αςαπο·λαμβαν·ομεν·ους
Datαπολαμβανομεναιςαπολαμβανομενοιςαπο·λαμβαν·ομεν·αιςαπο·λαμβαν·ομεν·οις
Genαπολαμβανομενωναπολαμβανομενωναπο·λαμβαν·ομεν·ωναπο·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελαμβανοναπο·ε·λαμβαν·οναπελαμβανομηναπο·ε·λαμβαν·ομην
2ndαπελαμβανεςαπο·ε·λαμβαν·εςαπελαμβανουαπο·ε·λαμβαν·ου
3rdαπελαμβανεν, απελαμβανεαπο·ε·λαμβαν·ε(ν)απελαμβανετοαπο·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stαπελαμβανομεναπο·ε·λαμβαν·ομεναπελαμβανομεθααπο·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndαπελαμβανετεαπο·ε·λαμβαν·ετεαπελαμβανεσθεαπο·ε·λαμβαν·εσθε
3rdαπελαμβανον, απελαμβανοσαναπο·ε·λαμβαν·ον, απο·ε·λαμβαν·οσαν altαπελαμβανοντοαπο·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολημψω, αποληψωαπο·λημβ·σω, απο·ληβ·σωαπολημψομαι, αποληψομαιαπο·λημβ·σομαι, απο·ληβ·σομαι
2ndαπολημψεις, αποληψειςαπο·λημβ·σεις, απο·ληβ·σειςαπολημψῃ, απολημψει, απολημψεσαι, αποληψῃ, αποληψει, αποληψεσαιαπο·λημβ·σῃ, απο·λημβ·σει classical, απο·λημβ·σεσαι alt, απο·ληβ·σῃ, απο·ληβ·σει classical, απο·ληβ·σεσαι alt
3rdαπολημψει, αποληψειαπο·λημβ·σει, απο·ληβ·σειαπολημψεται, αποληψεταιαπο·λημβ·σεται, απο·ληβ·σεται
Pl1stαπολημψομεν, αποληψομεναπο·λημβ·σομεν, απο·ληβ·σομεναπολημψομεθα, αποληψομεθααπο·λημβ·σομεθα, απο·ληβ·σομεθα
2ndαπολημψετε, αποληψετεαπο·λημβ·σετε, απο·ληβ·σετεαπολημψεσθε[GNT], αποληψεσθεαπο·λημβ·σεσθε, απο·ληβ·σεσθε
3rdαπολημψουσιν, απολημψουσι, αποληψουσιν, αποληψουσιαπο·λημβ·σουσι(ν), απο·ληβ·σουσι(ν)απολημψονται, αποληψονταιαπο·λημβ·σονται, απο·ληβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολημψοιμι, αποληψοιμιαπο·λημβ·σοιμι, απο·ληβ·σοιμιαπολημψοιμην, αποληψοιμηναπο·λημβ·σοιμην, απο·ληβ·σοιμην
2ndαπολημψοις, αποληψοιςαπο·λημβ·σοις, απο·ληβ·σοιςαπολημψοιο, αποληψοιοαπο·λημβ·σοιο, απο·ληβ·σοιο
3rdαπολημψοι, αποληψοιαπο·λημβ·σοι, απο·ληβ·σοιαπολημψοιτο, αποληψοιτοαπο·λημβ·σοιτο, απο·ληβ·σοιτο
Pl1stαπολημψοιμεν, αποληψοιμεναπο·λημβ·σοιμεν, απο·ληβ·σοιμεναπολημψοιμεθα, αποληψοιμεθααπο·λημβ·σοιμεθα, απο·ληβ·σοιμεθα
2ndαπολημψοιτε, αποληψοιτεαπο·λημβ·σοιτε, απο·ληβ·σοιτεαπολημψοισθε, αποληψοισθεαπο·λημβ·σοισθε, απο·ληβ·σοισθε
3rdαπολημψοιεν, αποληψοιεναπο·λημβ·σοιεν, απο·ληβ·σοιεναπολημψοιντο, αποληψοιντοαπο·λημβ·σοιντο, απο·ληβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολημψειν, αποληψειν​απο·λημβ·σειν, απο·ληβ·σειν​απολημψεσθαι, αποληψεσθαι​απο·λημβ·σεσθαι, απο·ληβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολημψουσα, αποληψουσααπολημψον, αποληψοναπο·λημβ·σουσ·α, απο·ληβ·σουσ·ααπο·λημβ·σο[υ]ν[τ], απο·ληβ·σο[υ]ν[τ]
Nomαπολημψων, αποληψωναπο·λημβ·σο[υ]ν[τ]·^, απο·ληβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπολημψουσαν, αποληψουσαναπολημψοντα, αποληψοντααπο·λημβ·σουσ·αν, απο·ληβ·σουσ·αναπο·λημβ·σο[υ]ντ·α, απο·ληβ·σο[υ]ντ·α
Datαπολημψουσῃ, αποληψουσῃαπολημψοντι, αποληψοντιαπο·λημβ·σουσ·ῃ, απο·ληβ·σουσ·ῃαπο·λημβ·σο[υ]ντ·ι, απο·ληβ·σο[υ]ντ·ι
Genαπολημψουσης, αποληψουσηςαπολημψοντος, αποληψοντοςαπο·λημβ·σουσ·ης, απο·ληβ·σουσ·ηςαπο·λημβ·σο[υ]ντ·ος, απο·ληβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπολημψουσαι, αποληψουσαιαπολημψοντες, αποληψοντεςαπολημψοντα, αποληψοντααπο·λημβ·σουσ·αι, απο·ληβ·σουσ·αιαπο·λημβ·σο[υ]ντ·ες, απο·ληβ·σο[υ]ντ·εςαπο·λημβ·σο[υ]ντ·α, απο·ληβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολημψουσας, αποληψουσαςαπολημψοντας, αποληψονταςαπο·λημβ·σουσ·ας, απο·ληβ·σουσ·αςαπο·λημβ·σο[υ]ντ·ας, απο·ληβ·σο[υ]ντ·ας
Datαπολημψουσαις, αποληψουσαιςαπολημψουσι, απολημψουσιν, αποληψουσι, αποληψουσιναπο·λημβ·σουσ·αις, απο·ληβ·σουσ·αιςαπο·λημβ·σου[ντ]·σι(ν), απο·ληβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπολημψουσων, αποληψουσωναπολημψοντων, αποληψοντωναπο·λημβ·σουσ·ων, απο·ληβ·σουσ·ωναπο·λημβ·σο[υ]ντ·ων, απο·ληβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολημψομενη, αποληψομενηαπολημψομενε, αποληψομενεαπο·λημβ·σομεν·η, απο·ληβ·σομεν·ηαπο·λημβ·σομεν·ε, απο·ληβ·σομεν·ε
Nomαπολημψομενος, αποληψομενοςαπο·λημβ·σομεν·ος, απο·ληβ·σομεν·ος
Accαπολημψομενην, αποληψομενηναπολημψομενον, αποληψομενοναπο·λημβ·σομεν·ην, απο·ληβ·σομεν·ηναπο·λημβ·σομεν·ον, απο·ληβ·σομεν·ον
Datαπολημψομενῃ, αποληψομενῃαπολημψομενῳ, αποληψομενῳαπο·λημβ·σομεν·ῃ, απο·ληβ·σομεν·ῃαπο·λημβ·σομεν·ῳ, απο·ληβ·σομεν·ῳ
Genαπολημψομενης, αποληψομενηςαπολημψομενου, αποληψομενουαπο·λημβ·σομεν·ης, απο·ληβ·σομεν·ηςαπο·λημβ·σομεν·ου, απο·ληβ·σομεν·ου
PlVocαπολημψομεναι, αποληψομεναιαπολημψομενοι, αποληψομενοιαπολημψομενα, αποληψομενααπο·λημβ·σομεν·αι, απο·ληβ·σομεν·αιαπο·λημβ·σομεν·οι, απο·ληβ·σομεν·οιαπο·λημβ·σομεν·α, απο·ληβ·σομεν·α
Nom
Accαπολημψομενας, αποληψομεναςαπολημψομενους, αποληψομενουςαπο·λημβ·σομεν·ας, απο·ληβ·σομεν·αςαπο·λημβ·σομεν·ους, απο·ληβ·σομεν·ους
Datαπολημψομεναις, αποληψομεναιςαπολημψομενοις, αποληψομενοιςαπο·λημβ·σομεν·αις, απο·ληβ·σομεν·αιςαπο·λημβ·σομεν·οις, απο·ληβ·σομεν·οις
Genαπολημψομενων, αποληψομενωναπολημψομενων, αποληψομενωναπο·λημβ·σομεν·ων, απο·ληβ·σομεν·ωναπο·λημβ·σομεν·ων, απο·ληβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελαβον[LXX]απο·ε·λαβ·οναπελαβομηναπο·ε·λαβ·ομην
2ndαπελαβες[GNT]απο·ε·λαβ·εςαπελαβουαπο·ε·λαβ·ου
3rdαπελαβεν[GNT], απελαβεαπο·ε·λαβ·ε(ν), απο·ε·λαβ·ε(ν)απελαβετοαπο·ε·λαβ·ετο
Pl1stαπελαβομεναπο·ε·λαβ·ομεναπελαβομεθααπο·ε·λαβ·ομεθα
2ndαπελαβετεαπο·ε·λαβ·ετεαπελαβεσθεαπο·ε·λαβ·εσθε
3rdαπελαβον[LXX], απελαβοσαναπο·ε·λαβ·ον, απο·ε·λαβ·οσαν altαπελαβοντοαπο·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολαβωαπο·λαβ·ωαπολαβωμαιαπο·λαβ·ωμαι
2ndαπολαβῃςαπο·λαβ·ῃςαπολαβῃ[GNT]απο·λαβ·ῃ
3rdαπολαβῃ[GNT]απο·λαβ·ῃαπολαβηταιαπο·λαβ·ηται
Pl1stαπολαβωμεν[GNT]απο·λαβ·ωμεναπολαβωμεθααπο·λαβ·ωμεθα
2ndαπολαβητε[GNT]απο·λαβ·ητεαπολαβησθεαπο·λαβ·ησθε
3rdαπολαβωσιν[GNT], απολαβωσιαπο·λαβ·ωσι(ν), απο·λαβ·ωσι(ν)απολαβωνταιαπο·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολαβοιμιαπο·λαβ·οιμιαπολαβοιμηναπο·λαβ·οιμην
2ndαπολαβοιςαπο·λαβ·οιςαπολαβοιοαπο·λαβ·οιο
3rdαπολαβοιαπο·λαβ·οιαπολαβοιτοαπο·λαβ·οιτο
Pl1stαπολαβοιμεναπο·λαβ·οιμεναπολαβοιμεθααπο·λαβ·οιμεθα
2ndαπολαβοιτεαπο·λαβ·οιτεαπολαβοισθεαπο·λαβ·οισθε
3rdαπολαβοιεν, απολαβοισαναπο·λαβ·οιεν, απο·λαβ·οισαν altαπολαβοιντοαπο·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολαβεαπο·λαβ·εαπολαβουαπο·λαβ·ου
3rdαπολαβετωαπο·λαβ·ετωαπολαβεσθωαπο·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndαπολαβετεαπο·λαβ·ετεαπολαβεσθεαπο·λαβ·εσθε
3rdαπολαβετωσαν, απολαβοντωναπο·λαβ·ετωσαν, απο·λαβ·οντων classicalαπολαβεσθωσαν, απολαβεσθωναπο·λαβ·εσθωσαν, απο·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολαβειν[GNT]​απο·λαβ·ειναπολαβεσθαι​απο·λαβ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολαβουσααπολαβοναπο·λαβ·ουσ·ααπο·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπολαβων[LXX]απο·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπολαβουσαναπολαβοντααπο·λαβ·ουσ·αναπο·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datαπολαβουσῃαπολαβοντιαπο·λαβ·ουσ·ῃαπο·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genαπολαβουσηςαπολαβοντοςαπο·λαβ·ουσ·ηςαπο·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπολαβουσαιαπολαβοντες[LXX]απολαβοντααπο·λαβ·ουσ·αιαπο·λαβ·ο[υ]ντ·εςαπο·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολαβουσαςαπολαβονταςαπο·λαβ·ουσ·αςαπο·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datαπολαβουσαιςαπολαβουσι, απολαβουσιναπο·λαβ·ουσ·αιςαπο·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπολαβουσωναπολαβοντωναπο·λαβ·ουσ·ωναπο·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολαβομενηαπολαβομενεαπο·λαβ·ομεν·ηαπο·λαβ·ομεν·ε
Nomαπολαβομενος[GNT]απο·λαβ·ομεν·ος
Accαπολαβομενηναπολαβομενοναπο·λαβ·ομεν·ηναπο·λαβ·ομεν·ον
Datαπολαβομενῃαπολαβομενῳαπο·λαβ·ομεν·ῃαπο·λαβ·ομεν·ῳ
Genαπολαβομενηςαπολαβομενουαπο·λαβ·ομεν·ηςαπο·λαβ·ομεν·ου
PlVocαπολαβομεναιαπολαβομενοιαπολαβομενααπο·λαβ·ομεν·αιαπο·λαβ·ομεν·οιαπο·λαβ·ομεν·α
Nom
Accαπολαβομεναςαπολαβομενουςαπο·λαβ·ομεν·αςαπο·λαβ·ομεν·ους
Datαπολαβομεναιςαπολαβομενοιςαπο·λαβ·ομεν·αιςαπο·λαβ·ομεν·οις
Genαπολαβομενωναπολαβομενωναπο·λαβ·ομεν·ωναπο·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειληφααπο·ειληβ·κααπειλημμαιαπο·ειληβ·μαι
2ndαπειληφας, απειληφεςαπο·ειληβ·κας, απο·ειληβ·κες altαπειληψαιαπο·ειληβ·σαι
3rdαπειληφεν, απειληφεαπο·ειληβ·κε(ν)απειληπταιαπο·ειληβ·ται
Pl1stαπειληφαμεναπο·ειληβ·καμεναπειλημμεθααπο·ειληβ·μεθα
2ndαπειληφατεαπο·ειληβ·κατεαπειληφθεαπο·ειληβ·σθε
3rdαπειληφασιν, απειληφασι, απειληφαναπο·ειληβ·κασι(ν), απο·ειληβ·καν altαπειληφαταιαπο·ειληβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειληψομαιαπο·ειληβ·σομαι
2ndαπειληψῃ, απειληψειαπο·ειληβ·σῃ, απο·ειληβ·σει classical
3rdαπειληψεταιαπο·ειληβ·σεται
Pl1stαπειληψομεθααπο·ειληβ·σομεθα
2ndαπειληψεσθεαπο·ειληβ·σεσθε
3rdαπειληψονταιαπο·ειληβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειληφωαπο·ειληβ·κω
2ndαπειληφῃςαπο·ειληβ·κῃς
3rdαπειληφῃαπο·ειληβ·κῃ
Pl1stαπειληφωμεναπο·ειληβ·κωμεν
2ndαπειληφητεαπο·ειληβ·κητε
3rdαπειληφωσιν, απειληφωσιαπο·ειληβ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειληφοιμι, απειληφοιηναπο·ειληβ·κοιμι, απο·ειληβ·κοιην classical
2ndαπειληφοις, απειληφοιηςαπο·ειληβ·κοις, απο·ειληβ·κοιης classical
3rdαπειληφοι, απειληφοιηαπο·ειληβ·κοι, απο·ειληβ·κοιη classical
Pl1stαπειληφοιμεναπο·ειληβ·κοιμεν
2ndαπειληφοιτεαπο·ειληβ·κοιτε
3rdαπειληφοιεναπο·ειληβ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειληψοιμηναπο·ειληβ·σοιμην
2ndαπειληψοιοαπο·ειληβ·σοιο
3rdαπειληψοιτοαπο·ειληβ·σοιτο
Pl1stαπειληψοιμεθααπο·ειληβ·σοιμεθα
2ndαπειληψοισθεαπο·ειληβ·σοισθε
3rdαπειληψοιντοαπο·ειληβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειληφεαπο·ειληβ·κεαπειληψοαπο·ειληβ·σο
3rdαπειληφετωαπο·ειληβ·κετωαπειληφθωαπο·ειληβ·σθω
Pl1st
2ndαπειληφετεαπο·ειληβ·κετεαπειληφθεαπο·ειληβ·σθε
3rdαπειληφετωσαναπο·ειληβ·κετωσαναπειληφθωσαν, απειληφθωναπο·ειληβ·σθωσαν, απο·ειληβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειληφεναι​απο·ειληβ·κεναι​απειληφθαι​απο·ειληβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειληψεσθαι​απο·ειληβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειληφυιααπειληφοςαπο·ειληβ·κυι·ααπο·ειληβ·κο[τ]·ς
Nomαπειληφωςαπο·ειληβ·κο[τ]·^ς
Accαπειληφυιαναπειληφοτααπο·ειληβ·κυι·αναπο·ειληβ·κοτ·α
Datαπειληφυιᾳαπειληφοτιαπο·ειληβ·κυι·ᾳαπο·ειληβ·κοτ·ι
Genαπειληφυιαςαπειληφοτοςαπο·ειληβ·κυι·αςαπο·ειληβ·κοτ·ος
PlVocαπειληφυιαιαπειληφοτες[LXX]απειληφοτααπο·ειληβ·κυι·αιαπο·ειληβ·κοτ·εςαπο·ειληβ·κοτ·α
Nom
Accαπειληφυιαςαπειληφοταςαπο·ειληβ·κυι·αςαπο·ειληβ·κοτ·ας
Datαπειληφυιαιςαπειληφοσι, απειληφοσιναπο·ειληβ·κυι·αιςαπο·ειληβ·κο[τ]·σι(ν)
Genαπειληφυιωναπειληφοτωναπο·ειληβ·κυι·ωναπο·ειληβ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλημμενηαπειλημμενεαπο·ειληβ·μεν·ηαπο·ειληβ·μεν·ε
Nomαπειλημμενοςαπο·ειληβ·μεν·ος
Accαπειλημμενηναπειλημμενοναπο·ειληβ·μεν·ηναπο·ειληβ·μεν·ον
Datαπειλημμενῃαπειλημμενῳαπο·ειληβ·μεν·ῃαπο·ειληβ·μεν·ῳ
Genαπειλημμενηςαπειλημμενουαπο·ειληβ·μεν·ηςαπο·ειληβ·μεν·ου
PlVocαπειλημμεναιαπειλημμενοιαπειλημμενααπο·ειληβ·μεν·αιαπο·ειληβ·μεν·οιαπο·ειληβ·μεν·α
Nom
Accαπειλημμεναςαπειλημμενουςαπο·ειληβ·μεν·αςαπο·ειληβ·μεν·ους
Datαπειλημμεναιςαπειλημμενοιςαπο·ειληβ·μεν·αιςαπο·ειληβ·μεν·οις
Genαπειλημμενων[LXX]απειλημμενων[LXX]απο·ειληβ·μεν·ωναπο·ειληβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειληφειν, απειληφηαπο·ε·ειληβ·κειν, απο·ε·ειληβ·κη classicalαπειλημμηναπο·ε·ειληβ·μην
2ndαπειληφεις, απειληφηςαπο·ε·ειληβ·κεις, απο·ε·ειληβ·κης classicalαπειληψοαπο·ε·ειληβ·σο
3rdαπειληφειαπο·ε·ειληβ·κειαπειληπτοαπο·ε·ειληβ·το
Pl1stαπειληφειμεν, απειληφεμεναπο·ε·ειληβ·κειμεν, απο·ε·ειληβ·κεμεν classicalαπειλημμεθααπο·ε·ειληβ·μεθα
2ndαπειληφειτε, απειληφετεαπο·ε·ειληβ·κειτε, απο·ε·ειληβ·κετε classicalαπειληφθεαπο·ε·ειληβ·σθε
3rdαπειληφεισαν, απειληφεσαναπο·ε·ειληβ·κεισαν, απο·ε·ειληβ·κεσαν classicalαπειληφατοαπο·ε·ειληβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 18:16:03 EST