απολλυμι • APOLLUMI • apollumi

Search: απολεσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολεσαι; απολεσαιἀπόλλυμιαπ·ολε·σαι; απ·ολε·σαι1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολλυωαπ·ολλυ·ωαπολλυομαιαπ·ολλυ·ομαι
2ndαπολλυειςαπ·ολλυ·ειςαπολλυῃ, απολλυει[GNT][LXX], απολλυεσαιαπ·ολλυ·ῃ, απ·ολλυ·ει classical, απ·ολλυ·εσαι alt
3rdαπολλυει[GNT][LXX]απ·ολλυ·ειαπολλυεταιαπ·ολλυ·εται
Pl1stαπολλυομεναπ·ολλυ·ομεναπολλυομεθααπ·ολλυ·ομεθα
2ndαπολλυετεαπ·ολλυ·ετεαπολλυεσθεαπ·ολλυ·εσθε
3rdαπολλυουσιν, απολλυουσιαπ·ολλυ·ουσι(ν)απολλυονταιαπ·ολλυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολλυμιαπ·ολλυ·^μιαπολλυμαι[GNT][LXX]απ·ολλυ·μαι
2ndαπολλυς, απολλυθααπ·ολλυ·^ς, απ·ολλυ·^θα classicalαπολλυσαιαπ·ολλυ·σαι
3rdαπολλυσιν[LXX], απολλυσι[LXX]απ·ολλυ·^σι(ν)απολλυται[GNT][LXX]απ·ολλυ·ται
Pl1stαπολλυμεν[LXX]απ·ολλυ·μεναπολλυμεθα[GNT]απ·ολλυ·μεθα
2ndαπολλυτε[LXX]απ·ολλυ·τεαπολλυσθεαπ·ολλυ·σθε
3rdαπολλυασιν, απολλυασιαπ·ολλυ·ασι(ν)απολλυνται[GNT]απ·ολλυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολλυωαπ·ολλυ·ωαπολλυωμαιαπ·ολλυ·ωμαι
2ndαπολλυῃςαπ·ολλυ·ῃςαπολλυῃαπ·ολλυ·ῃ
3rdαπολλυῃαπ·ολλυ·ῃαπολλυηταιαπ·ολλυ·ηται
Pl1stαπολλυωμεναπ·ολλυ·ωμεναπολλυωμεθααπ·ολλυ·ωμεθα
2ndαπολλυητεαπ·ολλυ·ητεαπολλυησθεαπ·ολλυ·ησθε
3rdαπολλυωσιν, απολλυωσιαπ·ολλυ·ωσι(ν)απολλυωνταιαπ·ολλυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολλυοιμιαπ·ολλυ·οιμιαπολλυοιμηναπ·ολλυ·οιμην
2ndαπολλυοιςαπ·ολλυ·οιςαπολλυοιοαπ·ολλυ·οιο
3rdαπολλυοιαπ·ολλυ·οιαπολλυοιτοαπ·ολλυ·οιτο
Pl1stαπολλυοιμεναπ·ολλυ·οιμεναπολλυοιμεθααπ·ολλυ·οιμεθα
2ndαπολλυοιτεαπ·ολλυ·οιτεαπολλυοισθεαπ·ολλυ·οισθε
3rdαπολλυοιεν, απολλυοισαναπ·ολλυ·οιεν, απ·ολλυ·οισαν altαπολλυοιντοαπ·ολλυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολλυιηναπ·ολλυ·ιηναπολλυιμηναπ·ολλυ·ιμην
2ndαπολλυιηςαπ·ολλυ·ιηςαπολλυιοαπ·ολλυ·ιο
3rdαπολλυιηαπ·ολλυ·ιηαπολλυιτοαπ·ολλυ·ιτο
Pl1stαπολλυιημεν, απολλυιμεναπ·ολλυ·ιημεν, απ·ολλυ·ιμεν classicalαπολλυιμεθααπ·ολλυ·ιμεθα
2ndαπολλυιητε, απολλυιτεαπ·ολλυ·ιητε, απ·ολλυ·ιτε classicalαπολλυισθεαπ·ολλυ·ισθε
3rdαπολλυιησαν, απολλυιεναπ·ολλυ·ιησαν, απ·ολλυ·ιεν classicalαπολλυιντοαπ·ολλυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολλυε[GNT]απ·ολλυ·εαπολλυουαπ·ολλυ·ου
3rdαπολλυετωαπ·ολλυ·ετωαπολλυεσθωαπ·ολλυ·εσθω
Pl1st
2ndαπολλυετεαπ·ολλυ·ετεαπολλυεσθεαπ·ολλυ·εσθε
3rdαπολλυετωσαν, απολλυοντωναπ·ολλυ·ετωσαν, απ·ολλυ·οντων classicalαπολλυεσθωσαν, απολλυεσθωναπ·ολλυ·εσθωσαν, απ·ολλυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολλυθι, απολλυςαπ·ολλυ·θι, απ·ολλυ·ςαπολλυσοαπ·ολλυ·σο
3rdαπολλυτωαπ·ολλυ·τωαπολλυσθωαπ·ολλυ·σθω
Pl1st
2ndαπολλυτε[LXX]απ·ολλυ·τεαπολλυσθεαπ·ολλυ·σθε
3rdαπολλυτωσαν, απολλυντωναπ·ολλυ·τωσαν, απ·ολλυ·ντων classicalαπολλυσθωσαν, απολλυσθωναπ·ολλυ·σθωσαν, απ·ολλυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολλυειν[LXX]​απ·ολλυ·ειναπολλυεσθαι​απ·ολλυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολλυναι, απολλυεναι​απ·ολλυ·ναι, απ·ολλυ·εναι​απολλυσθαι​απ·ολλυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολλυουσααπολλυοναπ·ολλυ·ουσ·ααπ·ολλυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπολλυων[GNT][LXX]απ·ολλυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπολλυουσαναπολλυοντααπ·ολλυ·ουσ·αναπ·ολλυ·ο[υ]ντ·α
Datαπολλυουσῃαπολλυοντιαπ·ολλυ·ουσ·ῃαπ·ολλυ·ο[υ]ντ·ι
Genαπολλυουσηςαπολλυοντοςαπ·ολλυ·ουσ·ηςαπ·ολλυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπολλυουσαιαπολλυοντες[LXX]απολλυοντααπ·ολλυ·ουσ·αιαπ·ολλυ·ο[υ]ντ·εςαπ·ολλυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολλυουσαςαπολλυονταςαπ·ολλυ·ουσ·αςαπ·ολλυ·ο[υ]ντ·ας
Datαπολλυουσαιςαπολλυουσι, απολλυουσιναπ·ολλυ·ουσ·αιςαπ·ολλυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπολλυουσωναπολλυοντωναπ·ολλυ·ουσ·ωναπ·ολλυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολλυομενηαπολλυομενεαπ·ολλυ·ομεν·ηαπ·ολλυ·ομεν·ε
Nomαπολλυομενοςαπ·ολλυ·ομεν·ος
Accαπολλυομενηναπολλυομενοναπ·ολλυ·ομεν·ηναπ·ολλυ·ομεν·ον
Datαπολλυομενῃαπολλυομενῳαπ·ολλυ·ομεν·ῃαπ·ολλυ·ομεν·ῳ
Genαπολλυομενηςαπολλυομενουαπ·ολλυ·ομεν·ηςαπ·ολλυ·ομεν·ου
PlVocαπολλυομεναιαπολλυομενοιαπολλυομενααπ·ολλυ·ομεν·αιαπ·ολλυ·ομεν·οιαπ·ολλυ·ομεν·α
Nom
Accαπολλυομεναςαπολλυομενουςαπ·ολλυ·ομεν·αςαπ·ολλυ·ομεν·ους
Datαπολλυομεναιςαπολλυομενοιςαπ·ολλυ·ομεν·αιςαπ·ολλυ·ομεν·οις
Genαπολλυομενωναπολλυομενωναπ·ολλυ·ομεν·ωναπ·ολλυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολλυεσααπολλυςαπολλυναπ·ολλυ·εσ·ααπ·ολλυ·[ντ]·ςαπ·ολλυ·ν[τ]
Nom
Accαπολλυεσαναπολλυντααπ·ολλυ·εσ·αναπ·ολλυ·ντ·α
Datαπολλυεσῃαπολλυντιαπ·ολλυ·εσ·ῃαπ·ολλυ·ντ·ι
Genαπολλυεσηςαπολλυντοςαπ·ολλυ·εσ·ηςαπ·ολλυ·ντ·ος
PlVocαπολλυεσαιαπολλυντεςαπολλυντααπ·ολλυ·εσ·αιαπ·ολλυ·ντ·εςαπ·ολλυ·ντ·α
Nom
Accαπολλυεσαςαπολλυνταςαπ·ολλυ·εσ·αςαπ·ολλυ·ντ·ας
Datαπολλυεσαιςαπολλυσι[LXX], απολλυσιν[LXX]απ·ολλυ·εσ·αιςαπ·ολλυ·[ντ]·σι(ν)
Genαπολλυεσωναπολλυντωναπ·ολλυ·εσ·ωναπ·ολλυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολλυμενηαπολλυμενεαπ·ολλυ·μεν·ηαπ·ολλυ·μεν·ε
Nomαπολλυμενος[LXX]απ·ολλυ·μεν·ος
Accαπολλυμενην[GNT]απολλυμενον[LXX]απ·ολλυ·μεν·ηναπ·ολλυ·μεν·ον
Datαπολλυμενῃαπολλυμενῳ[LXX]απ·ολλυ·μεν·ῃαπ·ολλυ·μεν·ῳ
Genαπολλυμενηςαπολλυμενου[GNT][LXX]απ·ολλυ·μεν·ηςαπ·ολλυ·μεν·ου
PlVocαπολλυμεναιαπολλυμενοι[GNT][LXX]απολλυμενααπ·ολλυ·μεν·αιαπ·ολλυ·μεν·οιαπ·ολλυ·μεν·α
Nom
Accαπολλυμεναςαπολλυμενους[LXX]απ·ολλυ·μεν·αςαπ·ολλυ·μεν·ους
Datαπολλυμεναιςαπολλυμενοις[GNT]απ·ολλυ·μεν·αιςαπ·ολλυ·μεν·οις
Genαπολλυμενων[LXX]απολλυμενων[LXX]απ·ολλυ·μεν·ωναπ·ολλυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωλλυοναπ·ε·ολλυ·οναπωλλυομηναπ·ε·ολλυ·ομην
2ndαπωλλυεςαπ·ε·ολλυ·εςαπωλλυουαπ·ε·ολλυ·ου
3rdαπωλλυεν, απωλλυεαπ·ε·ολλυ·ε(ν)απωλλυετοαπ·ε·ολλυ·ετο
Pl1stαπωλλυομεναπ·ε·ολλυ·ομεναπωλλυομεθααπ·ε·ολλυ·ομεθα
2ndαπωλλυετεαπ·ε·ολλυ·ετεαπωλλυεσθεαπ·ε·ολλυ·εσθε
3rdαπωλλυον, απωλλυοσαναπ·ε·ολλυ·ον, απ·ε·ολλυ·οσαν altαπωλλυοντοαπ·ε·ολλυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωλλυναπ·ε·ολλυ·^ναπωλλυμηναπ·ε·ολλυ·μην
2ndαπωλλυς, απωλλυσθααπ·ε·ολλυ·^ς, απ·ε·ολλυ·^σθα classicalαπωλλυσοαπ·ε·ολλυ·σο
3rdαπωλλυαπ·ε·ολλυ·^απωλλυτοαπ·ε·ολλυ·το
Pl1stαπωλλυμεναπ·ε·ολλυ·μεναπωλλυμεθααπ·ε·ολλυ·μεθα
2ndαπωλλυτεαπ·ε·ολλυ·τεαπωλλυσθεαπ·ε·ολλυ·σθε
3rdαπωλλυσαναπ·ε·ολλυ·σαναπωλλυντο[GNT]απ·ε·ολλυ·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολω[GNT][LXX], απολεσω[GNT][LXX]απ·ολ(ε)·[σ]ω, απ·ολε·σωαπολουμαι, απολεσομαιαπ·ολ(ε)·[σ]ομαι, απ·ολε·σομαι
2ndαπολεις[LXX], απολεσεις[LXX]απ·ολ(ε)·[σ]εις, απ·ολε·σειςαπολῃ[LXX], απολει[LXX], απολεισαι, απολεσῃ[GNT][LXX], απολεσει[GNT][LXX], απολεσεσαιαπ·ολ(ε)·[σ]ῃ, απ·ολ(ε)·[σ]ει classical, απ·ολ(ε)·[σ]εσαι alt, απ·ολε·σῃ, απ·ολε·σει classical, απ·ολε·σεσαι alt
3rdαπολει[LXX], απολεσει[GNT][LXX]απ·ολ(ε)·[σ]ει, απ·ολε·σειαπολειται[GNT][LXX], απολεσεταιαπ·ολ(ε)·[σ]εται, απ·ολε·σεται
Pl1stαπολουμεν, απολεσομεναπ·ολ(ε)·[σ]ομεν, απ·ολε·σομεναπολουμεθα, απολεσομεθααπ·ολ(ε)·[σ]ομεθα, απ·ολε·σομεθα
2ndαπολειτε[LXX], απολεσετεαπ·ολ(ε)·[σ]ετε, απ·ολε·σετεαπολεισθε[GNT][LXX], απολεσεσθεαπ·ολ(ε)·[σ]εσθε, απ·ολε·σεσθε
3rdαπολουσιν, απολουσι[LXX], απολεσουσιν, απολεσουσιαπ·ολ(ε)·[σ]ουσι(ν), απ·ολ(ε)·[σ]ουσι(ν), απ·ολε·σουσι(ν)απολουνται[GNT][LXX], απολεσονταιαπ·ολ(ε)·[σ]ονται, απ·ολε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολοιμι, απολεσοιμιαπ·ολ(ε)·[σ]οιμι, απ·ολε·σοιμιαπολοιμην, απολεσοιμηναπ·ολ(ε)·[σ]οιμην, απ·ολε·σοιμην
2ndαπολοις, απολεσοιςαπ·ολ(ε)·[σ]οις, απ·ολε·σοιςαπολοιο[LXX], απολεσοιοαπ·ολ(ε)·[σ]οιο, απ·ολε·σοιο
3rdαπολοι, απολεσοιαπ·ολ(ε)·[σ]οι, απ·ολε·σοιαπολοιτο[LXX], απολεσοιτοαπ·ολ(ε)·[σ]οιτο, απ·ολε·σοιτο
Pl1stαπολοιμεν, απολεσοιμεναπ·ολ(ε)·[σ]οιμεν, απ·ολε·σοιμεναπολοιμεθα, απολεσοιμεθααπ·ολ(ε)·[σ]οιμεθα, απ·ολε·σοιμεθα
2ndαπολοιτε, απολεσοιτεαπ·ολ(ε)·[σ]οιτε, απ·ολε·σοιτεαπολοισθε, απολεσοισθεαπ·ολ(ε)·[σ]οισθε, απ·ολε·σοισθε
3rdαπολοιεν, απολεσοιεναπ·ολ(ε)·[σ]οιεν, απ·ολε·σοιεναπολοιντο[LXX], απολεσοιντοαπ·ολ(ε)·[σ]οιντο, απ·ολε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολειν, απολεσειν​απ·ολ(ε)·[σ]ειν, απ·ολε·σειν​απολεισθαι, απολεσεσθαι​απ·ολ(ε)·[σ]εσθαι, απ·ολε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολουσα, απολεσουσααπολουν, απολεσον[LXX]απ·ολ(ε)·[σ]ουσ·α, απ·ολε·σουσ·ααπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], απ·ολε·σο[υ]ν[τ]
Nomαπολων, απολεσωναπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, απ·ολε·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπολουσαν, απολεσουσαναπολουντα, απολεσοντααπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·αν, απ·ολε·σουσ·αναπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, απ·ολε·σο[υ]ντ·α
Datαπολουσῃ, απολεσουσῃαπολουντι, απολεσοντιαπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·ῃ, απ·ολε·σουσ·ῃαπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, απ·ολε·σο[υ]ντ·ι
Genαπολουσης, απολεσουσηςαπολουντος, απολεσοντοςαπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·ης, απ·ολε·σουσ·ηςαπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, απ·ολε·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπολουσαι[GNT], απολεσουσαιαπολουντες, απολεσοντεςαπολουντα, απολεσοντααπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·αι, απ·ολε·σουσ·αιαπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, απ·ολε·σο[υ]ντ·εςαπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, απ·ολε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολουσας, απολεσουσαςαπολουντας, απολεσονταςαπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·ας, απ·ολε·σουσ·αςαπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, απ·ολε·σο[υ]ντ·ας
Datαπολουσαις, απολεσουσαιςαπολουσι[LXX], απολουσιν, απολεσουσι, απολεσουσιναπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·αις, απ·ολε·σουσ·αιςαπ·ολ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), απ·ολ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), απ·ολε·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπολουσων, απολεσουσωναπολουντων, απολεσοντωναπ·ολ(ε)·[σ]ουσ·ων, απ·ολε·σουσ·ωναπ·ολ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, απ·ολε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολουμενη, απολεσομενηαπολουμενε, απολεσομενεαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·η, απ·ολε·σομεν·ηαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ε, απ·ολε·σομεν·ε
Nomαπολουμενος, απολεσομενοςαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ος, απ·ολε·σομεν·ος
Accαπολουμενην, απολεσομενηναπολουμενον, απολεσομενοναπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ην, απ·ολε·σομεν·ηναπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ον, απ·ολε·σομεν·ον
Datαπολουμενῃ, απολεσομενῃαπολουμενῳ, απολεσομενῳαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ῃ, απ·ολε·σομεν·ῃαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ῳ, απ·ολε·σομεν·ῳ
Genαπολουμενης, απολεσομενηςαπολουμενου, απολεσομενουαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ης, απ·ολε·σομεν·ηςαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ου, απ·ολε·σομεν·ου
PlVocαπολουμεναι, απολεσομεναιαπολουμενοι, απολεσομενοιαπολουμενα, απολεσομενααπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·αι, απ·ολε·σομεν·αιαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·οι, απ·ολε·σομεν·οιαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·α, απ·ολε·σομεν·α
Nom
Accαπολουμενας, απολεσομεναςαπολουμενους, απολεσομενουςαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ας, απ·ολε·σομεν·αςαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ους, απ·ολε·σομεν·ους
Datαπολουμεναις, απολεσομεναιςαπολουμενοις, απολεσομενοιςαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·αις, απ·ολε·σομεν·αιςαπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·οις, απ·ολε·σομεν·οις
Genαπολουμενων, απολεσομενωναπολουμενων, απολεσομενωναπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ων, απ·ολε·σομεν·ωναπ·ολ(ε)·[σ]ομεν·ων, απ·ολε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωλεσα[GNT][LXX]απ·ε·ολε·σα
2ndαπωλεσας[LXX]απ·ε·ολε·σας
3rdαπωλεσεν[GNT][LXX], απωλεσεαπ·ε·ολε·σε(ν), απ·ε·ολε·σε(ν)
Pl1stαπωλεσαμεναπ·ε·ολε·σαμεν
2ndαπωλεσατεαπ·ε·ολε·σατε
3rdαπωλεσαν[LXX]απ·ε·ολε·σαν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολεσω[GNT][LXX]απ·ολε·σω
2ndαπολεσῃς[LXX]απ·ολε·σῃς
3rdαπολεσῃ[GNT][LXX]απ·ολε·σῃ
Pl1stαπολεσωμεν[GNT]απ·ολε·σωμεν
2ndαπολεσητε[GNT][LXX]απ·ολε·σητε
3rdαπολεσωσιν[GNT][LXX], απολεσωσιαπ·ολε·σωσι(ν), απ·ολε·σωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολεσαιμιαπ·ολε·σαιμι
2ndαπολεσαις, απολεσειαςαπ·ολε·σαις, απ·ολε·σειας classical
3rdαπολεσαι[GNT][LXX], απολεσειεαπ·ολε·σαι, απ·ολε·σειε classical
Pl1stαπολεσαιμεναπ·ολε·σαιμεν
2ndαπολεσαιτεαπ·ολε·σαιτε
3rdαπολεσαιεν, απολεσαισαν, απολεσειαν, απολεσειεναπ·ολε·σαιεν, απ·ολε·σαισαν alt, απ·ολε·σειαν classical, απ·ολε·σειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολεσον[LXX]απ·ολε·σον
3rdαπολεσατωαπ·ολε·σατω
Pl1st
2ndαπολεσατεαπ·ολε·σατε
3rdαπολεσατωσαν, απολεσαντωναπ·ολε·σατωσαν, απ·ολε·σαντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολεσαι[GNT][LXX]​απ·ολε·σαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολεσασααπολεσας[GNT]απολεσαναπ·ολε·σασ·ααπ·ολε·σα[ντ]·ςαπ·ολε·σαν[τ]
Nom
Accαπολεσασαναπολεσαντααπ·ολε·σασ·αναπ·ολε·σαντ·α
Datαπολεσασῃαπολεσαντιαπ·ολε·σασ·ῃαπ·ολε·σαντ·ι
Genαπολεσασηςαπολεσαντοςαπ·ολε·σασ·ηςαπ·ολε·σαντ·ος
PlVocαπολεσασαιαπολεσαντεςαπολεσαντααπ·ολε·σασ·αιαπ·ολε·σαντ·εςαπ·ολε·σαντ·α
Nom
Accαπολεσασαςαπολεσανταςαπ·ολε·σασ·αςαπ·ολε·σαντ·ας
Datαπολεσασαιςαπολεσασι[LXX], απολεσασιναπ·ολε·σασ·αιςαπ·ολε·σα[ντ]·σι(ν), απ·ολε·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπολεσασωναπολεσαντωναπ·ολε·σασ·ωναπ·ολε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωλομην[LXX]απ·ε·ολ·ομην
2ndαπωλου[LXX]απ·ε·ολ·ου
3rdαπωλετο[GNT][LXX]απ·ε·ολ·ετο
Pl1stαπωλομεθααπ·ε·ολ·ομεθα
2ndαπωλεσθεαπ·ε·ολ·εσθε
3rdαπωλοντο[GNT][LXX]απ·ε·ολ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολωμαιαπ·ολ·ωμαι
2ndαπολῃ[LXX]απ·ολ·ῃ
3rdαποληται[GNT][LXX]απ·ολ·ηται
Pl1stαπολωμεθα[LXX]απ·ολ·ωμεθα
2ndαπολησθε[LXX]απ·ολ·ησθε
3rdαπολωνται[GNT][LXX]απ·ολ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολοιμηναπ·ολ·οιμην
2ndαπολοιο[LXX]απ·ολ·οιο
3rdαπολοιτο[LXX]απ·ολ·οιτο
Pl1stαπολοιμεθααπ·ολ·οιμεθα
2ndαπολοισθεαπ·ολ·οισθε
3rdαπολοιντο[LXX]απ·ολ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολουαπ·ολ·ου
3rdαπολεσθωαπ·ολ·εσθω
Pl1st
2ndαπολεσθεαπ·ολ·εσθε
3rdαπολεσθωσαν[LXX], απολεσθωναπ·ολ·εσθωσαν, απ·ολ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολεσθαι[GNT][LXX]​απ·ολ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολομενηαπολομενεαπ·ολ·ομεν·ηαπ·ολ·ομεν·ε
Nomαπολομενοςαπ·ολ·ομεν·ος
Accαπολομενηναπολομενοναπ·ολ·ομεν·ηναπ·ολ·ομεν·ον
Datαπολομενῃαπολομενῳαπ·ολ·ομεν·ῃαπ·ολ·ομεν·ῳ
Genαπολομενηςαπολομενου[GNT]απ·ολ·ομεν·ηςαπ·ολ·ομεν·ου
PlVocαπολομεναιαπολομενοι[LXX]απολομενααπ·ολ·ομεν·αιαπ·ολ·ομεν·οιαπ·ολ·ομεν·α
Nom
Accαπολομεναςαπολομενους[LXX]απ·ολ·ομεν·αςαπ·ολ·ομεν·ους
Datαπολομεναιςαπολομενοιςαπ·ολ·ομεν·αιςαπ·ολ·ομεν·οις
Genαπολομενωναπολομενωναπ·ολ·ομεν·ωναπ·ολ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολωλααπ·ολωλ·[κ]α
2ndαπολωλας, απολωλεςαπ·ολωλ·[κ]ας, απ·ολωλ·[κ]ες alt
3rdαπολωλεν[LXX], απολωλεαπ·ολωλ·[κ]ε(ν), απ·ολωλ·[κ]ε(ν)
Pl1stαπολωλαμεν[LXX]απ·ολωλ·[κ]αμεν
2ndαπολωλατεαπ·ολωλ·[κ]ατε
3rdαπολωλασιν, απολωλασι, απολωλαναπ·ολωλ·[κ]ασι(ν), απ·ολωλ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολωλωαπ·ολωλ·[κ]ω
2ndαπολωλῃςαπ·ολωλ·[κ]ῃς
3rdαπολωλῃαπ·ολωλ·[κ]ῃ
Pl1stαπολωλωμεναπ·ολωλ·[κ]ωμεν
2ndαπολωλητεαπ·ολωλ·[κ]ητε
3rdαπολωλωσιν, απολωλωσιαπ·ολωλ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολωλοιμι, απολωλοιηναπ·ολωλ·[κ]οιμι, απ·ολωλ·[κ]οιην classical
2ndαπολωλοις, απολωλοιηςαπ·ολωλ·[κ]οις, απ·ολωλ·[κ]οιης classical
3rdαπολωλοι, απολωλοιηαπ·ολωλ·[κ]οι, απ·ολωλ·[κ]οιη classical
Pl1stαπολωλοιμεναπ·ολωλ·[κ]οιμεν
2ndαπολωλοιτεαπ·ολωλ·[κ]οιτε
3rdαπολωλοιεναπ·ολωλ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολωλεαπ·ολωλ·[κ]ε
3rdαπολωλετωαπ·ολωλ·[κ]ετω
Pl1st
2ndαπολωλετεαπ·ολωλ·[κ]ετε
3rdαπολωλετωσαναπ·ολωλ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολωλεναι​απ·ολωλ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολωλυιααπολωλος[GNT][LXX]απ·ολωλ·[κ]υι·ααπ·ολωλ·[κ]ο[τ]·ς
Nomαπολωλως[GNT]απ·ολωλ·[κ]ο[τ]·^ς
Accαπολωλυιαναπολωλοτα[GNT][LXX]απ·ολωλ·[κ]υι·αναπ·ολωλ·[κ]οτ·α
Datαπολωλυιᾳαπολωλοτιαπ·ολωλ·[κ]υι·ᾳαπ·ολωλ·[κ]οτ·ι
Genαπολωλυιαςαπολωλοτοςαπ·ολωλ·[κ]υι·αςαπ·ολωλ·[κ]οτ·ος
PlVocαπολωλυιαιαπολωλοτεςαπολωλοτα[GNT][LXX]απ·ολωλ·[κ]υι·αιαπ·ολωλ·[κ]οτ·εςαπ·ολωλ·[κ]οτ·α
Nom
Accαπολωλυιαςαπολωλοτας[LXX]απ·ολωλ·[κ]υι·αςαπ·ολωλ·[κ]οτ·ας
Datαπολωλυιαιςαπολωλοσι, απολωλοσιναπ·ολωλ·[κ]υι·αιςαπ·ολωλ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genαπολωλυιων[LXX]απολωλοτων[LXX]απ·ολωλ·[κ]υι·ωναπ·ολωλ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωλωλειν, απωλωληαπ·ε·ολωλ·[κ]ειν, απ·ε·ολωλ·[κ]η classical
2ndαπωλωλεις, απωλωληςαπ·ε·ολωλ·[κ]εις, απ·ε·ολωλ·[κ]ης classical
3rdαπωλωλειαπ·ε·ολωλ·[κ]ει
Pl1stαπωλωλειμεν, απωλωλεμεναπ·ε·ολωλ·[κ]ειμεν, απ·ε·ολωλ·[κ]εμεν classical
2ndαπωλωλειτε, απωλωλετεαπ·ε·ολωλ·[κ]ειτε, απ·ε·ολωλ·[κ]ετε classical
3rdαπωλωλεισαν, απωλωλεσαναπ·ε·ολωλ·[κ]εισαν, απ·ε·ολωλ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολωλειν, απολωληαπ·[ε]·ολωλ·[κ]ειν, απ·[ε]·ολωλ·[κ]η classical
2ndαπολωλεις, απολωληςαπ·[ε]·ολωλ·[κ]εις, απ·[ε]·ολωλ·[κ]ης classical
3rdαπολωλειαπ·[ε]·ολωλ·[κ]ει
Pl1stαπολωλειμεν, απολωλεμεναπ·[ε]·ολωλ·[κ]ειμεν, απ·[ε]·ολωλ·[κ]εμεν classical
2ndαπολωλειτε, απολωλετεαπ·[ε]·ολωλ·[κ]ειτε, απ·[ε]·ολωλ·[κ]ετε classical
3rdαπολωλεισαν, απολωλεσαναπ·[ε]·ολωλ·[κ]εισαν, απ·[ε]·ολωλ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:22:30 EDT