απολογεομαι • APOLOGEOMAI • apologeomai

Search: απολογουμενων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολογουμενων; απολογουμενων; απολογουμενωνἀπολογέομαιαπο·λογ(ε)·ομεν·ων; απο·λογ(ε)·ομεν·ων; απο·λογ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp fem gen pl; pres mp ptcp mas gen pl; pres mp ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολογουμενωνἀπολογέομαιαπο·λογ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp fem gen pl
απολογουμενωνἀπολογέομαιαπο·λογ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp mas gen pl
απολογουμενωνἀπολογέομαιαπο·λογ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp neu gen pl

ἀπο·λογέομαι (απο+λογ(ε)-, απο+λογη·σ-, απο+λογη·σ-, -, -, απο+λογη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογουμαι[GNT]απο·λογ(ε)·ομαι
2ndαπολογῃ, απολογει, απολογεισαιαπο·λογ(ε)·ῃ, απο·λογ(ε)·ει classical, απο·λογ(ε)·εσαι alt
3rdαπολογειταιαπο·λογ(ε)·εται
Pl1stαπολογουμεθα[GNT]απο·λογ(ε)·ομεθα
2ndαπολογεισθεαπο·λογ(ε)·εσθε
3rdαπολογουνταιαπο·λογ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογωμαιαπο·λογ(ε)·ωμαι
2ndαπολογῃαπο·λογ(ε)·ῃ
3rdαπολογηταιαπο·λογ(ε)·ηται
Pl1stαπολογωμεθααπο·λογ(ε)·ωμεθα
2ndαπολογησθεαπο·λογ(ε)·ησθε
3rdαπολογωνταιαπο·λογ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογοιμηναπο·λογ(ε)·οιμην
2ndαπολογοιοαπο·λογ(ε)·οιο
3rdαπολογοιτοαπο·λογ(ε)·οιτο
Pl1stαπολογοιμεθααπο·λογ(ε)·οιμεθα
2ndαπολογοισθεαπο·λογ(ε)·οισθε
3rdαπολογοιντοαπο·λογ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολογουαπο·λογ(ε)·ου
3rdαπολογεισθωαπο·λογ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπολογεισθεαπο·λογ(ε)·εσθε
3rdαπολογεισθωσαν, απολογεισθωναπο·λογ(ε)·εσθωσαν, απο·λογ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολογεισθαι[GNT]​απο·λογ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολογουμενηαπολογουμενεαπο·λογ(ε)·ομεν·ηαπο·λογ(ε)·ομεν·ε
Nomαπολογουμενοςαπο·λογ(ε)·ομεν·ος
Accαπολογουμενηναπολογουμενοναπο·λογ(ε)·ομεν·ηναπο·λογ(ε)·ομεν·ον
Datαπολογουμενῃαπολογουμενῳαπο·λογ(ε)·ομεν·ῃαπο·λογ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπολογουμενηςαπολογουμενου[GNT]απο·λογ(ε)·ομεν·ηςαπο·λογ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπολογουμεναιαπολογουμενοιαπολογουμενααπο·λογ(ε)·ομεν·αιαπο·λογ(ε)·ομεν·οιαπο·λογ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπολογουμεναςαπολογουμενουςαπο·λογ(ε)·ομεν·αςαπο·λογ(ε)·ομεν·ους
Datαπολογουμεναιςαπολογουμενοιςαπο·λογ(ε)·ομεν·αιςαπο·λογ(ε)·ομεν·οις
Genαπολογουμενων[GNT][LXX]απολογουμενων[GNT][LXX]απο·λογ(ε)·ομεν·ωναπο·λογ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελογουμηναπο·ε·λογ(ε)·ομην
2ndαπελογουαπο·ε·λογ(ε)·ου
3rdαπελογειτο[GNT]απο·ε·λογ(ε)·ετο
Pl1stαπελογουμεθααπο·ε·λογ(ε)·ομεθα
2ndαπελογεισθεαπο·ε·λογ(ε)·εσθε
3rdαπελογουντοαπο·ε·λογ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογησομαι[LXX]απο·λογη·σομαι
2ndαπολογησῃ, απολογησει, απολογησεσαιαπο·λογη·σῃ, απο·λογη·σει classical, απο·λογη·σεσαι alt
3rdαπολογησεταιαπο·λογη·σεται
Pl1stαπολογησομεθααπο·λογη·σομεθα
2ndαπολογησεσθεαπο·λογη·σεσθε
3rdαπολογησονταιαπο·λογη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογησοιμηναπο·λογη·σοιμην
2ndαπολογησοιοαπο·λογη·σοιο
3rdαπολογησοιτοαπο·λογη·σοιτο
Pl1stαπολογησοιμεθααπο·λογη·σοιμεθα
2ndαπολογησοισθεαπο·λογη·σοισθε
3rdαπολογησοιντοαπο·λογη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολογησεσθαι​απο·λογη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολογησομενηαπολογησομενεαπο·λογη·σομεν·ηαπο·λογη·σομεν·ε
Nomαπολογησομενοςαπο·λογη·σομεν·ος
Accαπολογησομενηναπολογησομενοναπο·λογη·σομεν·ηναπο·λογη·σομεν·ον
Datαπολογησομενῃαπολογησομενῳαπο·λογη·σομεν·ῃαπο·λογη·σομεν·ῳ
Genαπολογησομενηςαπολογησομενουαπο·λογη·σομεν·ηςαπο·λογη·σομεν·ου
PlVocαπολογησομεναιαπολογησομενοιαπολογησομενααπο·λογη·σομεν·αιαπο·λογη·σομεν·οιαπο·λογη·σομεν·α
Nom
Accαπολογησομεναςαπολογησομενουςαπο·λογη·σομεν·αςαπο·λογη·σομεν·ους
Datαπολογησομεναιςαπολογησομενοιςαπο·λογη·σομεν·αιςαπο·λογη·σομεν·οις
Genαπολογησομενωναπολογησομενωναπο·λογη·σομεν·ωναπο·λογη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελογησαμηναπο·ε·λογη·σαμην
2ndαπελογησωαπο·ε·λογη·σω
3rdαπελογησατο[LXX]απο·ε·λογη·σατο
Pl1stαπελογησαμεθααπο·ε·λογη·σαμεθα
2ndαπελογησασθεαπο·ε·λογη·σασθε
3rdαπελογησαντοαπο·ε·λογη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογησωμαιαπο·λογη·σωμαι
2ndαπολογησῃαπο·λογη·σῃ
3rdαπολογησηταιαπο·λογη·σηται
Pl1stαπολογησωμεθααπο·λογη·σωμεθα
2ndαπολογησησθε[GNT]απο·λογη·σησθε
3rdαπολογησωνταιαπο·λογη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολογησαιμηναπο·λογη·σαιμην
2ndαπολογησαιοαπο·λογη·σαιο
3rdαπολογησαιτοαπο·λογη·σαιτο
Pl1stαπολογησαιμεθααπο·λογη·σαιμεθα
2ndαπολογησαισθεαπο·λογη·σαισθε
3rdαπολογησαιντοαπο·λογη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολογησαιαπο·λογη·σαι
3rdαπολογησασθωαπο·λογη·σασθω
Pl1st
2ndαπολογησασθεαπο·λογη·σασθε
3rdαπολογησασθωσαν, απολογησασθωναπο·λογη·σασθωσαν, απο·λογη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολογησασθαι​απο·λογη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολογησαμενηαπολογησαμενεαπο·λογη·σαμεν·ηαπο·λογη·σαμεν·ε
Nomαπολογησαμενοςαπο·λογη·σαμεν·ος
Accαπολογησαμενηναπολογησαμενοναπο·λογη·σαμεν·ηναπο·λογη·σαμεν·ον
Datαπολογησαμενῃαπολογησαμενῳαπο·λογη·σαμεν·ῃαπο·λογη·σαμεν·ῳ
Genαπολογησαμενηςαπολογησαμενουαπο·λογη·σαμεν·ηςαπο·λογη·σαμεν·ου
PlVocαπολογησαμεναιαπολογησαμενοιαπολογησαμενααπο·λογη·σαμεν·αιαπο·λογη·σαμεν·οιαπο·λογη·σαμεν·α
Nom
Accαπολογησαμεναςαπολογησαμενουςαπο·λογη·σαμεν·αςαπο·λογη·σαμεν·ους
Datαπολογησαμεναιςαπολογησαμενοιςαπο·λογη·σαμεν·αιςαπο·λογη·σαμεν·οις
Genαπολογησαμενωναπολογησαμενωναπο·λογη·σαμεν·ωναπο·λογη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπελογηθηναπο·ε·λογη·θην
2ndαπελογηθηςαπο·ε·λογη·θης
3rdαπελογηθηαπο·ε·λογη·θη
Pl1stαπελογηθημεναπο·ε·λογη·θημεν
2ndαπελογηθητεαπο·ε·λογη·θητε
3rdαπελογηθησαναπο·ε·λογη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπολογηθησομαιαπο·λογη·θησομαι
2ndαπολογηθησῃ, απολογηθησειαπο·λογη·θησῃ, απο·λογη·θησει classical
3rdαπολογηθησεταιαπο·λογη·θησεται
Pl1stαπολογηθησομεθααπο·λογη·θησομεθα
2ndαπολογηθησεσθεαπο·λογη·θησεσθε
3rdαπολογηθησονταιαπο·λογη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπολογηθωαπο·λογη·θω
2ndαπολογηθῃςαπο·λογη·θῃς
3rdαπολογηθῃαπο·λογη·θῃ
Pl1stαπολογηθωμεναπο·λογη·θωμεν
2ndαπολογηθητεαπο·λογη·θητε
3rdαπολογηθωσιν, απολογηθωσιαπο·λογη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπολογηθειηναπο·λογη·θειην
2ndαπολογηθειηςαπο·λογη·θειης
3rdαπολογηθειηαπο·λογη·θειη
Pl1stαπολογηθειημεν, απολογηθειμεναπο·λογη·θειημεν, απο·λογη·θειμεν classical
2ndαπολογηθειητε, απολογηθειτεαπο·λογη·θειητε, απο·λογη·θειτε classical
3rdαπολογηθειησαν, απολογηθειεναπο·λογη·θειησαν, απο·λογη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπολογηθησοιμηναπο·λογη·θησοιμην
2ndαπολογηθησοιοαπο·λογη·θησοιο
3rdαπολογηθησοιτοαπο·λογη·θησοιτο
Pl1stαπολογηθησοιμεθααπο·λογη·θησοιμεθα
2ndαπολογηθησοισθεαπο·λογη·θησοισθε
3rdαπολογηθησοιντοαπο·λογη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολογηθητιαπο·λογη·θητι
3rdαπολογηθητωαπο·λογη·θητω
Pl1st
2ndαπολογηθητεαπο·λογη·θητε
3rdαπολογηθητωσαν, απολογηθεντωναπο·λογη·θητωσαν, απο·λογη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απολογηθηναι[GNT]​απο·λογη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απολογηθησεσθαι​απο·λογη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολογηθεισααπολογηθειςαπολογηθεναπο·λογη·θεισ·ααπο·λογη·θει[ντ]·ςαπο·λογη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπολογηθεισαναπολογηθεντααπο·λογη·θεισ·αναπο·λογη·θε[ι]ντ·α
Datαπολογηθεισῃαπολογηθεντιαπο·λογη·θεισ·ῃαπο·λογη·θε[ι]ντ·ι
Genαπολογηθεισηςαπολογηθεντοςαπο·λογη·θεισ·ηςαπο·λογη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπολογηθεισαιαπολογηθεντεςαπολογηθεντααπο·λογη·θεισ·αιαπο·λογη·θε[ι]ντ·εςαπο·λογη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπολογηθεισαςαπολογηθενταςαπο·λογη·θεισ·αςαπο·λογη·θε[ι]ντ·ας
Datαπολογηθεισαιςαπολογηθεισι, απολογηθεισιναπο·λογη·θεισ·αιςαπο·λογη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπολογηθεισωναπολογηθεντωναπο·λογη·θεισ·ωναπο·λογη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολογηθησομενηαπολογηθησομενεαπο·λογη·θησομεν·ηαπο·λογη·θησομεν·ε
Nomαπολογηθησομενοςαπο·λογη·θησομεν·ος
Accαπολογηθησομενηναπολογηθησομενοναπο·λογη·θησομεν·ηναπο·λογη·θησομεν·ον
Datαπολογηθησομενῃαπολογηθησομενῳαπο·λογη·θησομεν·ῃαπο·λογη·θησομεν·ῳ
Genαπολογηθησομενηςαπολογηθησομενουαπο·λογη·θησομεν·ηςαπο·λογη·θησομεν·ου
PlVocαπολογηθησομεναιαπολογηθησομενοιαπολογηθησομενααπο·λογη·θησομεν·αιαπο·λογη·θησομεν·οιαπο·λογη·θησομεν·α
Nom
Accαπολογηθησομεναςαπολογηθησομενουςαπο·λογη·θησομεν·αςαπο·λογη·θησομεν·ους
Datαπολογηθησομεναιςαπολογηθησομενοιςαπο·λογη·θησομεν·αιςαπο·λογη·θησομεν·οις
Genαπολογηθησομενωναπολογηθησομενωναπο·λογη·θησομεν·ωναπο·λογη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:01:41 EST